VERKIEZINGEN 2022   
PROGRAMMA   
Wat wil SPA ?
1SPA wil dat de raad veel kritischer met het college omgaat en dat onze inwoners daadwerkelijk invloed krijgen op wat in hun directe omgeving gebeurt.
2SPA wil generaties bij elkaar brengen, wij zoeken naar raakvlakken. Daarbij realiseren wij ons dat er grote culturele verschillen zijn tussen generaties, maar ook binnen generaties vooral wanneer het migranten betreft.
3Senioren hebben jongeren nodig, maar de vergrijzing biedt jongeren ook alle kansen om een goede economische toekomst op te bouwen. De gemeenschap als geheel en de centra in het bijzonder kunnen profiteren van het op een goede wijze met elkaar omgaan van verschillende generaties. SPA wil dit met haar beleid bevorderen.
4Aangezien het voor de samenleving van groot belang is dat migranten de taal veel gaan beter beheersen, beter integreren en meer kansen op werk krijgen wil SPA dit in het kader van het armoedebeleid aanpakken. 
5Dankzij de inzet van senioren tussen circa 65 en 75 jaar kunnen veel verenigingen voortbestaan en hun actieve rol in de zorg en hulpverlening aan anderen maakt dat er veel minder inzet van professionals nodig is en veel kosten worden bespaard. Vanwege de maatschappelijke effecten wil SPA dat de gemeente hun actiever helpt.
6Gezien de bevolkingsaantallen van de verschillende leeftijdsgroepen valt te verwachten dat de gemeente het komende decennium een stijgende behoefte aan werknemers in de zorg zal krijgen. SPA ziet daarin een kans voor jongere generaties. SPA wil dat de gemeente de kansen promoot.
7Voorzieningen zijn eveneens erg belangrijk voor de leefomgeving en de leefbaarheid. Daarom wil SPA dat de gemeente een compleet en frequent geactualiseerd overzicht bijhoudt van alle verenigingen en activiteiten die in een bepaalde buurt, kern of wijk gevestigd zijn. Dit betreft dus niet alleen de activiteiten en gesubsidieerde verenigingen. Een dergelijk overzicht kan van grote waarde zijn voor iedereen die zich in een kern of wijk wil vestigen en ook een rol spelen bij integratie en het tegengaan van eenzaamheid.
8SPA wil dat vanaf de eerste dag actiever aan integratie van nieuwkomers wordt gewerkt.
9Het Limburgs is erkend als taal net als het Fries. SPA vindt het belangrijk dat kinderen al op de basisschool kennis van het Limburgs opdoen. Net als dat Friezen hun eigen taal hebben en daaraan een stuk identiteit en binding ontlenen vindt SPA dat ook wij Limburgers onze identiteit en taal mogen koesteren. Voor nieuwkomers vormt gebrek aan kennis van het Limburgs ook een drempel bij de integratie. Daarbij komt dat ook in de Euregio Limburgs gesproken wordt. SPA is daarom voorstander van onderwijs van het Limburgs, met haar dialecten, in het basisonderwijs.
10Onder nieuwkomers verstaat SPA niet alleen vluchtelingen en asielzoekers. Ook uit niet-gevaarlijke landen komen nieuwkomers, meestal op basis van gezinsvorming of –hereniging. SPA wil hun op dezelfde wijze helpen. Eigenlijk wil SPA dat de gemeente actiever wordt ten aanzien van inburgering nu gebleken is dat het huidige nationale beleid onvoldoende werkt waardoor gemeenten met problemen blijven opgezadeld.
11SPA wil dat nieuwkomers direct na aankomst voltijds taallessen krijgen. SPA denkt hierbij aan ’s ochtends theorie en ’s middags praktijk in de vorm van (vrijwilligers)werk of bijeenkomsten met Nederlands sprekenden. 
12SPA wil vermijden dat mensen door opleidingsinstituten geremd worden in hun persoonlijke ontwikkeling als gevolg van klassikaal onderwijs of commercieel belang en daarom persoonlijke vooruitgang beter monitoren. 
13Zelfontplooiing van nieuwkomers is belangrijk voor onze samenleving omdat ook zij talenten hebben. Heel belangrijk is dat veel nieuwkomers vaardigheden en scholing hebben opgedaan in hun thuisland en dat hun diploma’s hier niet erkend worden. SPA wil dat deze mensen geholpen worden om hun kennis door bijscholing om te zetten in diploma’s die hier wel erkend worden. Op korte termijn kost dat geld, maar het sneller beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, blijvende motivatie, het sneller verlaten van de uitkering en de betere integratie als geheel maken dat deze investering zeer rendeert.
14SPA wil een jaar lang een proef waarbij elke week een of twee bands optreden, alternerend, in of nabij een café in of nabij het centrum van Sittard of Geleen. De kosten zijn beperkt en bij succes kan dit worden voortgezet met een bijdrage van zowel de gemeente als de betrokken cafés. Doel is te bezien of dergelijke optredens aan verlevendiging van centra bijdragen en, vooral, jongeren een ontmoetingsplek geven.
15Het inzicht is gegroeid dat zowel huur- als private woningen levensloopbestendig moeten worden gebouwd of gerenoveerd waarbij duurzaamheid belangrijk is. Onderzoek toont aan dat senioren graag meewerken aan verduurzaming van onze samenleving maar dat dit vaak strandt omdat men de terugverdientijd van investeringen te lang vindt in relatie tot de levensverwachting en het risico dat men voortijdig moet verhuizen. SPA wil deze financiële hindernis uit de weg ruimen door afdekking van dit risico en overdracht aan de volgende bewoner. Zo wordt tevens de enorme achterstand op het gebied van duurzame energieproductie verkleind.
16Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam en van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. Het is daarmee een groot probleem. Het meest eenzaam zijn alleenwonende senioren die gescheiden zijn en weinig of geen sociale relaties hebben. Vanwege deze ernstige gevolgen wil SPA extra inzet op de aanpak van eenzaamheid. SPA wil risicogroepen beter in kaart te brengen en deze gericht en systematisch benaderen en continue leren van de aanpak in andere gemeenten en hun succesvolle projecten uitproberen. Wij hoeven niet altijd het wiel uit te vinden en realiseren ons dat, net als bij het bestrijden van armoede, werkloosheid, leegstand, criminaliteit etc., het onmogelijk zal blijken eenzaamheid uit te bannen en dat de aanpak langjarig en arbeidsintensief zal zijn.
17Vanwege het beleid om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen, domotica en zorg op afstand via internet te bevorderen, mantelzorg en zelfredzaamheid steeds belangrijker te laten worden, vergroten van participatie op latere leeftijd en het steeds ouder worden zal er waarschijnlijk vaker een beroep op de Wmo worden gedaan en zullen thuiszorg en hulp in de huishouding ook toenemen. Nu al zijn er personeelstekorten. SPA wil graag dat het verzorgingsniveau minstens gelijk blijft en zal dit ook in de gaten houden.
18De gemeente maakt bij de bestrijding gebruik van het Damoclesbeleid dat het mogelijk maakt om panden waarin hennepteelt geconstateerd wordt te sluiten. SPA beseft dat inzet van dit middel soms nodig is maar vindt desondanks dat per geval zorgvuldig bekeken moet worden of het middel gepast is. Per geval moet bekeken worden of de verhuurder echt iets te verwijten valt of dat deze zelf slachtoffer is. Angst voor sluiting onder verhuurders kan ertoe leiden dat men geen panden meer durft te verhuren en dat bevordert de leegstand. SPA wil dat de gemeente verhuurders inlicht over wat te doen om dergelijke praktijken te voorkomen en ook informatie verstrekt over signalen die, mogelijk, duiden op hennepteelt of ander illegaal gebruik.
19Vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) ligt al jaren onder vuur vanwege de overlast voor omwonenden en de aanhoudende grote verliezen. Sittard-Geleen draagt al jaren 1 ton per jaar bij aan dit vliegveld en meerdere partijen, waaronder SPA, hebben al eerder erop aangedrongen hiermee te stoppen.
20Is dit vliegveld echt zo belangrijk voor onze regio en voor onze gemeente? Een besluit over het open houden van MAA is niet aan de gemeenteraad maar SPA wil graag een discussie voeren over de positie die de gemeente inneemt in dit dossier. 
21SPA wil dat burgers en ook de raad daadwerkelijk kunnen meedenken over belangrijke ontwikkelingen en dat hun inbreng ook serieus wordt genomen tijdens het hele proces: aan de voorkant, tijdens de uitwerking, bij de besluitvorming en bij de realisatie. Dat gebeurt nu absoluut niet. Belangrijke zaken worden nu vooraf dichtgetimmerd en dan om formeel correct te hebben gehandeld tijdens presentaties getoond waarbij gedaan wordt of de mening van de aanwezigen er nog toe doet terwijl dat niet of maar in zeer beperkte mate het geval is. Niet de burgers maar het doel en het plan staan centraal.
22Bij zaken die jeugdigen aangaan moeten zij veel meer betrokken worden. Bij richtinggevende ontwikkelingen moet hun mening, echt vastgesteld en niet gefundeerd op basis van slechts enkele personen, leidend zijn tenzij dit echt teveel indruist tegen andere belangen of financieel of anderzijds niet haalbaar is.
23Ook wanneer iemand die bijstand ontvangt op andere wijze iets kan bijverdienen moet dit volgens SPA mogelijk zijn na overleg met het UWV dat zal bekijken of er sprake is van ‘werk’ of van ‘bijverdienste’. Het mantelzorgcompliment en de vrijwilligersvergoeding vallen hier uiteraard nadrukkelijk niet onder.
24De gemeente heeft er alle belang bij dat mensen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en dat hun gezondheid op peil blijft. SPA is daarom voorstander om mensen met een uitkering meer mogelijkheden te geven om opleidingen te volgen waarbij (tussentijdse) studieresultaten een maatstaf voor continuering van de medewerking vormen.
25Voor degenen die niet in staat blijken om vooruit te komen zullen we maatwerk moeten bedenken dat het voor hun toch mogelijk maakt om goed te participeren in onze samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Door toekenning van de wettelijke vrijwilligersvergoeding kunnen zij dan bovendien aan armoede ontsnappen. 
26Mobiliteit is een belangrijke factor bij participatie. Vooral voor ouderen maar ook voor jongeren met een beperking kan Omnibuzz het verschil betekenen tussen wel of niet meedoen in de samenleving. Vervoer met Omnibuzz daalt echter al enkele jaren met gevolg dat de gemeente daar geld op overhield en inzette voor dekking van tekorten op de begroting. SPA heeft, zonder succes, de wethouder opgedragen om er voor te zorgen dat juist dit geld wel ten volle en goed wordt besteed vanwege het belang van participatie. In andere gemeenten blijkt de inzet van een ‘wensbus’ een succes. Een andere mogelijkheid kan zijn om op zaterdag en op andere drukke dagen busjes van de centra naar omliggende wijken te laten rijden. SPA wil onderzoek naar hoe de mobiliteit van mensen uit wijken en kernen kan worden vergroot. Op deze wijze kan een bijdrage worden geleverd om de centra autoluw te maken zonder parkeertarieven te verhogen.
27Onderzoek toonde aan dat de relatief hoge snelheid die elektrische fietsen bereiken dubbel zoveel en ernstigere ongelukken tot gevolg heeft dan bij gebruik van gewone fietsen. Deels wordt dit veroorzaakt door verkeerde inschatting van andere weggebruikers, deels door een langere remweg en trager reactievermogen vanwege stijgende leeftijd. SPA is voorstander van het aanbieden en stimuleren van cursussen gericht op veilige verkeersdeelname van elektrische fietsen gebruikende senioren.
28Een aandachtspunt is ook dat er bij evenementen structureel voor gezorgd moet worden dat er extra tijdelijke parkeerplaatsen voor gehandicapten beschikbaar komen binnen 100 meter van de ingang van het evenement want die afstand is de norm om in aanmerking te kunnen komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.
29Ambtenaren van de Sociale Dienst zijn volgens SPA in staat om aan te voelen of iemand van goede wil is en deze te helpen zoveel mogelijk benodigde informatie te vergaren. Blijft dat onvoldoende dan behoort er een besluit genomen te worden op basis van de voorhanden zijnde informatie. Fraude moet bestreden worden maar niet iedereen die bepaalde documenten niet kan aanleveren is daarmee een fraudeur.
30SPA zou graag zien dat in de centra met regelmaat ‘inloop-activiteiten’ worden georganiseerd die senioren stimuleren om meer te bewegen. Dat behoeft niet alleen beperkt te worden tot ‘Meer bewegen voor ouderen’ maar ook linedancing of andere dansvormen kunnen daarbij aan bod komen.
31SPA kan de Sportzone niet anders dan als een mislukt project kwalificeren dat de gemeente en de provincie veel geld heeft gekost en nog zal kosten. Duidelijk is dat de locatie excentrisch is voor zowel Sittard als Geleen en ook voor de kleine kernen in plaats van als sportcentrum van de gemeente en de regio te fungeren. Er zal gekeken moeten worden hoe de kosten beperkt kunnen worden en of er een nuttige invulling kan worden gegeven aan het terrein.
32SPA is van mening dat de gemeente structureel geld moet stoppen in een voorziening voor grootschalige en voorzienbare investeringen in accommodaties. Dat is niet gebeurd waardoor de uitgaven nu zwaar op de begroting drukken. SPA wil dit beter aanpakken teneinde vergelijkbare problemen voor de toekomst te vermijden.
33SPA wil dat het beleid rond sport- en bewegen gronden wordt doorgelicht en geactualiseerd rekening houdend met de ontwikkelingen van de laatste jaren.
34Bij allerlei plannen, visies, vergunningen wordt gekeken hoe Chemelot tegemoet kan worden gekomen en hebben burgers en de gemeenteraad nauwelijks invloed. Het gaat zover dat Chemelot zelf de visies schrijft en dat de gemeenteraad weinig meer mag doen dan deze afhameren. Wat SPA betreft worden de plannen en visies die de afgelopen vier jaar gemaakt zijn grondig herzien waarbij onze inwoners centraal staan en niet Chemelot.
35Verdergaande verstedelijking zorgt ook voor meer druk en drukte, en kan leiden tot minder ruimte voor groen en water waar mensen kunnen ontspannen. Juist in Sittard-Geleen met haar enorme hoeveelheid bedrijventerrein is dat nu al aan de orde hetgeen reden voor SPA is om een halt toe te roepen aan uitbreiding van bedrijventerrein.
36Voor SPA staat het als een paal boven water dat vergroening van zowel het woongebied als het buitengebied van groot belang is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Daarom dat SPA vergroening van het woongebied nastreeft en wil vermijden dat enorme gebieden verloren gaan ten faveure van verdere uitbreiding van bedrijventerreinen. De focus moet echt verlegd worden naar de belangen van onze inwoners.
37veel vrijwilligers zijn in Sittard-Geleen actief om de armoede te bestrijden. Velen hebben een ruimtevraag: zij zijn voortdurend op zoek naar ruimten om door hun ingezamelde zaken voor korte tijd op te slaan en van daaruit te distribueren. Nu gebeurt dat vaak bij de vrijwilligers thuis. De gemeente faciliteert deze vrijwilligers vrijwel niet. SPA vindt dat dit veel beter kan en moet.
38SPA wil ondanks de zeer hoge kosten de resultaten van het onderzoek naar gezond eten op school afwachten en dan bekijken of er gezocht moet worden naar een efficiëntere methode om de kinderen die het echt nodig hebben van eten te voorzien.
39Jaar in jaar uit stijgen de kosten meer dan de pensioenen en de AOW-uitkering. Ook komen ouderen met een laag inkomen lang niet altijd in aanmerking voor extra bijdragen of uitkeringen waarvoor jongere volwassenen met hetzelfde inkomen wel in aanmerking komen. Daardoor wordt armoede voor deze groep elk jaar voelbaarder en komen ook steeds meer ouderen onder de armoedegrens. Nu wil het kabinet de AOW en het minimumloon ontkoppelen. SPA wil dat de gemeente meer oog krijgt voor de steeds verslechterende positie van AOW-ers.
40De gemeente zou ook allerter en proactiever kunnen worden wanneer tijdens klantcontacten vermoedens ontstaan dat geldzorgen een belangrijke rol spelen. Dat kan veel ellende voorkomen. SPA wil hierdoor proberen de instroom in armoede te verkleinen en tevens de uitstroom vergroten doordat de problematiek verkleind wordt door deze eerder te signaleren en aan te pakken.
41Een niet gering aantal senioren vanaf circa 75 jaar leeft in armoede vanwege het ontbreken van een (goed) pensioen en/of een gedeeltelijke AOW, iets wat al op jongere leeftijd ook voor veel migranten geldt. Vaak verbergt men dat door weinig sociale deelname, iets wat SPA met ons armoedebeleid wil aanpakken.
42SPA wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om toekenning van Bijzondere Bijstand inkomensafhankelijk te maken waardoor er een glijdende schaal ontstaat en het veel minder uitmaakt of men net-wel of net-niet boven de grens zit qua inkomen. Gebleken is ook dat stapeling van tegemoetkomingen soms het doel voorbijschiet en dat is ongewenst. Mogelijk dat dat tot gevolg zal hebben dat er plafonds aan hulptoeslagen gesteld moeten worden.
43SPA wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om toekenning van Bijzondere Bijstand Primair wil SPA dat het armoedebeleid gericht wordt op uitstroom uit de armoede. SPA wil dat de effectiviteit van het armoedebeleid beter gemonitord wordt zodat duidelijk wordt wat werkt en wat niet werkt en waar de grootste problemen zitten. SPA wil de armoede beter in beeld brengen zodat meer mensen bereikt en geholpen kunnen worden.inkomensafhankelijk te maken waardoor er een glijdende schaal ontstaat en het veel minder uitmaakt of men net-wel of net-niet boven de grens zit qua inkomen. Gebleken is ook dat stapeling van tegemoetkomingen soms het doel voorbijschiet en dat is ongewenst. Mogelijk dat dat tot gevolg zal hebben dat er plafonds aan hulptoeslagen gesteld moeten worden.
44Velen ervaren onevenwichtigheid en onvrede ten aanzien van ontwikkelingen van de verschillende ‘stads’delen, van investeringen en visies. Dit kan zo niet langer. De volstrekt scheve omvang van de aandacht en de gedane investeringen maakt dat grote delen van de gemeente zich achtergesteld voelen en er afgunst heerst. SPA wil door min of meer gelijke investeringen per stadsdeel het eenwordingsproces een echte kans geven.
45Teneinde burgers, zowel op korte als op lange termijn, meer bij het bestuur te betrekken, hun meer invloed te geven op dingen die in hun omgeving van belang zijn, wil SPA de besteding van de beschikbare gelden op een evenwichtige wijze verdelen over de verschillende wijken gebaseerd op inwonersaantallen. Een mogelijke verdeling kan zijn: 10% voor gemeentebrede zaken, 20% voor de centra en 70% voor de afzonderlijke wijken of stadsdelen. Gelden die in enig jaar niet besteed zijn, worden overgeheveld naar een volgend jaar waardoor binnen een wijk, centrum of gemeentebreed gespaard kan worden voor majeure projecten. SPA noemt dit het BudgetVerdelingsSysteem (BVS) en nam dit al in 2018 in haar verkiezingsprogramma op. Het is een vorm van ‘burgerbegroting’.
46SPA is van mening dat het sinds de fusie totaal mislukte eenwordingsproces eindelijk op gang moet komen. Woorden helpen daarbij niet, daden wel. Door ander beleid en bijbehorend financieel te laten blijken dat de politiek dit eenwordingsproces serieus neemt, wil SPA dit bevorderen op basis van ‘eenheid in verscheidenheid’.
47SPA wil dat onze burgers veel meer zeggenschap krijgen over hun directe leefomgeving, hun buurt, hun wijk, hun kern. Dat kan alleen maar indien zij ook daadwerkelijk grote invloed op de besteding van gelden krijgen. Voorwaarde is dat het geld ook op een evenwichtige wijze verdeeld wordt. Het budgetverdelingssysteem van SPA maakt dat mogelijk.