VERKIEZINGEN 2022   
VERKIEZINGEN 2022   
SPA Programma Kernpunten 2022

Mensen

1) Welzijn inwoners centraal
Wonen en ontspannen in een prettige en veilige leefomgeving met gezellige centra, goede zorg en voorzieningen nabij moet centraal staan en niet de ontwikkeling van multinationals. Goede zorg met verbeterde steun voor mantelzorgers, cultuur, sociaal beleid en afdoende onderhoud van de openbare ruimte is nodig.

2) Armoede structureel aanpakken
Per huishouden de oorzaken van hun armoede in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken gericht op vermindering van het aantal inwoners dat in armoede moet leven. Samenwerking met professionele organisaties en ondersteuning van initiatieven van inwoners moet worden uitgebreid.

3) Iedereen kan meedoen
Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport, bewegen, cultuur, verenigingen, evenementen en activiteiten. Sociale cohesie en verminderen afzondering en eenzaamheid bevorderen door accommodaties toegankelijker en bereikbaar te maken, evenementen en activiteiten te spreiden over de gemeente en subsidies hieraan te relateren.

Milieu

1) Grootschalig woningen isoleren
Door met isolatie het energieverbruik en energiekosten structureel te verlagen hebben inwoners snel flink lagere woonlasten waardoor additionele duurzaamheidsmaatregelen effectiever en voor hun betaalbaarder zijn dan aanleg van warmtenetten.

2) Geen uitbreiding bedrijventerreinen
We hebben al veel te veel bedrijventerrein en overlast van industrie waardoor vergroening van de gemeente met meer bos- en recreatiegebied dringend nodig is. Verdere achteruitgang door opoffering van bos- of agrarisch gebied voor bedrijfsmatige activiteiten is onaanvaardbaar.

3) Verminderen overlast industrie
De overlast van vooral Chemelot vanwege geluid, licht, stank, neerslag, trillingen en het onveilige gevoel door de frequente en soms langdurige incidenten loopt de spuigaten uit en moet verminderen.

 

Middelen

1) Lokale lasten bevriezen
MKB (midden- en kleinbedrijf) en inwoners niet kaalplukken door belastingen te verhogen om te kunnen investeren. Structureel beleid voor lastenverlaging tot het Limburgs gemiddelde en meer op behoeften van inwoners gericht besteden van belastinggeld.

2) Evenwichtigere besteding gelden
Besteding van gelden op wijkniveau inzichtelijk maken met als doel een rechtvaardige verdeling waardoor afgunst afneemt, bewoners meer invloed krijgen op hun leefomgeving en eenwording bevorderd wordt.

3) Nooit meer curatele
De financiële positie structureel verbeteren op een wijze dat het betaalbaar blijft voor onze inwoners want de financiële positie van de gemeente is nog steeds zorgelijk en er hoeft maar weinig mis te gaan om weer onder curatele te komen.

Bestuurscultuur

1) Transparant inwoners betrekken
 In het proces naar de besluitvorming moeten inwoners vanaf het begin actief betrokken worden. Daartoe moet alle beschikbare openbare informatie zowel in fysieke als in digitaal doorzoekbare vorm op zo kort mogelijke termijn beschikbaar gesteld worden.

2) Draagvlak inwoners cruciaal
De raad beslist maar draagvlak onder omwonenden moet gedegen worden onderzocht en prevaleert tenzij ‘algemeen belang’ feitelijk is aangetoond.

3) Dualistisch functionerende raad
Onze volksvertegenwoordigers moeten hun kader stellende en controlerende taak inhoudelijker en zonder last uitvoeren. Het college dient haar actieve en passieve informatieplicht hiervoor volledig, tijdig en zonder terughouding te vervullen.