NIEUWSOVERZICHT  
NIEUWSOVERZICHT    
Nieuws 2021
  • 02-03 Chemelot en VDL kurken
  • 13-02 Don Bosco terrein
  • 28-01 HGN prijzig voor mensen
  • 11-01 Ut Mooshofke

Kurken van de Zuid-Limburgse economie ?

Een lezer bestreed de stelling ‘Chemelot en VDL Nedcar zijn twee kurken waarop de hele economie in Zuid-Limburg drijft’.

Heeft hij gelijk?

Van belang is het aantal banen bij de bedrijven op Chemelot. Uit de provinciale database REBIS, gevuld met door de bedrijven aangeleverde data, blijkt dat Chemelot Industrial Park 3935 en Chemelot Campus 2362 werknemers heeft; samen 6297. Op Zuid-Limburgse en Limburgse schaal (279731 en 537380 banen) is dat weinig. Eind 2019 telde Sittard-Geleen 50666 banen waarvan 11% van Chemelot. Het onderzoek ‘Maastricht Bereikbaar’ toonde dat circa 20% (ongeveer 1260) van de werknemers in Sittard-Geleen woont. Op een werkzame beroepsbevolking van circa 45000 is dat nog geen 3%.

TNO en CBS onderzochten in 2017 hoe de Limburgse economie in elkaar steekt. Daarin staat o.a. ‘De belangrijkste pijler onder de werkgelegenheidsgroei van Limburg zijn dienstensectoren als horeca, zorg en met name ook informatie en communicatie … Hieruit kan worden opgemaakt dat de Limburgse economie drijft op meer ondersteunende dienstensectoren zoals zorg, overheid, onderwijs en horeca; handel en commerciële- en zakelijke dienstverlening; en enkele specifieke industrietakken.' Hier staat dat Chemelot en VDL zeker niet 'de kurk is waarop de Limburgse economie drijft'.

Chemelot draagt redelijk bij aan de toegevoegde waarde maar slechts weinig aan de werkgelegenheid van Limburg. VDL had het toen moeilijk. ‘In Zuid-Limburg treedt echter een bijzonder verschijnsel op. Het bruto regio product groeide er zeer snel tussen 2015 en 2018, maar de groei van de werkgelegenheid bleef er ver bij achter… Dit wordt veroorzaakt door de industrie in Zuid-Limburg. Die is kapitaalintensief, zodat veranderingen in de productie en toegevoegde waarde zich beperkt vertalen in toename van de werkgelegenheid.’

Van 2005 tot 2018 had Chemelot flinke omzetgroei maar kreeg slechts 228 banen erbij ondanks honderden miljoenen overheidsinvesteringen. De indirecte werkgelegenheid wordt vaak als ‘heel groot’ ingeschat waarbij men multiplicatoren van minimaal 4 noemt. Etil concludeerde over 2005 echter dat elke baan op Chemelot zorgde voor 1,25 baan elders. Een deel daarvan, bijvoorbeeld Mammoet (100 tot 200 banen), zit nu op Chemelot en in die 6297 banen daar.

In lijn met TNO en CBS concludeerden LeoBus en NEO Observatory in 2020: 'Zuid-Limburg kent enerzijds een relatief gunstige groei van de toegevoegde waarde ofwel het brutoregionaal product, maar anderzijds een relatief bescheiden groei van de werkgelegenheid en een krimp van de bevolking. Dit patroon wordt verklaard door de productiestructuur: Zuid-Limburg heeft een industriële economie en de dienstensector is er niet tot ontplooiing gekomen. Hoewel ZuidLimburg een dichtbevolkte regio is, treedt er geen synergie op die andere stedelijke regio’s wel kenmerkt. De structuur van de economie en het ontbreken van de voordelen van de grote stad verklaren, dat de snelle groei van het bruto regionaal product gepaard gaat met een lage toename van de werkgelegenheid en daardoor een lage participatiegraad van de beroepsbevolking in ZuidLimburg.'
M.a.w. weinig indirecte werkgelegenheid.

Momenteel worden allerlei visies en plannen ontwikkeld waarin Chemelot voor deze regio een belangrijke rol wordt toegedicht.
Denk aan de Toekomstvisie 2030, Omgevingsvisies (lokaal, provinciaal), RES, Omgevingsplandeel Chemelot, Masterplan Chemelot 2030 etc.. Deze werken decennia door.

Hoe belangrijk Chemelot is daadwerkelijk voor de werkgelegenheid?
Welke schade (emissies, leefbaarheid, gezondheid, woningwaarde etc.) ondervindt de samenleving?

Het CBS heeft tabellen die relaties tussen economische sectoren in beeld brengen en waarmee de indirecte en afgeleide werkgelegenheid bepaald kan worden. Ook de monetaire milieuschade kan in beeld gebracht worden. Een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) toont wat Chemelot voor de omgeving/provincie/nationaal betekent, voorkomt LED-banen (Luchtkastelen En Dergelijke) en fungeert als referentie voor toekomstige evaluaties.
Een MKBA is noodzakelijk om besluiten niet op sentimenten en lobby te nemen maar weloverwogen op basis van feiten.

 

 

 
 

Aandacht herbestemming Don Bosco dankzij SPA-lid.

Als omwonende heeft ons SPA-lid Wilco Belgraver-Thissen ( Wilco BT ) aandacht gevraagd voor de herbestemming van het terrein Don Bosco in Sittard. Hij kwam met het plan om daar wateropvang te maken zodat problemen die momenteel optreden bij hevige regenbuien kunnen worden voorkomen. Eerder noemde het college dit al een interessante gedachte en nu laat ook het GOB blijken het een interessante gedachte te vinden. Dat is natuurlijk alleen maar positief. We hadden dit natuurlijk ook als SPA onder de aandacht kunnen brengen. Omdat Wilco omwonende is hebben we dat echter niet gedaan.

Wilco is iemand die zich binnen SPA met name richt op zaken die met klimaat, water(opvang) en bestrijding van exoten te maken hebben. Hij is een van de gewaardeerde krachten zonder wie mijn werk als raadslid een stuk minder breed kan zijn. 

Wilco Belgraver-Thissen

210217 01 brief gemeenteraad over don bosco

nieuws.nl sittard-geleen

Overstappen op HGN kost mensen veel geld 28-01-2020

Jaarlijks passen de energieleveranciers hun prijzen voor stroom en gas aan. De ACM berekent vervolgens de maximumtarieven die voor de levering van warmte gelden waarna warmteleveranciers (waaronder Ennatuurlijk en dus ook HGN) hun tarieven voor het komende jaar bepalen, zo ook voor 2021. SPA heeft op 21 december 2020 de tarieven voor gas via meerdere energievergelijkingssites opgevraagd en vergeleken met de warmtetarieven die HGN hanteert voor 2021.

Kostenvergelijking van verwarmen met gas versus verwarmen met HGN - januari 2021 HGN

De conclusie is duidelijk: 
overstappen op HGN kost de mensen veel geld, zowel qua investering als jaarlijks. Bewoners kunnen hun investeringen nooit terugverdienen.


Op 28 januari 2021 werd het rapport van Berenschot over het 213a-onderzoek van HGN door het college aan de raad verstrekt. Dit rapport legt bloot hoe de achtereenvolgende colleges vanaf 2009 de raad voortdurend niet, onvolledig en onjuist informeerden over HGN. Zo werd o.a. niet gemeld dat er liquiditeitsproblemen waren met HGN, dat Ennatuurlijk had aangeboden om voor 95% aandeelhouder van HGN te worden (op  een moment dat de gemeente financieel zeer zwaar had en waardoor de risico's voor de gemeente flink kleiner zouden worden) etc.

Berenschot onderzoek naar HGN - 28 jan 2021
Collegebrief inzake het onderzoek van Berenschot naar HGN
Zienswijze Directieteam (DT) inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Persbericht college inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Collegvoorstel inzake Berenschot onderzoek HGN

SPA is van mening dat dit rapport politieke consequenties behoort te hebben voor het college. Tevens is SPA van mening dat het uiterst discutabel is om door te gaan met HGN en dat alternatieven serieus moeten worden bekeken.

Wynia's week - Rapport! Zo strandt het klimaatbeleid in Sittard-Geleen - 6 februari 2021
Commentaar JAck Renet n.a.v. artikel in Wynia's week - 6 februari 2021

SPA Raadslid Jack Renet als adviseur van het succesvolle project Ut Mooshofke 11-01-2021

Vandaag schenkt VIA aandacht aan Kern met Pit en plaatst daarbij een artikel over het project Ut Mooshofke in Lindenheuvel.

Na 'We zien ons' werd ik gevraagd om als adviseur van de Volkstuinvereniging te fungeren. Toen ben ik gaan kijken hoe de volkstuinen erbij lagen en ik schrok enorm. Ook administratief bleek het ronduit slecht te zijn. Dus heb ik 'ja' gezegd want er diende een hoop te gebeuren.
 
De pas gekozen voorzitster en de overige bestuursleden kregen van de leden als opdracht 'orde op zaken stellen' en zij barstte van de ideeen die evenwel kanalisering behoefden. De administratie werd op orde gebracht en er werd een projectplan gemaakt. Kosten en risico's werden daarbij beschreven. In de loop van het afgelopen jaar werd veel gedaan hetgeen lang niet altijd makkelijk was voor het bestuur en waarbij ik regelmatig gevraagd werd om mee te denken.
 
Vorige week ben ik, vanwege bijgaande foto, weer op het complex Gladiolensingel geweest en ik kan niet anders dan de tuinders en vooral de voorzitster een compliment maken voor de metamorfose die het perceel heeft ondergaan. Er moet nog veel gebeuren (zie o.a. de randen van het perceel op de foto) maar wat er reeds gebeurd is kun je gerust een enorme prestatie noemen. Conform plan zal komend jaar het aanzicht verder verbeterd worden door in slechte staat verkerende bouwsels te vervangen en zal de watervoorziening van alle tuinen worden aangepakt. Dat kost veel geld maar door de sponsorwerving die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden kan men een heel eind komen.
Belangrijk is ook dat het afgelopen jaar meermaals groenten werden geleverd aan allerlei maatschappelijke initiatieven waaronder bestrijding van armoede en eenzaamheid.

Er is zelfs een tuintje waarin louter voor dit doel groente wordt verbouwd. Ik heb me het afgelopen jaar met veel plezier voor dit initiatief ingezet.