NIEUWSOVERZICHT   
NIEUWSOVERZICHT    
Nieuws 2019

Commissievergadering Provinciale staten veiligheid op Chemelot 10 oktober 2019

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten heeft Jack Renet op 11 oktober 2019 ingesproken bij het onderwerp 'Veiligheid op Chemelot'.

Per 31 december 2018 hadden de bedrijven op Chemelot Industrial Park 4483 WPs en op de Campus 1294. Deze 5777 Chemelotters (slechts 228 meer dan in 2005) doen ongetwijfeld hun best veilig te werken, maar het is niet voldoende. U, leden van Provinciale Staten, bent verantwoordelijk voor hun veiligheid en voor de veiligheid van de omwonenden.

Scenario’s gerelateerd aan Tankenpark-2 en 3 resulteren in enorme schade binnen en buiten de hekken van Chemelot met heel veel slachtoffers in een gebied waar zo’n 70000 mensen wonen. De Veiligheidsregio zal ook niet voor de lol een sirenegebied met ruim 186000 mensen hebben vastgesteld.

De Koepelvergunning resulteert er in dat duizenden mensen die op Chemelot aanwezig zijn NIET worden meegeteld in de berekeningen van het groepsrisico van elke fabriek afzonderlijk en Chemelot als geheel. In feite worden deze mensen als ‘aanvaardbare slachtoffers’ aangemerkt. Dat kan er bij mij echt niet in.

De krant van woensdag meldt dat een hardleerse Jihadstrijder uit Maastricht drones aanschaft! Ik vraag de portefeuillehouder of Tankenpark 2 en 3, de ACN-fabriek en de Ammoniakfabriek bestand zijn tegen aanvallen met drones. U, leden van Provinciale Staten, vraag ik ‘welk recht heeft een bedrijf om de levens van tienduizenden omwonenden op het spel te zetten voor economisch gewin ?’ Zeg nooit dat iets niet kan gebeuren wanneer je dat niet heel zeker weet’. (Prof Ale).

Chemelot ligt niet naast Geleen, Stein en Beek zoals de portefeuillehouder schrijft, maar tussen de woonwijken van deze gemeenten constateert de OVV. Al in 2011 zei een VRZL-medewerker tijdens een presentatie van het risicodiagram Zuid-Limburg ‘Het is niet zozeer de vraag of het ooit echt mis gaat bij Chemelot maar wanneer.’  SE Fireworks mocht niet herbouwen op dezelfde plek nadat 40 ha verwoest waren. Wachten wij totdat minimaal 2450 ha verwoest is eer er iets gedaan wordt om de onveiligste installaties te ontmantelen? Niet de afbouw van de effecten en de risico’s staan in het projectplan centraal maar een afgewogen uitbreiding van de onveiligheid.

De portefeuillehouder heeft het over ‘Bufferzone rond Chemelot’.  NEE!!! Vrijwel geheel Geleen en Stein en grote delen van Beek vallen binnen de 1%-letaliteitsgrens. Wanneer het streven is dat er geen ‘(zeer) kwetsbare objecten’ meer in de omgeving van Chemelot mogen voorkomen betekent dit o.a. dat er geen lagere scholen meer gevestigd mogen zijn in de wijken rond Chemelot. In feite betekent dit dat die wijken ten dode zijn opgeschreven. Onacceptabel. Chemelot is het probleem, niet de omgeving!! 

Er is al een bufferzone, van uitbreiding kan geen sprake zijn. Buiten het terrein behoren geen slachtoffers te kunnen vallen. Zoiets geldt ook voor andere bedrijven en particulieren. Het Burgermanifest verwoordt duidelijk wat nodig is voor omwonenden. Besef dat uw primaire taak bescherming van de bevolking is en niet het spekken van de bankrekening van Arabische sjeiks en anderen ten koste van de omwonenden. 

CE Delft e.a. geven aan dat ‘De olieraffinage en petrochemische industrie zullen verdwijnen zoals we deze kennen’. De energietransitie biedt een uitgelezen kans om de processen met de grootste effecten en risico’s aan te pakken. Mede om de ambitie om in 2025 de veiligste site van West-Europa te worden waar te maken zullen die installaties en processen al snel en planmatig moeten worden aangepakt.  Daarover tref ik echter niets aan in het projectplan. 

Mensen in Lindenheuvel zijn bang voor toxische scenario’s in de ACN-fabriek. Slechts 50 seconden duurt het eer een gaswolk de woningen van Lindenheuvel bereikt. Dat is gewoon onverantwoord. In ieder geval is nodig dat er RDRs (redelijk dichte ruimtes) komen en dat er een TGB-systeem (terreingrensbewaking) komt aangezien de huidige procedure veel en veel te lang duurt in geval van zo’n uitbraak. 

En dan wil men nieuwbouw van Basic Pharma nog veel dichter bij de ACN-fabriek gaan bouwen en daar zo’n 200 mensen werkzaamheden laten verrichten die ook elders verricht kunnen worden. Dat kan echt niet, indien u veiligheid serieus neemt moet u daar een stokje voor steken. 

De portefeuillehouder wil ‘de maatschappelijke meerwaarde van de betreffende activiteit afwegen tegen het gevaar en de schade die hiermee gepaard gaan.‘  Daarmee geeft hij o.a. aan dat de monetaire milieuschade die Chemelot en elke activiteit afzonderlijk met zich meebrengt moet worden bepaald. Ik vraag PS dringend er op toe te zien dat dit eindelijk ook gebeurt en milieuschade niet langer op basis van natte-vinger-werk terzijde wordt geschoven. Ook dient er berekend te worden wat de maatschappelijke en materiele schade extern Chemelot is indien een majeure calamiteit plaatsvindt. 

De totale monetaire milieuschade van de niet gemelde lachgasuitstoot bedraagt op basis van het PBL-rapport (pagina 18, 15 juni 2018, ‘Monetaire milieuschade in Nederland’) bijna 100 miljoen. 

Veiliger maken van installaties levert ruimtewinst op. Die kan Chemelot, samen met de nog uitgeefbare 97 ha, gebruiken voor nieuwe processen die daar thuishoren. Oneigenlijk gebruik van ruimte bv voor logistiek (Katoen Natie) of voor processen met een lage milieucategorie behoort daarbij vermeden te worden teneinde de schaarse ruimte efficiënt te benutten. Mens-extensieve functies op de campus en nabij Industrial Park als mede verder weg plaatsen van mens-intensieve functies lijkt me prima. Heroverweging van vestiging van Sitech Services in de Bright Houses is aan de orde. 

Samenvattend: het projectplan behoeft duidelijk bijstelling en PS behoort haar verantwoordelijkheid jegens omwonenden te nemen door er structureel voor te zorgen dat de effecten van de grootste calamiteiten geen slachtoffers onder de omwonenden veroorzaken.  U kunt nu echt voor decennia het verschil maken en missers van uw voorgangers corrigeren. 

Jack Renet,  11 oktober 2019.

Bijlage 

Werkzame personen op Chemelot ( REBIS )

Masterplan Chemelot Campus (2011, pagina 28)   Multiplier indirecte werkgelegenheid op campussen. 

Burgermanifest

Tekst Burgermanifest 6-9-2018
Achtergronden burgermanifest (oorspronkelijk) 1-1-2019 
Achtergronden burgermanifest (update) 1-2-2019
Flyer 5-9-2018

Aanvullende documenten

Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief gedeputeerde Van den Akker
Verzoek bespreken veiligheid op Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief GS

Agendaverzoek Statenlid Rossel (GroenLinks) voor FEB 1-2-2019 inzake veiligheid Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot, brief gedeputeerde Van den Akker
Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake rapport OvV over de veiligheid op Chemelot
Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel rapport OvV veiligheid op Chemelot

 

College Sittard-Geleen moet aftreden voor aanstellen adviseur 12-8-2019

Zojuist heb ik namens SPA de burgemeester een brief gestuurd in reactie op zijn brief van 8 augustus ( zie...

Geplaatst door Jack Renet op Maandag 12 augustus 2019     

 

SPA officieel aangemerkt als ANBI-instelling 08-2019

Vandaag heeft SPA bericht gekregen dat het door de belastingdienst wordt aangemerkt als een ANBI-instelling. Het is niet alleen een vorm van erkenning maar ook kunnen mensen die een donatie (gift) willen doen die van de belasting aftrekken.

Graag komt SPA in contact met mensen die de wijze waarop SPA politiek bedrijft aanstaat. Mocht u interesse hebben om politiek uw steentje aan het verbeteren van de situatie in onze gemeente bij te dragen of om alleen steunend lid te worden, schroom dan niet en neem contact op!


Voortbestaan van Het Groene Net (HGN) 20-6-2019

Voor het voortbestaan van Het Groene Net (HGN) is de komende tijd essentieel. Het aansluiten van HGN op Chemelot kan maar eens in de zes jaar en dat moment is eind dit jaar. Wanneer HGN dan niet wordt aangesloten op Olefin-4 (Chemelot) dar is het over en uit.

Er zijn grote tekorten, onrechtmatige uitgaven en onbekende (maar vermoedelijk aanzienlijke) risico's bij HGN. Maar voor de bewoners van Limbrichterveld-noord speelt vooral 'moeten wij aansluiten op HGN ja of nee ??? De gemeente wil in het kader van 'Proeftuin gasvrij Limbrichterveld' dat de woningen worden aangesloten op HGN maar de bewoners missen gewoon informatie om dat op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen. SPA heeft daarom besloten om zelf maar onderzoek te doen om de kosten te achterhalen en info te vergaren over de toekomstbestendigheid van HGN etc.

Al meerdere jaren heeft SPA veel aandacht voor de transitie en duurzame ontwikkelingen reden waarom SPA de literatuur heeft bijgehouden. SPA stelt zich op het standpunt dat de Raad zich in de positie van onze burgers moet plaatsen en de vragen die bij hun spelen als eerste moet beantwoorden. Wij missen daarom zeer dat de gemeente vrijwel geen info over de kosten en gevolgen voor onze burgers heeft verstrekt. SPA is van mening dat de gemeente veel te ver gaat om burgers te bewegen om van een bepaald COMMERCIEEL bedrijf gebruik te gaan maken.

Dat bedrijf (HGN) is gewoon een ANDERE leverancier van warmte, niets meer. HGN is een monopolist die voor vele jaren (10-15 jaar) een energiecontract met bewoners wil afsluiten en daarvoor die burgers ook nog daarvoor wil laten investeren!

SPA staat volledig achter het idee om door de 'Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld' ervaring op te doen hoe we woningen en wijken van het gas af kunnen halen. Maar dat is echt iets anders dan 'aansluiten op HGN'.

De pagina over Het Groene Net (HGN) bevat achtergrondinformatie over HGN, warmtenetten, toekomstvisies, regelgeving etc. Met deze pagina wil SPA onze burgers de gelegenheid geven om zelf relevante informatie te beoordelen. SPA zal deze pagina bijhouden en uitbouwen.

Reactie op brief HGN aan SPA – 20 juni 2019 
en de presentatie 
SPA – HGN presentatie – 20 juni 2019 
bevatten resultaten van het verrichte onderzoek.

Commissievergadering Provinciale staten veiligheid op Chemelot 10 oktober 2019

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten heeft Jack Renet op 11 oktober 2019 ingesproken bij het onderwerp 'Veiligheid op Chemelot'.

Per 31 december 2018 hadden de bedrijven op Chemelot Industrial Park 4483 WPs en op de Campus 1294. Deze 5777 Chemelotters (slechts 228 meer dan in 2005) doen ongetwijfeld hun best veilig te werken, maar het is niet voldoende. U, leden van Provinciale Staten, bent verantwoordelijk voor hun veiligheid en voor de veiligheid van de omwonenden.

Scenario’s gerelateerd aan Tankenpark-2 en 3 resulteren in enorme schade binnen en buiten de hekken van Chemelot met heel veel slachtoffers in een gebied waar zo’n 70000 mensen wonen. De Veiligheidsregio zal ook niet voor de lol een sirenegebied met ruim 186000 mensen hebben vastgesteld.

De Koepelvergunning resulteert er in dat duizenden mensen die op Chemelot aanwezig zijn NIET worden meegeteld in de berekeningen van het groepsrisico van elke fabriek afzonderlijk en Chemelot als geheel. In feite worden deze mensen als ‘aanvaardbare slachtoffers’ aangemerkt. Dat kan er bij mij echt niet in.

De krant van woensdag meldt dat een hardleerse Jihadstrijder uit Maastricht drones aanschaft! Ik vraag de portefeuillehouder of Tankenpark 2 en 3, de ACN-fabriek en de Ammoniakfabriek bestand zijn tegen aanvallen met drones. U, leden van Provinciale Staten, vraag ik ‘welk recht heeft een bedrijf om de levens van tienduizenden omwonenden op het spel te zetten voor economisch gewin ?’ Zeg nooit dat iets niet kan gebeuren wanneer je dat niet heel zeker weet’. (Prof Ale).

Chemelot ligt niet naast Geleen, Stein en Beek zoals de portefeuillehouder schrijft, maar tussen de woonwijken van deze gemeenten constateert de OVV. Al in 2011 zei een VRZL-medewerker tijdens een presentatie van het risicodiagram Zuid-Limburg ‘Het is niet zozeer de vraag of het ooit echt mis gaat bij Chemelot maar wanneer.’  SE Fireworks mocht niet herbouwen op dezelfde plek nadat 40 ha verwoest waren. Wachten wij totdat minimaal 2450 ha verwoest is eer er iets gedaan wordt om de onveiligste installaties te ontmantelen? Niet de afbouw van de effecten en de risico’s staan in het projectplan centraal maar een afgewogen uitbreiding van de onveiligheid.

De portefeuillehouder heeft het over ‘Bufferzone rond Chemelot’.  NEE!!! Vrijwel geheel Geleen en Stein en grote delen van Beek vallen binnen de 1%-letaliteitsgrens. Wanneer het streven is dat er geen ‘(zeer) kwetsbare objecten’ meer in de omgeving van Chemelot mogen voorkomen betekent dit o.a. dat er geen lagere scholen meer gevestigd mogen zijn in de wijken rond Chemelot. In feite betekent dit dat die wijken ten dode zijn opgeschreven. Onacceptabel. Chemelot is het probleem, niet de omgeving!! 

Er is al een bufferzone, van uitbreiding kan geen sprake zijn. Buiten het terrein behoren geen slachtoffers te kunnen vallen. Zoiets geldt ook voor andere bedrijven en particulieren. Het Burgermanifest verwoordt duidelijk wat nodig is voor omwonenden. Besef dat uw primaire taak bescherming van de bevolking is en niet het spekken van de bankrekening van Arabische sjeiks en anderen ten koste van de omwonenden. 

CE Delft e.a. geven aan dat ‘De olieraffinage en petrochemische industrie zullen verdwijnen zoals we deze kennen’. De energietransitie biedt een uitgelezen kans om de processen met de grootste effecten en risico’s aan te pakken. Mede om de ambitie om in 2025 de veiligste site van West-Europa te worden waar te maken zullen die installaties en processen al snel en planmatig moeten worden aangepakt.  Daarover tref ik echter niets aan in het projectplan. 

Mensen in Lindenheuvel zijn bang voor toxische scenario’s in de ACN-fabriek. Slechts 50 seconden duurt het eer een gaswolk de woningen van Lindenheuvel bereikt. Dat is gewoon onverantwoord. In ieder geval is nodig dat er RDRs (redelijk dichte ruimtes) komen en dat er een TGB-systeem (terreingrensbewaking) komt aangezien de huidige procedure veel en veel te lang duurt in geval van zo’n uitbraak. 

En dan wil men nieuwbouw van Basic Pharma nog veel dichter bij de ACN-fabriek gaan bouwen en daar zo’n 200 mensen werkzaamheden laten verrichten die ook elders verricht kunnen worden. Dat kan echt niet, indien u veiligheid serieus neemt moet u daar een stokje voor steken. 

De portefeuillehouder wil ‘de maatschappelijke meerwaarde van de betreffende activiteit afwegen tegen het gevaar en de schade die hiermee gepaard gaan.‘  Daarmee geeft hij o.a. aan dat de monetaire milieuschade die Chemelot en elke activiteit afzonderlijk met zich meebrengt moet worden bepaald. Ik vraag PS dringend er op toe te zien dat dit eindelijk ook gebeurt en milieuschade niet langer op basis van natte-vinger-werk terzijde wordt geschoven. Ook dient er berekend te worden wat de maatschappelijke en materiele schade extern Chemelot is indien een majeure calamiteit plaatsvindt. 

De totale monetaire milieuschade van de niet gemelde lachgasuitstoot bedraagt op basis van het PBL-rapport (pagina 18, 15 juni 2018, ‘Monetaire milieuschade in Nederland’) bijna 100 miljoen. 

Veiliger maken van installaties levert ruimtewinst op. Die kan Chemelot, samen met de nog uitgeefbare 97 ha, gebruiken voor nieuwe processen die daar thuishoren. Oneigenlijk gebruik van ruimte bv voor logistiek (Katoen Natie) of voor processen met een lage milieucategorie behoort daarbij vermeden te worden teneinde de schaarse ruimte efficiënt te benutten. Mens-extensieve functies op de campus en nabij Industrial Park als mede verder weg plaatsen van mens-intensieve functies lijkt me prima. Heroverweging van vestiging van Sitech Services in de Bright Houses is aan de orde. 

Samenvattend: het projectplan behoeft duidelijk bijstelling en PS behoort haar verantwoordelijkheid jegens omwonenden te nemen door er structureel voor te zorgen dat de effecten van de grootste calamiteiten geen slachtoffers onder de omwonenden veroorzaken.  U kunt nu echt voor decennia het verschil maken en missers van uw voorgangers corrigeren. 

Jack Renet,  11 oktober 2019.

Bijlage 

Werkzame personen op Chemelot ( REBIS )

Masterplan Chemelot Campus (2011, pagina 28)   Multiplier indirecte werkgelegenheid op campussen. 

Burgermanifest

Tekst Burgermanifest 6-9-2018
Achtergronden burgermanifest (oorspronkelijk) 1-1-2019 
Achtergronden burgermanifest (update) 1-2-2019
Flyer 5-9-2018

Aanvullende documenten

Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief gedeputeerde Van den Akker
Verzoek bespreken veiligheid op Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief GS

Agendaverzoek Statenlid Rossel (GroenLinks) voor FEB 1-2-2019 inzake veiligheid Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot, brief gedeputeerde Van den Akker
Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake rapport OvV over de veiligheid op Chemelot
Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel rapport OvV veiligheid op Chemelot

 

College Sittard-Geleen moet aftreden voor aanstellen adviseur 12-8-2019

Zojuist heb ik namens SPA de burgemeester een brief gestuurd in reactie op zijn brief van 8 augustus ( zie...

Geplaatst door Jack Renet op Maandag 12 augustus 2019     

 

SPA officieel aangemerkt als ANBI-instelling 08-2019

Vandaag heeft SPA bericht gekregen dat het door de belastingdienst wordt aangemerkt als een ANBI-instelling. Het is niet alleen een vorm van erkenning maar ook kunnen mensen die een donatie (gift) willen doen die van de belasting aftrekken.

Graag komt SPA in contact met mensen die de wijze waarop SPA politiek bedrijft aanstaat. Mocht u interesse hebben om politiek uw steentje aan het verbeteren van de situatie in onze gemeente bij te dragen of om alleen steunend lid te worden, schroom dan niet en neem contact op!


Voortbestaan van Het Groene Net (HGN) 20-6-2019

Voor het voortbestaan van Het Groene Net (HGN) is de komende tijd essentieel. Het aansluiten van HGN op Chemelot kan maar eens in de zes jaar en dat moment is eind dit jaar. Wanneer HGN dan niet wordt aangesloten op Olefin-4 (Chemelot) dar is het over en uit.

Er zijn grote tekorten, onrechtmatige uitgaven en onbekende (maar vermoedelijk aanzienlijke) risico's bij HGN. Maar voor de bewoners van Limbrichterveld-noord speelt vooral 'moeten wij aansluiten op HGN ja of nee ??? De gemeente wil in het kader van 'Proeftuin gasvrij Limbrichterveld' dat de woningen worden aangesloten op HGN maar de bewoners missen gewoon informatie om dat op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen. SPA heeft daarom besloten om zelf maar onderzoek te doen om de kosten te achterhalen en info te vergaren over de toekomstbestendigheid van HGN etc.

Al meerdere jaren heeft SPA veel aandacht voor de transitie en duurzame ontwikkelingen reden waarom SPA de literatuur heeft bijgehouden. SPA stelt zich op het standpunt dat de Raad zich in de positie van onze burgers moet plaatsen en de vragen die bij hun spelen als eerste moet beantwoorden. Wij missen daarom zeer dat de gemeente vrijwel geen info over de kosten en gevolgen voor onze burgers heeft verstrekt. SPA is van mening dat de gemeente veel te ver gaat om burgers te bewegen om van een bepaald COMMERCIEEL bedrijf gebruik te gaan maken.

Dat bedrijf (HGN) is gewoon een ANDERE leverancier van warmte, niets meer. HGN is een monopolist die voor vele jaren (10-15 jaar) een energiecontract met bewoners wil afsluiten en daarvoor die burgers ook nog daarvoor wil laten investeren!

SPA staat volledig achter het idee om door de 'Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld' ervaring op te doen hoe we woningen en wijken van het gas af kunnen halen. Maar dat is echt iets anders dan 'aansluiten op HGN'.

De pagina over Het Groene Net (HGN) bevat achtergrondinformatie over HGN, warmtenetten, toekomstvisies, regelgeving etc. Met deze pagina wil SPA onze burgers de gelegenheid geven om zelf relevante informatie te beoordelen. SPA zal deze pagina bijhouden en uitbouwen.

Reactie op brief HGN aan SPA – 20 juni 2019 
en de presentatie 
SPA – HGN presentatie – 20 juni 2019 
bevatten resultaten van het verrichte onderzoek.