VERKIEZINGEN 2022   
PROGRAMMA   
Wat wil SPA ?
48SPA wil de verstoorde balans tussen economie en groen herstellen door te stoppen met het uitbreiden van bedrijventerreinen en te beginnen met uitvoering van een op te stellen langjarig actieplan dat beoogt om de bosgebieden van onze gemeente met elkaar en met de omringende gemeenten te verbinden.
49SPA wil mensen bewuster maken van negatieve effecten die bepaalde gebruiksgoederen hebben en daar alternatieven tegenover stellen die minder nadelen hebben. Dat draagt op den duur bij tot verbetering van de leefomgeving.
50SPA wil echt vergroenen door bestaande bossen te verbinden door gericht stukken landbouwgrond te beplanten met gevarieerde bomen en struiken. Wellicht dat voedselbossen daar onderdeel van kunnen uitmaken.
51SPA wil de bosgebieden in Sittard-Geleen met elkaar en met de bossen in aangrenzende gemeenten, ook internationaal, verbinden.
52In plaats van het telkens maar uitbreiden en aanleggen van bedrijventerrein wil SPA dat de reeds jaren bestaande gedachten om de natuur in deze regio te verbeteren worden gerealiseerd. 
53SPA ziet graag dat toerisme beter tot ontwikkeling komt binnen onze gemeente 
54Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de grote consequenties voor de leefomgeving van de omliggende wijken wil SPA dat alvorens een besluit wordt genomen de mening van de omwonenden wordt gepeild middels een statistisch verantwoorde enquête of middels een referendum.
55Graag zou SPA zien dat VDL- Nedcar een andere uitbreidingsmogelijkheid gaat zoeken waarbij het bos gespaard blijft. SPA denkt daarbij aan het benutten van ruimte rond het Sterrebos of iets verder weggelegen buiten Sittard-Geleen.
56SPA wil niet dat de Westelijke Mijnstreek, en Geleen in het bijzonder, de afvaldump van een grote deel van noordwest Europa wordt. 
57SPA heeft aangegeven dat dit document in de prullenbak thuishoort en dat de gemeenteraden en de bevolking van Beek, Stein en Sittard-Geleen er veel meer bij betrokken moeten worden.
58SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden gebruikt voor:
a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot maximaal B, kosteneffectief is)
b) vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief).
c) op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompend),
d) warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM).
59SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden gebruikt voor:a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot maximaal B, kosteneffectief is)pb) vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief).c) op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompend)  warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM).
60Daarom moeten we nu investeren in maatregelen die direct resultaat opleveren en die het mogelijk maken om binnen korte tijd de gemaakte kosten terug te verdienen. Daarom dat SPA vooral wil investeren in isolatie van woningen.
61Daarvoor wil SPA een revolverend fonds instellen waaruit inwoners renteloos kunnen lenen en die lening binnen enkele jaren uit de besparingen kunnen terugbetalen. 
62Daarnaast wil SPA inwoners die verder willen verduurzamen stimuleren door een vergelijkbare lening tot 50% van de kosten voor langere termijn aan te bieden wanneer nationale en provinciale subsidies minder dan 50% bijdragen.
63SPA wil zo snel mogelijk af van de financiële betrokkenheid van de gemeente bij HGN en afname van warmte door haar inwoners puur afwegen op basis van economische en duurzaamheidscriteria. Voor SPA prevaleert daarbij het belang van onze inwoners boven de belangen van de provincie, Chemelot, HGN of Ennatuurlijk.
64Slechts indien onderzoeken overtuigend aantonen dat onze inwoners minimaal dertig jaar financieel en qua duurzaamheid beter af zijn met aansluiting op HGN wil SPA deze mogelijkheid politiek aan de orde stellen. 
65SPA is wel voorstander om serieus te onderzoeken of kleine lokale warmtenetten rond een warmtebron kunnen worden aangelegd. Een voorbeeld daarvan zou het gebruik van de restwarmte van Glanerbrook kunnen zijn.
66SPA wil opnieuw in overleg wil gaan over de gemeentelijke taakstelling binnen de RES die elke twee jaar opnieuw wordt opgesteld en die reduceren tot een veel lagere en passende portie, dat kan dus al in 2023.
67De aan te leggen buisleidingen behoren tot vermindering van het vervoer van meldplichtige (=gevaarlijke) stoffen per spoor te leiden. SPA wil dat de transportplafonds die momenteel gelden flink naar beneden worden bijgesteld waardoor het groepsrisico nabij station Sittard en de ijzeren burg (Sitadel) aanzienlijk wordt teruggebracht en binnen de ‘oriëntatiewaarde’ valt. 
68Indien de rechter uitspreekt dat de afstand van de geplande windmolens tot aan de bebouwing te klein is dan wil SPA dat de gemeente stopt met pogingen om daar windmolens te realiseren en stelt SPA de bijdrage aan de RES (Regionale Energie Strategie) ter discussie.
69SPA wil geen uitbreiding van bedrijventerreinen meer in Sittard-Geleen en dus ook geen extra zonneparken.
70SPA wil de landelijke discussie over kernenergie afwachten en pas een standpunt innemen op het moment dat dit relevant wordt voor de lokale politiek in Sittard-Geleen.