NIEUWSOVERZICHT 2019

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten heeft Jack Renet op 11 oktober 2019 ingesproken bij het onderwerp ‘Veiligheid op Chemelot’.

Per 31 december 2018 hadden de bedrijven op Chemelot Industrial Park 4483 WPs en op de Campus 1294. Deze 5777 Chemelotters (slechts 228 meer dan in 2005) doen ongetwijfeld hun best veilig te werken, maar het is niet voldoende. 

U, leden van PS, bent verantwoordelijk voor hun veiligheid en voor de veiligheid van de omwonenden.

Scenario’s gerelateerd aan Tankenpark-2 en 3 resulteren in enorme schade binnen en buiten de hekken van Chemelot met heel veel slachtoffers in een gebied waar zo’n 70000 mensen wonen. De Veiligheidsregio zal ook niet voor de lol een sirenegebied met ruim 186000 mensen hebben vastgesteld.

De Koepelvergunning resulteert er in dat duizenden mensen die op Chemelot aanwezig zijn NIET worden meegeteld in de berekeningen van het groepsrisico van elke fabriek afzonderlijk en Chemelot als geheel. In feite worden deze mensen als ‘aanvaardbare slachtoffers’ aangemerkt. Dat kan er bij mij echt niet in.

De krant van woensdag meldt dat een hardleerse Jihadstrijder uit Maastricht drones aanschaft! Ik vraag de portefeuillehouder of Tankenpark 2 en 3, de ACN-fabriek en de Ammoniakfabriek bestand zijn tegen aanvallen met drones.

U, leden van PS, vraag ik ‘welk recht heeft een bedrijf om de levens van tienduizenden omwonenden op het spel te zetten voor economisch gewin?

Zeg nooit dat iets niet kan gebeuren wanneer je dat niet heel zeker weet’. (Prof Ale).

Chemelot ligt niet naast Geleen, Stein en Beek zoals de portefeuillehouder schrijft, maar tussen de woonwijken van deze gemeenten constateert de OVV. Al in 2011 zei een VRZL-medewerker tijdens een presentatie van het risicodiagram Zuid-Limburg ‘Het is niet zozeer de vraag of het ooit echt mis gaat bij Chemelot maar wanneer.’  SE Fireworks mocht niet herbouwen op dezelfde plek nadat 40 ha verwoest waren. Wachten wij totdat minimaal 2450 ha verwoest is eer er iets gedaan wordt om de onveiligste installaties te ontmantelen? Niet de afbouw van de effecten en de risico’s staan in het projectplan centraal maar een afgewogen uitbreiding van de onveiligheid.

De portefeuillehouder heeft het over ‘Bufferzone rond Chemelot’.  NEE!!! Vrijwel geheel Geleen en Stein en grote delen van Beek vallen binnen de 1%-letaliteitsgrens. Wanneer het streven is dat er geen ‘(zeer) kwetsbare objecten’ meer in de omgeving van Chemelot mogen voorkomen betekent dit o.a. dat er geen lagere scholen meer gevestigd mogen zijn in de wijken rond Chemelot. In feite betekent dit dat die wijken ten dode zijn opgeschreven. Onacceptabel. Chemelot is het probleem, niet de omgeving!! 

Er is al een bufferzone, van uitbreiding kan geen sprake zijn. Buiten het terrein behoren geen slachtoffers te kunnen vallen. Zoiets geldt ook voor andere bedrijven en particulieren. Het Burgermanifest verwoordt duidelijk wat nodig is voor omwonenden. Besef dat uw primaire taak bescherming van de bevolking is en niet het spekken van de bankrekening van Arabische sjeiks en anderen ten koste van de omwonenden. 

CE Delft e.a. geven aan dat ‘De olieraffinage en petrochemische industrie zullen verdwijnen zoals we deze kennen’. De energietransitie biedt een uitgelezen kans om de processen met de grootste effecten en risico’s aan te pakken. Mede om de ambitie om in 2025 de veiligste site van West-Europa te worden waar te maken zullen die installaties en processen al snel en planmatig moeten worden aangepakt.  Daarover tref ik echter niets aan in het projectplan. 

Mensen in Lindenheuvel zijn bang voor toxische scenario’s in de ACN-fabriek. Slechts 50 seconden duurt het eer een gaswolk de woningen van Lindenheuvel bereikt. Dat is gewoon onverantwoord. In ieder geval is nodig dat er RDRs (redelijk dichte ruimtes) komen en dat er een TGB-systeem (terreingrensbewaking) komt aangezien de huidige procedure veel en veel te lang duurt in geval van zo’n uitbraak. 

En dan wil men nieuwbouw van Basic Pharma nog veel dichter bij de ACN-fabriek gaan bouwen en daar zo’n 200 mensen werkzaamheden laten verrichten die ook elders verricht kunnen worden. Dat kan echt niet, indien u veiligheid serieus neemt moet u daar een stokje voor steken. 

De portefeuillehouder wil ‘de maatschappelijke meerwaarde van de betreffende activiteit afwegen tegen het gevaar en de schade die hiermee gepaard gaan.‘  Daarmee geeft hij o.a. aan dat de monetaire milieuschade die Chemelot en elke activiteit afzonderlijk met zich meebrengt moet worden bepaald. Ik vraag PS dringend er op toe te zien dat dit eindelijk ook gebeurt en milieuschade niet langer op basis van natte-vinger-werk terzijde wordt geschoven. Ook dient er berekend te worden wat de maatschappelijke en materiele schade extern Chemelot is indien een majeure calamiteit plaatsvindt. 

De totale monetaire milieuschade van de niet gemelde lachgasuitstoot bedraagt op basis van het PBLrapport (pagina 18, 15 juni 2018, ‘Monetaire milieuschade in Nederland’) bijna 100 miljoen. 

Veiliger maken van installaties levert ruimtewinst op. Die kan Chemelot, samen met de nog uitgeefbare 97 ha, gebruiken voor nieuwe processen die daar thuishoren. Oneigenlijk gebruik van ruimte bv voor logistiek (Katoen Natie) of voor processen met een lage milieucategorie behoort daarbij vermeden te worden teneinde de schaarse ruimte efficiënt te benutten. Mens-extensieve functies op de campus en nabij Industrial Park als mede verder weg plaatsen van mens-intensieve functies lijkt me prima. Heroverweging van vestiging van Sitech Services in de Bright Houses is aan de orde. 

Samenvattend: het projectplan behoeft duidelijk bijstelling en PS behoort haar verantwoordelijkheid jegens omwonenden te nemen door er structureel voor te zorgen dat de effecten van de grootste calamiteiten geen slachtoffers onder de omwonenden veroorzaken.  U kunt nu echt voor decennia het verschil maken en missers van uw voorgangers corrigeren. 

Jack Renet,  11 oktober 2019.

Bijlage 

Werkzame personen op Chemelot ( REBIS )

Masterplan Chemelot Campus (2011, pagina 28)   Multiplier indirecte werkgelegenheid op campussen. 

Burgermanifest
Tekst Burgermanifest6 september 2018
Achtergronden burgermanifest (oorspronkelijk)30 september 2018
Achtergronden burgermanifest (update)1 februari 2019
Flyer 5 september 2018

Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief gedeputeerde Van den Akker van 25-6-2019 (GS 2019-46862)
Verzoek bespreken veiligheid op Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief GS van 9-9-2019 (GS 2019-67938)

Agendaverzoek Statenlid Rossel (GroenLinks) voor FEB 1-2-2019 inzake veiligheid Chemelot, verzoek van 25-1-2019 (PS 2019-7170)
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot, brief gedeputeerde Van den Akker van 11-12-2018 (GS 2018-84599)
Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake rapport OvV over de veiligheid op het industriecomplex Chemelot
Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel inzake rapport OvV over de veiligheid op het industriecomplex Chemelot

Vandaag heeft SPA bericht gekregen dat het door de belastingdienst wordt aangemerkt als een ANBI-instelling. Het is niet alleen een vorm van erkenning maar ook kunnen mensen die een donatie (gift) willen doen die van de belasting aftrekken.

Graag komt SPA in contact met mensen die de wijze waarop SPA politiek bedrijft aanstaat. Mocht u interesse hebben om politiek uw steentje aan het verbeteren van de situatie in onze gemeente bij te dragen of om alleen steunend lid te worden, schroom dan niet en neem contact op!


Voor het voortbestaan van Het Groene Net (HGN) is de komende tijd essentieel.
Het aansluiten van HGN op Chemelot kan maar eens in de zes jaar en dat moment is eind dit jaar.
Wanneer HGN dan niet wordt aangesloten op Olefin-4 (Chemelot) dar is het over en uit.

Er zijn grote tekorten, onrechtmatige uitgaven en onbekende (maar vermoedelijk aanzienlijke) risico’s bij HGN.

Maar voor de bewoners van Limbrichterveld-noord speelt vooral ‘moeten wij aansluiten op HGN ja of nee???’
De gemeente wil in het kader van ‘Proeftuin gasvrij Limbrichterveld’ dat de woningen worden aangesloten op HGN maar de bewoners missen gewoon informatie om dat op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen.

SPA heeft daarom besloten om zelf maar onderzoek te doen om de kosten te achterhalen en info te vergaren over de toekomstbestendigheid van HGN etc.

Al meerdere jaren heeft SPA veel aandacht voor de transitie en duurzame ontwikkelingen reden waarom SPA de literatuur heeft bijgehouden.
SPA stelt zich op het standpunt dat de Raad zich in de positie van onze burgers moet plaatsen en de vragen die bij hun spelen als eerste moet beantwoorden.
Wij missen daarom zeer dat de gemeente vrijwel geen info over de kosten en gevolgen voor onze burgers heeft verstrekt.

SPA is van mening dat de gemeente veel te ver gaat om burgers te bewegen om van een bepaald COMMERCIEEL bedrijf gebruik te gaan maken.

Dat bedrijf (HGN) is gewoon een ANDERE leverancier van warmte, niets meer.
HGN is een monopolist die voor vele jaren (10-15 jaar) een energiecontract met bewoners wil afsluiten en daarvoor die burgers ook nog daarvoor wil laten investeren!

SPA staat volledig achter het idee om door de ‘Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld’ ervaring op te doen hoe we woningen en wijken van het gas af kunnen halen.
Maar dat is echt iets anders dan ‘aansluiten op HGN’.

De pagina over  Het Groene Net (HGN) bevat achtergrondinformatie over HGN, warmtenetten, toekomstvisies, regelgeving etc.

Met deze pagina wil SPA onze burgers de gelegenheid geven om zelf relevante informatie te beoordelen.
SPA zal deze pagina bijhouden en uitbouwen.

Reactie op brief HGN aan SPA – 20 juni 2019 en de presentatie SPA – HGN presentatie – 20 juni 2019 bevatten resultaten van het verrichte onderzoek.

Op 20 juni werd voor het eerst inhoudelijk van gedachten gewisseld over de Kadernota 2019.
Jack Renet verwoordde de gedachten van SPA.

SPA (voorheen OPA) is sinds haar ontstaan (2014) elk jaar aanwezig, zowel in Geleen als in Sittard, en legt telkens bloemstukken. Wij doen dit om aan de bevolking te laten zien dat wij ons realiseren dat oorlog een gevolg van politiek is. Wij geven als partij aan dat wij diep respect hebben voor degenen die gevochten en gesneuveld zijn voor onze vrijheid en dat niet vergeten.

Dit jaar werden in Geleen voor het eerst de (4) partijen die bloemstukken legden bij naam genoemd. Een heel goede zaak.

Niet alleen Amnesty International, de 4-5 mei beweging, het Oranjecomite, de FNV, oud-strijders e.a. zijn maatschappelijke organisaties, politieke partijen zijn dat zeer zeker ook. Juist bij de dodenherdenking behoren politieke partijen te tonen dat zij naast en voor de bevolking staan, dat zij oorlog verafschuwen en beseffen dat zij verantwoordelijkheid dragen.

Ik hoop dat volgend jaar ALLE politieke partijen door hun aanwezigheid blijk geven van hun betrokkenheid.

SPA is blij dat er ook op Basisscholen aandacht is voor de dodenherdenking en de verschrikkingen van oorlog. Een derde van de kinderen tussen 10 en 16 jaar wil naar de dodenherdenking (zie https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190503/een-derde-kinderen-wil-naar-dodenherdenking/) .

SPA vindt het een goede zaak dat kinderen erbij betrokken worden en dat elk jaar een andere school uit onze gemeente actief aan de dodenherdenking meewerkt.

Dit jaar waren de kinderen van de Tovertuin uitgenodigd om mee te werken.

SPA – 2019-05-04 Kinderen

 

Vanavond kreeg ik tijdens de fractievergadering rode oren omdat ik hoorde dat de anderen spraken over iets wat ik niet wist en had behoren te weten. Zij hadden wel de VIA Limburg van donderdag 25 april gelezen en ik niet. Daarin stond een verhaal over Roel Nijsten, sinds 19 oktober 2018 secretaris van SPA en mijn petekind.

Ik heb het vanaf zijn geboorte van nabij meegemaakt en weet hoe zwaar het voor hem en zijn ouders was. Ik weet ook dat het een stuk beter gaat maar dat het altijd ‘lastig’ en ‘een onzekere toekomst’ zal blijven. Hij zal altijd zeer voorzichtig met zijn gezondheid moeten blijven. Soms kan hij langere tijd niet actief zijn. Dat beperkt hem zeer en maakt dat hij geen vast werk kan doen en er bij vrijwilligerswerk ruimte moet zijn dat hij plotseling niet kan komen of weg moet gaan vanwege zijn gezondheid en te weinig energie.

Maar hij heeft een zeer positieve kijk op het leven, is al jaren als Wajonger actief op de Kingbeek school (Grevenbicht/Obbicht), lid van de Heemkundevereniging, komt elk jaar als hoofdpersoon in aanloop naar 5 december met een boot in Schipperskerk aan etc.

Politiek heeft hij een heldere en analytische kijk (zou dat een familietrek zijn??) en blijft een stuk rustiger dan ik. Kortom: iemand waar we als SPA trots op zijn en die zeker niet zou misstaan in de lokale politieke arena. De enige vraag die we hebben is ‘kan hij het qua gezondheid en belastbaarheid aan?’

Roel SPA is hartstikke trots op jouw!

Jack Renet ( fractievoorzitter SPA ). 

Copyrights van dit artikel behoren toe aan VIAlimburg.