NIEUWSOVERZICHT  
NIEUWSOVERZICHT    
Nieuws 2021

Dringen om aandacht plakzuilen. 

De afgelopen maanden constateerde SPA dat de aanplakzuilen in onze gemeente veelvuldig gebruikt worden door, niet zelden commerciële, organisaties op een wijze die niet strookt met waar deze aanplakzuilen voor bedoeld zijn. Afgelopen weken constateerde SPA dat het de spuigaten uitloopt met het volledig volplakken van alle aanplakzuilen met posters van Radio 538. SPA heeft hiertegen actie ondernomen en Art. 44 vragen aan het college gesteld. 

210923 art 44 SPA - V2109 - Aanplakzuilen

Jack Renet herkozen als lijsttrekker van SPA

SPA heeft maandag 6 september tijdens haar algemene ledenvergadering Jack Renet herkozen tot de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 2022. Phil Winteraeken, huidig burgerraadslid van SPA, werd aangewezen als nummer twee op de kandidatenlijst.

Tijdens deze vergadering werd de 34 jarige Roel Nijsten uit Born als voorzitter gekozen.

Het welzijn van onze inwoners staat voor SPA voorop waarbij duurzaamheid en leefomgeving essentieel voor onze toekomst zijn. Een financieel gezonde gemeente zonder verdere lastenverhoging ziet SPA als noodzaak waarbij het MKB veel belangrijker is voor de werkgelegenheid dan het grootbedrijf.

SPA ziet de verkiezingen met vertrouwen tegemoet en hanteert daarbij niet voor niets als slogan ‘ mensen, milieu, middelen.’

SPA Actueel.

SPA is gestart met een wekelijkse videoserie waarin wij onze kijk op de voorgaande politieke week (van donderdag tot en met woensdag) presenteren. Wij bespreken actuele politieke gebeurtenissen en de invloed daarvan op onze inwoners en de lokale politiek. Bovendien reiken wij SPA's Cake van de Week uit. Deze cake gaat naar mensen of organisaties die een pluim van SPA verdienen omdat ze de afgelopen tijd iets gedaan hebben wat goed is voor onze inwoners en/of de democratie in onze gemeente. 

Op deze pagina kunt u alle afleveringen van SPA Actueel terugkijken.

SPA komt naar u toe om te vragen wat u belangrijk vindt.

Zaterdag 28 augustus waren er enkele mensen van SPA aanwezig op de Markt in Geleen. Vanaf ongeveer 10 uur kon u ons vinden om vragen te stellen over SPA en om suggesties te doen waar wij ons politiek gezien op zouden moeten richten.Zaterdag 3 juli 2021 waren er enkele mensen van SPA aanwezig bij het ABC complex in Sittard. Daar hoorden wij van u wat u graag anders zou zien binnen onze gemeente, of wat er zeker behouden moet blijven.
Voor de liefhebbers was ook te proeven van de "SPA cake van de week" die wekelijks wordt uitgereikt aan een goed initiatief binnen onze gemeente. De komende tijd zult u ons vaker zien op deze, en andere locaties.
 
  

Dualisme in Sittard-Geleen stelt geen fluit voor

Gisterenavond werd in een raadsronde eindelijk over het Berenschotrapport inzake HGN gesproken. Meteen werd duidelijk dat de coalitiepartijen 'niet in de spiegel willen kijken maar vooruit willen kijken'. De oppositiepartijen (uitgezonderd de PvdA) waren zeer kritisch t.a.v. het handelen van het college in dit dossier.

Helemaal bont maakte Nancy Kaufmann van de Stadspartij het door te zeggen dat de oppositie er geen soap van moet maken gericht op het beschadigen van wethouders. Als je al van een soap kunt spreken mag de coalitie zich dat zwaar aanrekenen: zij helpen het dualisme in Sittard-Geleen om zeep door als een blok achter wethouders te staan en alles weg te wuiven.

Kern van het debat dat maandagavond verder gaat met de 2e termijn (iets wat de coalitiepartijen om 23.45 u probeerden te vermijden !!) is dat meerdere wethouders de raad onjuist, onvolledig en niet informeerden over cruciale zaken en op cruciale momenten. Deze wethouders tastten het budgetrecht van de raad aan en lapten de wettelijke actieve en passieve informatieplicht aan de raad keer op keer aan hun laars.

De PVV betrapte wethouder Schmitz meermaals op leugens en onwaarheden. De wethouder gaf toe dat de informatievoorziening aan de raad niet altijd goed was geweest maar ontkende dat dit bewust was gebeurd en stelde dat dit per ongeluk was gebeurd. Op mijn herhaalde vraag of ze het eens was met dat dit in wezen niets uitmaakt omdat het college BIJ HERHALING de raad niet/onjuist/onvolledig geinformeerd had en daarmee de basis onder de wettelijke controleplicht van de raad slaat, gaf ze geen antwoord.

Wethouder Schmitz diskwalificeerde het Berenschotonderzoek door te stellen dat deze informatie uit fractievoorzittersoverleggen niet (of onjuist) had meegenomen. Ik vroeg haar wanneer zij op de hoogte was dat HGN grote financiele problemen had en ook of zij een belangrijk memo over de voorgenomen verwatering van aandelen van de directeur HGNO aan de overige collegeleden had gestuurd en waarom het niet naar de raad werd gestuurd.

Ze gaf aan die vraag schriftelijk te beantwoorden. Bij de voorbereiding van zo'n debat behoor je dat gewoon te weten, op zijn minst op enkele dagen na nauwkeurig.

Ze zei ook dat HGN geen euro verlies had opgeleverd. Toen ik erop wees dat Berenschot daar anders over denkt verwees zij naar wethouder Buhler die dat zou uitleggen. Maar wethouder Buhler legde helemaal niks uit, ook niet toen ik daar expliciet naar vroeg. Zij zei 'daar moeten we eens over praten'. Onzin: zij moet gewoon antwoord geven op de vraag. Maar ik wil haar de kans geven door in een aparte raadsronde over de financiele en duurzaamheidsaspecten van HGN te praten.

Ik vroeg haar of zij het aangehaalde memo van de HGNO-directeur had gelezen voordat de raad over de verwatering besliste. Ze zei 'ja'. Toen ik daarna vroeg waarom de raad dat memo niet gekregen had antwoordde zij dat ze meerdere adviezen had gekregen en die tot een voorstel hadden verwerkt. Vervolgens vroeg ik 'welke adviezen, waarom zitten die niet bij de stukken?' Daar gaf ze geen inhoudelijk antwoord op behalve dat de raad alle stukken rond de verwatering heeft ontvangen. Nou, daar zitten geen andere adviezen bij !

Wethouder Buhler moet goed oppassen niet in het moeras te worden meegezogen dat de wethouders Guyt, Meekels en Schmitz hebben gecreeerd. Ook de raadsleden van de coalitiepartijen worden geacht het college te controleren. Wanneer wethouders de raad keer op keer niet-onjuist-onvolledig informeren zijn dat politieke doodzondes. Dat weten ALLE raadsleden. 

Indien de raadsleden van de coalitiepartijen desondanks deze wethouders de hand boven het hoofd blijven houden dragen zij daarmee de controlefunctie van de gemeenteraad ten grave. Zij ondermijnen daarmee het vertrouwen van burgers in de democratie. Wethouders die zo vaak en op zo'n belangrijke momenten de raad gewoon negeren behoren naar huis gestuurd te worden. Doet de raad dat niet dan worden daarmee ALLE raadsvergaderingen tot een soap want controle op het functioneren van het college ontbreekt ten enen male omdat die defacto worden vrijgesteld van het geven van informatie conform hun actieve en passieve informatieplicht.

Standpunt SPA inzake vakantiepark Schwienswei

Vorig jaar werd de Raad verrast met plannen voor een vakantiepark nabij zwembad de Hateboer. Een dergelijke ontwikkeling is al vanaf 2009 toen de gemeente het gebied rond het sportcentrum voor 12,85 miljoen euro aankocht beoogd. Die 12,85 miljoen die betaald zijn komen uit de 100 miljoen Essentgelden die met allerlei zwaar verliesgevende projecten erdoorheen gedraaid zijn en ervoor gezorgd hebben dat de gemeente onder curatele van de provincie kwam te staan.

Wat SPA niet wil is dat het natuurgebied buiten dit ESCS-terrein wordt gebruikt om een vakantiepark te bouwen. Maar SPA vindt wel dat een vakantiepark ervoor kan zorgen dat zwemmen in Sittard mogelijk blijft en dat het toerismebevorderend zal werken. Dat laatste is een belangrijk beleidspunt op weg naar een duurzame economie in Sittard-Geleen, een economie die niet alleen op chemie, automotive en logistiek fundeert.

SPA is een partij die de gemeente wil vergroenen en die zeer hecht aan draagvlak onder de bevolking, met name onder omwonenden die overlast zouden kunnen ondervinden. Daarom dat SPA stevige voorwaarden aan de ontwikkeling van een vakantiepark ter plekke verbindt. Daardoor blijft dit gebied een recreatiegebied aansluitend op het natuurgebied Schwienswei en wordt toch bijgedragen aan realisatie van andere belangrijke doelen die de gemeente als geheel en Sittard in het bijzonder ten goede komen.

De door SPA gestelde voorwaarden zijn:

  1. Er moet draagvlak komen onder omwonenden en gebruikers.
  2. De ontwikkeling moet beperkt blijven tot de voormalige ESCS-locatie.
  3. Het natuurgebied de Schwienswei mag geen deel uitmaken van het vakantiepark maar mag wel als uitloopgebied voor het recreatiepark benut worden.
  4. Het aantal vakantiewoningen moet beperkt blijven tot het eerder genoemde aantal van 210.
  5. De vakantiewoningen niet gebruikt mogen worden om (al dan niet tijdelijke) arbeidsmigranten of asielzoekers te huisvesten noch voor permanente bewoning doch uitsluitend voor het doel waarvoor zij gebouwd worden: vakantiegangers.
  6. De vakantiewoningen op een natuurlijke wijze moeten worden ingepast in een groene omgeving zonder zichtbaar te zijn vanaf de openbare wegen rondom het vakantiepark.
  7. De toegangsweg(en) tot het vakantiepark niet tot structurele verkeersoverlast in de omgeving mogen leiden.
  8. Strikte handhaving moet voorkomen dat er geluid- of andere overlast optreedt voor omwonenden na 22 u, ook tijdens evenementen.
  9. Niet-bewoners van het vakantiepark zwembad de Hateboer tegen gebruikelijke tarieven kunnen benutten.

SPA heeft een brief gestuurd aan De vrienden van de Schwienswei en aan de Actiegroep Omwonenden Schwienswei  waarin het ingenomen standpunt uitvoerig wordt toegelicht.

Op 17 juli 2021 gingen SPA-leden ter plekke kijken hoe de Schwienswei erbij ligt. Zij kregen uitleg van mensen van Vrienden van de Schwienswei.

Jack Renet in programma de Vuilnisman.

Teun komt erachter dat de ouderwetse fabriekspijp, die smerig spul in het water loost, nog steeds bestaat. Chemelot, de trots van Sittard-Geleen, kreeg onlangs nog nieuwe toestemming om duizenden liters chemicaliën te lozen in de Ur, een beek die uiteindelijk uitkomt op de Maas. Waarom mag dat en wie bepaalt dat eigenlijk? En dan zijn er nog de 'opkomende stoffen'. Elke twee seconden wordt er een nieuwe chemische stof uitgevonden, waarvan vaak niet bekend is wat het effect op het milieu is. En toch komen ze in ons oppervlaktewater terecht. Onderzoek daarnaar kost járen, maar ondertussen gaat het lozen door.

De vuilnisman Zo 4 apr 20:30 - Seizoen 1 Afl. 6 - Troebele wateren

 

Weer een maand lang overlast voor omwonenden door onderhoud rubberfabriek op Chemelot. 

Het is weer zover: groot onderhoud bij Chemelot gaat een maand lang voor overlast bij omwonenden zorgen. Zomaar een mededeling die impact op de gezondheid van omwonenden heeft en geaccepteerd wordt omdat die fabrieken nou eenmaal dicht bij woningen liggen en het Chemelot betreft.

Het CBS meldde in september 2020 'De levensverwachting is in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen.' In de (concept) Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen staat 'Sittard-Geleen scoort in de brede welvaartsmonitor aanzienlijk slechter dan in de rest van Nederland op het gebied van gezondheid, bewegen, levensverwachting, maar ook de gezondheidsbeleving. Ter illustratie, de gemiddelde levensverwachting van de inwoners is 80,5 jaar, en dat gemiddelde ligt ruim onder het landelijk gemiddelde.' Gemiddeld worden inwoners in Sittard-Geleen bijna 2 jaar minder oud dan in de rest van Nederland. Hoe komt dat?

Goed onderzoek is mij niet bekend ondanks dat omwonenden al jaren aangeven dat er opmerkelijk veel long- en kanker gevallen zouden zijn. Positieve gezondheid is een van de belangrijke zaken in de toekomstvisie. Dan BEHOOR je dat soort dingen uit te zoeken. Bekend is dat slaapverstoring, luchtvervuiling en andere milieuzaken negatief werken op gezondheid.

Deze maand gezondheidverstoring draagt bij aan de kortere levensverwachting en ook aan het slechte imago van de gemeente als industriegemeente. Dat op zichzelf draagt bij aan het minder vestigen van draagkrachtigen. Omdat hoger opgeleiden en draagkrachtigen gemiddeld langer leven zal de overlast die deze stops veroorzaken indirect ook bijdragen aan de lagere levensverwachting van onze inwoners denk ik.

De opmerking in de toekomstvisie 'Ook laat de zelfredzaamheid van mensen te wensen over, mensen stappen erg gemakkelijk naar een hulpverlener of specialist.' kan wat mij betreft niet door de beugel. Hier staat in feite dat onze inwoners voor een wissewasje medische hulp inroepen en zo grote kosten oproepen. Wij hebben met een sterk vergrijzende gemeente te maken waarvan de mensen gemiddeld bijna twee jaar korter leven. Logisch dat er dan sneller en meer medische hulp nodig is !

Bij de jeugd wordt de laatste jaren van alles uit de kast gehaald om maar iedereen te bereiken met gevolg dat ondanks dalend aantal jeugdigen er flinke stijging van hulpzoekenden en kosten is. In feite komt dat erop neer dat DOOR het beleid en de daarbij geldende regels er meer kosten gemaakt worden. Willen we meer mensen bereiken of niet? Dat is de vraag ! Wie matigt zich aan dat zelfredzaamheid van mensen te wensen overlaat ? Onderzoek geeft aan dat zelfredzaamheid, met name door de overheid, stelselmatig zwaar overschat wordt.

Ik geloof best dat, bv met domotica en het online bestellen van boodschappen, de zelfredzaamheid iets verhoogd kan worden, maar iemand die zich niet meer kan wassen heeft gewoon hulp nodig en niet het terugdraaien van minuten dat thuiszorg aan hem/haar mag besteden. Wanneer er zou staan 'we proberen de zelfredzaamheid te vergroten en o.a. met zorginnovatie het beroep op de zorg effectiever te laten gebeuren en te regelen' dan sta ik daarachter maar zoals het er nu staat worden onze inwoners in het verdomhoekje geplaatst en dat kan gewoon niet in een toekomstvisie.

Nog zo'n dubieuze passage: 'Er is veel groen in Sittard-Geleen en in de regio en dat koesteren we.' Hoe komt die erin, waar baseert deze op ? Afgelopen donderdag schrijft het college in het 'Afwegingskader grootschalige opwek van wind- en zonne-energie Sittard-Geleen' : 'In Sittard-Geleen is het percentage bebouwd erg hoog en is natuur schaars’. Dat staat HAAKS op datgene wat in de Toekomstvisie staat ! We hebben alleen al ruim 15% bedrijventerreinen (bijna dubbel zoveel als de andere grote gemeenten in Limburg ! ).

Dat veel groen een positieve invloed heeft op gezondheid is bekend. Door zo'n opmerking dat we veel groen hebben in onze gemeente op te nemen wordt gesuggereerd dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken en zelfs dat omvorming tot bedrijventerrein van een stuk daarvan best nog in aanmerking mag komen. Gezien in het licht van ruimtehonger die Chemelot heeft is dat uiterst zorgwekkend. Denk hierbij aan de Lexhy, denk aan de vage plannen rond de Euopean Circular Hub (waarvan de raad nog geen enkel stuk heeft gezien en er nog nooit over heeft gesproken maar die wel centraal wordt gesteld in de Toekomstvisie !).

SPA zegt heel duidelijk NEE tegen verdere uitbreiding van bedrijventerreinen in Sittard-Geleen. 

Overigens: In Nederland wordt jaarlijks 2 miljoen ton plastics verbruikt. In 'Groene chemie, nieuwe economie' staat 'Recycling draagt voor de chemische industrie echter niet bij aan broeikasgasemissie in scope 1, maar het heeft wel een gunstig effect in scope 3. Er wordt geschat dat er door middel van recycling in theorie zo’n 9,7 à 11,5 miljoen ton aan scope 3 CO2-emissie voorkomen kan worden in 2050. Om dat te bereiken, is er meer plastic afval nodig dan dat er alleen in Nederland beschikbaar is: er zal ook import van Europees plastic afval nodig zijn'. Daar staat dat men jaarlijks circa 4 miljoen ton plastic naar Sittard-Geleen wil brengen, dubbel zoveel als Nederland verbruikt. Willen we dat???? Wat zijn de effecten op onze leefomgeving???

Gezondheid van onze inwoners hoort te prevaleren boven economische belangen. Daarom zal de totale duur en ernst van de overlast die Chemelot bij onderhoud veroorzaakt (bv door onderhoud van ALLE fabrieken gelijktijdig te doen) beperkt moeten worden ook al is dat bedrijfsmatig wellicht niet optimaal.

In de Toekomstvisie dient veel zorgvuldiger geformuleerd te worden en dienen uitspraken GEFUNDEERD en niet op basis van meningen of lobby te staan. Het gaat immers over de toekomst van onze inwoners en dat toekomstige colleges worden afgerekend op de resultaten.

Kurken van de Zuid-Limburgse economie ?

Een lezer bestreed de stelling ‘Chemelot en VDL Nedcar zijn twee kurken waarop de hele economie in Zuid-Limburg drijft’.

Heeft hij gelijk?

Van belang is het aantal banen bij de bedrijven op Chemelot. Uit de provinciale database REBIS, gevuld met door de bedrijven aangeleverde data, blijkt dat Chemelot Industrial Park 3935 en Chemelot Campus 2362 werknemers heeft; samen 6297. Op Zuid-Limburgse en Limburgse schaal (279731 en 537380 banen) is dat weinig. Eind 2019 telde Sittard-Geleen 50666 banen waarvan 11% van Chemelot. Het onderzoek ‘Maastricht Bereikbaar’ toonde dat circa 20% (ongeveer 1260) van de werknemers in Sittard-Geleen woont. Op een werkzame beroepsbevolking van circa 45000 is dat nog geen 3%.

TNO en CBS onderzochten in 2017 hoe de Limburgse economie in elkaar steekt. Daarin staat o.a. ‘De belangrijkste pijler onder de werkgelegenheidsgroei van Limburg zijn dienstensectoren als horeca, zorg en met name ook informatie en communicatie … Hieruit kan worden opgemaakt dat de Limburgse economie drijft op meer ondersteunende dienstensectoren zoals zorg, overheid, onderwijs en horeca; handel en commerciële- en zakelijke dienstverlening; en enkele specifieke industrietakken.' Hier staat dat Chemelot en VDL zeker niet 'de kurk is waarop de Limburgse economie drijft'.

Chemelot draagt redelijk bij aan de toegevoegde waarde maar slechts weinig aan de werkgelegenheid van Limburg. VDL had het toen moeilijk. ‘In Zuid-Limburg treedt echter een bijzonder verschijnsel op. Het bruto regio product groeide er zeer snel tussen 2015 en 2018, maar de groei van de werkgelegenheid bleef er ver bij achter… Dit wordt veroorzaakt door de industrie in Zuid-Limburg. Die is kapitaalintensief, zodat veranderingen in de productie en toegevoegde waarde zich beperkt vertalen in toename van de werkgelegenheid.’

Van 2005 tot 2018 had Chemelot flinke omzetgroei maar kreeg slechts 228 banen erbij ondanks honderden miljoenen overheidsinvesteringen. De indirecte werkgelegenheid wordt vaak als ‘heel groot’ ingeschat waarbij men multiplicatoren van minimaal 4 noemt. Etil concludeerde over 2005 echter dat elke baan op Chemelot zorgde voor 1,25 baan elders. Een deel daarvan, bijvoorbeeld Mammoet (100 tot 200 banen), zit nu op Chemelot en in die 6297 banen daar.

In lijn met TNO en CBS concludeerden LeoBus en NEO Observatory in 2020: 'Zuid-Limburg kent enerzijds een relatief gunstige groei van de toegevoegde waarde ofwel het brutoregionaal product, maar anderzijds een relatief bescheiden groei van de werkgelegenheid en een krimp van de bevolking. Dit patroon wordt verklaard door de productiestructuur: Zuid-Limburg heeft een industriële economie en de dienstensector is er niet tot ontplooiing gekomen. Hoewel ZuidLimburg een dichtbevolkte regio is, treedt er geen synergie op die andere stedelijke regio’s wel kenmerkt. De structuur van de economie en het ontbreken van de voordelen van de grote stad verklaren, dat de snelle groei van het bruto regionaal product gepaard gaat met een lage toename van de werkgelegenheid en daardoor een lage participatiegraad van de beroepsbevolking in ZuidLimburg.' M.a.w. weinig indirecte werkgelegenheid.

Momenteel worden allerlei visies en plannen ontwikkeld waarin Chemelot voor deze regio een belangrijke rol wordt toegedicht. Denk aan de Toekomstvisie 2030, Omgevingsvisies (lokaal, provinciaal), RES, Omgevingsplandeel Chemelot, Masterplan Chemelot 2030 etc.. Deze werken decennia door.

Hoe belangrijk Chemelot is daadwerkelijk voor de werkgelegenheid?
Welke schade (emissies, leefbaarheid, gezondheid, woningwaarde etc.) ondervindt de samenleving?

Het CBS heeft tabellen die relaties tussen economische sectoren in beeld brengen en waarmee de indirecte en afgeleide werkgelegenheid bepaald kan worden. Ook de monetaire milieuschade kan in beeld gebracht worden. Een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) toont wat Chemelot voor de omgeving/provincie/nationaal betekent, voorkomt LED-banen (Luchtkastelen En Dergelijke) en fungeert als referentie voor toekomstige evaluaties. Een MKBA is noodzakelijk om besluiten niet op sentimenten en lobby te nemen maar weloverwogen op basis van feiten.

 

 

Aandacht herbestemming Don Bosco dankzij SPA-lid.

Als omwonende heeft ons SPA-lid Wilco Belgraver-Thissen ( Wilco BT ) aandacht gevraagd voor de herbestemming van het terrein Don Bosco in Sittard. Hij kwam met het plan om daar wateropvang te maken zodat problemen die momenteel optreden bij hevige regenbuien kunnen worden voorkomen. Eerder noemde het college dit al een interessante gedachte en nu laat ook het GOB blijken het een interessante gedachte te vinden. Dat is natuurlijk alleen maar positief. We hadden dit natuurlijk ook als SPA onder de aandacht kunnen brengen. Omdat Wilco omwonende is hebben we dat echter niet gedaan.

Wilco is iemand die zich binnen SPA met name richt op zaken die met klimaat, water(opvang) en bestrijding van exoten te maken hebben. Hij is een van de gewaardeerde krachten zonder wie mijn werk als raadslid een stuk minder breed kan zijn. 

Wilco Belgraver-Thissen

 

210217 01 brief gemeenteraad over don bosco

nieuws.nl sittard-geleen

Overstappen op HGN kost mensen veel geld 28-01-2020

Jaarlijks passen de energieleveranciers hun prijzen voor stroom en gas aan. De ACM berekent vervolgens de maximumtarieven die voor de levering van warmte gelden waarna warmteleveranciers (waaronder Ennatuurlijk en dus ook HGN) hun tarieven voor het komende jaar bepalen, zo ook voor 2021. SPA heeft op 21 december 2020 de tarieven voor gas via meerdere energievergelijkingssites opgevraagd en vergeleken met de warmtetarieven die HGN hanteert voor 2021.

Kostenvergelijking van verwarmen met gas versus verwarmen met HGN - januari 2021 HGN

De conclusie is duidelijk: 
overstappen op HGN kost de mensen veel geld, zowel qua investering als jaarlijks. Bewoners kunnen hun investeringen nooit terugverdienen.


Op 28 januari 2021 werd het rapport van Berenschot over het 213a-onderzoek van HGN door het college aan de raad verstrekt. Dit rapport legt bloot hoe de achtereenvolgende colleges vanaf 2009 de raad voortdurend niet, onvolledig en onjuist informeerden over HGN. Zo werd o.a. niet gemeld dat er liquiditeitsproblemen waren met HGN, dat Ennatuurlijk had aangeboden om voor 95% aandeelhouder van HGN te worden (op  een moment dat de gemeente financieel zeer zwaar had en waardoor de risico's voor de gemeente flink kleiner zouden worden) etc.

Berenschot onderzoek naar HGN - 28 jan 2021
Collegebrief inzake het onderzoek van Berenschot naar HGN
Zienswijze Directieteam (DT) inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Persbericht college inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Collegvoorstel inzake Berenschot onderzoek HGN

SPA is van mening dat dit rapport politieke consequenties behoort te hebben voor het college. Tevens is SPA van mening dat het uiterst discutabel is om door te gaan met HGN en dat alternatieven serieus moeten worden bekeken.

Wynia's week - Rapport! Zo strandt het klimaatbeleid in Sittard-Geleen - 6 februari 2021
Commentaar JAck Renet n.a.v. artikel in Wynia's week - 6 februari 2021