NIEUWSOVERZICHT   
NIEUWSOVERZICHT   
Nieuws 2020

Interview in het Kirkske ( Lindenheuvel Geleen ) met Jack Renet 22-12-2020 )

Coronadebat donderdag 2-6-2020

Donderdagavond 2 juli vanaf 18.30 u stond, in de Hanenhof, het door de oppositie al maanden gevraagde debat over Corona op de agenda tijdens de eerste fysieke raadsvergadering na de lockdown.

Allen spraken uit dat Corona een grote impact op de samenleving heeft en dat we er van moeten uitgaan dat we daar de komende anderhalf jaar nog niet van verlost zijn.Eenzaamheid, vooral onder ouderen, grote economische schade voor veel MKBers en ZZPers, verenigingen die grote problemen hebben, de grote inzet van het personeel in de zorg en de dreiging van financiele gevolgen voor de gemeente werden door nagenoeg iedereen genoemd.

Een belangrijk punt van kritiek van de oppositie was dat het college 4 maanden lang geen overleg met de raad pleegde inzake corona en zelfstandig handelde terwijl de raad budgetrecht heeft en wellicht mede richting had kunnen geven aan wat te doen.
Het tweede belangrijke kritiekpunt was dat het college (gesteund door de coalitie) geen rekening wenst te houden met het niet vergoeden van kosten door het Rijk. SPA en andere willen dat er een risicovoorziening komt die er voor zorgt dat er middelen worden gereserveerd voor het geval het de gemeente geld kost.

Luister naar de bijdrage van SPA : 

 

Bijdrage SPA Kasteelpark Born 1-6-2020

SPA draagt een steentje bij door Kasteelpark Born te ondersteunen en een steenuil en een ezel te adopteren. SPA koos voor de steenuil om onze soms keiharde kritiek met nog meer wijsheid te kunnen onderbouwen. De keuze van de ezel is ook logisch: SPA wil zich geen twee keer aan dezelfde steen stoten.

Door het Kasteelpark Born te steunen wil SPA er aan bijdragen dat deze topattractie van Sittard-Geleen kan blijven bestaan. Het dierenpark in Born is voor jong en oud een mooie plek om even naar toe te gaan en van een stukje natuur te kunnen genieten en te ontspannen, iets wat juist nu na de maandenlange lockdown extra belangrijk is.

Overigens: SPA ontving twee jaarkaarten voor het Kasteelpark Born vanwege de adoptie van de steenuil en de ezel. Samen met Kasteelpark Born en Stichting Bloempje wordt gezocht naar mogelijkheden om die ter beschikking te stellen voor de kinderen die op de door Stichting Bloempje georganiseerde kinderverjaardagfeestjes komen.

De inbreng van SPA tijdens de digitale raadsvergadering van 7-5-2020

(in rood aangegeven wat niet kon worden uitgesproken)

Bijdragen SPA - digitale raad 7 mei 2020

Vragen begroting 2020 gesteld door SPA  1-5-2020

Hoofdlijnen ( Begroting op hoofdlijnen )

 1. De begroting 2019 was kommer en kwel, de begroting 2020 structureel sluitend. Waar zijn de grote winsten geboekt?
 2. Uit het aan de Taskforce verstrekte ‘meerjarig overzicht per product’ bleek o.a. dat er enorme verschillen tussen begroting en realisatie van de evenementen was. Ook het Berenschot-rapport meldt dat de financiële administratie verbetering behoeft. Tijdens ambtelijke gesprekken werd aangegeven dat ingaande de begroting 2020 de aansluiting en rubricering van de posten zeer verbeterd zouden worden. Graag ontvangt SPA het nieuwe (gedetailleerde) meerjarig overzicht per product (xls) teneinde de verbeteringen te kunnen bekijken. Bovendien wil SPA weten wanneer het financiële overzicht van het Oktoberfeest 2019 en het Sint Rosafeest 2019 beschikbaar zijn.
 3. De raad heeft geen ervaring met BIF en volgens SPA ook geen besluit genomen om de methode grootschalig in te voeren en er gelden voor beschikbaar te stellen. Welk raadsbesluit is genomen en op grond van welk onderzoek en evaluatie om BIF als methode grootschalig te gebruiken en gelden beschikbaar te stellen voor grootschalige uitrol?
 4. Waaruit bestaat de proeftuin ‘Regionale inbedding Chemelot’ en wat zijn de doelen? Hoe zijn deze doelen meetbaar na anderhalf jaar en op langere termijn?
 5. Pag 5 vermeldt Voor twee risicobronnen hebben we eerder al apart beleid vastgesteld (‘Veiligheidsvisie Chemelot’ en ‘Veiligheidsvisie Spoorzone’’). SPA is ontgaan wanneer de ‘Veiligheidsvisie Chemelot’ aan de raad is verstrekt, besproken en vastgesteld. Kan het college aangeven wanneer de ‘Veiligheidsvisie Chemelot’ is vastgesteld?
 6. Pag 6 In 2030 moet 50% van de woningen in onze gemeente aangesloten zijn op het warmtenet.. Aansluiting op een warmtenet kan een MIDDEL zijn, maar geen DOEL bij de energietransitie. Nationaal beleid is dat er 49% CO2-reductie in 2030 zal zijn. Het staat onze inwoners vrij om dat op welke wijze dan ook te realiseren. Welke inzet van middelen heeft het college voor de komende jaren gereserveerd voor inwoners die de energietransitie op hun manier willen invullen?
 7. Wanneer woningen warmte afnemen van HGN zal men geen (of minder) aardgas meer gebruiken dan wanneer men de benodigde warmte middels gas opwekt. Dat levert in de woningen een CO2-besparing op. Tegelijkertijd zal de hoeveelheid niet-benutte-restwarmte bij Chemelot afnemen met dezelfde hoeveelheid warmte zonder dat daar effectief minder CO2 wordt uitgestoten. Indien de warmtelevering aan HGN door Chemelot bij Chemelot in mindering wordt gebracht op de taakstelling van Chemelot heeft dit dubbeltelling van de CO2-besparing tot gevolg. Wordt de levering van warmte aan HGN in mindering gebracht op de CO2-emissie van Chemelot?
 8. Pag 10 stelt ‘Het belangrijkste knelpunt voor de economische groei is het dreigend tekort aan geschikt personeel.’ Uit de provinciale database voor bedrijventerreinen (REBIS; samengesteld op basis van door de bedrijven verstrekte cijfers) blijkt dat de werkgelegenheid bij de bedrijven op Chemelot sinds 2005 slechts met 228 werkzame personen gegroeid is. Eind 2018 werkten er slechts 5 (vijf !) werkzame personen meer dan eind 2017. Kunt u aantonen dat deze lage groei veroorzaakt wordt door gebrek aan geschikt personeel en waarom Chemelot de afgelopen 15 jaar slechts heel weinig extra werkgelegenheid heeft opgeleverd ondanks enorme investeringen die o.a. door de overheden gedaan zijn om de zeer hoog gespannen verwachtingen (o.a. van LED) waar te maken?
 9. De geconstateerde lage groei van de werkgelegenheid bij Chemelot gedurende de afgelopen vijftien jaar en de minimale groei van de werkgelegenheid bij de campus de afgelopen paar jaar staan in schril contrast tot de hoog gespannen verwachtingen over toekomstige groei van de werkgelegenheid op de campus. Deze hoog gespannen verwachtingen hebben tot gevolg dat er een claim van Chemelot ligt om de Lexhy om te vormen tot bedrijventerrein (hetgeen betekent dat deze 126 ha grond ruim 150 miljoen meer waard wordt). Kunt u aantonen dat de hooggespannen verwachtingen t.a.v. de groei van de werkgelegenheid terecht zijn mede in het licht van het in de begroting aangegeven belangrijkste knelpunt. 
 10. De paragraaf ‘Gezonde, leefbare gemeente’ vermeldt dat de gemeente wil inzetten op positieve gezondheid. Uit de beschrijving ontstaat de indruk dat deze vooral gericht is op jeugd en anderen die niet tot de ouderen behoren. Gezien de grote groep ouderen en de steeds langere levensverwachting missen wij vermelding dat er juist voor deze groep een op de leeftijd en daarmee samenhangende problematiek gerichte aanpak wordt ontwikkeld. Kan het college aangeven dat een dergelijke aanpak onderdeel uitmaakt van het programma?
 11. Aangegeven wordt op pag 11 dat bij evenementen meer de nadruk wordt gelegd op een (boven)regionale, profielversterkende functie. Berenschot schrijft We concluderen dat de On Brand aanpak als zodanig niet heeft gewerkt.’ Op grond van welk besluit of op grond waarvan concludeert het college dat de nadruk gelegd moet worden op een (boven)regionale, profielversterkende functie terwijl de OnBrand-aanpak van 2016-2019 liep en er volgens SPA nog geen discussie over het nieuwe te volgen beleid is gevoerd door de raad?
 12. Wat wordt verstaan onder de ‘calamiteitenrouten Chemelot’?
 13. Pagina 13 vermeldt De versterking van de landelijke goederenvervoercorridor Zuid-Oost-Nederland via het logistiek knooppunt Westelijke Mijnstreek blijft op onze agenda.’ Wat wordt voor het spoor verstaan onder het ‘logistiek knooppunt Westelijke Mijnstreek’? Wat is het belang voor onze inwoners van toename van vervoer per spoor door de grote bebouwde kommen van onze gemeente?
 14. Pagina 14 een toekomstbestendige economie bevorderen, met Chemelot, VDL Nedcar en het logistiek complex Holtum Noord als speerpunten.’ De afgelopen jaren heeft uitgewezen dat er bijzonder weinig extra banen bij Chemelot zijn bijgekomen ondanks gigantische investeringen van de overheid. Zowel op Chemelot Industrial Park als op Holtum-Noord vinden mens-extensieve industriële activiteiten plaats resulterend in een bijzonder laag aantal werkzame personen per hectare. Dit in tegenstelling tot activiteiten die elders op bedrijventerreinen in de gemeente plaatsvinden. De automobielindustrie staat bekend om haar conjunctuurgevoeligheid en onzekere toekomst. Waarop baseert het College dat de economie van onze gemeente toekomstbestendig bevorderd wordt door Chemelot, Holtum-Noord en VDL Nedcar als speerpunten te nemen? 
 15. Pagina 14 het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie uitvoeren’. Er zal eerst een plan voor de vrijetijdseconomie moeten worden opgesteld en goedgekeurd. Weliswaar werd er al en presentatie van een plan voor Zuid-Limburg gepresenteerd maar de Raad heeft nog niet gediscussieerd wat er in Sittard-Geleen moet gebeuren. Waarop baseert het college dat er alleen nog maar een uitvoeringsplan moet worden opgesteld en uitgevoerd?
 16. Pagina 14 Verdere profilering en het betrekken van inwoners en maatschappelijke partners bij het uitdragen van onze kwaliteit’ Voorafgaande aan het uitdragen van kwaliteit behoort het bepalen van wat er moet worden uitgedragen te gaan. Het gevoerde beleid heeft geleid tot het negatieve imago van industriegemeente met als consequentie (o.a. bevestigd in het kader van Maastricht Bereikbaar gevoerde onderzoek) dat de aantrekkelijkheid van de gemeente om te wonen en/of te verblijven laag is voor kenniswerkers. Wat is ‘onze kwaliteit’ waarop ‘verdere profilering’ moet plaatsvinden?
 17. Pag 20 We hebben incidenteel een bedrag nodig van € 0,2 mln. voor de IBP-proeftuin ‘regionale inbedding Chemelot Al vele Jaren stopt de gemeente telkens weer veel geld in Chemelot zonder dat er een aanzienlijke hoeveelheid extra banen bijkomt. Wij zitten hier voor de inwoners van onze gemeente en niet voor de regio of de provincie of voor landelijk. Wanneer er gelden nodig zijn voor regionale inbedding moeten die maar elders vandaan komen. Wat heeft de gemeente aan deze regionale inbedding en hoe meten we de resultaten van deze gemeentelijke investering? 
 18. Pag 20 Vooruitlopend op nadere uitwerking, reserveren we jaarlijks € 1 mln. om het tekort op te vangen’ SPA is van mening dat ook voor het TBP geldt dat de gemeentelijke bijdrage gerelateerd moet worden aan het aantal gebruikers en bezoekers van de accommodatie. Vergelijk dient plaats te vinden op basis van Glanerbrook, de Hateboer en het Anker. Hoeveel bezoekers en hoeveel gebruikers had TBP in 2018 en in 2017 ? Daarnaast wil SPA een gedetaileerd overzicht van de exploitatie van TBP ontvangen. 
 19. Pag 20 Een realistische commerciële exploitatie van het Tom Dumoulin Bikepark ontbreekt.’ Wanneer een realistische commerciële exploitatie van een project ontbreekt is het dweilen met de kraan open. Is het college het met SPA eens dat TBP een project is dat onvoldoende doordacht is opgezet en uitgevoerd omdat de financiële consequenties onvoldoende in beeld zijn gebracht? Wanneer ontvangt de Raad realistische commerciële exploitatie van het project zodat de Raad alsnog een weloverwogen besluit kan nemen omtrent (al dan niet) voortzetting van TBP? 
 20. Pag 21Ook continueren we het abonnement Locatus voor € 0,04 mln. (passantentellingen en verkooppunten)’ SPA ontvangt graag de structureel maandelijks een overzicht van de door Locatus gemeten waarden en vraagt de in 2019 gemeten waarden hierbij op. 
 21. Pag 21 ‘Een investeringsbedrag van € 14,2 mln. om achterstanden weg te werken Kan het college aangeven sinds wanneer dit tekort is ontstaan en welk raadsbesluit daaraan ten gronde ligt? Bovendien wil SPA weten elke achterstanden het betreft aangezien pag 97 van de begroting aangeeft dat er geen achterstallig onderhoud van de kapitaalgoederen zijn.
 22. Pag 21 De maatregel om het onderhoudsniveau te verlagen wordt teruggedraaid. Hiermee wordt aangegeven dat er een verkeerd besluit is genomen. SPA is daar blij mee maar vraagt zich af welke EXTRA kosten daarmee gepaard gaan aangezien onkruid door het gevoerde beleid de gelegenheid heeft gekregen om zich verder te ontwikkelen vergeleken met de periode van voor de verlaging van het onderhoudsniveau.


  Begroting
  ( Programmabegroting 2020 )

 23. Pag 18Ad d4: In de programmabegroting 2019 is aan de ombuiging vermarkten ESCS-locatie inclusief de Nieuwe Hateboer met ingang van 2021 een bedrag gekoppeld van € 1 ,0 mln. De daadwerkelijke bijdrage in de exploitatie van de Nieuwe Hateboer bedraagt € 1,2 mln. Op basis hiervan wordt de ombuiging met € 0,2 mln. verhoogd’. SPA ziet een risico er in dat de vermarkting niet of pas op een later tijdstip lukt en wil graag weten of en op welke wijze dit risico is verwerkt in de begroting. Bovendien staat op pagina 53 Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar het vermarkten van de ESCS-locatie inclusief het zwembad de Nieuwe Hateboer.’ Onderzoeken is iets anders dan het vermarkten zelf. Per wanneer denkt het college de Hateboer vermarkt (/ verkocht) te hebben?
 24. Pag 52 ‘In 2020 werken wij samen met onze partners de Agenda Sport en Bewegen 2016-2020 verder uit. Naast het formuleren van de uitgangspunten van het sportbeleid, buigen we ons ook over de vraag wat we gaan doen met de sport-, beweeg- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte.’ SPA lijkt het een beetje laat om in 2020 een programma wat van 2016 t/m 2020 loopt ‘verder uit te werken.’ In 2020 behoort de afronding plaats te vinden van datgene wat voor de periode 2016-2020 gepland was. Bovendien behoort er nieuw beleid geformuleerd te worden op basis van een evaluatie van het gevoerde beleid. Kan het college aangeven wanneer de Raad een evaluatie van het sportbeleid ontvangt en over nieuw beleid voor de komende periode kan discussieren aangezien SPA 2021 geen verloren jaar wil laten worden en ook niet (zonder meer) in 2021 wil doorgaan met het oude beleid?
 25. Pag 53 Ook in 2020 continueren we ons beleid om particuliere initiatieven voor talentontwikkeling en topsport te stimuleren. Watersley is hier een voorbeeld van. Wat betekent dit financieel? Wat betekent dit in relatie tot de bestaande accommodaties in de kernen?
 26. Pag 53Verder maken we in 2020 keuzes voor de zwem- en schaatsvoorzieningen. Dit doen we in afstemming met de regio en in samenspraak met de Provincie. Voor de zwembaden werken we de besluitvorming uit 2017 verder uit. Die gaat uit van één zwem- (en schaats-) voorziening in de gemeente (Glanerbrook). Onderzocht wordt verder de bezetting van overige binnen- en buitensportvoorzieningen in relatie tot de totale beschikbare capaciteit in Sittard-Geleen, doelstelling hierbij is een sluitende businesscase van de 'achterblijvende locaties'. Binnen dit vervolgonderzoek laten we samen met de eigenaar de mogelijkheden en de consequenties te verkennen van het handhaven van een doelmatige lokale zwemvoorziening op sportcentrum het Anker, dit in relatie tot de achterblijvende accommodatie-onderdelen’. De contracten voor de zwembaden zijn per 31-12-2020 opgezegd zonder dat er nu een plan ligt. Wanneer discussieert de Raad over de toekomst van de zwem- en schaatsvoorzieningen en wanneer ligt er een nieuw plan waarin o.a. ook de toekomst van de (goedlopende) wielerbaan van Glanerbrook is opgenomen? SPA houdt er rekening mee dat LACO afhaakt voor exploitatie van Glanerbrook en wij willen vermijden dat de gemeente vanwege tijdsdruk een ongunstig contract moet afsluiten. Per wanneer wil het college de aanbesteding van de exploitatie van Glanerbrook, de Hateboer en het Anker openbaar maken? Per wanneer wil het college dat de Raad een besluit neemt? Op welke wijze zijn risico’s t.a.v. hogere exploitatiebijdragen dan verwacht afgedekt?
 27. Pag 95De sportvoorzieningen worden voor het eigenaarsdeel beheerd door de gemeente en worden verhuurd aan de Sportstichting Sittard-Geleen, die vervolgens via vaste tarieven deze voorzieningen weer in gebruik geeft aan sportverenigingen en andere gebruikers. De Sportstichting is tevens beheerder en dient bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden het gemeentelijke aanbestedingsbeleid te volgen. De Sportstichting ontvangt jaarlijks voor het beheer en de exploitatie door middel van een beschikking een subsidie van de gemeente. De huur die de Sportstichting betaalt is een kostendekkende huur minus een bedrag voor planmatig onderhoud.’ Kunt u aangeven waar we het jaarverslag 2017 en 2018 van de Sportstichting kunnen vinden of anders wat de inkomsten en uitgaven van de Sportstichting zijn.
 28. Pag 95 SPA wil graag weten hoeveel achterstallig onderhoud er is aan sportaccommodaties welke niet door de Sportstichting worden beheerd en onderhouden (zoals bv Glanerbrook). Tevens wil SPA weten wat er met dat achterstallig onderhoud gebeurt en hoe daarmee wordt omgegaan in de begroting.
 29. Pag 98 Er wordt pas op de plaats gemaakt met de huisvesting maar tevens wordt aangegeven dat er mogelijk investeringen naar voren worden gehaald i.v.m. wijzigende regelgeving.SPA is groot voorstander van bestuurlijke- en ambtelijke huisvesting op één locatie zo veel mogelijk in bestaande gebouwen. Graag wil SPA een specificatie van de kosten voor de huidige huisvesting ontvangen teneinde de actuele financiële positie t.a.v. huisvesting in beeld te krijgen. 
 30. Pag 66 De beleidsindicator Hernieuwbare elektriciteit vermeldt 3,5% over 2017 . Waarom is deze beleidsindicator over 2018 nog niet opgenomen? Hoe kunnen we zien of bijstelling van beleid nodig is indien we twee jaar achter lopen op een gebied waarvan bekend is dat we flink achter lopen? Waarom wordt er geen geschatte waarde voor deze beleidsindicator getoond ondanks dat dit een van de hoofdpunten uit het coalitieakkoord is en de begroting bedoeld is om de te verwachten resultaten van het komende jaar in beeld te brengen? 
 31. De raad heeft uitdrukkelijk gevraagd om het verloop van de beleidsindicatoren gedurende de laatste jaren in beeld te brengen door deze naast elkaar weer te geven. Dat is niet gebeurd. Wanneer gaat dit gebeuren?
 32. Pag 30 Sittard-Geleen profileert zich als één en qua karakter als: ondernemend, vernieuwend, initiatiefrijk en levenslustig.’ Het imago dat moet worden uitgedragen is onderwerp van discussie. Hier staat echter al het resultaat van die discussie. Wanneer is besloten dat dit resultaat moet worden uitgedragen komend en volgende jaren?
 33. In de jaarstukken 2018 staat op pag 95 dat de apparaatskosten € 295 per inwoner waren over 2018. In de begroting 2020 staat op pag 34 dat de apparaatskosten € 698 per inwoner waren over 2018. SPA is uitermate verbaasd dat dit verschil er is en vraagt zich af in hoeverre dit iets zegt over de juistheid van de overige informatie in de jaarstukken en de begroting. Bovendien wil SPA weten wat de juiste waarde moet zijn en, net zo belangrijk, wat de verwachte apparaatskosten voor 2020 zullen zijn.
 34. In de jaarstukken 2018 staat op pag 95 dat de externe inhuur € 8.580.224 (=18%) waren over 2018. In de begroting 2020 staat op pag 33 dat de externe inhuur € 0,43 (=0,8%) zal zijn over 2020. Vanwaar dit enorme verschil?
 35. Pag 45 Bureau Berenschot heeft in 2019 het evenementenbeleid geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten hiervan toetsen we de uitvoerbaarheid van de huidige uitvoeringsregels subsidiering evenementen en passen deze waar nodig aan. Tevens wordt een verbeterplan uitgevoerd. Het gemeentelijke evenementenbeleid legt een accent bij evenementen die regionaal en landelijk een positieve bijdrage leveren aan de positionering en branding van Sittard-Geleen. Het huidige evenementenbeleid loopt van 2016 tot 2019 en dus behoort er voor 2020 besloten te worden over het beleid ingaande 2020. Wanneer wordt er besloten over het nieuwe beleid? Bovendien is Berenschot heel duidelijk over het mislukken van de OnBrand-aanpak waardoor voortzetting van het huidige gemeentelijke beleid allerminst voor de hand ligt. Daarom de vraag of ‘Het gemeentelijke evenementenbeleid legt een accent bij evenementen die regionaal en landelijk een positieve bijdrage leveren aan de positionering en branding van Sittard-Geleen’ bedoeld is als constatering of als richting? Indien als ‘richting’ bedoeld dan ontvangt SPA graag het raadsbesluit waarin daartoe besloten is.
 36. Pag 45 ‘In 2020 ontwikkelen we samen met andere gemeenten een visie vrijetijdseconomie op voor de regio ZuidLimburg. Daarna stellen we gezamenlijk het uitvoeringsprogramma op’ en op pag 53 staat ‘Hiermee willen we onze ambitie waarmaken om in de regio onderscheidend en complementair te zijn’. Dat er in regionaal verband gekeken wordt hoe Sittard-Geleen kan aansluiten op de vrijetijdseconomie van de regio Zuid-Limburg vindt SPA logisch, maar de focus van ons beleid behoort te liggen op de ontwikkeling van vrijetijdseconomie binnen onze gemeente waarbij recreatie voor onze inwoners een belangrijke plaats inneemt. Daarom de vraag wat wordt er gedaan om de vrijetijdseconomie binnen de gemeente te ontwikkelen? 
 37. Pag 46 We gaan samen met andere partijen o.a. de Provincie en ESZL, het Chemelot Industrial Park, Chemelot Campus en VDL Nedcar faciliteren in de arbeidsmarktvraagstukken. Door ontwikkelingen verwachten we dat extra vraag komt bovenop de reeds bestaande vraag en grotere tekorten gaan ontstaan. Ook in de zorgsector bestaan er tekorten en moeten partijen de handen ineen moeten slaan om voldoende geschikte mensen toe te leiden tot werken in de zorg.’ Op grond van welke rapporten verwacht het college dat er extra vraag komt? Wat gaat de gemeente doen om bestaande tekorten in de zorg te verminderen? Hoeveel kost dit? 
 38. Op pagina 47 geeft het college aan dat kosten voor de Sportzone nu onder ‘Economie’ vallen. Wat is de reden hiervoor en wat zijn de consequenties op financieel en bestuurlijk vlak?
 39. Pag 50Er wordt voor de middellange termijn een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (SHP) inclusief investeringsplan vastgesteld’. Dit gaat over beleid wat grote invloed op de voorzieningen in de gehele gemeente heeft. Daarom dat de Raad hier in een vroeg stadium haar gedachten hierover behoort te geven. Wanneer discussieert de Raad hierover?
 40. Pag 53 In het coalitieakkoord van de Provincie is het 1 Miljoen Bomen Plan concreet benoemd. We zijn met de provincie in overleg wat dit voor onze gemeente kan betekenen en verwachten dat we in 2020 met concrete voorstellen kunnen komen. Wordt er ook met Chemelot gesproken over hun bijdrage aan het realiseren van meer bos in onze gemeente, bijvoorbeeld een voedselbos op Graetheide en de Lexhy, in het kader van compensatie van de CO2-uitstoot?
 41. Pag 55 In het beheer van de openbare ruimte kunnen er extra eisen vanuit het rijk opgelegd worden voor bestrijdings- en verdelgingsmiddelen en toename van invasieve exoten met alle financiële gevolgen van dien’ Zijn er aanwijzingen dat het Rijk extra eisen gaat opleggen? Op welke wijze is dit risico afgedekt?
 42. Pag 55 de subsidie voor De Domijnen en overige culturele instellingen en verenigingen (€ 11,5 mln.) SPA wil graag weten hoe de subsidie verdeeld is, graag alle subsidies boven € 200000 apart vermelden plus een omschrijving van het restant. Tevens wil SPA weten of er onderzocht is hoe onze inwoners de verstrekte subsidies waarderen in relatie tot het gebodene.
 43. Pag 55 kosten voor het openbaar groen inclusief speel- en recreatievoorzieningen en landschap/dierenoverlast (€ 6,5 mln). Dagelijks klagen onze inwoners over het onderhoud van ons openbaar groen. SPA wil weten of onderzocht is of onze inwoners dat een hogere prioriteit willen geven en zo ja ten koste van wat?
 44. Pag 55 ‘Voor bovenregionale accommodaties en vooral ook de regionale trainingscentra spreken we de provincie aan als co-financier’ SPA wil graag weten wanneer de Raad besloten heeft dat de gemeente financiering van de regionale trainingscentra voortzet en (nieuwe) bovenregionale accommodaties co-financiert.
 45. Pag 57 Kennis, houding en gedrag van de professionals in de uitvoering worden versterkt door deskundigheidsbevordering. Gericht op het werken vanuit het perspectief van positieve gezondheid en de integrale aanpak waarin de inwoner en zijn vraag centraal staan. Hiervoor wordt een integrale vraagverheldering ontwikkeld zodat zowel Wmo, Jeugd als Werk, Inkomen en Jongerenloket op eenzelfde manier het gesprek met inwoners voert en hen op weg helpt. Dit vanuit een brede invalshoek en niet alleen vanuit de Wet geredeneerd. Hoe groot zijn de extra kosten die het niet alleen vanuit de Wet redeneren meebrengen?
 46. Pag 58 Ook worden de voorbereidingen getroffen voor de overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis.Deze taken zijn momenteel nog een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Maastricht en komen over naar de gemeente Sittard-Geleen. Vanaf 2021 wordt Sittard-Geleen hiervoor verantwoordelijk en ontvangt Wmo middelen op basis van een landelijk verdeelmodel. Is er zicht op of de middelen die de gemeente gaat ontvangen toereikend zijn voor de nieuwe taak? Hoe zijn de risico’s afgedekt?
 47. Pag 61 Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. De begroting 2020 geeft aan dat dit cijfer 929,8 is? Waar haalt u dit cijfer vandaan en hoe hard is dit aangezien de jaarstukken 2018 aangeven dat in 2017 dit cijfer 747,9 was terwijl de jaarstukken 2017 aangeven dat dit cijfer (ook over 2017 !!) 890,4 was? Bovendien vraagt SPA zich af of het juist is dat in dit banencijfer voltijdsbanen, deeltijdsbanen en uitzendkrachten zijn opgeteld waarbij van personen die meerdere deeltijdbanen hebben elke deeltijdbaan wordt meegeteld ook al betreft het slechts enkele uren per week/maand.
 48. Pag 63 We hebben de invoeringskosten van de omgevingswet nog niet meegenomen in de begroting 2020. Het Rijk heeft nog niet toegezegd hierin mee te betalen’ Wat zijn de financiële consequenties indien het Rijk niet meebetaalt? Is dit risico afgedekt? 
 49. Pag 65 Hierin is voor € 6 mln. een positief saldo opgenomen vanuit riolering en afval’. Behoren de kosten voor riolering en afval niet kostendekkend te zijn, iets wat op pag 71 ook wordt vermeld ‘Voor heffingen en leges geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die de gemeente maakt. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en afvalstoffenheffing.’? Hoeveel procent inkomsten zijn er boven de kosten?
 50. Pag 68 De gebiedsgerichte projecten die in 2020 in onze gemeente spelen, benutten we om de groene ruimte en de waterberging bij de bebouwde omgeving te versterken. We gaan in partnerschap door met het project Corio Glana (Geleenbeekdal). Daarnaast hebben we een aantal inpassings- en compensatieplannen rond de doorontwikkeling van Chemelot, de uitbreiding van VDL-Nedcar en de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de A2-verbreding’ Welke inpassings- en compensatieplannen worden hier concreet bedoeld en wanneer spreekt de Raad hierover?
 51. Pag 68Dat er meer ruimte dan programma is in onze stad geldt niet alleen voor wonen maar ook voor de andere stedelijke programma’s zoals maatschappelijk vastgoed, bedrijventerreinen en kantorenlocaties en winkels. Ook hier speelt dat er geen behoefte is aan meer maar wel aan anders. Het betreft op alle vlakken een kwalitatieve transformatie waarbij we als gemeente programmatisch sturen op het sterk houden van onze centra en het verdunnen en versterken van de groene kwaliteiten aan de randen van de stad en in het buitengebied.’ Wat wordt hier bedoeld met ‘verdunnen’? Wat wordt hier bedoeld met ‘randen van de stad’?
 52. Pag 68 In 2020 hebben we geen (nieuwe) middelen beschikbaar en daarna slechts beperkt. Hierdoor lopen we risico’s bij de belangrijke opgaven. Dat geldt ook voor de pilots, proeftuinen en experimenten die we in gang hebben gezet. Hoeveel geld kosten de pilots, proeftuinen en experimenten de gemeente? Hoe zijn de risico’s daarvan afgedekt en welke risico’s zijn er? 
 53. Pag 68 Indien er niet gekozen wordt voor een adequate aanpak en vernieuwing van de woningvoorraad liggen leegstand en verloedering op de loer. De aanpak van die problematiek vergt zeer waarschijnlijk een nog grotere financiële inspanning’ Vreemde passage aangezien de begroting de financiële vertaling van het geformuleerde beleid behoort te zijn en er dus kwantitatief een zo goed mogelijke inschatting van de kosten aan de raad moet worden verstrekt. Graag aangeven waarom er ‘zeer waarschijnlijk een nog grotere financiële inspanning’ nodig is als mede hoe de risico’s zijn afgedekt en een raming van de extra benodigde gelden conform inzicht.
 54. Pag 68 De invoering van de Omgevingswet is wettelijk verplicht. We lopen in 2020 het risico dat we die wet niet adequaat kunnen uitvoeren met het beschikbare geld.’ SPA vraagt zich af hoe de begroting als ‘structureel sluitend’ kan worden beoordeeld wanneer op meerdere concrete punten zo duidelijk aangegeven wordt dat ingeschat wordt dat het beschikbare geld onvoldoende is. SPA wil derhalve een overzicht van al dat soort risico’s die in de begroting verwerkt zijn.
 55. Pag 73Het eerder vastgesteld beleidskader dat de gemeentelijke woonlasten worden geheven op basis van het gemiddelde van de vier grote Limburgse gemeenten is achterhaald. Door de huidige financiële situatie is dit beleid niet meer haalbaar.’ Wat vormt dan nu en in de toekomst de structurele basis voor het vaststellen van de gemeentelijke woonlasten?
 56. Pag 74 De BsGW geeft als waardemutatie voor de woningen 7,0% positief aan, de waardemutatie voor nietwoningen is 1,1% negatief Wat is het netto effect van de wijzigingen van de OZB-percentages en de waardemutaties voor woningen en voor niet-woningen?
 57. Pag 75 In 2016 is het Regionaal afvalplan vastgesteld dat stuurt op een reductie van het huishoudelijk restafval naar 100 kg per inwoner per jaar in 2020’ De beleidsindicator ‘Omvang huishoudelijk restafval’ (pag 66) geeft 128 kilo voor 2016 aan het gemeentelijke dashboard 130 kilo aangeeft voor 2017. Hoe monitort en waarborgt de gemeente realisatie van het beleid op dit punt?
 58. Pag 79De tarieven van de reclamebelasting worden op verzoek van centrummanagement Geleen en Sittard geïndexeerd met 2%.’ Wat is de reden voor verzoek, waarom wordt dit verzoek gehonoreerd en wat zijn de consequenties?
 59. Pag 87 Specifieke risico’s hebben onder meer betrekking op het aardgasvrij maken van de wijk LimbrichterveldNoord’ In de tabel op pag 88 ziet SPA staan dat er een risico ‘Waardeverlies HGN’ is ter grootte van 2,5 miljoen. Wordt hiermee hetzelfde bedoeld? Zo ja, betekent dit dat indien het aardgasvrij maken van LimbrichterveldNoord niet lukt HGN mislukt is, de 2,5 miljoen wordt afgeschreven en dat dit risico is afgedekt door 0,88 miljoen in 2021 als risicodekking in de begroting daarvoor op te nemen?
 60. Pag 91 Kentallen. SPA constateert dat haar in 2014 gedane voorstel om de schuld op een verstandige wijze af te bouwen in deze begroting wordt uitgevoerd en er zicht op is dat de gemeente over vier jaar op dat gebied ‘groen’ is. De Solvabiliteit is echter met 12% in 2020 nog heel ver verwijderd van de als gezond geldende 50%. Waar staat in de begroting welk beleid het College op dat gebied heeft teneinde weer gezond te worden? Aangezien ook de belastingcapaciteit ‘rood’ (=veel risico) is heeft SPA de vraag waar het beleid beschreven staat dat moet leiden tot het weer gezond worden van de belastingcapaciteit.
 61. Pag 93 ‘In november 2018 is in het kader van de ombuigingen impliciet het besluit genomen vanaf 2019 het onderhoudsniveau in de hele gemeente terug te brengen naar niveau ‘Laag’. Expliciet is afgesproken dat de raad geen impliciete besluiten neemt. Inwoners geven bij herhaling aan dat het onderhoudsniveau te laag is. Het college geeft in deze begroting aan extra gelden ter beschikking te stellen voor een betere aanpak. SPA wil van het college weten of de nota ‘Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2020-2023’ die (blijkens pag 94) in november aan de raad wordt voorgelegd rekening houdt met datgene wat onze inwoners aangeven namelijk het niet acceptabel vinden van de consequenties van onderhoudsniveau ‘laag’.
 62. Pag 96 Het beheer van de haven is echter geen kerntaak van de gemeente’ Aangezien het beheer van de havens geen kerntaak van de gemeente is heeft SPA de vraag wat levert de verkoop van de havens op? Dit te meer omdat uit het overzicht op pag 42 blijkt dat het saldo van economische havens en waterwegen jaarlijks nog geen 1% van de kosten zijn en er over 2018 ruim 10% verlies is geleden. SPA vraagt zich ook af waarom voor 2023 een voordelig saldo van € 308000 is ingeboekt wegens zeer verlaagde kosten.
 63. Pag 97 De tabel ‘Instandhouden kapitaalgoederen’ toont dat er geen achterstallig onderhoud is aan kapitaalgoederen. Op pag 96 staat dat deze tabel geldt exclusief de maatregelen uit de dashboards. Wat is de invloed van die maatregelen op de instandhouding van de kapitaalgoederen?
 64. Pag 97 Het Kasteelpark Born staat in de tabel met ‘kapitaalgoederen’ en het onderhoud. € 59000, wordt daarop geboekt. SPA vraagt zich af of het Kasteelpark Born valt onder Programma 5 (Sport, cultuur, recreatie) en of er uit dat programma (of anders ?) middelen worden ingezet t.b.v. Kasteelpark Born. Zo nee, waarom niet?
 65. Pag 101 Vanwege de hoge opslag gaat de gemeente er van uit dat zij 1% rente betaalt over nieuw te lenen geld. De gemeente heeft een hoge schuldquote en een lage solvabiliteit maar zit ver onder de renterisiconorm (zie pag 100). Wat betekent dit voor de mogelijkheid om de komende jaren veel geld aan te trekken voor majeure vastgoed projecten zoals huisvesting?
 66. Pag 112 e.v. Waarom staan bij de verbonden partijen de gemeentelijke bijdragen van voorgaande jaren (bv GGD=2018 en Omnibuzz=2019) vermeld en niet de (al dan niet verwachte) bijdrage die Sittard-Geleen in 2020 moet betalen?
 67. Pag 114 e.v. Waarom staat bij de kerncijfers van de vennootschappen niet vermeld wat de geschatte dividenduitkering is? Dit maakt het belang dat de gemeente heeft duidelijker. Op welke wijze wordt de dividenduitkering en de daarbij behorende onzekerheid in de begroting verwerkt?
 68. Pag 152 Voor de onderwijsvoorziening kleine kernen is in 2021 en 2022 in totaal 9,462 miljoen investering voorzien. Graag wil SPA op zo kort mogelijke termijn (eindelijk) de verschillende alternatieven financieel naast elkaar hebben staan zodat de raad zowel inhoudelijk als financieel kan discussiëren en een besluit kan nemen.

Secretaris Roel Nijsten zet zich in voor de jeugdafdeling Heemkundevereniging Obbicht 25-1-2020

Wat wens je onze gemeente voor 2020 toe ? 01-01-2020

 

Op zaterdag voor Kerstmis, 21 december 2019, deelde SPA in het centrum van Geleen gedurende ruim drie uur bekers met warme chocomel uit aan passanten en vroeg hun "Wat wens je de gemeente voor 2020 toe ?".

Datgene wat Valsj Plat al in 1983 en ook op Mama's Pride 2019 zong was duidelijk actueel: "Ut probleem van deze tied". Er was die dag veel te doen in Geleen-centrum en de mensen hadden dus maar weinig tijd om kerstinkopen te doen.

Desondanks vertelden 73 mensen (grotendeels uit Geleen maar ook uit Urmond, Stein, Beek, Sittard, Munstergeleen, Klimmen, Echt-Susteren en Maastricht) ons wat zij de gemeente voor 2020 toewensten.

Aanpak van het Geleense centrum (winkelleegstand, activiteiten, inrichting, huisvesting gemeente) staat met stip op 1 (21x genoemd). Op afstand volgen openbare ruimte (onkruid, afval, toestand wegen en stoepen e.d.; 13x genoemd), één gemeente (geen dominantie Sittard, Geleen gelijk behandelen, niet alles naar Sittard etc.; 8x genoemd).
Opvallend vaak (8x) word ook de werking van de Raad genoemd (naar de mensen luisteren, beter hun best doen, meer samenwerken, meer voor de mensen doen etc.). Meerdere mensen hopen dat de nieuwe burgemeester "orde op zaken" gaat stellen.

Het komt er eigenlijk op neer, de wens van degene die van het verst kwam:
"Dat het goed gaat worden voor de hele gemeente" (Kerstman, Noordpool).
Deze wens ondersteunt SPA van harte.

Op de website van SPA deed iemand vandaag (anoniem) de wens dat SPA in 2020 zou verdwijnen.
Aan het uitkomen van die wens zullen wij echter niet meewerken.

SPA zal zich inzetten om de overige wensen te realiseren omdat die in lijn zijn met hoe wij er over denken.