PROGRAMMA   
PROGRAMMA   
Wat vindt SPA ?
1De basisgedachte is dat mensen, milieu en middelen op een harmonieuze wijze gecombineerd moeten worden voor een duurzame samenleving.
2Het welzijn van alle inwoners van Sittard-Geleen staat voorop.
3Uitgangspunt van ons gemeentelijk beleid is dat burgers van alle generaties samen zorgen voor een leefbare omgeving in hun buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente.
4De gemeenschap als geheel en de centra in het bijzonder kunnen profiteren van het op een goede wijze met elkaar omgaan van verschillende generaties.
5Vergrijzing en ontgroening zijn twee problemen die veroorzaakt worden door de leeftijdsopbouw van de inwoners van Sittard-Geleen en doordat jongeren vaak wegtrekken wanneer zij gaan studeren of elders een baan vinden.
6SPA beschouwt het doel in de Toekomstvisie 2030 'Ambitie is om in 2030 de arbeidsparticipatie zeker op het landelijk gemiddelde te krijgen' als onrealistisch.
7Totdat cijfers uitwijzen dat oudere bijstandsgerechtigden en werklozen weer veel makkelijker werk vinden 45-plussres vrijstelling van sollicitatieplicht moeten kunnen krijgen als compensatie voor het verrichten van vrijwilligerswerk en daarvoor een vrijwilligersbijdrage moeten ontvangen.
8Respect, fatsoenlijke omgang en zorg voor zwakkeren en senioren behoren tot de fundamenten van onze beschaving en zijn voor ouderen boven 75 jaar erg belangrijk.
9Mensen moeten aangeven wat ze willen en daarom is het zeer nodig om de bewoners te betrekken bij hoe hun buurt, wijk, kern en de gemeente wordt ingericht en wordt bestuurd.
10SPA vindt het huidige accommodatiebeleid dat uitgaat van centralisatie van gemeenschapshuizen niet realistisch en in strijd met het Diversity Charter en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking omdat het accommodatiebeleid ervan uitgaat dat iedereen dat met een wandeling van twaalf minuten kan bereiken.
11Gezien de grote schaarste in ruimte die nu reeds binnen onze gemeente is en gezien de enorme omvang van bedrijventerreinen vindt SPA het onverantwoord om verdere uitbreiding van bedrijventerreinen in onze gemeente nog langer toe te staan.
12Te hoge concentratie van migranten in sommige buurten belemmert integratie, werkt door in volgende generaties en veroorzaakt achterstanden en spanningen in de samenleving.
13SPA is van mening dat integratie van alle niet-westerse migranten die door gezinsvorming, gezinshereniging of als vluchteling hierheen komen noodzakelijk is.
14Bekend is dat een samenleving slechts een beperkte hoeveelheid nieuwkomers kan verwerken zonder dat er grote problemen optreden. De overheid heeft daarom een taak ervoor te zorgen dat het aantal arbeidsmigranten binnen elke wijk of buurt binnen de perken blijft.
15Indien bedrijven arbeidsmigranten hierheen halen behoren de maatschappelijke kosten op die bedrijven verhaald te worden want zij profiteren immers van de revenuen.
16Er zal moeten worden opgetreden tegen organisaties en mensen die zich afzetten tegen en respectloos omgaan met onze normen en waarden. Dit geldt uiteraard niet alleen op het gebied van integratie maar voor alle inwoners die onacceptabel en/of crimineel gedrag vertonen.
17SPA heeft als uitgangspunt dat elk kind recht heeft op gelijke kansen en onderwijs verdient met de beste toekomstmogelijkheden ongeacht herkomst, leeftijd, intelligentie of beperkingen.
18De door sloop vrijgekomen ruimte in Geleen-Zuid moet vooral gebruikt worden voor de vestiging van jonge gezinnen en voor vergroening van de wijk.
19SPA vindt het als zodanig positief dat de verschillende schoolbesturen (Kindante, Triade, Movare, INNOVO, Pallas) zorgen voor scholen die verschillen qua onderwijsfilosofie.
20SPA is van mening dat juist DaCapo zich niet moet laten omvormen tot een veredelde bedrijfsopleiding maar hun leerlingen zodanig opleiden dat zij veel breder inzetbaar zijn.
21Momenteel betaalt de overheid voor een school die op Chemelot gevestigd is en is de band met Chemelot zodanig groot dat gerust over een bedrijfsopleiding gesproken mag worden. Deze ontwikkeling vindt SPA ongewenst temeer omdat studenten structureel in een gevaarlijke omgeving worden gebracht.
22SPA is van mening dat een chemische opleiding in deze regio nuttig is maar dat deze buiten Chemelot moet plaatsvinden en dat deze minder sterk op Chemelot gericht moet zijn.
23SPA vindt de term 'kenniswerker' discriminerend, zeker op de wijze waarop die in Sittard-Geleen wordt gehanteerd.
24SPA waardeert mensen met ieder opleidingsniveau en achtergrond. Elke discipline, elk vakgebied heeft betekenis in de samenleving en kennis kan op meerdere manieren verkregen worden.
25SPA vindt het van belang dat leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd ook enige kennis van de Duitse taal opdoen en de mogelijkheid krijgen om daarin ook examen te doen. Kennis van de Franse taal vindt SPA minder belangrijk maar SPA onderkent dat dit eveneens nuttig zou kunnen zijn en onderwijs als keuzevak te overdenken valt.
26SPA vindt het belangrijk dat kinderen al op de basisschool kennis van het Limburgs opdoen.
27SPA vindt dat de grote groep laaggeletterden niet zomaar aan hun lot mogen worden overgelaten. Dat is niet alleen in het belang van de mensen in kwestie, maar net zozeer voor onze samenleving.
28Zelfontplooiing van nieuwkomers is belangrijk voor onze samenleving omdat ook zij talenten hebben. Heel belangrijk is dat veel nieuwkomers vaardigheden en scholing hebben opgedaan in hun thuisland en dat hun diploma?s hier niet erkend worden.
29Sancties die de Participatiewet biedt kunnen worden ingezet tegen mensen die onvoldoende meewerken aan integratie en subsidies aan organisaties die integratiebevordering tegenwerken kunnen worden gestopt.
30Sittard-Geleen heeft in alle kernen en wijken zowel fysiek als levend cultureel erfgoed. SPA vindt het belangrijk dat onze inwoners zich daarvan bewust zijn, ook degenen die hier komen wonen.
31Cultuur is zo van maatschappelijk belang voor onze inwoners en voor het behoud en de verbetering van het leef- en vestigingsklimaat in onze gemeente, regio en provincie.
32SPA vindt pluriformiteit belangrijk en ook dat er in alle kernen culturele manifestaties zijn en niet vrijwel alleen in Sittard.
33Belangrijk vindt SPA ook dat zowel grote als kleine organisaties mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien en daartoe ook voldoende op gelijke basis verdeelde financiële mogelijkheden voorhanden zijn.
34Juist vanwege die pluriformiteit en de creativiteit die jeugdigen van nature haast per definitie hebben vindt SPA dat er meer aandacht voor jeugd- en cultuurprojecten die vanuit de burgers ontstaan moet komen.
35SPA is van mening dat kunst en cultuur veel meer kunnen worden ingezet om, vooral bij goed weer, het verblijf in de centra te veraangenamen. Dat bevordert tevens de aandacht voor cultuur bij een breed publiek.
36SPA is ervan overtuigd dat indien personen, gezinnen of groepen zich afsluiten van de Nederlandse samenleving dit een zeer slechte zaak is die generaties lang voor problemen zorgt.
37Van nieuwkomers mag verwacht worden dat zij zich inzetten om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven. Onderdeel daarvan is dat zij bekend worden met de culturele gebruiken en die accepteren, er deels aan deelnemen en ook deels overnemen.
38Mensen die hierheen komen behoren onze kernwaarden te accepteren en te respecteren.
39Iedereen die zorg nodig heeft behoort die te krijgen.
40Zolang er geen evenwicht tussen de uitstroom van jeugdzorg met de instroom aan Wmo is zal bekeken moeten worden hoe dat komt en zullen maatregelen moeten worden genomen die hierop inspelen.
41Dat veel senioren digibeet zijn of slecht met digitale informatie kunnen omgaan wordt nog steeds vaak vergeten.
42SPA acht het belangrijk dat de gemeente ook op het gebied van omgang van kinderen met sociale media, in samenwerking met scholen en ouders, preventief te werk gaat. Wellicht dat daardoor ook de kosten voor het verlenen van intensieve jeugdzorg verlaagd kunnen worden. SPA ziet dergelijke acties als investeren in gezondheid vanuit de gemeentelijke zorgplicht.
43SPA heeft grote moeite met de grote reducering van het aantal zorgaanbieders dat de gemeente vanaf 2022 doorvoert. Het middel om van ruim 100 naar nog geen 30 aanbieders te gaan en daardoor veel ZZPers en kleine organisaties niet langer te accepteren als zorgaanbieder vindt SPA te drastisch.
44SPA ziet graag dat de gemeente meer ruimte biedt aan ZZPers en kleine organisaties door de administratieve lasten terug te dringen en door meer kleine aanbieders te accepteren. Daardoor krijgen cli‰nten de kans om te kiezen voor de hupverlener waarin zij vertrouwen hebben in plaats van aangewezen te zijn op een voor hun gemaakte keuze.
45Wat SPA belangrijk vindt is dat Moveoo een transformatie ondergaat waarbij de nadruk meer komt te liggen om cliënten meer te begeleiden in kleine groepen om te laten uitstromen in plaats van langdurige opvang in een grote centrale locatie.
46Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de leefbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de harde cijfers, maar minstens zo zeer om de beleving van veiligheid, het veiligheidsgevoel, door de bewoners.
47De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben een project 'Spookbedrijven' gericht op bedrijven die legale activiteiten als dekmantel voor illegale activiteiten gebruiken. SPA vindt dit zeer belangrijk mede omdat burgers niet altijd merken dat zij daarmee in aanraking komen totdat zij onder druk worden gezet en dan ongewild in het criminele circuit geraken of gedupeerd worden door huurders.
48De gemeente maakt bij de bestrijding gebruik van het Damoclesbeleid dat het mogelijk maakt om panden waarin hennepteelt geconstateerd wordt te sluiten. SPA beseft dat inzet van dit middel soms nodig is maar vindt desondanks dat per geval zorgvuldig bekeken moet worden of het middel gepast is. Per geval moet bekeken worden of de verhuurder echt iets te verwijten valt of dat deze zelf slachtoffer is.
49Vooral weinig mobiele ouderen en mensen met een beperking klagen vaak over ongelijke stoepen en klinkers in looppaden die het hun bemoeilijkt om te lopen.
50Waren het vroeger auto?s die problemen veroorzaakten in de centra, zijn het nu vaak scooters en snelle fietsers die voetgangers de stuipen op het lijf jagen door roekeloos te rijden in de autoluwe centra van Sittard en Geleen. Daar moet iets aan gedaan worden.
51De doorstroming van het autoverkeer in Sittard moet verbeteren want deze is nog steeds traag, fietsverkeer kan op veel plaatsen wel goed oversteken maar ook dat ondervindt hinder van de afstelling van de verkeerslichten. De aansluiting op de, meest provinciale, randwegen laat nog te wensen over.
52De meeste ouders zijn voorzichtig bij het ophalen of brengen van hun kinderen naar school maar sommigen hebben lak aan verkeersregels en de veiligheid van anderen. Ook hier moet tegen worden opgetreden.
53SPA is van mening dat het te gek voor woorden is dat geaccepteerd wordt dat het groepsrisico in Sittard nabij de Sitadel aanmerkelijk groter is dan in Eindhoven waar dezelfde treinen doorheen rijden.
54SPA vindt nauwkeuriger onderzoek waarbij de relatie tussen woonafstand van Chemelot en beleving veel beter in beeld gebracht wordt nodig.
55Of van een incident berekend wordt dat het maar heel zelden optreedt vindt SPA minder belangrijk want 'heel zelden' kan ook 'morgen of vandaag' zijn.
56SPA vindt dat geen enkel bedrijf het recht heeft om het leven van omwonenden te bedreigen. Daarom heeft SPA als uitgangspunt dat effecten van een incident niet tot gevolg mogen hebben dat er slachtoffers buiten de hekken van Chemelot kunnen vallen.
57Voor SPA tellen ook de levens van alle Chemelot-medewerkres mee.
58De gemeente heeft momenteel als beleid dat 'kwetsbare voorzieningen' niet nabij Chemelot mogen worden gebouwd en zoveel mogelijk worden verplaatst naar elders. De zelfredzaamheid van omwonenden wordt als cruciaal onderdeel van de veiligheidsstrategie gezien. SPA is het principieel niet eens met die uitgangspunten van beleid aangezien dit uitwaartse zonering betreft. Het beleid ziet de aanwezigheid van mensen nabij Chemelot als probleem. Men probeert, langjarig, o.a. door het slopen van woningen de bewoning rond Chemelot uit te dunnen en te vervangen door bedrijventerrein.
59Kan men niet garanderen dat de effecten van een explosie of van brand beperkt blijven tot het bedrijventerrein dan moet die installatie worden aangepast of desnoods ontmanteld.
60Indien een toxische stof kan vrijkomen behoort er voldoende tijd te zijn om de omgeving te ontruimen. Kan het bedrijf daar niet aan voldoen zal men die installatie naar elders moeten verplaatsen waar men dat wel kan garanderen want onze inwoners behoeven niet het risico te lopen slachtoffer te worden van economische activiteiten van welk bedrijf dan ook.
61Indien een toxische stof kan vrijkomen behoort er voldoende tijd te zijn om de omgeving te ontruimen. Kan het bedrijf daar niet aan voldoen zal men die installatie naar elders moeten verplaatsen waar men dat wel kan garanderen want onze inwoners behoeven niet het risico te lopen slachtoffer te worden van economische activiteiten van welk bedrijf dan ook.Doordat structureel vestiging van voorzieningen als kinderdagverblijven nabij Chemelot worden geweerd tast dit de leefbaarheid en de verjonging van die buurten en wijken aan. SPA is van mening dat inwaartse zonering van Chemelot noodzakelijk is en dat de veiligheid van mensen die buiten Chemelot wonen gegarandeerd moet zijn. Voor de leefbaarheid van de omliggende wijken is dat noodzakelijk.
62Dat de zelfredzaamheid van omwonenden bevorderd wordt vindt SPA een goede zaak maar dat mag geen basis van het veiligheids- beleid vormen.
63SPA is van mening dat veilig wonen een kerntaak is van de gemeente en dat het beleidsmatig weghalen van voorzieningen in strijd is met het bevorderen van de leefbaarheid. Het probleem moet aan de basis worden aangepakt. Niet de bewoning maar de onveiligheid en uitbreidingsdrang van Chemelot moet worden aangepakt.
64De Toekomstvisie 2030 bevat de zin ?In 2030 hebben we de georganiseerde misdaad weggedreven.? SPA vindt dit een mooi doel maar een utopie.
65Ofschoon SPA privacy zeer serieus neemt zijn wij van mening dat het gebruik van camera?s op sommige plaatsen nodig is om de veiligheid te bevorderen en ook om daders op te sporen voor bijvoorbeeld het dumpen van afval.
66SPA hecht groot belang aan de aanwezigheid en taakinvulling van de wijkagent. Veel mensen kennen de wijkagent amper of niet en weten hem niet te bereiken op momenten dat het van belang is. Dat moet beter.
67SPA vindt het al dan niet verbieden van vuurwerk een nationale of provinciale zaak en volgt daarom principieel het vastgestelde beleid en wil dat daarop gehandhaafd wordt.
68Wel is SPA van mening dat indien vuurwerk voor consumenten niet wordt toegestaan de gemeente bij Nieuwjaar, Koningsdag of bij een andere gelegenheid op enkele plaatsen binnen onze gemeente voor vuurwerkshows moet zorgen.
69Een besluit over het open houden van MAA is niet aan de gemeenteraad maar SPA wil graag een discussie voeren over de positie die de gemeente inneemt in dit dossier.
70Voor SPA is participatie in de eerste plaats het meedoen in de samenleving en niet het hebben van werk.
71Bij SPA staat het welzijn van de mensen centraal en is economie slechts een middel om dat te bereiken en niet andersom.
72Participatie is een proces dat van twee kanten moet komen: de samenleving moet mogelijkheden bieden maar de persoon moet wel mee willen doen. Uitgangspunt is daarbij voor SPA dat motivatie beter is dan dwang.
73SPA is voorstander van bevordering van inclusie en diversiteit op basis van het Diversity Charter en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking.
74Echte burgerparticipatie houdt volgens SPA in dat het gemeentebestuur de mening van inwoners daadwerkelijk wil gebruiken, vooral wanneer het een ontwikkeling betreft die nadelen voor een bepaalde groep bewoners heeft.
75Pas indien 'algemeen belang' echt is aangetoond dient de raad een besluit te nemen dat (mogelijk) tegen de mening van de omwonenden ingaat. Dat is burgerparticipatie op bestuurlijk niveau!
76Bij zaken die jeugdigen aangaan moeten zij veel meer betrokken worden. Bij richtinggevende ontwikkelingen moet hun mening, echt vastgesteld en niet gefundeerd op basis van slechts enkele personen, leidend zijn tenzij dit echt teveel indruist tegen andere belangen of financieel of anderzijds niet haalbaar is.
77SPA is van mening dat de samenleving van mensen met een uitkering een tegenprestatie mag verlangen maar dat deze vooral op maatschappelijk en sociaal vlak moet worden ingevuld en niet door bedrijven te gerieven door het tegen lage kosten beschikbaar stellen van arbeidskrachten die met behoud van uitkering werk verrichten.
78Ook wanneer iemand die bijstand ontvangt op andere wijze iets kan bijverdienen moet dit volgens SPA mogelijk zijn na overleg met het UWV dat zal bekijken of er sprake is van 'werk' of van 'bijverdienste'.
79SPA is daarom voorstander om mensen met een uitkering meer mogelijkheden te geven om opleidingen te volgen waarbij (tussentijdse) studieresultaten een maatstaf voor continuering van de medewerking vormen.
80Voor degenen die niet in staat blijken om vooruit te komen zullen we maatwerk moeten bedenken dat het voor hun toch mogelijk maakt om goed te participeren in onze samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.
81Mobiliteit is een belangrijke factor bij participatie.
82Wanneer een College financi‰le problemen heeft en dan er voor kiest om de lasten voor haar inwoners te verhogen en te bezuinigen op dingen die de burgers raken, dan is dit verkeerde prioritering.
83De gemeente heeft als taak om er voor te zorgen dat alle inwoners op een menswaardige wijze kunnen meedoen.
84Ontwikkeling van de gemeente komt pas aan de orde indien de financi‰n, meerjarig, op orde zijn, een project draagvlak onder de bevolking heeft en financieel en bestuurlijk goed onderbouwd is.
85De mens en zijn hulpvraag staan bij SPA centraal en niet de procedures.
86SPA is van mening dat mensen iemand moeten kunnen aanspreken die hun helpt om benodigde informatie te vergaren en te verstrekken. Dat geldt zowel voor Wmo als voor bijstand als voor gemeentelijke regelingen.
87SPA vindt dat de Sociale Dienst meer mogelijkheden moet krijgen om in moeilijke situaties oplossingen te vinden.
88Fraude moet bestreden worden maar niet iedereen die bepaalde documenten niet kan aanleveren is daarmee een fraudeur.
89SPA zou graag zien dat in de centra met regelmaat 'inloop-activiteiten' worden georganiseerd die senioren stimuleren om meer te bewegen. Dat behoeft niet alleen beperkt te worden tot ?Meer bewegen voor ouderen? maar ook linedancing of andere dansvormen kunnen daarbij aan bod komen.
90SPA kan de Sportzone niet anders dan als een mislukt project kwalificeren dat de gemeente en de provincie veel geld heeft gekost en nog zal kosten.
91SPA is van mening dat de gemeente structureel geld moet stoppen in een voorziening voor dergelijke grootschalige en voorzienbare investeringen in accommodaties. Dat is niet gebeurd waardoor de uitgaven nu zwaar op de begroting drukken. SPA wil dit beter aanpakken teneinde vergelijkbare problemen voor de toekomst te vermijden.
92Waar een reisafstand van 12 minuten tot een geschikte sportlocatie een acceptabele norm was, is deze nu voor een groot deel van onze inwoners onacceptabel. Deels door vergrijzing en verminderde mobiliteit, maar ook omdat de focus van de sporter verschoven is van georganiseerd en/of in teamverband naar individueel of in zeer kleine groep. Of de focus terug verschuift nadat de beperkingen opgelegd vanwege Corona zijn opgeheven naar georganiseerd en/of in teamverband sporten is twijfelachtig.
93Er wordt nog te zeer uitgegaan van verjonging en er wordt te weinig aandacht besteed aan voorzieningen en economische kansen die juist samenhangen met ouder wordende burgers.
94Natuurlijk wil ook SPA graag dat er meer jongeren blijven en komen in Sittard-Geleen en het is duidelijk dat we daar hard aan moeten werken. Maar dat neemt niet weg dat de realiteit is dat de vergrijzing extra aandacht vraagt.
95SPA spreekt van een gezonde leefomgeving als deze bijdraagt aan het fysiek, sociaal en mentaal welbevinden van mensen. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan de gezondheid van mensen door gezond gedrag te bevorderen (bewegen, voeding) en tegen risico?s te beschermen (klimaateffecten, milieu).
96Bij allerlei plannen, visies, vergunningen wordt gekeken hoe Chemelot tegemoet kan worden gekomen en hebben burgers en de gemeenteraad nauwelijks invloed. Het gaat zover dat Chemelot zelf de visies schrijft en dat de gemeenteraad weinig meer mag doen dan deze afhameren. Wat SPA betreft worden de plannen en visies die de afgelopen vier jaar gemaakt zijn grondig herzien waarbij onze inwoners centraal staan en niet Chemelot.
97Voor SPA staat het als een paal boven water dat vergroening van zowel het woongebied als het buitengebied van groot belang is voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Daarom dat SPA vergroening van het woongebied nastreeft en wil vermijden dat enorme gebieden verloren gaan ten faveure van verdere uitbreiding van bedrijventerreinen.
98De focus moet echt verlegd worden naar de belangen van onze inwoners.
99Volgens SPA behoort uitstroom uit de armoede het doel van het gemeentelijke armoedebeleid te zijn.
100Voor SPA is het onaanvaardbaar dat de gemeente er niet aan werkt om het aantal inwoners dat armoede kent te verlagen!
101Verlichting van armoede is belangrijk maar structurele oplossingen zijn nodig. Dat is vaak niet alleen een hoger inkomen maar een ander bestedingspatroon, aanpak van schuldenproblematiek, mensen weer het positieve gevoel geven dat ook zij er toe doen en toewerken naar een bereikbaar doel. Het krijgen van werk kan een oplossing zijn maar niet iedereen is tot werken in staat (arbeidsongeschikten) en om pensioen- gerechtigde ouderen tot werken te verplichten vanwege armoede vindt SPA asociaal.
102Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan veranderingen in je leven met grote financi‰le gevolgen zoals een scheiding of faillissement. Ook persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud of voor zorg, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon kunnen voor armoede zorgen. Het is al lang niet meer zo dat alleen mensen met lage inkomens armoede kunnen hebben. Omgedraaid leeft niet iedereen met een laag inkomen in armoede vanwege opgebouwd spaargeld of vanwege relatief lage woonlasten.
103SPA is van mening dat het asociaal is om jonge volwassenen en ouderen die armoede kennen onvoldoende hulp te bieden en hun in feite af te schrijven. Ook zij hebben recht op ondersteuning. Elk mens telt voor SPA!
De RKC gaf aan dat de effecten van het armoedebeleid niet gemeten worden en dat dit essentieel is. en dat er voor veel geformuleerde doelstellingen geldt dat er geen eenduidige relatie met de te bereiken resultaten is. SPA is het daar volledig mee eens.
104Voor SPA telt elk mens ongeacht leeftijd hetgeen inhoudt dat SPA meer aandacht wil voor gezinnen zonder kinderen. Momenteel ligt de focus te zeer op gezinnen met kinderen.
105Veel vrijwilligers zijn in Sittard-Geleen actief om de armoede te bestrijden. Velen hebben een ruimtevraag: zij zijn voortdurend op zoek naar ruimten om door hun ingezamelde zaken voor korte tijd op te slaan en van daaruit te distribueren. Nu gebeurt dat vaak bij de vrijwilligers thuis. De gemeente faciliteert deze vrijwilligers vrijwel niet. SPA vindt dat dit veel beter kan en moet.
106SPA wil de resultaten van het onderzoek naar gezond eten op school afwachten en bekijken wat de kosten en opbrengsten zijn indien kinderen tijdens de middagpauze samen op school eten.
107Jaar in jaar uit stijgen de kosten meer dan de pensioenen en de AOW-uitkering. Ook komen ouderen met een laag inkomen lang niet altijd in aanmerking voor extra bijdragen of uitkeringen waarvoor jongere volwassenen met hetzelfde inkomen wel in aanmerking komen. Daardoor wordt armoede voor deze groep elk jaar voelbaarder en komen ook steeds meer ouderen onder de armoedegrens. Nu wil het kabinet de AOW en het minimumloon ontkoppelen. SPA wil dat de gemeente meer oog krijgt voor de steeds verslechterende positie van AOW-ers.
108SPA is van mening dat de lokale overheid meer aandacht moet besteden aan preventie. Daarbij zal inzet van vrijwilligers noodzakelijk zijn. De gemeente moet daarom dergelijke initiatieven veel beter dan nu gebeurt ondersteunen, onder andere met een goede huisvesting.
109SPA acht het zinloos om als gemeente een eenmalige bijdrage te geven in de energiekosten om energiearmoede tegen te gaan: er is geen enkele garantie dat de energieprijzen volgende jaren lager zijn in de koude perioden. Een structurele aanpak van de energiearmoede door isolatie van woningen helpt wel.

 

110SPA is van mening dat Sittard-Geleen geen stad is maar een gemeente. Onze gemeente bestaat uit twaalf kleine en twee grote kernen die historisch andere ontwikkelingen hebben doorgemaakt en flinke verschillen vertonen.
111SPA erkent en waardeert de verscheidenheid die mensen in elk van de kernen en wijken voelen. Waarom zou men zich niet mogen identificeren met een dorp of wijk? Die betrokkenheid zal zich uiten in saamhorigheid en grotere deelname en interesse in lokale zaken. Daar is niets mis mee!
112SPA wil door min of meer gelijke investeringen per stadsdeel het eenwordingsproces een echte kans geven.
113SPA is van mening dat alle burgers in alle stadsdelen evenveel recht hebben dat de gemeente in hun omgeving en in hun centrum investeert. Daarnaast zijn er zaken die gemeentebreed moeten worden aangepakt. Uiteraard vallen persoonsgebonden uitkeringen (o.a. Wmo, Jeugdhulp, bijstand) hier niet onder.
114SPA is van mening dat het sinds de fusie totaal mislukte eenwordingsproces eindelijk op gang moet komen. Woorden helpen daarbij niet, daden wel. Door ander beleid en bijbehorend financieel te laten blijken dat de politiek dit eenwordingsproces serieus neemt, wil SPA dit bevorderen op basis van ?eenheid in verscheidenheid?
115Herindeling zal volgens SPA de problemen voor Sittard-Geleen niet oplossen, mogelijk zelfs vergroten.
116SPA is ervan overtuigd dat eenwording pas echt succesvol kan zijn indien onze burgers ervan overtuigd zijn dat er in alle delen van de gemeente min of meer evenredig wordt ge‹nvesteerd.