VERKIEZINGEN 2022   
VERKIEZINGEN 2022   
SPA KIESWIJZER 2022

Analyse kieskompas.

Toen Kieskompas haar plaatje van het politieke landschap presenteerde was SPA verbaasd over haar positie als 'rechts conservatief'. Uiteraard werd contact opgenomen met de projectmanager en al snel werd duidelijk waardoor dat kwam. Hoofdoorzaak is dat SPA de belangen van de inwoners voorop stelt en degenen die bepalen of iets 'links' of 'progressief' is dit doen vanuit algemene nationale gedachten die geen enkele rekening houden met de lokale omstandigheden.
Al in 2018 was gebleken dat deze methode in hoge mate subjectief is aangezien het politieke landschap is gebaseerd op de beoordeling van Kieskompas of het antwoord op een stelling 'links' of 'rechts' en 'conservatief' of 'progressief' is. 

Voorbeeld:
Stelling luidt 'Er moeten meer windmolens in Sittard-Geleen komen.'

Dit wordt ingedeeld bij de categorie Natuur & Milieu en de antwoorden helemaal eens en eens worden als links beschouwd en oneens en helemaal oneens als rechts.

In Sittard-Geleen gaat het echter niet over wel of geen voorstander van windmolens te zijn (dat zijn vrijwel alle partijen) maar om het gebrek aan ruimte om die te plaatsen. Experts geven aan dat de afstand tot bebouwing 10 x de tiphoogte moet zijn. In Holtum-Noord zijn windmolens gepland van 200 m hoog waardoor de noodzakelijke afstand tot bebouwing dus 10 * 200 = 2000 m bedraagt. Gepland is echter om deze windmolens op 400 m afstand te zetten. Deze vraag hoort dus bij Leefbaarheid en Sociale Zaken te worden ingedeeld. Dan betekent oneens dat de leefbaarheid en sociale zaken prevaleert boven economische en andere belangen. Dat wordt dan als links aangemerkt. Ook draagvlak onder de bevolking wordt vaak als links / progressief gezien in vergelijk met beslissen door bestuurders en bestuurscultuur.

Dergelijke aspecten komen vaak in deze Kieskompas voor waardoor het politieke landschap vrijwel niets zegt. Er moet echt naar de afzonderlijke antwoorden gekeken worden om conclusies te kunnen trekken.

Wanneer de coalitiepartijen GOB (10x), Stadspartij (9x) en CDA (5x) ‘neutraal’ invullen bij de 32 stellingen van Kieskompas ziet SPA dit als de kiezers bewust in het ongewisse laten over wat deze partijen willen en gaan doen. Ze houden de handen vrij om ‘extra’ uit te geven en bij de coalitieonderhandelingen speelruimte te houden.

SPA is een partij die op inhoud en op basis van argumenten politiek voert en die duidelijke standpunten heeft.

SPA speelt niet voor Sinterklaas

De gemeente staat er financieel niet florisant voor, de gevolgen van Corona moeten nog duidelijk worden, de energieprijzen rijzen de pan uit (impact oorlog onbekend) en er zijn veel mensen en ondernemers die nu al aangeven dat ze het financieel heel zwaar hebben gekregen.

SPA vraagt zich dan echt af of nu het moment is om extra additionele uitgaven te doen die sowieso ten laste zullen komen van de bevolking en het bedrijfsleven. SPA wil de beurs van de burgers en het MKB ontzien.

Het overzicht van de stellingen in Kieskompas die geld kosten maakt duidelijk welke partijen (ongeveer) hoeveel ‘extra’ willen uitgeven.

SPA wil (geschat) 3 ton uitgeven om nieuwkomers (o.a. via gezinsvorming) veel sneller dan nu het geval is te laten integreren en op hun niveau actief te laten worden op de arbeidsmarkt. Dat levert maatschappelijk en ook economisch rendement op maar vraagt een investering in mensen.

Lokale lasten bevriezen en Nooit meer curatele zijn twee kernpunten van SPA.

SPA wil MKB (midden- en kleinbedrijf) en inwoners niet kaalplukken door belastingen te verhogen om te kunnen investeren. SPA wil structureel beleid voor lastenverlaging tot het Limburgs gemiddelde en meer op behoeften van inwoners gericht besteden van belastinggeld. SPA wil dat de gemeente eindelijk de tering naar de nering zet anders staan we binnenkort weer onder curatele.

Wettelijk kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen MKB en grootbedrijf wat OZB-tarief betreft. Jarenlang heeft het college het grootbedrijf een deel van de betaalde OZB teruggegeven (hetgeen miljoenen betrof) via de zogenaamde 'terugploegregeling.' Die is inmiddels afgeschaft. SPA wil een dergelijke regeling voor het MKB omdat die lijden onder de omstandigheden terwijl het grootbedrijf flinke winsten maakt. M.a.w. liefst een daling van de lokale lasten voor het MKB maar compensatie indien de lokale lasten stijgen.

Daarom dat SPA bij het invullen van Kieskompas heel terughoudend is geweest met het uitgeven van ‘extra’ geld. De gemaakte keuzes bepalen natuurlijk de positie in Kieskompas maar hebben niets met de politieke richting te maken.

‘Extra geld’ bestaat niet: dat zal moeten worden opgebracht door de inwoners en het bedrijfsleven in Sittard-Geleen. Andere partijen spelen voor Sinterklaas door (geschat) tot ruim 18 miljoen per jaar EXTRA te willen uitgeven. In hun programma’s staat hiervoor geen dekking.

Onderbouwing van de gemaakte schattingen

Voor 2022 en 2023 wordt de € 8 ton hondenbelasting reeds teruggebracht tot kostendekkend met incidentele middelen. Van de 4 * 8 ton die het niet heffen van hondenbelasting de komende vier jaar kost is dus reeds € 8 ton gedekt in de begroting.

De jaarlijkse exploitatiekosten van De Nieuwe Hateboer waren in 2017 reeds € 1,2 miljoen. Het college noemde dat bedrag onlangs weer.

Voor het wijkbudget is € 55 per persoon aangehouden. Voor 91000 personen is dat € 5 miljoen.

Voor 'eten op school' is € 4,50 per kind per dag aangehouden (= resultaat provinciale pilot uit 2019). Wanneer 6600 kinderen 4 dagen per week gedurende 40 weken eten op school krijgen kost dat € 4,75 miljoen.

Voor de lessen Frans en Duits werd er van uitgegaan dat alleen groep 8 les kreeg. Dat zijn (circa)  6600 / 8 = 825 kinderen verdeeld over 33 groepen van 25 kinderen. Met € 30000 subsidie per groep is dat €  1 miljoen.

De extra kosten voor armoedebestrijding (€  1 miljoen), extra opvang statushouders (€  0,2 miljoen) en integratie nieuwkomers  (€ 0,3 miljoen) zijn (discutabele) inschattingen waarvan substantiële effecten verwacht mogen worden. Ook de € 0.2 miljoen voor de muziekmakelaar is discutabel.

De kosten voor de € 2 miljoen korting aan de projectontwikkelaars hangt zeer af van de omvang van het woningbouwprogramma en kan als een maximum beschouwd worden.

Voor HGN werd onlangs een investering van € 25 miljoen aangegeven. Gedurende 15 jaar is dat bijna € 1,7 miljoen per jaar gemiddeld.

Conclusies

SPA sluit de komende vier jaar lastenverhoging voor bedrijven niet uit. Voor het MKB wil SPA compenserende maatregelen maar het grootbedrijf verdient nu al veel en kan dat echt wel betalen. Uiteraard proberen we ook dat te beperken en het liefst voor het MKB te verlagen. De lastendruk voor onze inwoners moet verlaagd worden tot het Limburgse gemiddelde. Dat willen we bereiken door indexatie achterwege te laten en geen verhogingen door te voeren. De VNG en het huidige college omschrijven de belastingcapaciteit reeds als ‘risicovol’. SPA wil de belastingcapaciteit verbeteren.

  • De gemeente heeft al erg hoge schulden, daar is ook geen ruimte meer en we willen toch niet nog meer op toekomstige generaties afwentelen. SPA wil dat in ieder geval niet !
  • In Kieskompas geven GOB, PIT, PUUR, PVV, Forum, VVD, D66 aan dat ze het ‘helemaal eens’ zijn en geven CDA, Stadspartij, Lokaal aan dat het ‘eens’ zijn met de stelling dat er de komende vier jaar geen verhoging van lokale lasten voor het bedrijfsleven mag zijn. 
  • Alleen SPA, PIT, D66 en Stadspartij vinden dat de lokale lasten niet mogen stijgen om klimaatdoelen te halen. Alle andere partijen zijn van mening dat ze nog maar eens greep in de beurs van onze inwoners mogen doen.

Dat houdt in dat al dat ‘extra’ geld volledig moet worden betaald door onze inwoners en/of door bezuinigingen want ‘extra geld’ bestaat gewoon niet ! In Kieskompas kom je dan uit op een positie ‘rechts conservatief’ maar SPA benoemt die als ‘de beurs van de inwoners op peil houden en ook de gemeentelijke financiën niet verslechteren’.

Wat willen de kiezers: financieel zo gezond mogelijk door deze moeilijke tijden heenkomen of nog een Sinterklaasfeest waarvoor de rekening bij de inwoners wordt gelegd?

 
Hoe SPA aankijkt tegen de gemeentelijke financiën kunt u lezen op :

https://www.spa-sg.nl/programma-2022-achtergrond-middelen/#lokale-lasten
https://spa-sg.nl/programma-2022-achtergrond-middelen/#geld
https://www.spa-sg.nl/programma-2022-achtergrond-middelen/#begroting-2022