PROGRAMMA   
PROGRAMMA   
SPA Programma 2018-202

Voorwoord

Uitgangspunt van het beleid van Samen Politiek Actief (SPA) is dat alle stadsdelen even belangrijk zijn en dat burgers van alle generaties samen zorgen voor een leefbare omgeving in hun buurt, wijk, stadsdeel en de gemeente.

SPA stelt welzijn en geluk van mensen centraal en niet de bureaucratie, stimuleert burgerinitiatieven, speelt generaties niet tegen elkaar uit, maar zorgt voor passende mogelijkheden voor de verschillende behoeften van de generaties. De vergrijzing ziet SPA niet alleen als probleem maar ook als een kans om de gemeentelijke economie te vernieuwen en daarbij jonge ondernemers een kansrijke toekomst te bieden.

SPA wil financieel gezond beleid voeren en de tering naar de nering zetten. Vanwege het gevoerde financiёle wanbeleid vermoedt SPA dat we de eerste twee jaren de knip op de beurs moeten houden.

SPA ervaart veel onvrede onder de bevolking en ook binnen de gemeenteraad. SPA wil de sfeer in de gemeente verbeteren. Daarvoor is nodig dat er een andere bestuursstijl komt die burgers, gemeenteraad en College verbindt. Burgers moeten meer invloed krijgen en de Raad moet beslissingen nemen op basis van argumenten en draagvlak onder de bevolking en niet louter op basis van macht.

In verkiezingstijd wordt veel beloofd. SPA belooft slechts één ding : dat wij ons zullen inzetten om datgene wat we willen te realiseren. Wij vragen daarvoor uw steun.

Budgetverdeling

Onze gemeente heeft twaalf kleine en twee grote kernen die historisch andere ontwikkelingen hebben doorgemaakt en daardoor flink verschillen, zij bestaat uit vijf stadsdelen met elk ongeveer 20% van onze inwoners en drie centra zijnde Born (stadsdeel 1), Geleen (stadsdelen 2 en 3) en Sittard (stadsdelen 4 en 5). Voor SPA zijn alle burgers en alle stadsdelen even belangrijk en hebben alle burgers er evenveel recht op dat de gemeente in hun omgeving en in hun centrum investeert. Daarnaast zijn er zaken die een gemeentebrede aanpak vragen. SPA wil het eenwordingsproces een echte kans geven door met evenredige investeringen per stadsdeel de reden tot onvrede weg te nemen en alle delen gelijkwaardig te ontwikkelen.

SPA opteert voor de volgende verdeling: 10% voor gemeentebrede zaken, 20% voor de centra en 70% voor de afzonderlijke stadsdelen. Gelden die in enig jaar niet besteed zijn, worden overgeheveld naar een volgend jaar waardoor binnen een stadsdeel, centrum of gemeentebreed gespaard kan worden voor majeure projecten. Persoonsgebonden uitkeringen als Wmo, Jeugdhulp, bijstand vallen hier uiteraard niet onder.

Burgers kunnen gemotiveerd en gemobiliseerd worden als het hun directe leefomgeving betreft. SPA wil dit stimuleren door substantieel meer geld beschikbaar te stellen dat per stadsdeel besteed wordt. SPA wil burgers veel meer consulteren en invloed geven bij het bepalen waaraan budgetten in hun directe omgeving en hun centrum, zowel op korte als midden-lange-termijn, worden besteed. De Raad heeft echter de eindverantwoordelijkheid op grond van haar budgetrecht en beslist daarom uiteindelijk over het doorgaan van projecten en het definitief ter beschikking stellen van budgetten.

Burgerparticipatie

Burgers werden steeds weer voor voldongen feiten geplaatst en moesten toezien hoe over hen en niet met hen werd beslist. In plaats van achteraf te informeren wil SPA onze burgers van tevoren consulteren en bewerkstelligen dat zij veel meer invloed krijgen op ontwikkelingen en bestedingen in hun directe leefomgeving.

SPA onderscheidt drie terreinen op het gebied van burgerparticipatie:

- Burgerinitiatieven
- Deelname van burgers aan de samenleving
- Deelname van burgers aan besluitvorming.

SPA is van mening dat het gemeentebestuur burgerinitiatieven veel opener tegemoet moet treden. En alleen als er dwingende redenen zijn kan de gemeenteraad in het uiterste geval een burgerinitiatief afwijzen. Het gemeentebestuur moet beseffen dat zij slechts passant is en haar diensten verleent aan burgers die reeds decennia verblijven in onze gemeente en er ook nog zullen wonen als de volgende generaties van raads- en bestuursleden aantreden.

SPA wil deelname aan sociale activiteiten bevorderen maar wil er uitdrukkelijk voor waken dat vrijwilligers en mantelzorgers niet overbelast raken. De tendens waarbij er steeds meer banen, vooral in de zorg en de groenvoorziening, worden wegbezuinigd en medewerkers worden vervangen door vrijwilligers of mantelzorgers, vindt SPA ongewenst.

Voor het goed functioneren van de lokale democratie is het van groot belang dat burgers betrokken zijn en worden bij de gemeentelijke politiek. Informatie, waaronder alle stukken inzake (aanvragen tot) vergunningverleningen, behoort actueel te zijn en zij dient zowel fysiek als via internet toegankelijk te zijn voor iedereen. Wijkplatforms moeten onafhankelijk zijn; ook moet worden voorkomen dat zij worden gebruikt als instrument waarmee de Raad wordt beïnvloed of gepasseerd, zoals in het recente verleden helaas meerdere malen is gebeurd.

Bestuursstijl

Met een coalitie die alles goedkeurde bestuurde het College als regenten en verziekte de sfeer door alle argumenten van de oppositie steeds terzijde te schuiven.

Enkele recente voorbeelden:

- De gang van zaken rond de volkstuintjes in de Oostelijke Schootsvelden. Het College had geen mandaat voor uitvoering noch uitgaven, diende geen raadsbesluit in, legde eenduidige adviezen van een ter zake kundige rechtsgeleerde naast zich neer en liet de coalitie akkoord gaan met het terzijde schuiven van burgerrechten en het vernietigen van cultuurhistorisch erfgoed.

- Een door het College gevraagd advies vermeldde dat verzelfstandiging veruit de beste kansen voor Volt biedt. Louter vanwege een jaren geleden genomen besluit tot het voornemen om Volt bij de Domijnen onder te brengen werd dit advies genegeerd.

- De door de bevolking gewenste supermarkt op de Slachthuislocatie kwam er niet omdat het College een juridische overeenkomst bleek te hebben voor het vestigen van een supermarkt in de Sportzone.

- Door de onafhankelijke Rekenkamer verrichte onderzoeken werden getraineerd en conclusies werden niet serieus genomen.

- Noch het wijkplatform, noch omwonenden zijn vooraf geconsulteerd en afdoende geїnformeerd over de mogelijke gevolgen van verhuizing van Moveoo van de Plakstraat in Sittard naar een woonbuurt in Lindenheuvel waar de leefbaarheid langzaam aan het verbeteren was. De gemeente beroept zich op de maatschappelijke bestemming van het pand, Moveoo neemt alleen binnenshuis verantwoordelijkheid. Bewoners ervaren dagelijks zodanige overlast en onveiligheid dat ouderen en kinderen angst hebben om buiten te komen. SPA begrijpt volkomen dat zij eisen dat Moveoo elders wordt gehuisvest.

- Het College passeert de Raad steeds vaker en beroept zich op door de Raad verstrekte mandaten. SPA vroeg om een mandatenlijst, maar die wilde of kon men niet geven en meermaals overlegde het College een gevraagd mandaat niet.

- Het College beschuldigde raadsleden in een live-TV-uitzending van een misdrijf, zijnde het lekken van geheime informatie echter bleek dat volkomen ten onrechte te zijn. Anderzijds werd er niet opgetreden tegen de Collegeleden die de gedragscodes aan hun laars lapten. Na uiting van de beschuldiging werd de discussie over de onderzochte ernstige fouten van het College, die de burgers tientallen miljoenen hebben gekost, doodgeslagen.

SPA wil alle mandaten intrekken en vervolgens met een schone lei beginnen om slechts die zaken aan het College te mandateren die echt nodig zijn en dat ook vastleggen.

SPA wil dat de raad de baas is en elk voorstel op inhoud beoordeelt, dat het College argumenten van burgers en de oppositie serieus neemt, dat raadsleden van zowel de coalitie als de oppositie hun controlerende taak en het budgetrecht kritisch invullen. Burgers hebben daar recht op.

Centra

De inwoneraantallen van Sittard en Geleen verschillen slechts zo’n 15% van elkaar. Dat rechtvaardigt niet dat daarom het Sittardse centrum als dominant ontwikkeld wordt. In tegenstelling tot de fusieafspraak willen de coalitiepartijen, met het CDA voorop, de dubbelgemeente omvormen en van Sittard het centrum van de regio maken. Investeringen werden daarom volstrekt scheef over de gemeente verdeeld met veel onvrede in Born en Geleen tot gevolg. Dat veel burgers trots zijn op hun wijk, kern of deel van de gemeente helpt om de Limburgse volkscultuur in stand te houden, SPA is daar blij mee. Sinds de fusie faalden de Colleges om daarnaast het gevoel te kweken dat wij allen inwoners zijn van Sittard-Geleen. Eenwording is nu verder weg dan ooit. SPA verzet zich tegen het op grootheidswaan gebaseerde beleid dat de gemeente in grote fnanciёle problemen bracht, het eenwordingsproces om zeep hielp en funest uitpakt voor de rest van de gemeente.

Falend beleid mag ook geen reden zijn om structureel het centrum van Geleen lager in te schalen dan Makado van de half zo grote gemeente Beek en de handelsgebieden waarbij de Sportzone voor SPA geen detailhandelsgebied vormt terwijl Handelsgebied Sittard-Noord dat wel is. In december 2017 stemde SPA daarom, als enige partij, tegen de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg.

SPA wil de schade die dit College heeft aangericht herstellen door de Omgevingsvisie en daaraan gerelateerde plannen en visies te actualiseren en te werken aan een dubbelgemeente waarin iedere burger zich herkent en waarbij het landelijke karakter van de voormalige gemeente Born behouden blijft en zowel Sittard als Geleen niet prevaleren.

Uitgangspunt van SPA is dat voorzieningen en centra vooral gericht moeten zijn op onze inwoners. Gezien de aanwezigheid van diverse onderwijsinstellingen in Sittard is het logisch dat het Sittardse centrum, dat bestaat uit het gebied binnen de wallen, en het gebied vanaf de Ligne tot aan de wallen, inspeelt op de aanwezigheid van jongeren vanaf circa 18 jaar. In het Geleense centrum wil SPA sfeer en gezelligheid terugbrengen. Zoals het centrum van Sittard de uitstraling van een oude stad heeft, zo zal het centrum van Geleen weer een innovatief en modern imago moeten krijgen.

Het prestigeproject De Ligne zorgde voor extra leegstand en ontwrichtte de centra van Sittard en Geleen. Het stimuleren van verplaatsing van winkels van het ene stadsdeel naar het andere door het scheppen van onderscheidende voorwaarden acht SPA ongepast. De afgelopen jaren is dat systematisch gebeurd. SPA wil een gelijk speelveld. Net zoals in het Sittardse centrum rekening moet worden gehouden met senioren, zullen er in het Geleense centrum op jongeren gerichte voorzieningen moeten komen. Het centrum van Born ziet SPA als belangrijk voor de ontwikkeling van toerisme binnen onze gehele gemeente.

SPA is van mening dat het College de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting onzorgvuldig heeft doorgedrukt en daarom willen wij dit opnieuw bekijken. Hierbij zullen kostenbesparende en functionelere alternatieven aan de orde komen.

Diversificatie economie

De focus van investeringen en onderwijs ligt al jaren op chemie, automotive en logistiek ondanks het feit dat het overgrote deel van de inwoners niet in die sectoren werkzaam is. Gevolg is dat jongeren met andere talenten wegtrekken. SPA wil andere sectoren stimuleren en investeringen op het lokale MKB richten.

De historie van Sittard is er een met Born en Geleen samen, de grenzen daartussen maakten die mogelijk. De rijke geschiedenis waarvan de gehele gemeente doortrokken is, biedt structurele mogelijkheden voor onze economie in de vorm van toerisme, maar dan moeten wij die niet fragmentarisch maar als geheel oppakken. SPA wil deze kans benutten en daarom gemeentelijk historisch onderzoek dat zich richt op de gehele regio bundelen, stimuleren en zichtbaar maken.

We zien nu reeds dat veel senioren rond de centra gaan wonen wanneer hun mobiliteit flink afneemt. Mensen zoeken gezelligheid en willen hun geld daar best aan besteden omdat men terdege beseft dat het leven eindig is en men nog volop wil genieten zolang men daar nog goed toe in staat is. Kleinschalige evenementen, terrasjes, restaurants, lokale onderscheidende winkeltjes en op zorg en welzijn van senioren gerichte activiteiten kunnen voor een positieve sfeer zorgen en bijdragen aan het opbloeien van centra. SPA is van mening dat er tot nu toe veel te weinig aandacht is geweest voor deze economische kansen voor jonge ondernemers, dat moet echt anders.

SPA is van mening dat voorzieningen die wij als gemeente maken in de eerste plaats voor onze inwoners bedoeld zijn, maar indien dat ertoe leidt dat senioren ‘een dagje komen genieten’ van faciliteiten die wij te bieden hebben, levert dat inkomsten op voor ons MKB. SPA verwelkomt zorgtoeristen !

Duurzaamheid

Sittard-Geleen behoort in de Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI) al tien jaar tot de tien slechtst presterende Nederlandse gemeenten (nu 380e van de 388). Het toont aan dat het duurzaamheidsbeleid een fiasco is geweest. Van de 24 gebieden zijn alleen onderwijs, afvalscheiding, huishoudelijk afval, burgerparticipatie en werkloosheid beter dan het landelijk gemiddelde. Sport en sociale zekerheid scoren ver onder het landelijke gemiddelde. SPA wil meer aandacht voor de gebieden waarop we slecht scoren. SPA neemt objectieve vergelijkingen van onze gemeente met andere gemeenten serieus.

De gemeente meldt in haar begroting 2018 dat er slechts 2,5% hernieuwbare energie wordt opgewekt. Burgers werden nagenoeg niet gestimuleerd en kansen die andere gemeenten benutten zijn gemist. SPA deed meermaals voorstellen om hier iets aan te doen maar stuitte op onwil van het College. Het College hield vast aan haar megaproject Het Groene Net (HGN) dat beoogt om 10% van de afvalwarmte van Chemelot te benutten voor verwarming van bedrijven en een relatief gering aantal huizen in Beek, Stein en Sittard-Geleen. Het enige wat daarvan functioneert is de Bioenergiecentrale Sittard (BES). Onlangs meldde de krant dat het onzeker is of HGN tijdig gereed is om in 2019 warmte van Chemelot te kunnen betrekken. Zo niet, dan is de kans voor zes jaar verkeken. Ook dit project heeft financieringsproblemen.

SPA wil stappen zetten o.a. door burgers de mogelijkheid te bieden om met een lagere energierekening geld over te houden. Hiertoe heeft SPA een regeling bedacht voor mensen die investeren in zonnepanelen of energiebesparende maatregelen nemen. Bij verhuizing krijgen zij een deel van de investering terug. Hierdoor zullen meer mensen een investering kunnen en durven doen. Energiecorporaties kunnen hierbij een rol spelen, wellicht in combinatie met het realiseren van zonnepanelenparken.

Windenergie ziet SPA alleen zitten op bedrijventerreinen indien er geen overlast wordt veroorzaakt.

In meerdere gemeenten zijn goede voorbeelden van buurten die er flink op vooruit gingen nadat woningen werden gerenoveerd, die bij deze gelegenheid tevens goed werden geïsoleerd en van energiesystemen voorzien. SPA wil aandacht hiervoor.

Financieel gezond beleid

De in juli 2017 gedane uitspraak van het College bij monde van de eerst verantwoordelijke wethouder : ‘Ik ben wethouder middelen want financiën hebben we niet meer’ , geeft aan dat het beleid grandioos faalde waardoor de gemeente aan de rand van de financiële afgrond raakte en vervolgens onder preventief toezicht van de provincie werd gesteld. Zo’n beleid gaat SPA niet voortzetten. Prestigeprojecten zoals de Sportzone, Zitterd Revisited en bestuurlijke huisvesting in het Kloosterkwartier wil SPA stoppen.

Sinds 2014 heeft SPA als geen andere partij telkens weer gewaarschuwd voor de financiёle problemen. Maar het College bagatalliseerde ze steeds. SPA keurde als enige partij de jaarrekening 2016 wegens wanbeleid af en stemde ook tegen de begroting 2018 en bijbehorende lokale lastenverhoging. Meermaals heeft SPA als enige partij andere financieel risicovolle of onvoldoende onderbouwde voorstellen afgekeurd.

SPA zet een dikke streep door de meerjarenbegroting en wil vrijkomende gelden deels inzetten voor het opknappen van Den Tempel en het overkappen van enkele straten in Geleen-centrum. Dat zijn hoogst noodzakelijke en ondanks de deplorabele financiёle toestand van de gemeente, betaalbare zaken met belangrijke positieve economische effecten omdat verblijf en sfeer ook bij slecht weer mogelijk worden. SPA wil een gezond financieel beleid voeren en de tering naar de nering zetten. SPA vermoedt daarom dat de eerste twee jaren de knip op de beurs moet worden gehouden. Een consequentie van deze constateringen is dat de eind 2016 vastgestelde en eenzijdige Omgevingsvisie moet worden herschreven aangezien die gebaseerd is op voortzetting van het falende beleid.

Leefbaarheid

Het gemeentelijk beleid is sterk gericht op concentratie van nieuwe woningen binnen Zitterd Revisited hetgeen grote nadelige gevolgen voor de rest van de gemeente heeft. Vergrijzing en krimp vereisen dat er juist meer en niet minder geïnvesteerd wordt in het leefbaar houden van wijken en buurten.

Vooral ouderen willen bij gelegenheid gewoon even bij elkaar kunnen zitten en met elkaar praten. Het hoeven niet altijd gerichte activiteiten te zijn, mensen zoeken gezelschap en vinden daarin ook gezelligheid. Een betaalbaar en sfeervol buurtcentrum dichtbij is daarom erg belangrijk. Het huidige beleid heeft tot gevolg dat steeds meer accommodaties en voorzieningen gesloten worden. SPA staat voor decentralisatie en ‘adequate voorzieningen in de nabijheid’, in tegenstelling tot het huidige beleid dat gericht is op centralisatie en ‘Kwaliteit gaat voor nabijheid’. Dit belangrijke verschil werkt in alles door, zo ook bij zwemmen en schaatsen.

Al op 7 oktober maakte SPA het statement ‘Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van Geleen en voor de verenigingen die er gevestigd zijn. Het verwijderen of verminderen van kernactiviteiten, waaronder zwemmen en schaatsen, tast de levensvatbaarheid van het gehele sportcomplex en alle daar sportende verenigingen aan hetgeen grote maatschappelijke en sociale gevolgen heeft en is daarom onacceptabel.’. Dit statement werd door alle in Glanerbrook gevestigde verenigingen gesteund. Tevens maakte SPA toen bekend dat sluiting van de beide andere zwembaden ongewenst is. Sluiting van het zwembad in het Anker brengt de existentie van de multifunctionele accommodatie in gevaar en is daarom niet acceptabel. Voor de Hateboer gaf SPA aan dat verbetering van de exploitatie nodig is en dat mogelijkheden hiertoe onderzocht moeten worden.

In december 2017 stemden de coalitiepartijen, de Stadspartij en DNA voor centralisatie van zwemmen en schaatsen. Met gevolg dat de 400 meter schaats- en wielerbaan van Glanerbrook en de zwembaden van het Anker en de Hateboer gaan sluiten. Dat betekent niet alleen het einde van het langebaan schaatsen in Geleen, maar ook van het wielrennen aangezien beide nauw met elkaar verbonden zijn. SPA stemde tegen en zal proberen het genomen besluit terug te draaien.

Seniorvriendelijke gemeente

Ondanks dat al jaren bekend is dat vergrijzing optreedt is er naast het jeugd- en jongerenbeleid geen seniorenbeleid in onze gemeente. SPA ziet enorme kansen voor jonge ondernemers om in te spelen op de economische groeimarkt van senioren, dat gaat ook de ontgroening tegen.

Samenhangend seniorenbeleid is nodig maar is er momenteel niet. Een dergelijk beleid gaat veel verder dan thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere Wmo-voorzieningen die verband houden met de gevolgen van afname van mobiliteit. Een buurthuis waar culturele- en andere activiteiten worden georganiseerd, waar men rustig met elkaar kan kletsen, op loopafstand gelegen met zitbanken op routes waar veel senioren lopen, bereikbaarheid van winkels, goede wandel- en fietspaden met veilige oversteekplaatsen in een groene omgeving, voldoende fietsstallingen, toegankelijkheid van gebouwen voor senioren en mensen met een beperking, maar ook het tegengaan van leegstand en het bevorderen van bewoning door mensen van verschillende leeftijden etc. zijn belangrijk.

Vanwege het huidige beleid trekken senioren die hun woning kunnen verkopen weg en blijven minder kapitaalkrachtige huurders achter in buurten, wijken en kernen, die steeds verder achteruitgaan. SPA wil een fijnmazig netwerk van voorzieningen die het mogelijk maken dat senioren langer zelfstandig in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. Het accommodatiebeleid moet daarop gericht zijn en niet op centralisatie van voorzieningen want die zijn voor velen onbereikbaar. Ook kleinschalige nieuwbouw voor jongeren en senioren in kernen en wijken hoort daarbij. De prijsvraag ‘Who cares?’ die innovatieve denkers en doeners opriep om te bedenken hoe Nederlandse wijken seniorvriendelijker kunnen worden gemaakt, leverde voor Geleen-Zuid enkele zeer interessante gedachten op. SPA wil de resultaten van dit project ook op andere wijken toepassen en daarbij, uiteraard, de wijkplatforms en de bevolking betrekken.

SPA zou graag zien dat in de centra met regelmaat inloopactiviteiten worden georganiseerd die senioren stimuleren tot meer bewegen. Naast ‘Meer bewegen voor ouderen’ kunnen daarbij ook linedancing of andere dansvormen aan bod komen.

SPA wil extra inzet op de aanpak van eenzaamheid. Dat willen wij doen door risicogroepen in kaart te brengen en deze gericht en systematisch te benaderen. Ook willen wij continu leren van de aanpak in andere gemeenten en hun succesvolle projecten uitproberen.

Sociaal beleid

De gemeente heeft als taak om ervoor te zorgen dat alle inwoners op een menswaardige wijze kunnen meedoen. Steeds meer mensen ondervinden armoede en senioren zonder werk missen vooruitzichten op een baan. SPA gaat voor welzijn en geluk van onze inwoners, mensen perspectief bieden, zorg voor degenen die het nodig hebben, participatie van mensen met beperkingen, aanpak van armoede en integratie van nieuwkomers staan daarbij centraal.

SPA wil inclusie en diversiteit bevorderen conform het Diversity Charter en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking.

SPA is van mening dat de samenleving van mensen met een uitkering een tegenprestatie mag verlangen maar dat deze vooral op maatschappelijk en sociaal vlak wordt ingevuld en niet door bedrijven te gerieven door tegen lage kosten mensen met behoud van uitkering te laten werken. De gemeente heeft er alle belang bij dat mensen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en dat hun gezondheid op peil blijft. Daarom wil SPA meer mogelijkheden bieden tot vrijwilligerswerk en het volgen van een opleiding.

De gemeente moet er goed op toezien dat voorzieningen voor nieuwkomers niet significant beter zijn dan voor inwoners die van uitkeringen afhankelijk zijn of anderzijds in moeilijke omstandigheden verkeren.

SPA wil dat nieuwkomers direct na aankomst voltijds taallessen krijgen en de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Dit betaalt zich dubbel en dik terug omdat hierdoor minder integratie gerelateerde problemen kunnen worden verwacht en omdat de kans groter is dat zij hierdoor sneller op de arbeidsmarkt actief kunnen worden. Vanwege de vergrijzing heeft onze gemeentelijke samenleving hun arbeidsbijdrage de komende decennia hard nodig.

SPA wil een aanspreekpunt instellen waar onafhankelijke ondersteuners mensen helpen om vragen van allerlei aard op te lossen. Dat kan variёren van het doorverwijzen naar professionele ondersteuners van wijkteams tot het samen met de cliёnt proberen om ontbrekende documenten voor een bijstandsaanvraag te vergaren. Niet de regels en procedures, maar de mens en zijn hulpvraag staan centraal bij SPA.