DOSSIERS  
DOSSIERS    
SCHWIENSWEI

Stemwijzer Schwienswei

Op 19 februari 2022 presenteerde 'Wij Schwienswei'' haar stemwijzer waarin de standpunten van de verschillende politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen worden weergegeven. SPA was bij deze presentatie op de grens van het ESCS-terrein en zwembad De Nieuwe Hateboer vertegenwoordigd door Wilco Belgraver-Thissen en Jack Renet.

Ook PvdA, GroenLinks en LSGB waren aanwezig.

GOB, CDA, Stadspartij, D66 en VVD gaven aan de stemwijzer niet te willen invullen. PUUR had nog geen reactie aangeleverd.

Sinds 21 oktober 2021 heeft SPA als standpunt:

Zolang ‘algemeen belang’ niet is aangetoond blijft SPA van mening dat de natuurwaarde van het gebied en het belang van omwonenden prevaleert boven een economische ontwikkeling die geen positieve gevolgen voor de omwonenden heeft.

Economische ontwikkeling van dit gebied is voor SPA slechts dan bespreekbaar indien dit beperkt van omvang is, garanties voor de leefomgeving en de natuurwaarde voor de toekomst biedt, tot gevolg heeft dat zwembad De Nieuwe Hateboer open kan blijven en onze inwoners tegen acceptabele tarieven daar kunnen zwemmen.

In de huidige situatie ziet SPA geen aanleiding om het ESCS-terrein economisch te ontwikkelen.

Het "vraagteken" bij SPA staat er omdat SPA de omwonenden middels een referendum of een uitgebreide enquete wil laten aangeven wat men wil OP HET MOMENT DAT ER BESLOTEN GAAT WORDEN. SPA is van mening dat GEEN algemeen belang is en dat DUS de mening van omwonenden doorslaggevend behoort te zijn TENZIJ er dringende redenen (bv financieel) zijn om daar vanaf te wijken. De enquete die SPA in oktober 2021 hield wees uit dat 60% van de mensen voor het GROEN houden van het ESCS-terrein is en 40% (in meer en mindere mate) bebouwing verkiest. Als partij ziet SPA het liefst dat het ESCS-terrein groen blijft maar wij zijn principieel van mening dat de omwonenden gevraagd moeten worden op het moment dat er besloten gaat worden in zo'n kwestie die bepalend is voor de toekomst van het hele gebied.
 
SPA zou het fijn vinden indien het ESCS-terrein groen blijft maar indien er een (nog) zwijgende meerderheid is die daar anders over denkt dan zeggen wij 'wie zijn wij om dan anders te beslissen?'. In feite zegt SPA dat wij burgerparticipatie echt serieus nemen, daar kun je toch niks op tegen hebben.

 

De aanvang van de tekst die Sander Geelen (WijSchwienswei) uitsprak had grotendeels uit het SPA-programma kunnen stammen:

WANT ER ZIJN GRENZEN

 • Er zijn grenzen aan hoeveel natuur kan worden opgeofferd voor economische groei.
 • Er zijn grenzen aan hoeveel publieke eigendommen kunnen worden geprivatiseerd.
 • Er zijn grenzen aan hoe lang je omwonenden kunt negeren bij belangrijke besluiten.

ER ZIJN GRENZEN, EN DIE ZIJN NU BEREIKT

 • Wij hebben, allemaal samen, een groot probleem.
 • We zijn VOLLEDIG de balans kwijt tussen de economie, de mens en de natuur.
 • We kennen allemaal wel voorbeelden van waar het fout gaat:
 • Wie heeft niet een familielid, buurman of vriend die het slachtoffer is geworden van de eenzijdige jacht op meer economische groei?
 • Wie ziet niet dat het klimaat steeds extremer wordt, met hittegolven en overstromingen?
 • Wie ziet niet dat de natuur lijdt onder luchtvervuiling, plastic in de oceanen en het kappen van bossen?
 • En dat allemaal voor meer economische groei, terwijl niemand zich serieus meer lijkt af te vragen WAAROM ook alweer?
 • De economie is niet het doel. De economie is een instrument.

Maar de laatste 30 jaar zijn bestuurders vooral bezig geweest om aan de economie te werken, als doel op zich, ten koste van de natuur en de maatschappij. De natuur begint inmiddels steeds meer tegengas te geven. En de maatschappij raakt steeds meer gepolariseerd. We verwaarlozen de fundamenten van ons eigen welzijn.

Het bovenstaande geeft goed aan waarom SPA politiek actief is: we zien deze problemen en willen er wat aan doen.
Het motto van SPA Mensen, Milieu, Middelen geeft precies dat weer wat Sander Geelen beschrijft: ze zijn alle drie nodg voor onze samenleving en het wordt tijd dat de balans wordt hersteld.

Standpunt SPA per 25 oktober 2021

Van 9 tot en met 24 oktober 2021 ontving SPA 238 eenduidig ingevulde enqueteformulieren. Deze  zijn verwerkt in het rapport ESCS enquete.

Zolang ‘algemeen belang’ niet is aangetoond blijft SPA van mening dat de natuurwaarde van het gebied en het belang van omwonenden prevaleert boven een economische ontwikkeling die geen positieve gevolgen voor de omwonenden heeft.

Economische ontwikkeling van dit gebied is voor SPA slechts dan bespreekbaar indien dit beperkt van omvang is, garanties voor de leefomgeving en de natuurwaarde voor de toekomst biedt, tot gevolg heeft dat zwembad De Nieuwe Hateboer open kan blijven en onze inwoners tegen acceptabele tarieven daar kunnen zwemmen.

In de huidige situatie ziet SPA geen aanleiding om het ESCS-terrein economisch te ontwikkelen.

U kunt het rapport
resultaten enquete ESCS-terrein online bekijken via deze link

Enquete hoe omwonenden denken over de ontwikkeling van het ESCS-terrein

Voor SPA (Samen Politiek Actief) is draagvlak onder omwonenden van groot belang bij welke ontwikkeling dan ook. Veel mensen huren zelf een vakantiehuisje in een groene omgeving, mogelijk dat dit ook hier in beperkte mate kan. De gemeenteraad moet over dit dilemma beslissen. SPA wil daarom de mening van omwonenden weten.

Het ESCS-terrein is door de gemeente aangekocht voor € 13 miljoen zodat Fitland naar de Sportzone kon gaan en dit gebied economisch kon worden herontwikkeld met behoud van het groene karakter van het gebied. Ook nadien heeft de gemeente nog heel veel geld in het gebied gestoken. De gemeenteraad besloot in 2017 dat de Hateboer zou moeten sluiten vanwege te hoge kosten en centralisatie.

De cruciale vraag is of het ESCS-terrein natuurgebied moet worden of niet. Sittard-Geleen heeft weinig natuurgebied en SPA ziet graag uitbreiding hiervan maar ontwikkeling van het toerisme is ook een gemeentelijk doel dat duurzaam bijdraagt aan de welvaart in onze gemeente.

Bent u zich ervan bewust dat een economische ontwikkeling uitsluitend op het voormalige ESCS-terrein gericht is en dat het natuurgebied de Schwienswei niet mag worden aangetast?

Bent u zich ervan bewust dat sluiting van zwembad de Hateboer onvermijdelijk is zonder een economisch ontwikkeling die voor financieel draagvlak zorgt?

 


 

Standpunt SPA per 5 april 2021

Vorig jaar werd de Raad verrast met plannen voor een vakantiepark nabij zwembad de Hateboer. Een dergelijke ontwikkeling is al vanaf 2009 toen de gemeente het gebied rond het sportcentrum voor 12,85 miljoen euro aankocht beoogd. Die 12,85 miljoen die betaald zijn komen uit de 100 miljoen Essentgelden die met allerlei zwaar verliesgevende projecten erdoorheen gedraaid zijn en ervoor gezorgd hebben dat de gemeente onder curatele van de provincie kwam te staan.

Wat SPA niet wil is dat het natuurgebied buiten dit ESCS-terrein wordt gebruikt om een vakantiepark te bouwen. Maar SPA vindt wel dat een vakantiepark ervoor kan zorgen dat zwemmen in Sittard mogelijk blijft en dat het toerismebevorderend zal werken. Dat laatste is een belangrijk beleidspunt op weg naar een duurzame economie in Sittard-Geleen, een economie die niet alleen op chemie, automotive en logistiek fundeert.

SPA is een partij die de gemeente wil vergroenen en die zeer hecht aan draagvlak onder de bevolking, met name onder omwonenden die overlast zouden kunnen ondervinden. Daarom dat SPA stevige voorwaarden aan de ontwikkeling van een vakantiepark ter plekke verbindt. Daardoor blijft dit gebied een recreatiegebied aansluitend op het natuurgebied Schwienswei en wordt toch bijgedragen aan realisatie van andere belangrijke doelen die de gemeente als geheel en Sittard in het bijzonder ten goede komen.

De door SPA gestelde voorwaarden zijn:

 1. Er moet draagvlak komen onder omwonenden en gebruikers.
 2. De ontwikkeling moet beperkt blijven tot de voormalige ESCS-locatie.
 3. Het natuurgebied de Schwienswei mag geen deel uitmaken van het vakantiepark maar mag wel als uitloopgebied voor het recreatiepark benut worden.
 4. Het aantal vakantiewoningen moet beperkt blijven tot het eerder genoemde aantal van 210.
 5. De vakantiewoningen niet gebruikt mogen worden om (al dan niet tijdelijke) arbeidsmigranten of asielzoekers te huisvesten noch voor permanente bewoning doch uitsluitend voor het doel waarvoor zij gebouwd worden: vakantiegangers.
 6. De vakantiewoningen op een natuurlijke wijze moeten worden ingepast in een groene omgeving zonder zichtbaar te zijn vanaf de openbare wegen rondom het vakantiepark.
 7. De toegangsweg(en) tot het vakantiepark niet tot structurele verkeersoverlast in de omgeving mogen leiden.
 8. Strikte handhaving moet voorkomen dat er geluid- of andere overlast optreedt voor omwonenden na 22 u, ook tijdens evenementen.
 9. Niet-bewoners van het vakantiepark zwembad de Hateboer tegen gebruikelijke tarieven kunnen benutten.


SPA heeft (als eerste partij) op 5 april 2021 bovenstaande brief gestuurd aan De vrienden van de Schwienswei en aan de Actiegroep Omwonenden Schwienswei  waarin het ingenomen standpunt uitvoerig wordt toegelicht. 
Dit gebeurde nadat SPA op 31 maart 2021 en op 1 april 2021 emails ontving waarin gevraagd werd om snel met heldere standpunten naar buiten te treden.

Op 2 april 2021 reageerde SPA al per email met:

' Wij hebben reeds nagedacht over de problematiek en staan er genuanceerd in.
 
Wij vinden het een goede zaak dat burgers opkomen om het groen te behouden.
Anderzijds zien we ook de noodzaak om 'iets' daar te krijgen teneinde het zwemmen in de Hateboer te kunnen behouden (SPA heeft steeds gezegd dat zowel in het Anker als in de Hateboer zwemmen (in ieder geval voor doelgroepen) mogelijk moet blijven) maar ook dat het wel betaalbaar moet blijven.
Daarbij realiseren wij ons dat heel veel mensen (vermoedelijk ook velen die nu protesteren) zelf naar 'vakantiehuisjes in een groene omgeving bij een wat grotere plaats' op vakantie gaan. (Denk aan Weerterbergen, Kempervennen etc ) en dat Sittard(-Geleen) op dat gebied heel weinig faciliteiten voor toeristen heeft en toerisme toch een sector is die duurzame economie met zich meebrengt en dat deze daarvoor ook een wens van veel fracties is.
Invulling van het ESCS-terrein (waarop de gemeente reeds vele miljoenen heeft afgeschreven!) met een BEPERKT aantal vakantiewoningen in een groene setting wijzen wij daarom niet per definitie af.
Wij HOPEN dat acties van burgers ertoe leiden dat er een GEDRAGEN plan komt dat een goede balans is tussen ecologie, leefbaarheid en economie. Als zodanig staan wij dus zeker achter de acties van de burgers.
 
Dat hebben we ook gecommuniceerd.
Toch gaan we maandagavond de brief nog eens bekijken."

Ook heeft SPA ervoor gezorgd dat Lokaal Limburg aan het Waterschap Limburg vragen stelde. Deze werden op 20  juli 2021 beantwoord. Op 17 juli 2021 gingen SPA-leden ter plekke kijken hoe de Schwienswei erbij ligt. Zij kregen uitleg van mensen van Wij Schwienswei.

Uitreiking SPA's Cake van de week aan actiegroep Wij Schwienswei.

SPA:

 • De actiegroep Wij Schwienswei doet goed werk voor de democratie door mensen te activeren om te zeggen wat zij willen met het gebied.
 • SPA wil dat de bevolking dit soort belangrijke keuzes maakt tussen natuur- en economische ontwikkeling die ook gevolgen voor voorzieningen (zwemmen) kunnen hebben.

Actiegroep Wij Schwienswei:

 • De bevolking van de wijken die grenzen aan de Schwienswei moeten kunnen aangeven wat zij willen dat er gebeurt met het gebied
 • de actiegroep staat voor meer ruimte voor recreatie, natuur en water
 • bang dat een vakantiepark met zoveel huisjes het ecosysteem zal aantasten
 • bang dat mensen uit Sittard niet meer kunnen genieten van zo'n mooi stukje natuur

Opvolging door SPA:

 • SPA organiseert een enquete onder omwonenden van de Schwienswei.

SPA-Actueel aflevering 6, week 29, 16 - 22 juli 2021

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©