Artikel 43 vragen Ondersteuning cultuursector tijdens Corona
Kenmerk SPA/2021/43/01
Datum 18 januari 2021
Geacht College,
Hedenochtend ontving SPA van Pitboel Theater een briefwisseling met de gemeente inzake een verzoek om steun in verband met Corona. De inhoud van die brieven is zodanig dat SPA vragen heeft die niet alleen betrekking hebben op Pitboel Theater maar op de cultuursector als geheel.
In de brief van 17 januari 2021 schrijft Pitboel Theater: ‘Van diverse bronnen heb ik inmiddels vernomen dat de gemeente Sittard-Geleen de financiële middelen die ze ter beschikking heeft gekregen van de rijks overheid om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen heeft gebruikt om haar grote tekort weg te werken. Dit omdat de rijks overheid de financiële middelen niet had geoormerkt.’
Vraag 1
Is de opmerking van Pitboel Theater terecht: heeft de gemeente bedoelde financiële middelen (deels) aangewend voor andere doelen dan het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur? Zo ja: om welke andere aanwendingen gaat het, welke bedragen zijn daarmee gemoeid, waarom heeft het college daarvoor gekozen?
In de brief van 7 december 2020 wordt ambtelijk aangegeven dat de steun gericht is op vrijwilligersorganisaties en verenigingen waarvoor een faillissement dreigt.
Vraag 2
Is het beleid, zowel van de gemeente als van de rijksoverheid, er inderdaad op gericht om alleen steun te verlenen indien faillissement dreigt en niet om te voorkomen dat organisaties in een situatie terecht komen waarin faillissement gaat dreigen. M.a.w. wordt er geprobeerd om gezonde organisaties te helpen met overleven of wordt er alleen hulp geboden wanneer de problemen al zo groot geworden zijn dat het voortbestaan van de organisatie in het geding is?
In die brief van 7 december 2020 staat ‘Daarom vragen wij u, indien mogelijk, om de volgende bescheiden te overleggen: …. Verslag kascontrolecommissie en/of accountant …’ en ‘De tot nu toe aangeleverde financiële stukken zijn niet door een administratiekantoor opgesteld of getoetst door een accountant.’
Na contact met Pitboel Theater heb ik de, goed uitziende, aangeleverde stukken mogen inzien en werd me verteld dat het feit dat deze niet gecontroleerd zijn reden was om niet voor steun in aanmerking te komen.
Aangezien het wettelijk niet vereist is dat verenigingen en vrijwilligersorganisaties hun financiële administratie door een administratiekantoor of een accountant laten controleren houden zij vaak hun administratie zelf bij mede omdat dit de kosten enorm drukt. Bovendien proberen organisaties die financiële steun vragen nu zij geen of weinig inkomsten hebben juist nu in Coronatijd op alle mogelijke manieren de kosten te drukken.
Vraag 3
Is het college van mening dat het toch noodzakelijk is dat de financiële stukken door een administratiekantoor zijn opgesteld of door een accountant getoetst, dan wel dat een duidelijk overzicht voldoende is? Daarbij is ook de term ‘indien mogelijk’ relevant en wordt het college verzocht dit te verduidelijken.
Pitboel Theater ervaart de wijze waarop rijks overheid te werk gaat als eenvoudiger, directer en minder omslachtig gericht op resultaat dan de wijze waarop de gemeente Sittard-Geleen te werk gaat.
Een dergelijke opmerking heeft SPA de afgelopen maanden meermaals gehoord vanuit meerdere sectoren.
Vraag 4
Kan het college aangeven waardoor het komt dat de werkwijze van de gemeente Sittard-Geleen als omslachtig wordt ervaren door organisaties die een beroep doen om steun i.v.m. Corona?
Vraag 5
Welke steun kan de gemeente geven aan organisaties zoals Pitboel Theater die weliswaar nog niet op de rand van faillissement staan maar die hun gezonde situatie dreigen te verliezen?
Jack Renet