NIEUWSOVERZICHT   
NIEUWSOVERZICHT    
Nieuws 2018

Bijdrage SPA antiradicaliseringsbeleid

Bijdrage Jack Renet (SPA) aan de discussie antiradicaliseringsbeleid tijdens de raadsvergadering van 08 november 2018 in Sittard-Geleen.

Luister hier : 

School en sport-accommodaties middengebied Grevenbicht - Obbicht 25-10-2018

 

Raadsvergadering 25 oktober 2018

Bijdrage Jack Renet (SPA) aan de discussie tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2018 in Sittard-Geleen over de motie inzake herijking van de investering voor de school- en sportvoorzieningen tussen Obbicht en Grevenbicht.

Bespreking raadsvergadering 25 oktober 2018 - Middengebied Obbicht+Grevenbicht

 

Subsidie evenementen

Een tijdje geleden vroeg iemand  SPA om de subsidies van evenementen te bekijken. Dat was SPA toch al van plan in het kader van het bekijken van ALLE subsidies, maar samen met de noodzaak om naar bezuinigingsposten te kijken vormde dat wel de aanleiding om dat de afgelopen weken te doen.

In onderstaand overzicht staan welke 'incidentele' subsidies verleend zijn voor evenementen in 2017. Deze zijn afkomstig uit het subsidieregister dat van de gemeentelijke website werd gehaald. Ze vallen onder 'Nadere regels subsidiëring evenementen'.

De tweede bron die werd gebruikt is het 'meerjarig budget per product' waarin alle inkomsten en uitgaven vermeld staan. Daarin staat de realisatie van 2017 en de begroting voor 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Alle overzichten zijn gemaakt op basis daarvan.

Wat meteen opvalt is dat voor Sint Rosa en de Wentjerdruim enorme subsidies worden verleend. In 2017 was dat 171.000 en 152.000 terwijl voor de komende jaren 119.000 en 90.000 begroot zijn, bijna net zoveel als voor alle andere evenementen bij elkaar.

Kijk je naar alle overige evenementen dan zie je dat enkele evenementen tussen 25.000 en 40.000 euro subsidie ontvangen.

Zo ver SPA kon nagaan zijn alleen directe kosten meegenomen.

We hebben de 'Algemene kosten evenementen' en bij 'Evenementensubsidie' de post 'Capaciteit eigen personeel' bij elkaar gezet (Zie bijlage).

De begroting 2018 geeft onder de post 'Capaciteit eigen personeel' het heel hoge bedrag van 408.000. Verder zagen we dat niet terug.

De 'indirecte lasten' plus de 'directe lasten' over 2017 zijn gelijk aan de 'directe baten' (110.000). Daarbij valt op dat er MINUS 250.000 is geboekt op 'bijdrage eigen gemeente-onderdelen' als onderdeel van de 'indirecte lasten' van de 'Algemene kosten evenementen'. Mogen wij dat (naast de expliciet geboekte 71.000) vertalen als 'inzet van gemeentelijk personeel en materiaal t.b.v. evenementen' ? De overige algemene kosten tbv evenementen waren in 2017 o.i. niet erg hoog.

Begroot is voor 2019 t/m 2022 dat er 113.000 beschikbaar is voor inzet van eigen personeel t.b.v. evenementen.

Het laatste overzicht toont dat bij de 'Gemeentelijke Onbrand evenementen' er enorme verschillen zijn. Het Oktoberfeest levert blijkbaar niks op (overigens : de bijlage over het Oktoberfeest toont dat de realisatie in 2017 dubbel zoveel omzet heeft als begroot voor de jaren daarna). De Gelaender Kermis wordt geacht 29.000 op te leveren terwijl de Carnavalszesdaagse een 'normale subsidie' van 20.000 ontvangt.

SPA is van mening dat er drastisch gesneden moet worden in de subsidies voor Sint Rosa en Wentjerdruim en wel meteen, zeker met het oog op de grote financiele problemen die de gemeente momenteel heeft. De subsidies aan beide evenementen zullen moeten worden teruggebracht tot normale proporties bv 45.000 en 35.000 euro.

SPA zal bij de komende discussies over de begroting 2019 inbrengen om structureel (119 + 90 - 45 - 35) = 129 mille te besparen op de subsidies aan Sint Rosa en Wentjerdruim.

SPA in nieuwe coalitie 11-06-2018

Samen Politiek Actief (SPA) heeft besloten de uitnodiging om deel uit te maken van de nieuwe coalitie in Sittard-Geleen te accepteren.

Vanaf eind 2016 heeft SPA stevig oppositie gevoerd en er telkens weer op gewezen dat het echt anders moet op bestuurlijk, financieel en sociaal gebied. Doordat SPA programmatisch goed aansluit bij de reeds gevormde coalitie verwacht SPA haar opvattingen beter te kunnen realiseren van uit de coalitie dan van uit de oppositie.

SPA wil:

 • bestuurlijke vernieuwing die o.a. moet resulteren in meer invloed van burgers op hun directe omgeving en meer dualisme in de Raad waarbij het College minder mandaten heeft,
 • structureel gezond financieel beleid met uitgaven en inkomsten in balans,
 • dat voor besluiten met grote impact onderzocht wordt wat het draagvlak onder de inwoners is,
 • dat uitgangspunt is dat wij geen stad maar een gemeente zijn met veertien kernen waaronder twee grote waarvan de centra gelijkwaardig maar onderscheidend worden ontwikkeld,
 • voorwaarden scheppen waardoor het eenwordingsproces eindelijk een echte kans krijgt,
 • een transparante en evenwichtige verdeling van financiёle middelen over de wijken, kernen en centra,
 • sociaal beleid waarin de hulpvraag centraal staat en alle inwoners op menswaardige wijze kunnen meedoen,
 • forse stappen zetten t.a.v. duurzaamheid,
 • een seniorvriendelijke gemeente met goede decentrale voorzieningen,
 • het mogelijk maken dat ouderen ook echt langer thuis kunnen blijven wonen en kernen zich vernieuwen doordat jongeren en jonge gezinnen zich er weer kunnen en willen vestigen,
 • de neergang van het Geleense centrum stoppen door het verblijf daar te veraangenamen en er kansen voor jonge ondernemers ontstaan,
 • geen prestigeprojecten,
 • de uitspraak ‘De overheid is er voor haar burgers en niet andersom’ in praktijk wordt gebracht.

SPA hoopt dat zowel oppositie- als coalitiepartijen kritisch en open zijn en blijven ten aanzien van alle ingebrachte voorstellen aangezien wij er van uitgaan dat alle partijen het beste voorhebben met de gemeente en haar inwoners.

SPA zal elke inbreng op inhoud beoordelen en gepaste kritiek niet schuwen teneinde te bereiken dat de gemeente er over vier jaar een stuk beter voorstaat dan nu. SPA staat voor samen politiek actief zijn.

Gestapo Knallmuzik NEIN ! 12-3-2018

Mede dankzij Art.37 vragen van SPA heeft de organisatie van Mama's Pride uiteindelijk toch besloten uit respect te handelen voor de vele slachtoffers van de tweede wereldoorlog.


Gisterenavond 8 maart vond de bijeenkomst 'Actief burgerschap & Politiek' in 't Plenkhoes plaats. 
Deze bijeenkomst was gericht op het bevorderen van het gaan stemmen onder mensen met een migranten achtergrond.

Na inleidingen over de organiserende organisaties volgde een quiz door Prodemos die eenvoudige vragen stelde over de verkiezingen. De overgrote meerderheid van de aanwezigen beantwoordde die vragen telkens correct.

Alle 12 partijen waren aanwezig en vaardigden een spreker af naar een panel (zie foto).

Vervolgens mochten alle panelleden zich voorstellen waarbij expliciet gevraagd werd om ook iets over de ouders, de herkomst en de reden om in de politiek te gaan te vertellen.

SPA was met 8 personen aanwezig.

Daarna kwamen drie stellingen aan bod waarbij het panel gevraagd werd of men het er mee eens was of niet. Ieder panellid kreeg de gelegenheid het standpunt toe te lichten. Telkens bleek er veel overeenstemming te zijn. Zelfs degenen die 'anders' stemden gaven redenen aan die dicht in de buurt van de anderen kwamen. Pas op het moment dat vanuit de zaal vragen kwamen, kwam er enige discussie en verschil van mening.

De eerste vraag was een vraag die SPA aan Kieskompas heeft bijgedragen : "Om ouderen langer thuis te laten wonen moet de gemeente hen een subsidie geven om de eigen woning aan te passen".  Conform datgene wat bij Kieskompas aangeeft antwoordden PVV en VVD 'Nee' terwijl de rest 'Ja' antwoordde.

In de daarop volgende discussie kwam eigenlijk naar voren dat men vond dat indien mensen het zelf niet kunnen betalen de gemeente van uit de Wmo moet bijspringen indien noodzakelijk.

In de volgende stelling werd gevraagd of de gemeente mensen met een minimum inkomen moet aanvullen om te kunnen participeren. Al snel werd die vraag beantwoord met 'voor kinderen moet er geld beschikbaar gesteld worden om te sporten'. Dat veranderde in 'voor zwemles moet geld zijn'. Alhoewel er nuanceverschillen waren, was iedereen het er over eens dat het een goede zaak was dat schoolzwemmen wordt ingevoerd en dat daarvoor geld beschikbaar moet komen. Van uit de zaal kwamen enkele opmerkingen. Ik heb ingebracht dat er ook ouderen zijn die het niet kunnen betalen om te sporten of op een andere wijze te participeren en dat leeftijdsdiscriminatie niet op zijn plaats is.

De derde stelling was of de gemeente moest bijdragen middels subsidie in de woningaanpassing om mensen langer in hun woning te laten wonen. In feite lijkt die op de eerste stelling. Tijdens de discussie gaf de VVD van uit de zaal aan 'laat de woningcorporaties maar flink betalen'. Daar werd op gereageerd dat het een samenspel tussen gemeente en woningcorporatie moet zijn. Ook werd aangegeven dat er bij (ver)bouw veel meer naar levensloopbestendig moet worden gekeken en dat er nadien ook gekeken moet worden naar 'de juiste persoon in de juiste aangepaste woning'.

Helaas moet ook dit keer worden vastgesteld dat er heel weinig niet-tot-een-politieke-partij-behorende-mensen aanwezig waren (afgezien van de organisatoren).
Bovendien was er ook dit keer niet echt sprake van een debat en zeker geen debat op het scherp van de snede over de belangrijkste thema's die in deze gemeente spelen en was er alweer geen TV-uitzending.

Dat is bijzonder triest want we hebben een verkiezingscampagne gehad zonder ook maar een debat waarin de lijsttrekkers echt met elkaar debatteerden en zonder dat er ook maar een TV-debat is geweest.

Opgemerkt moet worden dat na afloop een autochtone man naar me toe kwam die vroeg waar vrijdag het verkiezingsdebat wordt gehouden. Helaas moest ik hem teleurstellen en vertellen dat de meeste partijen niet willen deelnemen en er daarom geen verkiezingsdebat zal worden gehouden.....

SPA was in het panel vertegenwoordigd door Leila Lasri. Zij deed haar woordje.

Aankoop Kloosterkwartier door Lebens (CDA) 7-3-2018

Lebens wil TOCH aankopen......

SPA accepteert NIET dat Lebens of het College vóór de verkiezingen overgaat tot aankoop van het Kloosterkwartier. Mocht dat toch gebeuren dan is er voor het CDA geen plaats in een coalitie waaraan SPA deelneemt. Bovendien zal SPA zich beraden of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de betrokken bestuurders en of het mogelijk is de aankoop ongedaan te maken.

Sowieso wil SPA onderzoek naar de rol van de burgemeester in dit politieke spel in relatie tot het aflassen van de reguliere raadsvergadering van 15 maart.

 

Kieskompas vragen en antwoorden SPA 25-2-2018

Bij de onderstaande vragen kunt u de stellingen en antwoorden van SPA vinden en tevens kunt u onder de vragen een overzicht zien van het stemgedrag van alle partijen tijdens de raadsvergaderingen van de afgelopen raadsperiode.

1 Bij de verdeling van cultuursubsidies moet de Limburgse volkscultuur voorrang krijgen.

Anwoord SPA : Mee eens.

SPA vindt dat evenementen gerelateerd aan de Limburgse volkscultuur in principe prevaleren boven andere evenementen van gelijke omvang.

2 De gemeente moet zich verzetten tegen de kerncentrale in Tihange (België).

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Een kernincident in Tihange heeft weliswaar catastrofale gevolgen maar wordt onwaarschijnlijk geacht door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een pandemie en een groot incident op / bij Chemelot wordt echter 'mogelijk' gehouden oftewel 'er zijn geen concrete aanwijzingen, de gebeurtenis is voorstelbaar'. De gevolgen van een explosie van Tankenpark-3 zijn echter voor nagenoeg heel Geleen rampzalig. SPA is het er daarom mee eens dat de gemeente meewerkt aan het bespoedigen van de sluiting van Tihange, maar de aanwezigheid van Chemelot vormt voor Sittard-Geleen een veel grotere en reëlere dreiging. SPA is daarom van mening dat de gemeente hier veel actiever in moet zijn en er voor moet zorgen dat Chemelot de impact van zo'n incident moet verkleinen. Geleen ligt niet bij Chemelot maar Chemelot ligt bij Geleen !

3 Om straathandel tegen te gaan, moeten buitenlanders ook wiet kunnen kopen in de coffeeshops in Sittard-Geleen.

Antwoord SPA : Helemaal niet mee eens.

SPA steunt het invoeren van het I-criterium ( Ingezetenen criterium ). Wij hebben gezien hoe mensen in de omgeving van de coffeeshops ernstige overlast ondervonden van en geïntimideerd waren door drugsrunners en anderen die daarbij hoorden. SPA vond het niet normaal dat 20% van de bezoekers aan Sittard-Geleen naar de cofffeeshops kwamen sinds Maastricht het I-criterium invoerde.

4 Sittard-Geleen moet gaan fuseren met de andere gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek (Beek en Stein).

Antwoord SPA: Helemaal niet mee eens.

Herindeling zal volgens SPA de problemen voor Sittard-Geleen niet oplossen, mogelijk zelfs vergroten. Voor de inwoners van de omringende gemeenten zal samenvoeging nadelen hebben. Zij krijgen bestuur dat op grotere afstand staat met het grote gevaar dat gelden niet langer in hun directe omgeving besteed worden maar in grote projecten belanden waarvan het twijfelachtig is of daarvoor draagvlak bij de bevolking in de gehele gemeente is. Dat moet je niet willen als verantwoordelijke bestuurders, je kunt veel beter goed samenwerken waarbij ook belangen van kleinere omliggende gemeenten goed worden behartigd in plaats van jarenlange onvrede kweken.

5 De 400m schaatsbaan Glanerbrook in Geleen moet blijven, ook als dat de gemeente geld kost.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

In december 2017 stemden de coalitiepartijen, de Stadspartij en DNA voor centralisatie van zwemmen en schaatsen. Met gevolg dat de 400 m baan van Glanerbrook en de zwembaden van het Anker en de Hateboer gaan sluiten. Dat betekent niet alleen het einde van het langebaan schaatsen in Geleen, maar ook van het wielrennen aangezien beide nauw gerelateerd zijn. SPA stemde tegen en zal proberen het genomen besluit terug te draaien.

6 De Brightlands campus mag uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van groen.

Antwoord SPA : Helemaal niet mee eens.

Chemelot wil op een terrein met ecologische waarde van circa 125 hectare groot uitbreiden in noordelijke richting. SPA heeft hier grote moeite mee. Bovendien wordt bos- en landbouwgrond dan bedrijventerrein en daardoor minimaal €120 / m2 meer waard, in totaal zo'n €150 miljoen. SPA is van mening dat de gemeenschap een aanzienlijk deel van deze winst behoort te ontvangen. Daarbij is SPA van mening dat invulling van de ongebruikte ruimte op Chemelot, circa 90 hectare, dient te gebeuren alvorens verdere verkleining van het toch al geringe onbebouwde deel van de gemeente actueel wordt.

7 Poppodium Volt moet zelfstandig zijn.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Het aantal betalende bezoekers bij de podiumkunsten bij de Domijnen vertoonde in 2016 een teruggang van 11% en een van de drie bezoekers blijkt niet te betalen. SPA concludeerde dat de financiële resultaten van de Domijnen zodanig zijn dat het zo maar kan zijn dat indien de integratie van Volt bij de Domijnen tegenvalt het cultuurbedrijf in problemen komt en er om nog meer geld gevraagd gaat worden. Het is daarom zeer de vraag of de gemeente op dit moment wel moet willen dat Volt integreert binnen de Domijnen. SPA deed een voorstel om Volt te verzelfstandigen en de subsidie op termijn tot redelijke proporties terug te brengen en vroeg dit te onderzoeken. De zakelijke leiding van Volt zag dit voorstel als "mogelijk haalbaar".

8 Om de winkelgebieden in Sittard en Geleen aantrekkelijker te maken, mogen nieuwe winkels alleen nog in de stadscentra komen.

Antwoord SPA : Niet mee eens.

SPA wil dat de gemeente stimuleert dat er ook in de kleinere kernen basisvoorzieningen blijven of komen.Vooral ouderen, waarvan er steeds meer komen, kunnen hier veel baat bij hebben en daardoor ook langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en functioneren. SPA wil onderzoeken of het in stand houden van een klein winkeltje waar dagelijkse boodschappen kunnen worden gedaan, wellicht in combinatie met andere 'handige' zaken, verantwoord is. Wanneer zo'n winkeltje niet rendabel te maken is zou de gemeente hiervoor wellicht loonsuppletie tot minimumloon kunnen verstrekken op basis van de waarde van 'maatschappelijk nut'.

9 Er moeten meer evenementen komen buiten het stadscentrum Sittard.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

SPA is van mening dat evenementen een bijdrage leveren aan de levendigheid van buurten, wijken en stadsdelen en aan de cohesie van de bevolking. Daarom wil SPA dat evenementen, groot en klein, gestimuleerd worden door de gehele gemeente waarbij een goede spreiding plaatsvindt en onderlinge concurrentie van evenementen die in de centra georganiseerd worden vermeden wordt.

10 In plaats van dure koopwoningen, moeten er meer goedkope huurwoningen worden gebouwd.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Doordat woningcorporaties heel goedkope huurwoningen slopen en er dan duurdere huur- of koopwoningen worden gebouwd wordt het praktisch / financieel gezien erg lastig dat dezelfde mensen terugkeren in die buurt. SPA wil in zo'n situatie dat er een langjarige regeling wordt getroffen dat de netto maandlasten voor huur en energie, afgezien van algemene stijgingen, voor de huurders gelijk blijven waardoor ook huurders met een laag inkomen weer naar hun buurt kunnen terugkeren.

11 Ambtenaren moeten in bestaande leegstaande kantoren worden geplaatst, in plaats van in de geplande nieuwbouw.

Antwoord SPA : Mee eens.

Bij het zoeken naar dekking van de tekorten voor 2017 tot 2020 bleek het College niet bereid haar beleid ter discussie te stellen. Men wilde wel groen licht krijgen voor investering van 27 miljoen voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting. Omdat er vrijwel geen financiële en inhoudelijke informatie werd verstrekt stemde SPA, weer als enige partij, hier niet mee in. SPA wil een verantwoord financieel beleid voeren en daarbij alternatieven, waaronder huisvesting in bestaande kantoren, kunnen vergelijken.

12 Om ouderen langer thuis te laten wonen moet de gemeente hen een subsidie geven om de eigen woning aan te passen.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Wanneer de kinderen de deur uit zijn of wanneer men alleenstaande is geworden kan men vaak volstaan met minder ruimte. Vanwege optredende lichamelijke beperkingen zijn woningaanpassingen vaak nodig om nog zelfstandig te kunnen wonen en de regie te houden. Gemeentelijke subsidie van dergelijke aanpassingen om dit mogelijk te maken zijn in lijn met het beleid.

13 Het gemeentelijk geld is ongelijk verdeeld over de verschillende stadsdelen.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Investeringen werden volstrekt scheef over de gemeente verdeeld.

14 Er mag geen asielzoekerscentrum komen in Sittard-Geleen.

Antwoord SPA : Neutraal.

Asielzoekers die de afgelopen jaren in het AZC van Sweikhuizen verbleven bezochten frequent winkelcentrum Zuidhof en het centrum van Geleen. Bij een hernieuwde komst van grote aantallen asielzoekers naar Nederland steunt SPA kortdurende opvang zoals de gemeente deze enkele jaren geleden leverde. SPA gaat er van uit dat in een dergelijke situatie het AZC van Sweikhuizen wederom grote aantallen asielzoekers zal huisvesten en dat een additioneel AZC in Sittard-Geleen dan niet aan de orde zal zijn. Mocht de Regering toch een verzoek aan de gemeente doen dan zullen wij ons daarover beraden.

15 De gemeente moet geld uittrekken voor een vrijwilligersvergoeding.

Antwoord SPA : Mee eens.

Voor degenen die niet in staat blijken om vooruit te komen zullen we maatwerk moeten bedenken dat het voor hun toch mogelijk maakt om goed te participeren in onze samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Door toekenning van de wettelijke vrijwilligersvergoeding kunnen zij dan bovendien aan armoede ontsnappen.

16 De lokale belastingen moeten omlaag, ook al gaat dit ten koste van gemeentelijke voorzieningen.

Antwoord SPA : Mee eens.

In november 2017 keurde de hele oppositie de begroting af omdat het College haar beleid niet ter discussie wilde stellen op het moment dat er grote gaten in de begroting 2018 waren ondanks verhoging van lokale lasten. SPA, DNA en de Stadspartij stemden ook tegen verhoging van de lokale lasten, de andere partijen stemden voor. Omdat verhoging van lokale lasten heel hard voelbaar is voor mensen met een erg laag inkomen en deze groep groeit wil SPA verhoging van lokale lasten vermijden, zelfs indien dit ten koste gaat van gemeentelijke voorzieningen die de mensen niet direct raken.

17 De gemeente Sittard-Geleen moet experimenteren met het basisinkomen.

Antwoord SPA : Neutraal.

Ofschoon SPA niet principieel tegenstander van een 'basisinkomen' is, laat de financiële positie niet toe dat Sittard-Geleen hiermee experimenteert tenzij de nationale overheid alle directe en indirecte kosten draagt.

18 Parkeren in de centra moet gratis worden, ook al kost het de gemeente geld.

Antwoord SPA : Neutraal.

Veel winkeliers en consumenten geven telkens weer aan dat parkeerkosten demotiverend werken voor het bezoeken van centra. De omliggende plaatsen Tüddern, Beek en Stein hebben allemaal gratis parkeren bij hun winkelcentra en velen geven aan dat dat een belangrijk argument vormt om buiten onze centra te winkelen. Ondanks dat het huidige parkeerbeleid lagere kosten met zich meebrengt voor centrumbezoekers dan in qua omvang vergelijkbare plaatsen wordt de tijdsdruk van betaald parkeren nog steeds als negatief ervaren. Betaald parkeren bij het ziekenhuis wordt door velen zelfs als onrechtvaardig ervaren. SPA zou graag zien dat parkeren in de centra maar vooral bij het ziekenhuis gratis wordt. De financiële haalbaarheid lijkt echter twijfelachtig aangezien dat betekent dat de baten, jaarlijks ongeveer 5,5 miljoen, ergens anders vandaan moeten komen. Verhoging van lokale lasten acht SPA zeer ongewenst. Verlaging van de parkeerkosten bij het ziekenhuis, bijvoorbeeld door het eerste uur gratis te maken, vindt SPA echter nodig. Verhoging van parkeerkosten in de centra ziet SPA niet zitten omdat dan de concurrentiepositie, vooral van Geleen, nog verder onder druk komt te staan. Zowel de binnenstad van Sittard als het centrum van Geleen zijn voetgangerszones. Gebruik van parkeergarages in en nabij de centra wordt aangemoedigd middels verlaagde kosten of enkele uren gratis parkeren. Parkeren op straatniveau wordt ontmoedigd door niet-gratis parkeren. Het gratis maken van parkeren op straatniveau kan negatief werken op het autoluw maken van de centra en zal er toe leiden dat langparkeerders en werknemers van bedrijven of de gemeente veel plaatsen bezetten waardoor centrumbezoekers verder weg, in woonbuurten, moeten parkeren. Dat is een ongewenste situatie.

19 Inwoners met een laag inkomen hoeven geen eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp te betalen, ook al kost dit de gemeente geld.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Aangezien onze gemeente, ondanks grote bezuinigingen opgelegd door het Rijk, de afgelopen raadsperioden jaarlijks geld overhield op de Wmo (samen vele miljoenen) en dat vervolgens gebruikte om begrotingsgaten te dichten, is SPA van mening dat het ongepast is dat inwoners van Sittard-Geleen veel hogere eigen bijdragen betalen dan inwoners van Maastricht en omgeving voor voorzieningen zoals de huishoudelijke hulp.SPA wil daarom dat de door het CAK berekende eigen bijdragen op het niveau van Maastricht worden gebracht. Deze, meest op ouderen gerichte, maatregel is een bijdrage in de bestrijding van armoede en eenzaamheid. De Bijzondere Bijstand maakt het mogelijk dat mensen met een heel laag inkomen de eigen bijdrage vergoed krijgen.

20 Van inwoners met een bijstandsuitkering mag een verplichte tegenprestatie worden gevraagd.

Antwoord SPA : Neutraal.

SPA is van mening dat de samenleving van mensen met een uitkering een tegenprestatie mag verlangen maar dat deze vooral op maatschappelijk en sociaal vlak wordt ingevuld en niet door bedrijven te gerieven door tegen lage kosten mensen met behoud van uitkering te laten werken.

21 De gemeente moet investeren in meer laadpalen voor elektrische auto's.

Antwoord SPA : Niet mee eens.

In Nederland en wereldwijd wint autorijden op duurzame energie steeds meer terrein. SPA vindt dat een goede zaak en stond daarom achter het plaatsen van gemeentelijke laadpalen voor elektrische auto's. Aangezien dergelijke laadpalen steeds meer de benzine-tankstations vervangen ziet SPA geen noodzaak meer dat de gemeente hierin investeert.

22 In Sittard-Geleen moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan.

Antwoord SPA : Neutraal.

Nu de nationale overheid een experiment met legale wietteelt niet uitsluit gaan in Sittard-Geleen stemmen op om voor zo'n experiment te opteren. Voor SPA hoeft dat niet zo nodig, wij zien dit niet bijdragen aan een positief imago voor onze gemeente en zien de meerwaarde daarvan voor de gemeente niet. Mocht er toch een experiment komen dan vraagt dat om extra veiligheidsmaatregelen die de gemeenschap mogelijk geld kosten en in ieder geval een gevoel van onbehagen zullen oproepen bij een deel van de bevolking. Als mogelijke locatie voor een experiment komt wellicht de steenberg op Chemelot in aanmerking. Deze ligt reeds binnen een beveiligde omgeving en is slecht bereikbaar, hetgeen SPA in dit geval een voordeel vindt.

23 Alle recreatieve zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen.

Antwoord SPA : Mee eens.

Op 7 oktober maakte SPA het statement 'Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van Geleen en voor de verenigingen die er gevestigd zijn. Het verwijderen of verminderen van kernactiviteiten, waaronder zwemmen en schaatsen, tast de levensvatbaarheid van het gehele sportcomplex en alle daar sportende verenigingen aan hetgeen grote maatschappelijke en sociale gevolgen heeft en is daarom onacceptabel.'. Dit statement werd door alle in Glanerbrook gevestigde verenigingen gesteund. Tevens maakte SPA toen bekend dat sluiting van de beide andere zwembaden ongewenst is. Sluiting van het zwembad in het Anker brengt de existentie van de multifunctionele accommodatie in gevaar en is daarom niet acceptabel. Voor de Hateboer gaf SPA aan dat verbetering van de exploitatie nodig is en dat mogelijkheden hiertoe onderzocht moeten worden.

24 De gemeente mag bezuinigen op kunst en cultuur.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Op basis van haar constateringen rees bij SPA de vraag of de podiumkunsten zo belangrijk zijn voor de cultuur en voor de bevolking dat zo'n overheersende aanspraak op subsidiegelden verantwoord is. De conclusie is "Nee". Het huidige systeem voor subsdieverlening is ondoorzichtig en blijkt nauw gerelateerd aan het beleid terwijl de Raad daar maar heel weinig zicht op wordt gegeven. Weliswaar zijn er verordeningen voor verschillende categorien activiteiten maar waarop de grote verschillen in subsidie tussen de verschillende categorien gebaseerd zijn is volkomen onduidelijk. Zeker in financieel moeilijke tijden vindt SPA het nodig dat ook de beleidsmatig aan professionele instellingen verstrekte subsidies tegen het licht worden gehouden en dat de betrokken organisaties bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen van de gemeente.

25 Om de bewaakte fietsenstallingen open te kunnen houden, moeten gebruikers een bijdrage betalen.

Antwoord SPA : Mee eens.

Bewaakte fietsenstallingen kunnen een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de centra. Een kleine stallingsbijdrage in de kosten acht SPA aanvaardbaar zolang parkeren van auto’s niet gratis is. Bovendien verwacht SPA dat gebruikers van e-bikes, vanwege de waarde hiervan, graag een kleine bijdrage zullen betalen in de wetenschap dat deze bewaakt wordt.

26 Sittard-Geleen moet meer geld uittrekken om ervoor te zorgen dat nieuwkomers Nederlands leren.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

SPA wil dat nieuwkomers direct na aankomst voltijds taallessen krijgen aangevuld met vrijwilligerswerk. Dit betaalt zich dubbel en dik terug door minder integratie gerelateerde problemen en omdat zij sneller op de arbeidsmarkt actief worden.

27 Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy.

Antwoord SPA : Mee eens.

Ofschoon SPA privacy zeer serieus neemt zijn wij van mening dat het gebruik van camera's op sommige plaatsen nodig zijn om de veiligheid te bevorderen.

28 De gemeente moet actief het autogebruik van inwoners terugdringen.

Antwoord SPA : Mee eens.

In andere gemeenten blijkt de inzet van een 'wensbus' een succes. Een andere mogelijkheid kan zijn om op zaterdag en op andere drukke dagen busjes van de centra naar omliggende wijken te laten rijden. SPA wil onderzoek naar hoe de mobiliteit van mensen uit wijken en kernen kan worden vergroot. Op deze wijze kan een bijdrage worden geleverd om de centra autoluw te maken zonder parkeertarieven te verhogen.

29 In Sittard-Geleen mogen meer windmolens komen.

Antwoord SPA : Mee eens.

Wind biedt ook in Sittard-Geleen aanzienlijke mogelijkheden tot energieproductie maar stuit al decennia op weerstand vanwege horizonvervuiling en geluidproductie. SPA staat in beginsel niet negatief tegenover windenergie maar stelt wel als voorwaarde dat draagvlak onder de bevolking voorwaarde tot realisatie is. Als locatie lijken bedrijventerreinen het meest geschikt. Plaatsing van windmolens met grote wieken in woon- of toeristische locaties ziet SPA niet zitten. Waar mogelijk zou SPA de door windmolens ingenomen ruimte graag meervoudig benutten voor energieproductie bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen.

30 Mensen die zonnepanelen willen plaatsen, moeten subsidie krijgen van de gemeente.

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

Waar SPA moeite mee heeft is dat de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor het project Het Groene Net effectiever hadden kunnen worden ingezet. Indien dit geld was ingezet voor stimulering van de lokale opwekking van energie middels subsidie voor zonnepanelen was de opbrengst veel hoger geweest en hadden niet alleen mensen in een bepaald deel van de gemeente (namelijk langs het traject van HGN) structureel hun energiekosten kunnen verlagen maar mensen uit alle wijken.

31 De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen.

Antwoord SPA : Niet mee eens.

Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren. Stimuleren van gezond eten op school vindt SPA daarom van belang, maar het gaat SPA te ver dat de gemeente daarvoor zou moeten betalen.

32 Bij belangrijke besluiten moet de gemeente op verzoek van inwoners een referendum organiseren.

Antwoord SPA : Mee eens.

Ofschoon SPA er mee kan instemmen dat niet voor elk belangrijk besluit een referendum wordt uitgeschreven is SPA van mening dat indien aan de vereisten van de referendumverordening wordt voldaan burgers er recht op hebben dat het College hun niet tegenwerkt en een referendum uitschrijft.

33 Er mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd in Sittard-Geleen.

Antwoord SPA : Neutraal.

Grondwettelijk wil en kan SPA het bouwen of inrichten van een moskee niet verbieden, maar gezien de internationale situatie en de ervaringen met de moskee in de Borrekuil in Lindenheuvel is uiterste zorgvuldigheid op zijn plaats alvorens vergunning wordt verstrekt.

stemmingen

 

BIG vragen en antwoorden SPA 31-1-2018

1. Wat doen partijen wanneer opstappers inclusief zetel naar hen willen overstappen ?

SPA is geen voorstander van het opnemen van overstappers. Fusies van lokale partijen wijzen wij niet bij voorbaat af maar dan behoren die partijen op de kernpunten inhoudelijk wel overeenstemming te hebben en dat ook qua stemgedrag getoond te hebben in de Raad. Wanneer raadsleden van de ene partij naar de andere overstappen behoort de nieuwe partij geen fractievergoeding voor hun te ontvangen.

2. Wat doen raadsleden met hun zetel als ze het niet meer eens zijn met de koers van hun partij ?

SPA erkent dat er goede redenen kunnen zijn waarom iemand de partij waarvoor hij/zij is gekozen verlaat.
Die redenen kunnen op het persoonlijke of het politieke vlak liggen. Elk raadslid behoort wettelijk zonder last te oordelen. De praktijk is echter dat veel raadsleden vanwege fractiediscipline weinig speelruimte krijgen om anders te stemmen. Dat vindt SPA een slechte zaak. Binnen de kaders van het programma wil SPA dat er voldoende ruimte moet zijn voor overleg over in te nemen standpunten. Wanneer een raadslid, ondanks de ruimte voor discussie en nuancering van standpunten, met regelmaat afwijkend stemt van de andere fractieleden of wanneer een raadslid vaak moeite met de fractiediscipline heeft, kan dat volgens SPA reden zijn om uiteindelijk de fractie te verlaten. Of de achterblijvers dan wel de vertrekker(s) trouw blijven aan het verkiezingsprogramma is op voorhand niet te zeggen. Vanwege die reden kan SPA zich voorstellen dat raadsleden dan niet per definitie hun raadszetel inleveren.

3. Met welke partijen wil men het liefst in een coalitie zitten ? Wil de zittende coalitie het liefst doorgaan in de huidige samenstelling ? met welke partij wil men zeker niet samenwerken ? Sluit men partijen uit, of doet men dat zeker niet ?

SPA sluit geen partijen uit voor coalitievorming. Wel sluit SPA een coalitie uit met GOB en CDA samen omdat SPA vreest dat deze beide partijen samen dermate groot zullen zijn dat de invloed van SPA te beperkt zal zijn en het huidige beleid grotendeels zal worden voortgezet. Daaraan wil SPA niet meewerken.
De voorkeur van SPA heeft het om een coalitie te vormen met de huidige oppositiepartijen. Aanvulling met een of enkele van de huidige coalitiepartijen sluit SPA zeker niet uit zolang die partij(en) dan ook wezenlijke beleidswijzigingen voorstaan.

4. Wat voor type coalitie-akkoord wil men ? Op hoofdlijnen met ruimte of met strakke afspraken vooraf ?

SPA wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Graag zien wij dat er mogelijkheden geboden worden tot wisselende meerderheden in de Raad. De coalitiepartijen mogen wat SPA betreft verschillend denken en verschillend stemmen over onderwerpen. Het gaat er SPA om dat de gemeente goed bestuurd wordt en wij denken dat onze ideeën dienaangaande een goede basis vormen. Wanneer SPA zich voldoende herkent in de hoofdlijnen van de coalitie en voldoende vertrouwen in de deelnemende partijen en personen heeft doen wij graag mee in de coalitie, anders niet.

5. Hoe worden de burgers betrokken bij zaken die hun raken ? De raad heeft afspraken gemaakt over een andere vergaderstructuur en hoe wil men dat verder invullen om burgers bij beleid vooraf te betrekken ?

SPA heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de andere vergaderstructuur en heeft vertrouwen dat burgers meer mogelijkheden krijgen om zich te laten horen. SPA beschouwt de nieuwe vergaderstructuur als een stap in de goede richting. Maar SPA wil verder gaan in burgerparticipatie en hun stimuleren en ondersteunen bij het nemen van burgerinitiatieven.

6. Hoe geven we burgers in de kernen meer zeggenschap ?

SPA is voorstander om burgers veel meer zeggenschap te geven over hun stadsdeel, wijk en buurt. Daar hoort bij dat de gemeente stimuleert dat burgers initiatieven ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door draagvlak en technisch ideeën die door burgers worden aangedragen te onderzoeken. Belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma van SPA is het budget verdelingssysteem dat er op neerkomt dat voor elk stadsdeel ongeveer evenveel investeringsmiddelen worden uitgetrokken. Dat betekent ook dat burgers daar een stem in krijgen, daar dienen ze wel zelf draagvlak voor te vinden in hun achterban. Juist omdat burgers gaan beseffen dat zij meer invloed op de besteding van die budgetten krijgen verwacht SPA dat burgers meer betrokken zullen raken hetgeen tot groter draagvlak en betere besteding van middelen moet leiden. De gemeenteraad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid over de budgetten en daar moet dus ook de finale besluitvorming plaatsvinden. Bovendien is de gemeenteraad de gekozen volksvertegenwoordiging terwijl andere burgers/groepen een dergelijk mandaat niet hebben.

Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born 25-1-2018

Bijeenkomst met politieke partijen op 25 januari 2018

Het panel wordt gevormd door: Rob Pernot (CDA), Bert Kamphuis (D66), Nancy Kaufmann (Stadspartij), Phil Winteraeken (SPA), Kim Schmitz (GroenLinks), Inge Krebaum en Harry Govers (GOB).

Aanwezig namens het platform en overige belangstellenden: circa 30 personen.

Dagvoorzitter Pier Prins heet iedereen welkom en legt uit. Het Interreligieus Platform bestaat sinds 2004 en vertegenwoordigt meerdere religieuze gemeenschappen. Het doel is om mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen middels diverse activiteiten. We willen in de samenleving verbindend bezig zijn en wederzijds respect en begrip bevorderen. Het platform heeft voor deze avond vier vragen voor de partijen:

• Hoe kijkt u vanuit de politiek aan tegen de rol van religies (kerken en moskeeën) in de samenleving?
• Wat kunnen de plaatselijke kerken en moskeeën in uw visie bijdragen aan een coherente samenleving en verdraagzaamheid?
• Wat kunnen de gemeentelijke politiek en de lokale geloofsgemeenschappen over en weer voor elkaar betekenen?
• In hoeverre besteedt u in uw partij – en verkiezingsprogramma’s aandacht aan religie?

Zes pitches

GOB

Saamhorigheid staat voorop. Kracht van de samenleving en ‘inclusief’ denken. Iedereen doet mee naar vermogen. De kerken en moskeeën zijn ogen en oren op veilige plekken. De signalen daarvan wil GOB meenemen in het beleid. Steun voor maatschappelijke initiatieven. Verdraagzaamheid is een groot goed. Geen specifieke groepen maar samen. GOB wil netwerken zichtbaar maken.

GroenLinks

Deze avond voelt als een moeilijk smal pad, met prikkeldraad omzoomd. Godsdienst is noodzakelijk. Onze partij komt mede voort uit de PPR, die stond voor individuele geloofsvrijheid. Wij hebben nu nog steeds de ‘Linkerwang’ in de partij. Religie is veelzijdig. Duurzaamheid, compassie, respect, vrede en gerechtigheid horen daarbij. Geen gewetensdwang maar vrijheid. Respect voor leefregels, liefde en kwetsbaarheid.

SPA

Wij zijn praktisch. We beoordelen mensen op hun talenten. Gelden moeten niet alleen naar de centra stromen, maar ook naar de periferie. De hulpvraag staat centraal, niet de regeltjes. Kerken en moskeeën doen veel aan armoedebestrijding. Vergrijzing en krimp moeten leiden tot een seniorvriendelijke gemeente.

Stadspartij

Vrijheid van godsdienst is essentieel. De moslims vormen 5% van onze bevolking. De politiek moet mensen beschermen. Kerken en moskeeën moeten met elkaar in contact zijn. En de politiek moet mogelijkheden scheppen, met als rol: een respectvolle samenleving zonder elkaar te bestrijden. Er moeten ontmoetingsplekken blijven. De Grondwet respecteren.

D66

We zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. De politiek moet de grondrechten beschermen. Wij moeten zelf het voorbeeld geven. Al Wasatia betekent de middenweg, dat is een goed initiatief. De doelen van het Interreligieus Platform zijn na al die jaren nog steeds actueel. Ontmoeten helpt. Vooroordelen verdwijnen dan. De rol van kerken is daarbij belangrijk. Individualisme mag niet zegevieren. De gemeente moet ruimte bieden.

CDA

Verbinding is belangrijk. Onze oneliner is: één stad, één samenleving. Dat staat voor: respect, verbondenheid, bestrijding van eenzaamheid, opkomen voor zwakken, faciliteren. Het CDA is overal in de maatschappij actief.

Discussie

Hajer Harzi: armoede en bureaucratie zijn toegenomen. Welke facilitering bedoelt het CDA? We hebben nu al vier jaar ellende, wanneer is dat eens afgelopen?

Inge Krebaum: hoe zet je de verbinding actief in? Wij streven naar één loket voor alle burgers.

Léon Lemmens: waarom is dat loket er niet?

Harry Govers: kan het Interreligieus Platform meewerken aan de profielschets voor de ombudsfunctie?

Phil Winteraeken: we moeten het geld anders verdelen. Komen jullie maar met initiatieven. Burgerparticipatie inhoud geven.

Kim Schmitz: we falen als rijke samenleving. Er is armoede. Drempels zijn te hoog. Er moet een heel ander armoedebeleid komen. Ga daarbij uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En in plaats van een gebed bij de raadsvergadering eens een tekst uit de Koran of andere spirituele tekst.

Bert Kamphuis: dat onderschrijf ik.

Phil Winteraeken: als je ouder wordt is zingeving belangrijk.

Nancy Kaufmann: we hebben een basisinkomen nodig.

Léon Lemmens: er vallen mensen tussen de wal en het schip. Bijvoorbeeld de woonwagenbewoners.

Rob Pernot: er was te veel gekissebis tussen de stadsdelen.

Kim Schmitz: het CDA wil wel met de PVV samenwerken, dan gaat het fundament van de samenleving teloor.

Bert Kamphuis: D66 sluit samenwerking met de PVV op voorhand uit.

Hajer Harzi: en wat doen jullie als 35% op de PVV stemt?

Harry Govers: dan gaat 65% daar tegen in!

Nancy Kaufmann: wees niet bang voor de PVV.

Phil Winteraeken: uit onwetendheid stemmen mensen PVV. Wij willen uitleggen dat iedereen gelijkwaardig is.

Marjatta Touw: hoe zit het met de schuldhulpmaatjes?

Kim Schmitz: de gemeente is ziende blind. Er is geen mogelijkheid om onrecht aan te kaarten. Bijzondere bijstand is vrijwel onmogelijk en de gemeentelijke kredietbank vraagt 14% rente.

Nancy Kaufmann: en die rente wordt niet verlaagd.

Harry Govers: het Interreligieus platform zou een rol kunnen spelen en de gemeente kunnen helpen.

Ben Ketelslegers: er zijn heel veel hulporganisaties. Maar ze missen de ondersteuning van de gemeente. We hebben een soort ‘112’ nummer nodig.

Inge Krebaum: partijen moeten over hun eigen schaduw heen springen. Blijf vooral vragen stellen.

Maria Simons: Rotterdam doet veel voor kansarme jeugd. Waarom kan dat hier niet?

Bert Kamphuis: we (gemeente, Zo Wonen, PIW, wijkagent) moeten ze actief benaderen.

Kim Schmitz: eigenlijk voorkomen dat ze in een uitzichtloze situatie geraken (preventie).

Léon Lemmens: wijkteams functioneren niet. Maak meer gebruik van sleutelfiguren uit de wijk.

Kim Schmitz: er is heel veel, maar men weet de weg niet, de drempel is te hoog, er is schaamte.

Peter van der Goot: hoe kunnen wij helpen?

Phil Winteraeken: er moeten andere vergaderstructuren komen, met mogelijkheid van raadpleging van bijvoorbeeld het Interreligieus Platform.

A. Lafnoune: kijk eens naar jonge vluchtelingen, hun opleiding is belabberd.

Bert Kamphuis: de regie voor inburgering moet bij de gemeente liggen. Bedrijven moeten leer/werktrajecten aanbieden. Jumbo in Oud-Geleen heeft daar een prijs mee gewonnen.

Majid Salmy: hoe kunnen wij van € 350 kinderen Nederlands laten leren? Moet dat met vrijwilligers?

Inge Krebaum: de infobrieven van de gemeente zijn niet meer in het Arabisch, ook al kennen velen alleen die taal.

Bert Kamphuis: laat jonge moslims in de cliëntenraad gaan, laat hun stem horen.

Abdul Laaoueij: doe iets meer aan info voor Marokkanen. En handhaaf het contact tussen kerken en moskeeën. Er is te weinig te doen voor jongeren.

Mieke Stroeken: er moet meer gedaan worden voor vluchtelingen (taallessen, inburgering).

Harry Govers: de Voor Kids regeling wordt vervangen door de regeling Kansen voor alle kinderen.

Pier Prins: dank voor de intense discussie. Dit smaakt naar meer. We wensen jullie succes met de campagnes.
 

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©