PROGRAMMA   
PROGRAMMA   
Wat vindt SPA ?
167Middelen zijn voor SPA dienend aan mensen en milieu.
168SPA vindt dat de doelen van het inzetten van middelen goed moet worden omschreven en van meetbare indicatoren moeten worden voorzien.
 Middelen zijn voor SPA dienend aan mensen en milieu.
169SPA vindt dat de doelen van het inzetten van middelen goed moet worden omschreven en van meetbare indicatoren moeten worden voorzien.
169Ruim vijftien jaar slecht financieel beleid vraagt om andere mensen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Daar is een begin mee gemaakt maar de partijen die de afgelopen vijftien jaar de macht hadden behoren niet degenen te zijn die dit proces doorvoeren aangezien het risico te groot is dat zij fouten uit het verleden verdoezelen en ook noodzakelijke personele wijzigingen niet zullen doorvoeren. Openbaarheid van bestuur is noodzakelijk en gebleken is dat dit de afgelopen raadsperioden onvoldoende gebeurde.
170Ruim vijftien jaar slecht financieel beleid vraagt om andere mensen, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Daar is een begin mee gemaakt maar de partijen die de afgelopen vijftien jaar de macht hadden behoren niet degenen te zijn die dit proces doorvoeren aangezien het risico te groot is dat zij fouten uit het verleden verdoezelen en ook noodzakelijke personele wijzigingen niet zullen doorvoeren. Openbaarheid van bestuur is noodzakelijk en gebleken is dat dit de afgelopen raadsperioden onvoldoende gebeurde.
171SPA vindt dit ‘over het graf regeren’ van het huidige college en wil opnieuw bekijkSen welke investeringen moeten worden bijgesteld. 
172SPA concludeert dat het gevoerde beleid tot grote en vermijdbare kosten heeft geleid.
173SPA is heel kwaad dat het college voor de begroting 2022 in een krantenartikel stelde dat de lokale lasten verlaagd werden terwijl de werkelijk- heid is dat deze met bijna € 35 verhoogd werden. Dat is gewoon volksverlakkerij en het beliegen van onze burgers
174SPA ziet geen reden waarom onze inwoners principieel meer OZB zouden moeten betalen dan inwoners in een huis van dezelfde waarde in een andere gemeente.
175Als motivatie geeft het college: ‘Deze stijging is de afgelopen jaren nodig geweest om de begroting in 2019 sluitend te maken en in 2021 om ruimte te creëren voor nieuw beleid en reparatie van bestaand beleid.’ Men geeft dus aan dat het gevoerde beleid niet goed was en in 2019 zelfs tot een niet-sluitende begroting leidde. SPA is van mening dat het college wel erg gemakkelijk in de beurs van onze inwoners greep om hun nieuwe beleid te financieren en dat zelfs in 2021 in een periode dat de gevolgen van Corona voor niemand goed in te schatten zijn.
176SPA stelde schriftelijk de vraag ‘Waarom betaalt iedere gebruiker in Sittard-Geleen evenveel en niet naar rato van het waterverbruik onder het motto van “de vervuiler betaalt”? ‘ en kreeg als antwoord: ‘Slechts een klein gedeelte van het water dat in de gemeentelijke riolering terecht komt gaat over het waterverbruik. Het grootste gedeelte heeft betrekking op de afvoer van hemelwater. Ook worden er kosten gemaakt voor de grondwaterstand. Sittard-Geleen heeft gekozen om de eigenaar en niet de gebruiker aan te slaan.’ Het college gaf ook aan dat 46000 huishoudens en 3270 bedrijven aanslagen voor rioolheffing krijgen. Nadien corrigeerde men dat tot 27000 huishoudens (alleen de eigenaren van woningen). SPA is van mening dat gezien het antwoord van het college dat het grootste deel van de kosten betrekking heeft op afvoer van regenwater er geen reden is om alleen woningeigenaren rioolheffing te laten betalen. 
177Maar honden veroorzaken wel kosten voor de samenleving, ongeveer € 4 ton per jaar. SPA vindt dat deze kosten in principe door de eigenaren moeten worden gedragen want waarom zouden circa 37500 gezinnen moeten betalen voor de hond(en) van 7500 gezinnen? 
178SPA vindt echter ook dat een hond een maatschappelijke functie kan hebben: bij een- en tweepersoons huishoudens kan een hond een bijdrage leveren om eenzaamheid tegen te gaan doordat de eigenaar met de hond moet gaan wandelen, de hond verzorgt en als gezelschap bij zich heeft. Daarom dat SPA één hond voor kleine huishoudens wil vrijstellen van hondenbelasting. Meerdere honden en een hond bij grotere gezinnen beschouwt SPA als luxe waardoor SPA voor deze honden een kostendekkend tarief aan hondenbelasting gerechtvaardigd vindt.
179SPA is ervan overtuigd dat stimulering van het MKB veel belangrijker is voor de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente dan in te zetten op de grote bedrijven.
180SPA acht het zeer de vraag of Sittard-Geleen economische groei moet nastreven en of inwonersgroei echt cruciaal is. 
181SPA acht bevordering van het welzijn van haar inwoners van veel groter belang dan economische groei. 
182De komende vijftien jaar komen er jaarlijks gemiddeld 450 ouderen bij. Slechts een klein deel van hun (zo’n 3%) heeft armoede, de anderen willen hun geld graag besteden aan dingen die hun plezieren. Jonge innovatieve ondernemers kunnen daarop inspelen en een goede boterham verdienen. De gemeente moet dit veel meer uitdragen dan nu het geval is.
183SPA is van mening dat de nadruk van de economie meer op het MKB moet komen te liggen en minder op de zeer eenzijdig gerichte grote bedrijven. Dat maakt de gemeente minder kwetsbaar en biedt jongeren met verschillende capaciteiten meer kansen om zich hier te vestigen. De huidige focus is te eenzijdig, bevordert ontgroening en houdt een negatief imago in stand.
184Sittard-centrum biedt voldoende gelegenheid om gezellig te vertoeven rond de markt en in het hele centrum.
185In Geleen-centrum is er nog meer leegstand in Sittard en ontbreekt het aan gezelligheid met gevolg dat mensen, jongeren nog meer dan senioren, wegblijven en het voor ondernemers weinig lucratief is om een winkel uit te baten. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden: het is broodnodig dat het ook in Geleen- centrum weer aantrekkelijker wordt om er te verblijven. Daarvoor is in ieder geval nodig dat de aankleding van het centrum verbetert.
186SPA onderkent het belang van parkeerbeleid en dat gratis parkeren positief kan werken voor Geleen-centrum maar het gaat SPA te ver om dat als ‘de oorzaak’ aan te wijzen.
187SPA ziet de ‘shop and run’ gedachte als veel belangrijkere oorzaak van de problemen. 
188Momenteel wordt ‘parkeren’ als ‘product’ gezien door de gemeente. SPA ziet ‘parkeren’ als een ‘voorziening’. SPA ziet ‘parkeren’ als een voorwaarde om het centrum te laten functioneren. Voor SPA hoeft parkeren daarom niet kostendekkend te zijn maar kan dat afgestemd worden op wat geboden wordt. 
188Momenteel wordt ‘parkeren’ als ‘product’ gezien door de gemeente. SPA ziet ‘parkeren’ als een ‘voorziening’. SPA ziet ‘parkeren’ als een voorwaarde om het centrum te laten functioneren. Voor SPA hoeft parkeren daarom niet kostendekkend te zijn maar kan dat afgestemd worden op wat gSPA is ervan overtuigd dat de gemeente veel meer moet inspelen op de groeimarkt ‘senioren’ waarbij het een voordeel kan zijn dat we twee onderscheidende centra hebben. eboden wordt. 
189Ook het Geleense centrum behoort niet alleen op senioren gericht te zijn. Daarom is het nodig dat Geleen- centrum meer faciliteiten biedt gericht op jongeren en volwassenen. Minimaal twee horecagelegenheden gericht op jongeren zijn hard nodig en ook een hangplek voor jongeren kan wenselijk zijn. Ondernemers, vooral jongeren, welke in brede zin diensten aan ouderen leveren moeten gestimuleerd worden om zich in onze gemeente te vestigen. Op termijn ontstaat daardoor een beter evenwicht tussen jong en oud.
190Een kantine in de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting vindt SPA overbodig aangezien dit tegen de gedachte is die al vanaf de fusie uitgangspunt van beleid is om in Sittard te mikken op toerisme en schoolgaanden en de ondernemers in Geleen-centrum te laten profiteren van gemeentelijke huisvesting. 
191SPA is van mening dat een lange termijnplan voor vergroening van Geleen-centrum moet worden gemaakt en uitgevoerd.
192SPA is van mening dat bedrijventerreinen louter dienen voor het scheppen van werkgelegenheid aan, vooral, inwoners van deze regio en de inwoners van Sittard-Geleen in het bijzonder.
193Bij VDL nam de provincie de zeggenschap over de uitbreiding (bestemmingsplannen) van de gemeente af. Blijkbaar mag dat wettelijk maar SPA vindt dit een wijze van besturen die niet kan want de gemeenteraad wordt zo beroofd van haar beslissingsbevoegdheid over grote delen van de gemeente en zaken die van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid van haar inwoners. In feite probeert de provincie hiermee een bestuurslaag te verwijderen. SPA noemt dit misbruik van positie. Gezien het verleden van de ‘vriendenrepubliek’ en dat recentelijk meerdere leden van Gedeputeerde Staten en de gouverneur zijn moeten aftreden vanwege schadalen is dit des te erger.
194De gemeente heeft, ook op milieugebied, een verantwoordelijkheid naar het MKB. Voor SPA betekent dit dat de gemeente en haar inwoners op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid jegens Chemelot en VDL hebben en dat de gemeente haar inwoners moet beschermen tegen de acties en plannen van de provincie plus de betreffende bedrijven die immers tegengestelde belangen hebben dan de bevolking van deze regio. maar heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. het grootbedrijf, die zijn ook volledig verantwoordelijk voor hun milieuproblematiek. 
195SPA ziet geen reden waarom onze inwoners financieel of anderzijds moeten bijdragen aan deze grootbedrijven.
196Op bestaande bedrijventerreinen is nog voldoende ruimte beschikbaar om het regionale- en lokale MKB (‘Klassiek- gemengd’) te bedienen indien we sectoren die niet of nauwelijks bijdragen aan groei van de werkgelegenheid (industrie en logistiek) weren. 
197SPA ziet de Chemelot Campus wel als een activiteit die passend is nabij de bebouwde omgeving van Sittard- Geleen maar is van mening dat uitbreiding niet buiten de huidige poorten van Chemelot moet plaatsvinden. 
198Spin-offs kunnen zich wel buiten Chemelot vestigen maar het mag niet zo zijn dat deze het normale regionale- en lokale MKB verdringen want te eenzijdig focussen op een sector is op de lange termijn slecht.
199SPA is van mening dat het nodig is om goed na te gaan wat de multiplicator voor indirecte werkgelegenheid daadwerkelijk is want dat is steeds een belangrijker factor wanneer het gaat om de werkgelegenheid die Chemelot verondersteld wordt op te leveren. 
200Uitbreiding van Chemelot naar de Lexhy is onaanvaardbaar.
201Chemelot ligt tussen de bebouwde kommen van Beek, Stein en Sittard-Geleen en het is niet zo dat die bebouwde kommen rondom Chemelot liggen en daarvoor dan maar moeten wijken: DSM en later Chemelot slokten steeds meer grond op en groeiden zo naar de bebouwde kommen toe. SPA vindt dat de grenzen aan uitbreiding zijn bereikt.
202Bovendien is SPA van mening dat er best mag worden gesteld dat bedrijven die een activiteit starten of uitbreiden vanaf de start structureel minstens 20 banen per hectare moeten opleveren.
203In het kader van de nieuwe Omgevingswet bepleitte het college dat (zeer) kwetsbare activiteiten, zoals scholen en verzorgingshuizen, verplaatst moeten worden naar verder weg van Chemelot. Dat komt neer op uitwaartse zonering en is voor SPA onaanvaardbaar, te meer omdat het nationale en gemeentelijke beleid is dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen en de vergrijzing veroorzaakt dat juist die mensen steeds minder zelfredzaam worden.
204De veroorzaker van de problemen, Chemelot, moet worden aangepakt. Zij moeten niet alleen veiligere processen en installaties gaan gebruiken maar ook de gevaarlijkste installaties centreren binnen hun gebied.
205Dat betekent bijvoorbeeld dat de ACN-fabriek veel verder weg van Lindenheuvel moet komen te staan. 
206Chemelot betaalt weinig OZB omdat, volgens BsGW, de installaties ‘werktuigen’ zijn en verplaatsbaar zijn. Alleen over de gebouwen en de grond, waarvoor kortingen worden gegeven, betaalt Chemelot OZB. De gemeente is hier de afgelopen jaren tientallen miljoenen door misgelopen. SPA vindt dit een vorm van het ‘te dienstbaar opstellen van de overheid’ en daar moet een einde aan komen. 
207Voor SPA zijn ‘middelen’ niet synoniem voor ‘geld’. Minstens zo belangrijk vindt SPA in dit verband de mensen, bedrijven en organisaties die zich inzetten om een bijdrage aan onze samenleving te leveren. Ook de accommodaties waarin hun activiteiten plaatsvinden rekent SPA tot de middelen die het gemeentebestuur heeft.
208SPA steunt het huidige accommodatiebeleid niet. Weliswaar is ook SPA van mening dat het goed is om te bekijken of het gebruik van accommodaties efficiënter kan en of het nodig / mogelijk is om bepaalde accommodaties te sluiten, maar voor SPA staat het gebruik centraal en niet of dit vanuit vastgoedbeheer de aantrekkelijkste oplossing is. De maatschappelijke functie prevaleert voor SPA.
209SPA wil ‘adequate voorzieningen in de nabijheid.’ SPA is van mening dat mensen veel meer behoefte hebben aan hun gezellige en vertrouwde plekje dichtbij in plaats van een centrale locatie waar men geruime tijd onderweg is om er te komen. Vooral voor weinig mobiele ouderen is zo’n centrale voorziening vrijwel onbereikbaar. Zij kunnen vaak niet eens honderden meters binnen een redelijke tijd met hun rollator lopen en zeker niet in weer en wind. Juist deze, groeiende, groep inwoners worden door het huidige accommodatiebeleid in praktijk uitgesloten van deelname: zij haken af!
210Een ander voorbeeld is dat mensen uit Einighausen en Guttecoven naar Limbricht zouden moeten gaan omdat het huidige beleid in slechts één gemeenschapshuis in die drie kernen voorziet en Limbricht de voorkeur heeft. Dit beleid maakt het verenigingsleven en de samenhorigheid in Guttecoven en Einighausen kapot!
211Nog een voorbeeld is dat het college het Reunie-gebouw in Krawinkel wil sluiten omdat de mensen van daaruit naar het Plenkhoes in Geleen-Zuid zouden kunnen gaan, men ontkent de maatschappelijke betekenis. Niet alleen betreft dit, wederom, een bloeiend gemeenschapshuis maar het gaat gewoon niet gebeuren dat de mensen van Krawinkel en een Lutterade naar Geleen-Zuid gaan, die afstand is veel te groot.
212Het huidige accommodatiebeleid is letterlijk gebaseerd op het tekenen van cirkeltjes op een kaart. Men heeft de cirkels zo proberen te tekenen dat er zo min mogelijk accommodaties nodig zijn en is daarbij uitgegaan van twaalf minuten lopen. Let wel: voor gezonde en mobiele mensen zonder rekening te houden met druk verkeer, afstanden tussen kernen of sociale banden die binnen kernen of wijken bestaan. SPA vindt dit echt tekentafelbeleid en vindt dat dit zo snel mogelijk van tafel moet.
213SPA vindt dat het gebruik van een gemeenschapshuis centraal gesteld moet worden. Leefbaarheid in kernen, wijken en buurten verlangt dat juist daar onderlinge contacten gestimuleerd moeten worden. Accommodaties zijn daarvoor onontbeerlijke middelen.
214In 2017 besloot de raad tot centralisatie van de zwem- en schaatsvoorzieningen bij Glanerbrook. Het voorstel dat voorlag betrof in feite een flinke achteruitgang van de zwem- , schaats- en wielermogelijkheden. SPA stemde TEGEN omdat de wielerbaan en de 400 m schaatsbaan bij Glanerbrook zouden verdwijnen en omdat doelgroepzwemmen (ouderen, leszwemmen voor kinderen) in het Anker en de Hateboer voor SPA belangrijk zijn
215Zwemvereniging Hellas-Glana zwemt al decennia in de eredivisie maar kan al jaren veel wedstrijden niet in Sittard-Geleen organiseren omdat het huidige zwembad in Glanerbrook 5 cm te kort is en zwembad De Nieuwe Hateboer daar niet op berekend en toegerust is. Een 50 m wedstrijdbad is daarom een zeer goed verdedigbare voorziening.
216SPA zorgde ervoor dat behoud van de wielerbaan en het open houden van de 400m schaatsbaan bij Glanerbrook in het coalitieprogramma werd opgenomen. Zonder dat waren die verloren gegaan want in 2017 was gekozen voor een 333 m schaatsbaan en bouw van het zwembad op de wielerbaan. Nu zijn de wielerbaan en de 400m schaatsbaan onderdeel van de vernieuwbouw van Glanerbrook net als een 50 m wedstrijdbad dat in 2017 als ‘extra’ werd gezien. Een nieuw onderzoek in 2020 toonde aan dat realisatie zonder meerkosten mogelijk is. Wel is meer afstemming tussen recreatief- en wedstrijdzwemmen nodig.
217Inmiddels is doelgroepzwemmen in Het Anker voorzien en heeft de actiegroep ‘Wij Schwienswei’ een plan om recreatief zwemmen in een openlucht bad bij De Nieuwe Hateboer met vrijwilligers mogelijk te maken als alternatief voor de bouw van vakantiehuisjes op het voormalige ESCSterrein waardoor wellicht zwembad De Nieuwe Hateboer toch behouden zou kunnen worden. Mits betaalbaar juicht SPA het behoud van zwemmen in Sittard toe.
218Indien het lukt om zwemmen in De Nieuwe Hateboer te behouden dan heeft SPA alles bereikt wat het in 2017 wilde.
219SPA is bovendien van mening dat de sociale dienst op een andere wijze moet omgaan met mensen die gezworven hebben en hun leven weer op een rij aan het zetten zijn.
220Ofschoon SPA het een gemiste kans vindt dat de raadszaal en de fractiekamers gescheiden worden van de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting is SPA van mening dat het hoog tijd is om tot realisatie van de huisvesting over te gaan. 
221Mogelijkheden bieden om koopwoningen te bouwen kan aantrekkelijk zijn voor starters en doorstromers.
222Bekend is dat er in Maastricht huisvestingsproblemen voor studenten zijn, erg hoge huren en te weinig beschikbare woonruimte. Sittard mikt reeds op huisvesting van studenten van de Hogeschool Zuyd. Zowel Geleen als Sittard kunnen inspelen op studenten die in Maastricht of op de Chemelot Campus studeren. Woonruimte voor deze groepen, vooral indien nabij station Lutterade, kan het centrum van Geleen verlevendigen. Er moet echter voor gewaakt worden dat hierdoor geen probleem voor andere groepen, bijvoorbeeld lokale starters, optreden want in feite lost Sittard-Geleen dan het woonruimteprobleem in Maastricht op ten koste van de eigen woningzoekende bevolking en dat vindt SPA ongewenst.
224De afgelopen decennia zijn er meermaals schandalen naar buiten gekomen waarbij projectontwikkelaars, bestuurders, woningcorporaties en grote bedrijven elkaar bevoordeelden en op een schimmige wijze zaken deden. Denk hierbij o.a. aan de onthullingen in het boek ‘De Vriendenrepubliek’. SPA vindt het daarom op geen enkele wijze verdedigbaar dat er prijsafspraken gemaakt worden, kortingen worden gegeven of andere niet openbare handelingen worden verricht die mogelijk ten nadele van de gemeente of van andere personen of bedrijven zouden kunnen zijn. Zo vindt SPA het bijvoorbeeld volstrekt onaanvaardbaar om kortingen of gemeentelijke bijdragen te geven bij vastgoedtransacties.
225Woningcorporaties houden er bij de toewijzing van woningen reeds rekening mee dat een bepaald aantal woningen gereserveerd worden voor statushouders. SPA vindt dit terecht maar vindt het ook terecht dat mensen die reeds jaren op een wachtlijst voor een woning staan niet gedupeerd moeten worden doordat vluchtelingen of asielzoekers voorrang zouden krijgen.
226Het gebruik van gevels voor energieopwekking is iets wat volgens SPA over enkele jaren een grote vlucht zal nemen. Dit behoort onderdeel te vormen van de duurzaamheidsmaatregelen tijdens woningrenovatie. SPA ziet hierbij een rol weggelegd voor woningcorporaties. De Dempseyflat in Limbrichterveld is het eerste voorbeeld in Sittard-Geleen dat dit niet alleen effectief voor energieopwekking maar ook esthetisch mooi kan zijn. Daarbij speelt wel een rol dat woningcorporaties een deel van haar woningen verkocht heeft waardoor het straatbeeld rommelig kan worden indien alleen de woningen van de woningcorporaties verduurzaamd worden en de woningen van particulieren niet. SPA vindt dat de gemeente hier aandacht voor moet hebben en ook een bemiddelende rol waardoor ook particulieren gestimuleerd worden om mee te doen met die maatregelen.
227SPA ziet voorzieningen echter breder en ziet bijvoorbeeld Omnibuzz, scholen, schuldhulpverlening, maatschappelijke hulp, meubilair in de openbare ruimte ook als voorzieningen omdat zonder dat mensen ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en/of om te participeren.
228De afgelopen acht jaar ziet SPA dat er steeds meer op voorzieningen beknibbeld wordt en dat veel voorzieningen verdwenen zijn uit kernen en wijken.
229SPA beschouwt voorzieningen, zoals een supermarkt, apotheek, huisartsenpost, vervoer en groen/recreatie als essentieel voor het behoud van een goede leefomgeving buiten de centra. 
230SPA is van mening dat daar waar enigszins mogelijk de gemeente ervoor moet zorgen dat voorzieningen behouden blijven want met de voorzieningen verdwijnt saamhorigheid, vooral in de kleine kernen en van oudsher hechte wijken zoals Sanderbout en Lindenheuvel. Wanneer we niet oppassen worden dit slaapwijken. 
231Omnibuzz blijft een zorgenkindje. De directeur gaf onlangs in een krantenartikel aan dat Omnibuzz gebrek aan chauffeurs heeft doordat zij het vervoer uitbesteden en dat cliënten daardoor niet altijd met Omnibuzz kunnen reizen en ook eerder moeten bellen. SPA vindt dat niet kunnen: juist de directie van Omnibuzz is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de opdracht die de gemeenten hebben verstrekt. Het past niet om de problemen af te schuiven op degenen die op Omnibuzz zijn aangewezen om te participeren. Wanneer het inhuren van chauffeurs niet afdoende is behoort Omnibuzz dat op te lossen door voldoende chauffeurs in dienst te nemen. Cliënten weten vaak wel maar ook frequent niet vooraf hoe laat zij moeten reizen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een afspraak in een ziekenhuis heeft is het vaak niet vooraf bekend hoe lang dat duurt. SPA vindt dat Omnibuzz een wachttijd van maximaal een half uur moet kunnen garanderen.
232Dat het college van plan is om het goed bezette gemeenschapshuis in Einighausen om te vormen tot een ‘ontmoetingsruimte’ en daarmee de daar gevestigde verenigingen met een groot probleem gaat opzadelen vindt SPA onverantwoord aangezien dit enorme negatieve consequenties kan hebben voor de hechte samenleving die Einighausen nu nog kenmerkt.
233De gemeente moet soepeler zijn bij vergunningen voor sociale ontmoetingsruimten. Afstand speelt daarbij een cruciale rol. Vooral ouderen willen vaak gewoon even bij elkaar kunnen zitten en met elkaar praten. Het hoeven niet altijd activiteiten te zijn, mensen zoeken gezelschap en vinden daarin ook gezelligheid. Een betaalbaar en gezellig buurtcentrum dichtbij is daarom heel belangrijk. 
234SPA onderschrijft de gedachte dat solitair liggende winkels en horeca meestal meer toekomst hebben in de centra en daarom verplaatsing wordt bevorderd, maar wij willen daarbij niet doorschieten.
235Indien commerciële activiteiten zich ergens gevestigd hebben en kunnen handhaven gaan wij er van uit dat daaraan behoefte is op de betreffende locatie. Een ontmoedigingsbeleid vinden wij dan niet passend. Bovendien is SPA van mening dat kleinschalige voorzieningen, waaronder winkels en horeca, essentieel zijn voor de leefbaarheid van wijken en kleine kernen en zich daar ook moeten kunnen vestigen. 
236Evenementen vormen voor SPA middelen om gemeentelijke doelen op o.a. maatschappelijk, economisch en publicitair vlak te bereiken.
237Sittard-Geleen bestaat uit veertien kernen die van oudsher een sterke rivaliteit hebben onderling voortkomende uit een bewogen historie waarin die kernen elkaar zo’n duizend jaar bevochten. Het proces om die rivaliteit na de gedwongen fusie in 2001 te kanaliseren en alle inwoners het gevoel te geven dat zij tot dezelfde gemeente behoren is moeilijk en nog lang niet voltooid. Het verbinden van onze inwoners middels evenementen vindt SPA daarom van groot belang. 
238Om daarin succesvol te kunnen zijn is behoren de voorwaarden waarop evenementen in alle delen van de gemeente georganiseerd worden gelijk te zijn, organisatorisch en financieel. Het huidige beleid waarbij zogenaamde ‘gemeentelijke evenementen’ in Sittard op veel ambtelijke inzet en financiële bijdragen kunnen rekenen terwijl evenementen in andere delen van de gemeente louter door vrijwilligers moeten worden georganiseerd en de gemeentelijke financiële bijdragen veel lager zijn past daar niet bij.
239SPA is van mening dat de gemeente één aanspreekpunt moet hebben voor organisatoren. Deze behoort ervoor te zorgen dat alle -administratieve en technische zaken die niet direct met het evenement te maken hebben (o.a. vergunningen, verkeersmaatregelen, beveiliging etc.) geregeld worden zodat de organisatoren zich met de inhoudelijke kanten van het evenement kunnen bezighouden. 
240Het krantenartikel in DDL 4 januari 2020 waarin zware beschuldigingen aan de gemeente werden geuit inzake het Oktoberfeest vormde voor SPA aanleiding om de Raad om een diepgaand onderzoek te vragen. De raad en het college wilden dat evenwel niet. Daarom onderzocht SPA het Oktoberfeest en andere evenementen zelf. Daarbij werden ook overzichten van verstrekte subsidies sinds 2005 gemaakt. SPA schrok enorm van wat tijdens dit onderzoek naar boven kwam: alles rond het Oktoberfeest blijft schimmig, geen evaluaties of verantwoording van evenementen, enorme verschillen en verstrekking van subsidies die tegen college- en raadsbesluiten ingingen. Dit kan zo niet langer, er moet eenduidigheid en toepassing van de regels komen!
241Alhoewel SPA heel veel respect en waardering heeft voor mensen die zich inzetten om zwerfvuil op te ruimen en om groenonderhoud in hun omgeving te verrichten acht SPA het niet de taak van de bevolking om dat te doen maar echt een taak van de overheid.
242De primaire oorzaak waarom de openbare verloedert is het financiële wanbeleid van de afgelopen vijftien jaar. Er moest steeds meer bezuinigd worden vanwege grote investeringen in prestige projecten, vooral in het kader van Zitterd Revisited, waarbij onderhoud van de openbare ruimte een gemakkelijke prooi was om dat te doen. SPA rekent het college en de coalitiepartijen de slechte staat van de openbare ruimte zeer aan.
243Veel politiek actieve leden van SPA bezochten de afgelopen jaren heel veel gemeenten in Nederland en zagen dat het onderhoud van de openbare ruimte in vrijwel alle Nederlandse gemeenten beter is dan in Sittard-Geleen. De oorzaak van de verloedering van de openbare ruimte ligt in het falende beleid van de afgelopen jaren.
244SPA is van mening dat inrichting en onderhoud van de openbare ruimte een taak is van de gemeente en dat de wijze waarop dit gebeurt van grote invloed is op hoe onze inwoners hun leefomgeving ervaren.
245SPA wil de subsidieverstrekking bekijken vanuit de participatiegedachte en meer afstemmen op daadwerkelijk verrichte activiteiten waardoor verenigingen die in praktijk meer bijdragen aan participatie dan andere doordat zij actiever zijn ook meer financiële mogelijkheden daartoe hebben.
246Omdat het om gemeenschapsgeld gaat wil SPA dat de gemeente, afhankelijk van de omvang van de subsidies, jaarlijks een verslag van de activiteiten ontvangt waarin het beoogde doel en de resultaten (financieel en niet-financieel) worden aangegeven.
247Financieel denkt SPA eerder aan het uitbreiden van subsidies dan aan vermindering maar op dit moment is die financiële ruimte voor uitbreiding niet aanwezig
248Professionele organisaties die een taak voor de gemeente uitvoeren (b.v. Domijnen, PIW, Myouthic) behoren daartoe jaarlijks een in de begroting opgenomen bedrag voor te ontvangen die niet (zoals nu) als subsidie maar als werkzaamheden wordt aangemerkt. Deze bijdragen en de te verrichten werkzaamheden worden dan jaarlijks door de raad vastgesteld.
249SPA vindt dat andere organisaties die boven-regionaal, professioneel of commercieel opereren niet vanuit de gemeente maar vanuit de provincie subsidie of andere bijdragen behoren te ontvangen.
250De samenleving kan volgens SPA momenteel niet goed functioneren zonder vrijwilligers en zonder mantelzorgers. 
251Vrijwilligers worden door de overheid veel meer gewaardeerd dan mantelzorgers. Dat blijkt o.a. uit de financiële bijdrage die de samenleving bereid is toe te kennen voor hun werkzaamheden.
252Mantelzorgers werken vanuit betrokkenheid, vanuit hun hart. De overheid maakt daar misbruik van door professionele zorg structureel te minderen ondanks erkenning van de grote maatschappelijke waarde van de inzet van mantelzorgers.
253Vaak wordt het verlenen van minimaal acht uur mantelzorg per week als norm gehanteerd om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment. SPA vindt dit een acceptabele norm.
254SPA vindt dat de maatschappelijke baten van mantelzorg dermate hoog zijn dat een tegemoetkoming in de onkosten veel beter te verdedigen is dan kwijtschelding van het kostendekkende deel van hondenbelasting.
255SPA is van mening dat ambtenaren onvoldoende worden ingezet voor de bevolking, voor de raad en wellicht ook voor het college.
256SPA is van mening dat elke partij een aantal onderzoeken moeten kunnen laten verrichten waarvan zij denkt dat die van groot belang zijn bij bepaalde dossiers.
257Burgerparticipatie zien alle partijen als een belangrijk en gewenst onderdeel van een nieuwe bestuursstijl. Onderdeel daarvan kan zijn dat burgers in staat worden gesteld om in bepaalde kwesties gespecificeerd onderzoek door ambtenaren te laten verrichten. Procedureel moet dat worden uitgewerkt, SPA denkt daarbij aan dat burgers een voorstel kunnen doen dat door de raad beoordeeld wordt of een bepaald aantal handtekeningen verzamelen.
258SPA is echter ook van mening dat ambtenaren best in staat moeten zijn om meer onderzoeken zelf te doen. Onderzoeksjournalisten doen dat ook en zij halen vaak belangwekkende resultaten boven tafel ook al hebben zij minder basiskennis over een onderwerp dan onze ambtenaren. SPA ziet een onderzoeksteam gevormd door ambtenaren (al dan niet in wisselende samenstelling naar gelang de te onderzoeken materie) als een mogelijkheid om kosten voor externe onderzoeken te verlagen, de kennis binnen de organisatie te vergroten en makkelijker en sneller relevante zaken te onderzoeken. Uiteraard blijft het nodig om specifieke expertise die niet binnen de organisatie aanwezig is te benutten maar SPA vermoedt dat het aantal externe onderzoeken beperkt kan worden en dat de kennisopbouw die binnen onze ambtenaren plaatsvindt positieve invloed heeft op de kwaliteit van ons beleid en onze besluitvorming.
259SPA rekent de betreffende bestuurders en hun partijen die de coalities vormden de financiële ontwikkeling en de gevolgen daarvan zwaar aan: zij zijn de oorzaak dat de gemeente er zo verloederd uitziet, onze inwoners en bedrijven zich blauw betalen, voorzieningen achteruit holden en de gemeente er financieel niet goed voorstaat.
260SPA is van mening dat het heel goed voor onze gemeente en haar inwoners is indien genoemde partijen de komende vier jaar veel minder invloed hebben en niet weer het college domineren.
261Het lijkt SPA voor de gemeente en voor de partij heel goed dat GOB geen deel uitmaakt van een nieuwe coalitie.
 SPA vindt het erg belangrijk dat onze inwoners geraadpleegd worden wanneer er belangrijke en omstreden besluiten genomen moeten worden door de gemeenteraad. 
 SPA vindt het absurd dat de voltallige coalitie het functioneren en de positie van de betreffende wethouder niet ter discussie wilde stellen en deze handhaafde. Een dergelijke handelwijze ondergraaft het vertrouwen van onze inwoners in de lokale politiek enorm en maakt de raad krachteloos.