DOSSIERS   
DOSSIERS   
Onderzoek Oktoberfeest en andere evenementen
Onderzoek Oktoberfeest en andere evenementen

SPA heeft onderzoek gedaan naar het Oktoberfeest en andere evenementen. Directe aanleiding voor dit onderzoek vormen de publicaties in Dagblad De Limburger van 4 januari 2020 aangaande het Oktoberfeest en andere evenementen op basis van hun langdurig onderzoek. In deze publicaties worden zeer ernstige beschuldigingen geuit die er op neerkomen dat er sterke aanwijzingen zijn dat er bestuurlijk en financieel van alles mis is bij de organisatie van het Oktoberfeest en enkele andere evenementen.

SPA definieerde onderstaande onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre zijn de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant begrijpelijk en/of terecht op basis van de in de WOB-file verstrekte informatie?
  2. In hoeverre blijven de constateringen en beschuldigingen gedaan in de krant overeind wanneer additionele informatie wordt meegenomen?
  3. Hoe heeft het Oktoberfeest zich financieel ontwikkeld vanaf het ontstaan?
  4. Is de wijze waarop diensten van derden worden afgenomen in overeenstemming met de aanbestedingsregels?
  5. Welke rol speelt de ‘Sjtichting Oktoberfeeste in Zitterd en welk inzicht en invloed heeft de gemeente daarin?
  6. Hoe heeft het evenementenbeleid zich financieel en beleidsmatig ontwikkeld sinds de fusie?
  7. Heeft de raad voldoende informatie om het evenementenbeleid financieel en inhoudelijk goed te controleren?
  8. Rechtvaardigen de resultaten van dit onderzoek dat er louter verbeteringen worden aangebracht of is het nodig om andere acties te initiëren?

Het onderzoek van SPA vindt in fasen plaats en SPA publiceert de resultaten op deze site.
Fase-1a en fase-1b zijn inmiddels afgerond en aan de raad toegezonden.

Ondanks herhaalde gesprekken met het college en ambtenaren en ondanks mondelinge en schriftelijke verzoeken werden niet alle gevraagde gegevens verstrekt waardoor er nog steeds onvoldoende inzicht in de werkelijke kosten en de ambtelijke inzet is.

Op 24 maart 2020 specificeerde SPA, op ambtelijk verzoek, welke informatie gevraagd wordt. 
Artikel 44 vragen SPA inzake Evenementen

Motie van afkeuring SPA - inzake uitlatingen van een wethouder inzake onderzoek naar het Oktoberfeest - 5 maart 2020
Raad 5 maart 2020 - Verworpen
Voor: SPA, PVV Tegen: Stadspartij, 50 Plus, CDA, D66, VVD, GroenLinks, GOB, PvdA, DNA, Fractie Fredrix 

Motie SPA Instellen onderzoekscommissie inz aanbesteding evenementen
Raad 30 januari 2020 - Verworpen
Voor: SPA, PVV, fractie Fredrix Tegen: Stadspartij, 50 Plus, CDA, D66, VVD, GroenLinks, GOB, PvdA Afwezig: DNA

SPA Nieuws 18 oktober 2018 Subsidie evenementen.

Onderstaande files bevatten geen index dus hebben we die zelf maar gemaakt
Index WOB verzoek Oktoberfeest
Info n.a.v. WOB verzoek Oktoberfeest deel 1 (pagina 1 t/m 370)

Info n.a.v. WOB verzoek Oktoberfeest deel 2 (pagina 371 t/m 747)

Berenschot - Eindrapport Evaluatie Evenementenbeleid Gemeente Sittard-Geleen - 28 juni 2018

DDL - 04 jan 2020 - De achterkant van het Oktoberfeest
DDL - 04 jan 2020 - Ons kent ons Oktoberfeest
DDL - 05 jan 2019 - Privatisering Oktoberfeest is niet langer taboe
DDL - 08 jan 2020 - Ons kent ons Oktoberfeest - Ingezonden stuk
DDL - 04 feb 2020 - Geen behoefte aan onderzoek Oktoberfeest
DDL - 07 feb 2020 - Bestuurlijke scheefgroei voor het Oktoberfeest

Subsidie evenementen

Een tijdje geleden vroeg iemand  SPA om de subsidies van evenementen te bekijken. Dat was SPA toch al van plan in het kader van het bekijken van ALLE subsidies, maar samen met de noodzaak om naar bezuinigingsposten te kijken vormde dat wel de aanleiding om dat de afgelopen weken te doen.

In onderstaand overzicht staan welke 'incidentele' subsidies verleend zijn voor evenementen in 2017. Deze zijn afkomstig uit het subsidieregister dat van de gemeentelijke website werd gehaald. Ze vallen onder 'Nadere regels subsidiëring evenementen'.

De tweede bron die werd gebruikt is het 'meerjarig budget per product' waarin alle inkomsten en uitgaven vermeld staan. Daarin staat de realisatie van 2017 en de begroting voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Alle overzichten zijn gemaakt op basis daarvan.

Wat meteen opvalt is dat voor Sint Rosa en de Wentjerdruim enorme subsidies worden verleend. In 2017 was dat 171.000 en 152.000 terwijl voor de komende jaren 119.000 en 90.000 begroot zijn, bijna net zoveel als voor alle andere evenementen bij elkaar.

Kijk je naar alle overige evenementen dan zie je dat enkele evenementen tussen 25.000 en 40.000 euro subsidie ontvangen.

Zo ver SPA kon nagaan zijn alleen directe kosten meegenomen.

We hebben de 'Algemene kosten evenementen' en bij 'Evenementensubsidie' de post 'Capaciteit eigen personeel' bij elkaar gezet (Zie bijlage).

De begroting 2018 geeft onder de post 'Capaciteit eigen personeel' het heel hoge bedrag van 408.000. Verder zagen we dat niet terug.

De 'indirecte lasten' plus de 'directe lasten' over 2017 zijn gelijk aan de 'directe baten' (110.000). Daarbij valt op dat er MINUS 250.000 is geboekt op 'bijdrage eigen gemeente-onderdelen' als onderdeel van de 'indirecte lasten' van de 'Algemene kosten evenementen'. Mogen wij dat (naast de expliciet geboekte 71.000) vertalen als 'inzet van gemeentelijk personeel en materiaal t.b.v. evenementen' ? De overige algemene kosten tbv evenementen waren in 2017 o.i. niet erg hoog.

Begroot is voor 2019 t/m 2022 dat er 113.000 beschikbaar is voor inzet van eigen personeel t.b.v. evenementen.

Het laatste overzicht toont dat bij de 'Gemeentelijke Onbrand evenementen' er enorme verschillen zijn. Het Oktoberfeest levert blijkbaar niks op (overigens : de bijlage over het Oktoberfeest toont dat de realisatie in 2017 dubbel zoveel omzet heeft als begroot voor de jaren daarna). De Gelaender Kermis wordt geacht 29.000 op te leveren terwijl de Carnavalszesdaagse een 'normale subsidie' van 20.000 ontvangt.

SPA is van mening dat er drastisch gesneden moet worden in de subsidies voor Sint Rosa en Wentjerdruim en wel meteen, zeker met het oog op de grote financiele problemen die de gemeente momenteel heeft. De subsidies aan beide evenementen zullen moeten worden teruggebracht tot normale proporties bv 45.000 en 35.000 euro.

SPA zal bij de komende discussies over de begroting 2019 inbrengen om structureel (119 + 90 - 45 - 35) = 129 mille te besparen op de subsidies aan Sint Rosa en Wentjerdruim.

Cox zelfs in zijn laatste reguliere raadsvergadering verrast