NIEUWSOVERZICHT  
NIEUWSOVERZICHT    
Nieuws 2022

Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler versterken samenwerking kansengelijkheid

Op 20 oktober organiseerden Gemeente Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler een netwerkbijeenkomst op het gebied van bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Ons SPA burgerraadslid Phil Winteraeken en SPA lid Dick Haster waren hier namens SPA bij aanwezig. 

Met o.a. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, partners van Kredietbank Limburg, ZoWonen, PIW en de Werkplaats Financiën zaten 80 landelijke, regionale en lokale maatschappelijke partners om tafel.

De partners deelden ervaringen en inzichten om de samenwerking in het veld te versterken.

Zo wees Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen er op dat veel goed gaat, maar er ruimte voor verbetering is bij de houding van de overheid. Gemeenten weten om wie het gaat bij armoede. En waar deze mensen wonen. Mensen in nood moeten actief opgezocht worden. Hulp is voor sommige mensen achter processen en formulieren nog lastig te vinden. Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de hulp die inwoners kunnen krijgen wat voor aanvullende onduidelijkheid zorgt. Op veel plekken wordt goed samengewerkt maar het is zaak kansen te pakken en uitdagingen aan te gaan.

Van de woningcorporatie, Kredietbank Limburg en sociale partners bleek dat in hulpverlening men nog meer de inwoner centraal moet stellen. De partners handelen met gezamenlijk doel maar er is winst te halen als men voorbij de eigen organisatie kijkt. Samen moet men armoede tijdig signaleren en juist en tijdig doorverwijzen. Waar voor de individuele inwoner de grens qua eigen mogelijkheden ligt, kan de overheid beter doorverwijzen naar hulporganisaties. Daar liggen kansen om mensen sneller te helpen.

Wethouder Bühler was blij dat partijen elkaar konden opzoeken: “Het was een geslaagde bijeenkomst. Het is zo’n complex veld dat elkaar meer opzoeken nodig is, en dat gaan we ook doen.” Aldus de wethouder. “Juist in die preventieve sfeer ligt de te behalen winst. Gemeente, kredietbank, woningcorporaties, sociale partners moeten dichter op elkaar werken, kwetsbaarheden signaleren en durven bespreken. Alleen dan kunnen we verbeteren en versterken. Daar was veel enthousiasme over, we gaan een vervolg als gemeente graag faciliteren!”

De lokale partijen zijn mateloos populair

Dagblad  Trouw 12-03-2022 ©

Bestuurscultuur in een notendop

Wij Schwienswei heeft ervaren waarom meerdere partijen in Sittard-Geleen een einde willen maken aan de huidige bestuurscultuur. De gang van zaken beschreven op de bijeenkomst op 03-11-2021 hoorden we wat de wethouder zei en hoopten dat het deze keer meer betrof dan het wegzetten van tegenstanders in een procedure.

Helaas, ook ditmaal is de trein al vertrokken voordat belanghebbenden aan boord zijn. Dat herkennen we op zoveel plaatsen. Denk aan de school/sportvoorziening Obbicht/Grevenbicht waar ongeveer de helft van de raad geflest werd met zulke procedurele zaken. Denk bv ook aan de behandeling van het OVV-rapport over onveiligheid op Chemelot waar de raad gewoon buitenspel werd gezet etc.

Deze zaken hebben gemeen dat er gedaan wordt of er daadwerkelijk invloed kan worden uitgeoefend door burgers en/of gemeenteraad maar het besluit staat op voorhand al vast. SPA wil een einde maken aan een dergelijke wijze van besturen die al jaren door achtereenvolgende colleges wordt gehanteerd. GOB was daarin steeds prominent aanwezig, CDA+PvdA+GroenLinks bijna altijd. 
 
Telkens riepen die partijen bij de verkiezingen 'we willen een andere bestuurscultuur met meer inspraak van burgers'. Maar na de verkiezingen ging men gewoon op de oude voet door. Deze partijen willen HUN wil opleggen aan burgers ook al is er geen algemeen belang en zijn er grote protesten van omwonenden. SPA wil dat echt anders: wanneer er geen algemeen belang is MOET goed vastgesteld worden wat de mening van omwonenden is en PREVALEERT deze mening TENZIJ deze financieel niet haalbaar is of dat er een andere uiterst belangrijke omstandigheid zich voordoet.
 
De gemeenteraad heeft de PLICHT om te beslissen maar zij heeft niet de plicht om dat te doen uitsluitend langs partijlijnen. SPA vindt dat raadsleden die zich VOLKSvertegenwoordigers noemen ook de mening van het volk serieus moeten nemen. Dat doen maar heel weinig partijen. Als partij wil SPA graag dat het ESCS-terrein groen blijft maar wij vinden dat er een referendum (of grote enquete) onder omwonenden moet komen om de mening van omwonenden echt vast te stellen. Pas dan moet de raad beslissen.
 

Per definitie vindt SPA dat het belang van een ontwikkelaaar NIET prevaleert boven het belang van omwonenden. Dat is in praktijk een groot verschil met GOB, CDA, D66, VVD. SPA hoopt dat kiezers eindelijk inzien dat het nodig is om andere partijen dan de huidige bestuurspartijen sterk te maken.

Bekijk ook Wij Schwienswei bij Bie Os , Forum op Vrijdag.

 

Evert Bopp: internationaal hulpverlener bij rampen

In het onderstaande interview worden activiteiten die Evert Bopp verricht wanneer ergens in de wereld een ramp gebeurt belicht. Ook nu is Evert betrokken bij de hulpverlening rond vluchtelingen uit Oekraine.

Wandeling Schwienswei

SPA werd vanmorgen op de Schwienswei door 8 kandidaten plus 5 sympathisanten vertegenwoordigd bij een door de PvdA Sittard Geleen georganiseerde wandeling waarin aandacht gevraagd werd voor het behoud van de natuur op het ESCS-terrein en het zwemmen in zwembad De Nieuwe Hateboer. Ook GroenLinks Sittard-Geleen en Fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born waren aanwezig.

SPA vindt het behoud van natuur en groen binnen onze gemeente van groot belang. Nog van groter belang vindt SPA dat er geluisterd moet worden naar de omwonenden als er plannen gemaakt worden die impact hebben op hun directe omgeving. Daarom heeft SPA ook in oktober 2021 al een enquête onder omwonenden verspreid, waarvan de resultaten terug te vinden zijn op https://spa-sg.nl/enquete-schwienswei/

Bomenkap volgt op vergroting van de leefbaarheid

Al vanaf 2010 is de gemeente bezig met het vergroten van de leefbaarheid in het Mauritspark. Toen kregen de bewoners te horen dat ze moesten vertrekken en dat alle (particuliere !) woningen gesloopt zouden worden teneinde de leefbaarheid te vergroten. Recentelijk zijn de laatste woningen aangekocht.

In mei 2021 besloot de raad om Wijkbeheer en IBOR in het Mauritspark te vestigen. Daartoe werden op vrijdag 10 februari de op bijgevoegde tekening in het paars omrande gebied omcirkelde 22 plantanen van respectabele leeftijd en dikte gekapt. 

De BES heeft nu weer brandstof en het hout kan voor planken gebruikt worden. Die kun je dan voor de kop houden wanneer je het hebt over 'vergroten van de leefbaarheid' en het 'behoud van het mijnverleden.'

De nog resterende huizen in het Mauritspark worden eind volgend jaar gesloopt dan is dit stukje mijnverleden ook weer weg.
Dit 'leefbaarheidsproject' is een van de X projecten die de gemeente de afgelopen 15 jaar aanzette en die op een fiasco uitliepen.

Sloop mijn erfgoed in memoriam : lampisterie
 
Alweer een stukje mijnverleden uitgewist.
 
Nog even en we hebben meer nalatenschap van de bandkeramiekers dan van datgene wat deze regio gevormd heeft: de staatsmijn Maurits. 
 

Ik heb inmiddels artikel 44 vragen gesteld aan het college met het verzoek om, indien daartoe juridisch enige aanleiding voor is, de sloop te stoppen. Op 10 november 2021 is de motie 'Bescherming erfgoed gemeente Sittard-Geleen' unaniem door de Raad aangenomen. Is dit de invulling die het college daaraan geeft of wordt de sloop illegaal uitgevoerd?

Lees ook: Facebookpost van Michel van Dijke

Empathie voor onze ondernemers.

Als politieke partij oproepen voor burgerlijke ongehoorzaamheid behoor je niet te doen, maar begrip tonen voor inwoners die het water aan de lippen staat en dan in protest komen is iets anders.

SPA heeft empathie voor de ondernemers in onze gemeente die door aan te geven dat ze zaterdag de deuren hoe dan ook openen aangeven dat zij zich door de politiek in de steek gelaten voelen en het financieel niet meer trekken.

Ook in het hart van Nederland hebben ondernemers het zwaar maar daar hoeft men niet bang te zijn dat klanten voor altijd vertrekken. Op het moment dat de winkels open gaan komen de klanten terug. In België en Duitsland zijn winkels open met gouden tijden vanwege de Limburgers die massaal de grens over trekken. ‘Euregionaal denken’, ja, ja.

Hier ligt dat anders. De partijen die om het hardst roepen dat we Euregionaal moeten denken laten onze ondernemers keihard vallen. Waar zijn VVD, CDA, PVV, D66, PvdA, GroenLinks e.a. nu? 'Invloed in Den Haag' is immers HET argument om op een landelijke partij te stemmen.

Het nationale beleid zorgt ervoor dat onze winkeliers hun klanten zien vertrekken en wellicht nooit meer terugkomen. Dat is ongelijke kansen, dat is oneerlijke concurrentie. Waarom roepen de lokale afdelingen van landelijke partijen niet samen dat er hier structurele effecten kunnen optreden en dat specifieke maatregelen nodig zijn. Muisstil is het van die kant. En onze ondernemers laten zich nu WEL horen. Ze moeten wel.

Daarom dat Samen Politiek Actief (SPA) en Lokaal Sittard-Geleen-Born (LSGB) samen bijgevoegde brief aan de burgemeester gestuurd hebben. We begrijpen onze ondernemers en vragen dat de landelijke overheid onderkent dat zij structureel de dupe worden zonder gerichte maatregelen.

Lees ook: Oproep van lokale partijen om winkelprotesten te gedogen