PROGRAMMA   
PROGRAMMA   
Wat vindt SPA ?
117SPA wil de verstoorde balans tussen economie en groen herstellen door te stoppen met het uitbreiden van bedrijventerreinen en te beginnen met uitvoering van een op te stellen langjarig actieplan dat beoogt om de bosgebieden van onze gemeente met elkaar en met de omringende gemeenten te verbinden.
118Het moge duidelijk zijn dat de gemeente haar aandacht moet richten op CO2-reductie van de woningen en het MKB in plaats van ‘proberen om Chemelot te helpen’.
119Sittard- Geleen heeft aangegeven geen zero-emissiezone in te voeren. SPA kan dit begrijpen. De centra van zowel Sittard als Geleen zijn reeds voetgangerszone waarbij vrachtverkeer alleen wordt toegestaan op bepaalde tijden wanneer er doorgaans weinig mensen aanwezig zijn. In de aanloopstraten wordt wel vrachtverkeer toegestaan maar ook daar is geen sprake van intensief vrachtverkeer. Daar komt bij dat het Geleense centrum klein is en het Sittardse centrum niet groot. 
120Maatregelen om autoverkeer uit de centra te weren zijn reeds genomen waardoor er ook geen extra maatregelen behoeven te worden genomen om fietsverkeer te laten prevaleren boven (vracht)autoverkeer in de centra. Zowel in Sittard als in Geleen zijn bovendien bewaakte fietsenstallingen aanwezig. Herinvoering van parkeren op de Nieuwe markt in Geleen zou in dit opzicht een negatieve invloed hebben
121SPA vindt het belangrijk dat zwaar vrachtverkeer dat geluid, stank, trillingen of problemen t.a.v. de verkeersveiligheid met zich meebrengt geweerd moet worden uit kernen en dorpen indien een alternatieve route die minder overlast veroorzaakt voorhanden is.
122Welke groencompensatie heeft sinds de eeuwwisseling plaatsgevonden binnen Sittard-Geleen voor de groei van de bedrijventerreinen? Volgens SPA nauwelijks iets. Dat moet hier eerst nog gecompenseerd worden!
123Corona naakte duidelijk hoe belangrijk het voor mensen is om in hun naaste omgeving te kunnen ontspannen door te wandelen, te fietsen of alleen maar rust te vinden in en door de natuur. In Sittard-Geleen is de balans tussen bos en bedrijventerrein verstoord en moet hersteld worden, ook in onze gemeente leven mensen en die mensen hebben net zozeer recht op een fijne leefomgeving als elders in Limburg. 
124Het is genoeg geweest: het is tijd dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen echt opkomt voor de belangen van haar inwoners en niet de economische belangen van anderen laat prevaleren boven de leefbaarheid van onze inwoners!
125SPA is van mening dat het verbinden van bosgebieden een van de belangrijkste langjarige opgaven is waarvoor het gemeentebestuur moet staan. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van onze inwoners en om het door ongebreidelde economische activiteiten verstoorde milieu te herstellen. 
126Het milieu in de Westelijke Mijnstreek en zeker in onze gemeente moet verbeteren. 
127Het is een kwestie van planning en prioriteiten toekennen en dan langjarig toewerken naar het doel.
128Het college gaf aan dat het open houden van de Nieuwe Hateboer nu al € 1,2 miljoen per jaar kost en dat dit de reden voor sluiting is. SPA is het hier mee eens.
129Voor SPA geldt in ieder geval dat het belang van de projectontwikkelaar of van de exploitant van een vakantiepark geen algemeen belang is, net zo min als de daarmee samenhangende werkgelegenheid.
130De gemeenteraad besliste in 2017 dat het open houden van zwembad De Nieuwe Hateboer geen algemeen belang is aangezien men besloot dit zwembad te sluiten. Naast het belang van omwonenden bij het openhouden van het zwembad ziet SPA ook dat er een belang is voor de inwoners van grote delen van Sittard en omgeving. Het gaat SPA echter te ver dit ‘algemeen belang’ te noemen ondanks dat SPA het zeer wenselijk vindt dat doelgroepzwemmen daar behouden blijft.
131Zonder goede onderbouwing van de economische effecten van de komst van een vakantiepark op de ESCS- locatie, op basis van feiten afkomstig van vergelijkbare vakantieparken elders, is er echter geen basis om de bouw daarvan ‘algemeen belang’ te kunnen noemen. Daarbij behoort ook te worden aangegeven wat de nadelen van zo'n economische activiteit op het ESCS-terrein zijn.
132Tot nu toe ontbreekt iedere gefundeerde onderbouwing van economische effecten waardoor SPA concludeert dat ‘algemeen belang’ op dit moment niet aanwezig is en daarom ook niet kan prevaleren.
 Bovendien is SPA van mening dat het belang van omwonenden zeer zwaar hoort te tellen in zulke kwesties omdat de nadelen meestal bij de omwonenden terecht komen en de voordelen van een ontwikkeling elders.
133Zolang ‘algemeen belang’ niet is aangetoond blijft SPA van mening dat de natuurwaarde van het gebied en het belang van omwonenden prevaleert boven een economische ontwikkeling die geen positieve gevolgen voor de omwonenden heeft. Economische ontwikkeling van dit gebied is voor SPA slechts dan bespreekbaar indien dit beperkt van omvang is, garanties voor de leefomgeving en de natuurwaarde voor de toekomst biedt, tot gevolg heeft dat zwembad De Nieuwe Hateboer open kan blijven en onze inwoners tegen acceptabele tarieven daar kunnen zwemmen. In de huidige situatie ziet SPA geen aanleiding om het ESCS-terrein economisch te ontwikkelen.
134SPA ziet het liefst dat het ESCS-terrein natuur wordt maar indien het draagvlak onder de omwonenden voor bebouwing groter is dan voor natuur dan respecteert SPA dit meerderheidsstandpunt conform haar uitgangspunt dat draagvlak onder omwonenden erg zwaar weegt wanneer er geen ‘algemeen belang’ is.
135Al drie dagen na het indienen van de zienswijze, op 28 augustus 2020, ‘nuanceerde’ het college haar zienswijze en haalde de ‘alsdan’ clausule en dus de hele zienswijze volledig onderuit. SPA vindt het onbegrijpelijk dat de GroenLinks wethouder voor duurzaamheid en milieu dit accepteerde.
136Een schoolvoorbeeld van het laten prevaleren van economie boven ecologie: circa twee derde van het Sterrebos moet volgens de provincie wijken voor de bedrijfsstrategie van VDL Nedcar.
137VDL-Nedcar is dus niet van nationaal belang maar men probeert dat ervan te maken. SPA vraagt zich af of het echt nationaal belang is wanneer er maar één fabriek in het hele land is in een sector die wereldwijd heel groot is en wanneer deze fabriek afhankelijk is van buitenlandse producenten van auto’s.
138Die ‘robuuste verbinding / ecologische verbindingsweg’ langs de N297 is onderdeel van de plannen die SPA heeft om de bosgebieden van Sittard-Geleen te verbinden. Maar dat neemt niet weg dat SPA niet enthousiast wordt van het kappen van een derde van het Sterrebos dat onderdeel van het convenant is.
139SPA ervaart de werkgelegenheid bij VDL Nedcar als schoner en veel arbeidsintensiever dan bij Chemelot Industrial Park en staat daarom in principe positiever tegenover uitbreiding van VDL-Nedcar dan tegenover uitbreiding van Chemelot. Maar SPA is wel van mening dat ecologische waarden daarbij niet uit het oog moeten worden verloren. 
140Chemelot wil plastics, autobanden en andere recyclebare materialen uit bovenstaand gebied naar Geleen halen om hier als grondstof te dienen voor hun fabrieken. Dit gebied omvat heel België en Luxemburg, Nederland ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem, Duitsland vanaf Arnhem tot Dortmund, vandaar tot ten zuid-oosten van Stuttgart, vandaar tot Straatsburg en Nancy in Frankrijk. Willen we echt als bewoners van deze regio dat alle plastics en andere afval hierheen komt? Welk belang hebben onze inwoners daarbij? Wat doet dat met onze leefomgeving, met de verkeersintensiteit, met de aantrekkelijkheid van onze regio om er te wonen of voor toerisme? Helder is dat dit enorm veel ruimte in onze dichtbevolkte regio kost en dat er enorm veel transport zal zijn. SPA wil dit in ieder geval niet want dit is gaat ten koste van de leefomgeving en is absoluut niet in het belang van onze inwoners.
141SPA ziet de European Circular Hub als een uitbreiding van Chemelot en niet als een transitie. Een transitie betekent dat een bedrijf andere processen en andere produkten gaat maken en gebruiken. Chemelot wil echter met dezelfde installaties dezelfde (bulk)produkten blijven maken en gas als grondstof vervangen door plastics.
142Daar komt bij dat Sittard-Geleen nu al jaren na Amsterdam en Rotterdam de meeste hectaren bedrijventerrein heeft in Nederland en daarbij weinig bos- en natuurgebied heeft. Daar is echt geen ruimte meer voor uitbreiding en zeker niet voor nieuwe activiteiten. Chemelot moet maar elders naar een nieuwe locatie zoeken voor haar nieuwe activiteit.
143De regio en zelfs Nederland kunnen onvoldoende arbeidskrachten leveren. Wat hebben wij aan nog meer arbeidsplaatsen? De echte stakeholders van deze dichtbevolkte regio, zijnde de inwoners, hebben veel meer behoefte aan vergroening en verbetering van hun leefomgeving. Dat staat haaks op de belangen van Chemelot. SPA staat voor de belangen van de inwoners van Sittard-Geleen en die zijn ‘geen uitbreiding bedrijventerreinen.’
144De ‘Gebiedsvisie Chemelot’ vindt SPA een farce. Dit document is in feite een ontwikkelplan van Chemelot geënt op de European Circular Hub. Dat is niet vreemd wanneer bedacht wordt dat drie directeuren van Chemelot en de provincie in de stuurgroep zaten. 
145SPA heeft aangegeven dat dit document in de prullenbak thuishoort en dat de gemeenteraden en de bevolking van Beek, Stein en Sittard-Geleen er veel meer bij betrokken moeten worden. Zij zijn immers degenen die over gebiedsvisies en hun leefomgeving gaan en niet een commercieel bedrijf of de provincie die in dit dossier meerdere petten heeft en daarbij duidelijk de kant van Chemelot kiest.
146SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden gebruikt voor:
a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot maximaal B, kosteneffectief is)
b) vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief).
c) op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompend),
d) warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM).
147SPA wil dat de nog resterende gelden van de proeftuin Limbrichterveld-Noord worden gebruikt voor:a) isolatie van woningen (uit onderzoek blijkt dat twee energielabels verbetering, tot maximaal B, kosteneffectief is)pb) vervanging van enkel glas door triple glas (de winst van dubbel naar triple glas is kosteneffectief).c) op natuurlijke momenten vervangen van CV-ketels door hybride-ketels of warmtepompend)  warm tapwater bereiden via doorstroomverwarmers en/of warmteopslagsystemen (PCM of TCM).
148Daarom moeten we nu investeren in maatregelen die direct resultaat opleveren en die het mogelijk maken om binnen korte tijd de gemaakte kosten terug te verdienen. Daarom dat SPA vooral wil investeren in isolatie van woningen.
149Daarvoor wil SPA een revolverend fonds instellen waaruit inwoners renteloos kunnen lenen en die lening binnen enkele jaren uit de besparingen kunnen terugbetalen. 
150Daarnaast wil SPA inwoners die verder willen verduurzamen stimuleren door een vergelijkbare lening tot 50% van de kosten voor langere termijn aan te bieden wanneer nationale en provinciale subsidies minder dan 50% bijdragen.
151SPA wil zo snel mogelijk af van de financiële betrokkenheid van de gemeente bij HGN en afname van warmte door haar inwoners puur afwegen op basis van economische en duurzaamheidscriteria. Voor SPA prevaleert daarbij het belang van onze inwoners boven de belangen van de provincie, Chemelot, HGN of Ennatuurlijk.
152Slechts indien onderzoeken overtuigend aantonen dat onze inwoners minimaal dertig jaar financieel en qua duurzaamheid beter af zijn met aansluiting op HGN wil SPA deze mogelijkheid politiek aan de orde stellen. 
153SPA is wel voorstander om serieus te onderzoeken of kleine lokale warmtenetten rond een warmtebron kunnen worden aangelegd. Een voorbeeld daarvan zou het gebruik van de restwarmte van Glanerbrook kunnen zijn.
154De op te wekken 0,35 TWh is 1% van de nationale opgave en tweemaal en vijfmaal zoveel als op basis van het inwoneraantal en het grondoppervlak als ‘evenredig’ mag worden verwacht. Dat is voor SPA veel te veel, mede omdat Sittard- Geleen na Amsterdam en Rotterdam reeds de meeste bedrijventerrein heeft en minder dan 5% natuur- en bosgebied heeft. Juist daarom is SPA van mening dat de gemeente meer van andere gemeenten mag vragen, zij hebben immers ruimte genoeg. 
155SPA is van mening dat het college, onder aanvoering van wethouder Schmitz (GroenLinks) overambitieus afspraken heeft gemaakt die zeer schadelijk zijn voor de leefomgeving van onze inwoners.
156Hun argument was dat omdat de gemeente vanwege de industrie zo’n grootverbruiker is en een grote uitstoot heeft de gemeente meer dan haar evenredige deel moet bijdragen. SPA is het daar volstrekt niet mee eens.
157Dat die grootverbruikers hun reductie van energieverbruik en de transitie maar zelf realiseren, de vervuiler behoort immers te betalen! SPA is van mening dat onze inwoners en het MKB alleen hoeven op te draaien voor hun eigen verbruik en niet deels voor datgene wat de grote bedrijven verbruiken. 
158Indien de windmolens op Holtum-Noord niet worden geplaatst dan vervalt voor SPA daarmee deze taakstelling omdat de RES tot stand is gekomen op basis van achterhaalde normen en er binnen de gemeente dan geen plaatsingsmogelijkheden voor windmolens meer voorhanden zijn.
159SPA is niet tegen het plaatsen van windmolens op bedrijventerreinen maar wel tegen het zodanig plaatsen dat omwonenden er overlast van ervaren. De geplande windmolens op Holtum-Noord zorgen er niet alleen voor dat Katoen Natie problemen ondervindt met uitbreiding van activiteiten, waardoor economische schade ontstaat, maar ook dat een molen veel te dicht bij woningen komt te staan. Daardoor ontbreekt draagvlak onder de bevolking hetgeen voor SPA doorslaggevend is. SPA is daarom tegenstander van plaatsing van windmolens op Holtum-Noord
160Draagvlak onder omwonenden vindt SPA doorslaggevend wanneer het gaat om een economische activiteit die de leefomgeving aantast. Het gaat SPA primair om de mensen en voor het secundaire doel, milieu, moet een betere oplossing worden gevonden.
161SPA beschouwt zonneparken op braakliggende terreinen en landbouwgronden als grootschalige, industriële opwekking van energie vergelijkbaar met kolen- of gascentrales m.a.w. de productie gebeurt op bedrijventerreinen. 
162Op zichzelf is SPA voorstander van deze vorm van duurzame energie maar dan moet dat wel gebeuren op plekken waar er voldoende ruimte is. Die ruimte is in Sittard-Geleen gewoon niet. Dit stukje Nederland is dermate dicht bevolkt dat er prioriteit aan het grondgebruik moet worden gegeven dat het welzijn van de bevolking bevordert.
163SPA heeft geen bezwaar tegen het volleggen van verharde terreinen (parkeerterreinen, wegen …) met zonnepanelen mits de wijze waarop dat gebeurt ervoor zorgt dat omwonenden geen blijvende hinder ondervinden maar SPA is tegenstander om de uitloopgebieden die de stad-landzones rondom kernen vormen te verkwanselen door die vol te leggen met zonnepanelen want dat komt het welzijn van de mensen niet ten goede.
164Zo’n Thorium-reactor kan een grote bijdrage aan de oplossing van de energietransitie leveren maar de kennis ontbreekt op dit moment om de voor- en de nadelen goed te kunnen beoordelen.
165SPA is van mening dat de discussie over het gebruik van Thorium-reactoren landelijk op basis van feiten gevoerd moet worden en dat het op dit moment niet ter zake doende is dat een lokale partij als SPA een standpunt inneemt of dergelijke reactoren gebouwd moeten worden of niet.
166Waar SPA wel heel duidelijk over wil zijn is dat SPA staat voor het verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners en niet om hun aan grote gevaren bloot te stellen. Niet de risico’s van de aanwezigheid van dergelijke reactoren op Chemelot zijn voor SPA doorslaggevend maar de effecten die bij een calamiteit kunnen optreden.