VERKIEZINGEN 2022   
PROGRAMMA   
Wat wil SPA ?
71SPA wil dat de middelen veel meer in samenhang worden ingezet en dat de doelen en resultaten beter in beeld worden gebracht waardoor de raad beter in staat wordt gesteld om haar wettelijke taken uit te voeren.
72SPA is er verre van gerust op dat Corona vrijwel geen invloed op de gemeentelijke financiën zal hebben en wil mede daarom een voorzichtig financieel beleid.
73SPA wil heel terughoudend zijn met ‘nog maar weer extra investeringen’ doen ook al staat de rente laag en is er veel te verbeteren.
74SPA wil dat de lokale lasten voor woningen ongeveer op het niveau komen van wat andere Limburgse gemeenten hebben. SPA wil dit bereiken door de lokale lasten enkele jaren niet te verhogen door de prijsindexatie niet door te voeren en verlaging van het percentage van de WOZ-waarde waarover OZB wordt geheven. Voor onze inwoners heeft dat als neveneffect dat hun koopkracht iets zal stijgen hetgeen een bijdrage kan leveren aan de armoedebestrijding.
75SPA wil de komende jaren alleen indexatie van de tarieven voor niet-woningen en maatregelen die specifiek op het MKB gericht zijn ter compensatie van de nadelige concurrentiepositie.
76SPA wil dat de gemeenteraad opnieuw bekijkt op wie de kosten voor de rioolheffing moeten worden verhaald waarbij uiteraard wordt meegenomen dat mensen met de laagste inkomens vrijgesteld kunnen worden van gemeentelijke heffingen.
77SPA neemt de verantwoordelijkheid om de kosten van allerlei plannen niet af te wentelen op onze inwoners en bedrijven en ook niet op toekomstige generaties. SPA wil de tering naar de nering zetten in plaats van steeds maar verhoging van lokale lasten door te voeren.n worden van gemeentelijke heffingen.
78Tijdens de behandeling van de begroting 2022 werd besloten om voor 2022 en 2023 de hondenbelasting kostendekkend te maken met niet-structurele middelen. Daarna gaan de kosten mogelijk weer omhoog. SPA wil de verlaging structureel maken.
79SPA is van mening dat het zeer onverstandig is om de ontwikkeling van een gemeente afhankelijk te maken van één bedrijf en zeker niet van een bedrijf dat bekend staat als de op een na grootste industriële vervuiler van Nederland. 
80SPA is het dus niet eens met de Toekomstvisie die de ontwikkeling van Geleen- centrum in grote mate afhankelijk wil maken van Chemelot. Dat neemt niet weg dat indien er mogelijkheden zijn in relatie tot Chemelot SPA die wil bekijken en ondersteunen.
81SPA wil het MKB stimuleren en faciliteren, ook met de verduurzaming. Bruisende centra in Sittard en in Geleen horen daarbij en enkele wijkcentra kunnen versteviging goed gebruiken. Gezelligheid, ook nadat de winkels gesloten zijn, is daarbij volgens SPA essentieel. Dat hangt niet alleen samen met het aantal en de soort winkels maar zeer zeker ook met de inrichting van de centra. Planten, wellicht water, zitbanken, ingevulde open ruimten (markten), terrasjes bij horeca etc
82Wonen boven winkelpanden in de binnenstad van Sittard wordt bevorderd teneinde de leegstand te verminderen. Aanloopstraten, waaronder de Steenweg, zullen hun winkelfunctie verliezen.
83Wat momenteel ontbreekt aan Geleen-centrum is uitvoering van een duidelijk en zowel door de ondernemers als door de gemeente gedragen plan. SPA pleit niet voor nog meer onderzoeken maar voor het gebruik van kennis en ervaring die reeds is opgedaan. Ondernemers, bevolking, ambtenaren en de politiek behoren in staat te zijn om samen een gedragen lijn uit te zetten en die ook uit te voeren. 
84Hoe duidelijker we zijn in de formulering van de doelen, hoe beter de markt zal reageren daarop.
85SPA wil het verblijven in Geleen-centrum tijdens slecht weer bevorderen en bedrijvigheid aantrekken door de Gravenstraat, een deel van de Salmstraat en de Ansemburgstraat volledig te overkappen met afsluitbare toegangen. Langs de voorkant van het voormalige V&D-gebouw wil SPA een open overkapping, met groen dak, waardoor mensen daar droog kunnen lopen maar het contact met de Nieuwe markt niet verloren gaat. 
86SPA gelooft erin dat lokale ondernemers met unieke winkels het verschil maken in centra en wil deze MKBers daarom zoveel mogelijk steunen en bevorderen dat er starters komen en dat deze ook blijven.
87SPA vraagt al jaren om een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) van Chemelot. Daaruit kan blijken wat de toegevoegde waarde van Chemelot is en welke nadelen er lokaal aan kleven waardoor deze gericht gecompenseerd kunnen worden.
88Op logistiek gebied is ook vrijwel alles volgebouwd op de bestaande locaties. Nationaal en ook provinciaal wordt steeds vaker de ‘verdozing’ van het landschap als een probleem ervaren. SPA is het hier volledig mee eens: geen verdere uitbreiding van blokkendozen oftewel enorme loodsen voor distributiecentra en dergelijke.
89Het totaal aan bedrijventerrein is in Sittard-Geleen veel te groot daarom wil SPA geen uitbreiding meer.
90SPA wil dat de gemeente niet-strategische gebouwen veel vaker en structureel en tegen lage huur aan dergelijke organisaties ter beschikking moet stellen. Het maatschappelijk belang van dergelijke organisaties is vaak erg groot en dat wordt onvoldoende gewaardeerd. 
91De gemeente ... neemt geen maatschappelijke waarde in de balans op voor maatschappelijke organisaties en de gebouwen waarin zij gehuisvest zijn. Daardoor is het afstoten, slopen of verhuren van dergelijke gebouwen per definitie altijd lucratiever voor de gemeente dan het blijven huisvesten van dergelijke maatschappelijke organisaties. SPA vindt dit verkeerd en wil waarde toekennen aan dergelijke maatschappelijke organisaties en hun huisvesting. Daardoor kan er een echte afweging plaatsvinden over wat er met een gebouw moet gebeuren waarbij niet alleen de financiën maar ook de maatschappelijke functie een rol speelt.
92SPA wil dat de gemeente meer ruimte in niet-strategisch vastgoed biedt om dergelijke particuliere initiatieven gericht op armoedebestrijding te ontplooien. Dat heeft niet alleen een positief maatschappelijk effect maar maakt het ook makkelijker om mensen die dergelijke hulp ontvangen te benaderen en de armoede beter in beeld te krijgen en er professioneel aan te werken
93SPA wil zo snel mogelijk realisatie van nieuwbouw van basisschool De Kingbeek want de staat van het huidige schoolgebouw laat niet toe om daar op verantwoorde wijze nog lang onderwijs te geven.
94Tegenstanders van de bouw in het middengebied ondernemen gerechtelijke stappen tot aan de Raad van State toe. Niet zij maar het college en de voorstemmende partijen, het GOB in het bijzonder, veroorzaken de vertraging die daardoor optreedt. Zij zijn immers degenen die willens en wetens de bouw willen realiseren in een gebied met zodanige landschappelijke waarde dat de bouw strijdig is met lokale- en provinciale visies en het bestemmingsplan.
95Indien de rechters de tegenstanders van de bouw in het gelijk stellen dan wil SPA dat de raad zo snel mogelijk een nieuw besluit neemt over wat er moet gebeuren maar dit keer op bewezen draagvlak en op inhoud gefundeerd. 
96Gezien de tweespalt die is opgetreden vindt SPA het belangrijk dat er dan één bijeenkomst wordt georganiseerd waarin voor- en tegenstanders van de bouw in het middengebied hun argumenten nog eens kunnen geven waarna alle volwassenen in Grevenbicht en Obbicht (anoniem middels stemming) hun voorkeur kunnen kenbaar maken. 
97Bovendien wil SPA dat ook, middels een peiling, de mening van de overige inwoners van Sittard-Geleen wordt geïnventariseerd want het verschil in kosten is dermate groot dat dit daarmee van algemeen belang is. Daarna beslist de raad of nieuwbouw en renovatie op de huidige locaties plaatsvindt of dat de gemeente probeert om, indien mogelijk, de bouw in het middengebied alsnog te realiseren door de plannen aan te passen.
98SPA ziet dat het aanpakken van de woningvoorraad in de kleine kernen en in Geleen hogere prioriteit moet krijgen dan in Sittard omdat daar de afgelopen twintig jaar reeds veel meer gebeurd is op dit vlak en spreiding van te bouwen woningen en daarmee samenhangend de leeftijdsopbouw van de bevolking over de gehele gemeente van groot belang is voor een evenwichtige verdeling nu en in de toekomst.
99De laatste jaren worden landelijk steeds meer panden opgekocht met (goedkoop) geleend geld en dan verhuurd voor hoge prijzen. Meerdere gemeenten voeren daarom de ‘zelfbewoningsplicht’ in met als doel dat meer koopwoningen beschikbaar komen voor (door)starters SPA wil aandacht voor dit probleem en vermijden dat dit hier ook op grote schaal haar intrede doet.
100Onderzoek heeft uitgewezen dat het kosteneffectief is om huizen met een laag energielabel (F, E, D) twee energielabels te verduurzamen en dat het (nog) erg duur is om huizen met label B of C op niveau A te brengen. SPA wil daarom focussen op het verduurzamen van woningen met lage energielabels waarbij als randvoorwaarde geldt dat deze goed onderhouden moeten zijn. Eigenaren van woningen met hogere energielabels die willen verduurzamen kunnen evenwel ook een beroep doen op regelingen die SPA wil instellen.
101SPA wil een revolverend fonds instellen waarbij bewoners jaarlijks de helft van de bespaarde energiekosten aan de gemeente betalen ter aflossing van het hun ter beschikking gestelde bedrag. Door het verduurzamen van hun woning besparen bewoners elk jaar energiekosten. Dat kan een bijdrage leveren aan het bestrijden van energiearmoede omdat mensen met lage inkomens vaak in woningen met lage energielabels wonen.
102SPA wil prioriteit geven aan het verlagen van het energieverbruik voor verwarming van de woning en daarom wil SPA isolatie, vervangen van enkel glas door dubbel/triple glas, tapwaterbereiding zonder aardgas, vervanging van CV-ketels door hybridesystemen of warmtepompen faciliteren. Zonnepanelen en/of PVT- panelen kunnen onderdeel zijn van tapwaterbereiding zonder aardgas of om warmtepompen van elektriciteit te voorzien en zo ook in aanmerking komen voor facilitering. SPA verwacht dat binnen enkele jaren opslag van warmte en elektriciteit betaalbaar en gemeengoed zal worden. Deze vorm van verduurzaming zal vanaf dan ook worden gefaciliteerd inclusief de zonne- en/of PVTpanelen die daarbij gebruikt worden. Wanneer andere technieken beschikbaar komen zal bekeken worden of deze eveneens gefaciliteerd worden.
103Al jarenlang behoort de gemeente Sittard-Geleen tot de tien slechtst presterende Nederlandse gemeenten op het gebied van duurzaamheid. SPA wil hier een grote inhaalslag maken en dat niet door prestigeprojecten te starten of te continueren maar door onze inwoners te helpen om middels maatwerk hun woning te verduurzamen.
104zitbanken verdwenen her en der, zelfs op de markt in Geleen in plaats van, zoals al in 2018 in het verkiezingsprogramma van SPA stond, uit te breiden tot een netwerk waarbij elke honderd meter een zitbank staat zodat ouderen die op een rollator aangewezen zijn tussentijds kunnen uitrusten. 
105SPA wil dat de gemeente stimuleert dat er ook in de kleinere kernen basisvoorzieningen blijven of komen. 
106SPA wil onderzoeken of het in stand houden van een klein winkeltje waar dagelijkse boodschappen kunnen worden gedaan, wellicht in combinatie met andere ‘handige’ zaken, verantwoord is. Wanneer zo’n winkeltje niet rendabel te maken is zou de gemeente hiervoor wellicht loonsuppletie tot minimumloon kunnen verstrekken op basis van de waarde van ‘maatschappelijk nut’. 
107SPA wil voorzieningen in kernen en wijken zoveel mogelijk behouden en verbeteren want onze gemeente bestaat uit veel kernen en wijken in plaats van één centrum met daaromheen slaapwijken.
108Het verbinden van onze inwoners middels evenementen vindt SPA van groot belang. Om daarin succesvol te kunnen zijn is behoren de voorwaarden waarop evenementen in alle delen van de gemeente georganiseerd worden gelijk te zijn, organisatorisch en financieel. Het huidige beleid waarbij zogenaamde ‘gemeentelijke evenementen’ in Sittard op veel ambtelijke inzet en financiële bijdragen kunnen rekenen terwijl evenementen in andere delen van de gemeente louter door vrijwilligers moeten worden georganiseerd en de gemeentelijke financiële bijdragen veel lager zijn past daar niet bij. SPA wil dat deze ongelijke behandeling snel eindigt.
109Ook Berenschot geeft aan dat het evenementenbureau zich uitsluitend op Sittard richt. SPA vindt dat niet kunnen en wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt: het evenementenbureau hoort er voor alle evenementen te zijn.
110SPA wil dat alle evenementen op dezelfde wijze moeten worden behandeld en dit ook geldt voor Wentjerdreum en het Sint Rosafeest.
111Onderhoudsniveau ‘laag’ is gewoon onvoldoende en dient verhoogd te worden. Het daarvoor benodigde geld moet in de begroting gevonden worden ook al gaat dat ten koste van andere posten. SPA gaat voor een mooi en schoon Sittard-Geleen. Verhoging van de lokale lasten is voor SPA geen optie.
112SPA wil de subsidieverstrekking bekijken vanuit de participatiegedachte en meer afstemmen op daadwerkelijk verrichte activiteiten waardoor verenigingen die in praktijk meer bijdragen aan participatie dan andere doordat zij actiever zijn ook meer financiële mogelijkheden daartoe hebben.
113Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil SPA dat de gemeente, afhankelijk van de omvang van de subsidies, jaarlijks een verslag van de activiteiten ontvangt waarin het beoogde doel en de resultaten (financieel en niet-financieel) worden aangegeven.
114Financieel denkt SPA eerder aan het uitbreiden van subsidies dan aan vermindering maar op dit moment is die financiële ruimte voor uitbreiding niet aanwezig
115SPA wil dat professionele organisaties die gemeentelijke subsidie ontvangen jaarlijks moeten aantonen dat zij deze gebruiken voor activiteiten die duidelijk toegevoegde waarde hebben voor de inwoners in vergelijk met activiteiten die door vrijwilligers worden ontplooid.
116SPA wil dat het mantelzorgcompliment structureel wordt uitgekeerd en niet grotendeels opgaat aan ambtelijke inzet. Eigenlijk wil SPA dat mantelzorgers net zo worden behandeld als vrijwilligers, ook financieel!
117SPA vindt dat de bevindingen van het MKBA-onderzoek noodzaken om de komende jaren het mantelzorgcompliment flink te verhogen. SPA ziet geen reden waarom mantelzorgers structureel moeten bijleggen en vrijwilligers meer geld ontvangen dan dat zij uitgeven voor hun activiteiten. Daarom wil SPA dat mantelzorgers op termijn minimaal de door Nibud berekende kosten vergoed krijgen.
118SPA ziet niet in waarom het college dan persisteert om een cadeaubon van geringe waarde te geven in plaats van een aanzienlijk geldbedrag en wil dat veranderen.
119Het college laat veel onderzoeken door externe bureaus. Lang niet altijd wordt de raad van deze onderzoeken in kennis gesteld. SPA wil dat dit sowieso van elk onderzoek gebeurt. 
120Gebleken is dat de adviezen die de verschillende bureaus de afgelopen vijftien jaar gaven niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. SPA wil nagaan in hoeverre de adviezen beleidsmatig gevolgd zijn en in hoeverre het aan de uitvoering van het beleid ligt. Dit vindt SPA belangrijk teneinde vast te stellen waar de schoen wringt en of het verstandig is om nog langer gebruik te maken van betreffende adviezen en bureaus.
121Het opofferen van onze schaarse ruimte en natuur voor de uitbreiding van Chemelot dat uit een groot deel van Europa plastics wil inzamelen met allerlei gevolgen voor deze regio is volgens SPA iets wat een enorme impact op de gemeente zal hebben voor vele decennia. Daar hoort de gehele bevolking over geraadpleegd te worden in plaats van dat over te laten aan enkele raadsleden waarbij een min of meer toevallige politieke meerderheid voor of tegen is. De gemeenteraad heeft mogelijkheden om referenda uit te schrijven. SPA wil dat die mogelijkheid gebruikt wordt.
122SPA wil dat bestuurders afgerekend worden op hun daden en indien zij de raad niet volledig, juist en tijdig informeren dat deze bestuurders moeten opstappen.