PROGRAMMA   
PROGRAMMA   
SPA Seniorenbeleid 2018-2022

Samenvatting

SPA wil generaties bij elkaar brengen door zoeken naar raakvlakken bij ‘samenleven en samenwerken’. Daarbij realiseren wij ons dat er grote culturele verschillen zijn tussen de generaties maar ook binnen de generaties, vooral wanneer het migranten betreft. Ons beleid richt zich op respect en zorg voor senioren waarbij jongeren een kansrijke toekomst wordt geboden.

Seniorenbeleid

SPA wil dat onze gemeente seniorvriendelijk wordt waarbij in ons seniorenbeleid verhoging van de levenskwaliteit centraal staat. Onderdeel daarvan is een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor jonge MKB-ers waardoor banengroei mogelijk wordt in de sector seniorendiensten middels innovatie en verjonging.

SPA onderscheidt drie generaties senioren

'Jonge senioren' vanaf circa 45 jaar worden vaak beschouwd als ‘oudere werknemer’. Hun kansen op de arbeidsmarkt nemen met stijgende leeftijd snel af. Bij werkloosheid lopen zij groot risico om in de bijstand te geraken. SPA vindt dat maximaal moet worden ingezet op zoeken naar werk voor deze generatie.

De sterk groeiende groep ‘actieve gepensioneerden’ zijn fysiek nog tot veel in staat. Zij levert door vrijwilligerswerk en mantelzorg een belangrijke maatschappelijke bijdrage met kostenbesparing door verminderde inzet van professionals als gevolg. SPA vindt dat de gemeente hun actiever dient te helpen.

‘Zorgbehoeftige senioren’ lopen door hun beperkingen een grotere kans op trage revalidatie of blijvend letsel op. Daardoor is de kans groot op ontstaan van veel bijeffecten zoals eenzaamheid, ondervoeding, depressiviteit, veiligheidsproblemen en andere problemen. SPA vindt dat respect, fatsoenlijke omgang en zorg voor zwakkere senioren tot de fundamenten van onze beschaving behoort.

SPA staat er daarom voor dat de gemeente, middels aangepast inclusiebeleid aan de hand van het door de regering geratificeerde VN-verdrag van 14 juni 2016 voor gelijke rechten voor mensen met een beperking,hieraan voortvarender uitvoering geeft.

Langer zelfstandig wonen

Meer levensloopbestendige woningbouw of woningrenovatie en opheffen van financiële hindernissen door afdekking van dit risico en overdracht naar volgende bewoners. Woningcorporaties aanspreken op hun verantwoordelijkheid om te investeren in transformatie en duurzamer wonen in alle kernen en wijken van de gemeente en niet alleen voor Sittard-centrum. Nieuwe woonconcepten behoren daarin een kans te krijgen.

Samenhangend seniorenbeleid is dringend nodig dat veel verder gaat dan thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere Wmo-voorzieningen. Stimuleren van contacten tussen de generaties en culturen in wijken door onderling begrip op te brengen. Opzetten van een fijnmazig netwerk in buurten en wijken om de senioren langer in hun vertrouwdeomgeving te laten wonen waarbij het accommodatiebeleid meer daarop wordt gericht in plaats vancentralisering en onbereikbaarheid voor senioren.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Het gemeentelijk beleid dient rekening te houden dat er uitputting/afname ontstaat van vrijwilligers en mantelzorgers. SPA ziet mogelijkheden sociale samenhang binnen buurten en wijken te bevorderen in combinatie met betere organisatie en aansturing van en met verenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

De gemeente hoort toe te zien dat organisaties niet te veel op vrijwilligers en mantelzorgers leunen.

De vrijwilligers vergoeding en zeker de mantelzorgwaardering staat niet in verhouding met de gemaakte kosten door de (verplichte) vrijwilligers.

SPA vindt net als het NIBUD dat onderscheid tussen verschillende vormen van mantelzorg ongepast is.

Gezondheid

Onderzoek naar duidelijke verschillen tussen wijken waar men aanmerkelijk korter leeft en veel armoede is. Samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op het gebied van preventie is van groot belang. Afstemming tussen hulpverleners door samenwerking van de formele en informele zorg met de wijkverpleegkundige als centrale rol.

Minder financiële actief beleid vanuit de gemeente voor topsport en daarvoor ondersteuning en bevorderen van breedtesport voor jong en oud waarbij de fysieke gesteldheid van senioren belangrijk is in alle buurten en wijken. Tevens stimuleren van sportverenigingen voor meer aandacht voor senioren. Organiseren van meer bewegingsactiviteiten in verzorgingscentra naast ‘Meer bewegen voor ouderen’ door breder aanbod van bewegen zoals line dance en/of andere dansvormen.

Wmo en senioren

Beperken van hoge eigen bijdrage bij toenemende lichamelijke beperkingen en eigen risico in de zorg. Uitbanning van leeftijdsdiscriminatie op het gebied van armoede door gelijke regelingen voor senioren en voor jeugdigen.

Bevorderen van inzet van Ouderen Adviseurs (OA) / Clientondersteuners bij keukentafelgesprekken door actieve communicatie richting de burgers en kennisactualisatie en opleiding van OA’s.

Meer bekendheid van Wmo ondersteuning bij geestelijke verzorging bij levensvragen.
Instellen van een aanspreekpunt waar vragen van allerlei aard kunnen worden opgelost door onafhankelijke ondersteuners.

Eenzaamheid, gevolgen en aanpak

Vaak verbergt men de financiële moeilijkheden door weinig sociale deelname, iets wat SPA met het armoedebeleid wilt aanpakken. SPA vindt het zeer belangrijk dat de gemeente op een persoonlijke en begrijpelijke manier met senioren communiceert o.a. door haar informatie naast digitaal op een voor die senioren begrijpelijke wijze in briefvorm, in gespreksvorm, via lokale weekbladen en via lokale TV aan te bieden.

De gemeente moet actiever worden op het gebied van sociale media. bijvoorbeeld door vrijwilligers op te leiden om senioren met veel geduld en vaak individueel wegwijs te maken in het gebruik van tablets en iPhones. Dit biedt mogelijkheden in de strijd tegen eenzaamheid. Burgerinitiatieven om iets aan eenzaamheid te doen moeten worden ondersteund.

Indien wij er in slagen eenzaamheid in onze gemeente significant onder het landelijke gemiddelde te krijgen, bezorgen wij veel senioren een waardige en fijne oude dag. SPA gaat daar voor !

Mobiliteit

SPA is voorstander van het aanbieden en stimuleren van cursussen gericht op veilige verkeersdeelname van elektrische fietsen gebruikende senioren.

SPA wil samen met seniorenverenigingen bevorderen dat mensen regelmatig opfriscursussen voor het veilig omgaan met scootmobielen volgen, dit omdat de verkeerswetgeving op dit punt schromelijk te kort schiet.

SPA is van mening dat gehandicaptenparkeerkaarthouders niet hoeven te betalen wanneer zij ergens parkeren waar parkeren is toegestaan.


SPA ziet door inzet van wensbussen mogelijkheden binnen onze gemeente om de mobiliteit van senioren te bevorderen en niet-senioren tot minder gebruik van de auto aan te zetten.

Ouder worden en economie

SPA is van mening dat er nu tot toe veel te weinig aandacht is geweest voor de economische kansen die de toename van het aantal senioren biedt, dat moet echt anders. De gemeenschap als geheel en de centra in het bijzonder kunnen profiteren van het op een goede wijze omgaan met elkaar van verschillende generaties. SPA wil dit met haar beleid bevorderen.

SPA is van mening dat voorzieningen die wij als gemeente maken in de eerste plaats voor onze inwoners bedoeld zijn, maar indien dat er toe leidt dat senioren ‘een dagje komen genieten’ van faciliteiten die wij te bieden hebben, levert dat inkomsten op voor ons MKB en zo een bijdrage aan onze gemeente als geheel. Wij verwelkomen zorgtoeristen !