NIEUWSOVERZICHT   
NIEUWSOVERZICHT    
Nieuws 2017

Toekomst schaats- en zwemfaciliteiten 14-12-2017

Wij hebben de indruk dat inwoners en enkele partijen die hard gestreden hebben om zwemmen, schaatsen en wielrennen in Glanerbrook te behouden zich flink in de luren hebben laten leggen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 december 2017, daarom dat we het genomen besluit hier nog maar eens toelichten.

Het genomen besluit gaat er van uit dat er GEEN 400 m schaats- en wielerbaan zal zijn. Eventueel , indien er externe geldschieters gevonden worden, kan er wel een 333 m schaatsbaan worden aangelegd al dan niet samen met een 50 m wedstrijdbad. Het besluit gaat er ook van uit dat het zwemmen in het Anker en de Hateboer niet langer door de gemeente gesubsidieerd wordt.

Bij het Anker zal dat (volgens de uitbater) tot een situatie leiden die de existentie van het multifunctionele centrum het Anker in gevaar brengt, net als het geval zou zijn geweest indien Glanerbrook het zwemmen en schaatsen zou hebben verloren.

Bij de Hateboer geldt dat het nu reeds een zeer negatieve exploitatie heeft en dat het zonder verbetering niet te handhaven is. Sluiting kan alleen voorkomen worden indien additionele functies voor een betere exploitatie zorgen.

Lees vanaf pagina 55 t/m 58 van het Drijver en partner rapport. Daar wordt gesproken over het weghalen van de 400 m baan (weliswaar alleen voor schaatsen maar dat leidt o.i. ook tot het verwijderen van die baan voor wielrennen).

Wie twijfelt nu nog aan het terecht zijn van het TEGEN stemmen van SPA wanneer je een van onderstaande dingen wilt :

a) dat zwemmen in het Anker mogelijk blijft
b) dat zwemmen in de Hateboer mogelijk blijft indien het financieel enigszins haalbaar is of wordt
c) dat de 400 m baan voor schaatsen en wielrennen in Glanerbrook blijft

Driver & Partner gaf in haar voorkeursvariant het perspectief van een 333 m bad aan. Glanerbrook zou daarmee een wereldprimeur hebben denken wij : dat bad kan in de winter gebruikt worden voor schaatsen en in de zomer voor zwemmen.

Raadsvoorstel Zwemmen en schaatsen - 14 december 2017

02 Raadsvoorstel

Financieel (wan) beleid Sittard-Geleen 7-12-2017

VERNIETIGEND !!

Binnen een half uurtje maakte de 'Senior Toezichthouder Gemeentefinancien' van de provincie Limburg GEHAKT van het gevoerde financiele beleid van de afgelopen jaren. Helaas, want het betekent dat Sittard-Geleen voor enorme financiele opgaven staat als gevolg van het beleid dat dit College (en haar voorgangers) bestaande uit CDA, GOB, PvdA en D66 met wethouder financien Meekels (GOB) als eerst verantwoordelijke gevoerd heeft.

Het gevolg is dat Sittard-Geleen als ENIGE gemeente in Limburg nu PREVENTIEF toezicht heeft. Dat houdt in dat de provincie nu eerst toestemming moet geven eer er geld kan worden uitgegeven. Uiterlijk 31 januari 2018 moet er een verbeterplan voor een STRUCTUREEL sluitende begroting liggen. Dat is gebaseerd op WETTELIJKE eisen.

De gemeente heeft ALS ENIGE GEMEENTE IN NEDERLAND de verwachte extra gelden als gevolg van het regeerakkoord al ingeboekt ter dekking van gaten in de begroting. Dit ONDANKS dat de provincie eerder had aangegeven dat dit NIET is toegestaan en dat het hoogst onzeker is of die extra gelden niet door het kabinet gelabeld worden en dus NIET ter dekking van tekorten kunnen worden ingezet.

Ten opzichte van de huidige begroting constateert de provincie een tekort van 5,4 miljoen in 2018, 2,7 miljoen in 2019, 3,2 miljoen in 2020 en 3,5 miljoen in 2021. De Algemene Reserve van de gemeente daalt daarbij van 31 miljoen in 2016, via 24,7 miljoen in 2017, 18,5 miljoen in 2018, 9,1 miljoen in 2019, 10,3 miljoen in 2020 tot 11,2 miljoen in 2021. Wanneer je weet dat de totale begroting zo'n 300 miljoen is en we de afgelopen tekorten van vele miljoenen hebben gehad, wordt duidelijk hoe dun het ijs wordt.

Gedeputeerd Koopmans zei : 'De ECHTE opdracht aan de raad voor de komende maanden is MAAK HET KLOPPEND !!!'

Claessens (GOB) stelde een vraag met als strekking 'we hebben ons de afgelopen maanden suf gezocht naar extra bezuinigingen, maar kunnen niks meer vinden. Wat kunnen nog doen? Het antwoord was keihard : het BELEID moet worden aangepast.

Daarna vroeg Huveneers (GOB) 'de provincie noemt hulplijnen. Jullie kunnen onze Enexis-aandelen kopen en grenscorrecties uitvoeren'. Daarop zei Koopmans : 'Er ligt geen provinciaal besluit noch is er voorzien in provinciaal beleid dat Sittard-Geleen groter wordt. Er komen geen grenscorrecties, bovendien is er geen enkele zekerheid dat dat bijdraagt aan het oplossen van de huidige problemen en zo'n proces duurt al snel 3 jaar'.

Vervolgens gaf hij aan verkoop van de Enexis-aandelen weliswaar de Algemene Reserve met pakweg 20 miljoen zou verhogen maar dat de gemeente daarmee jaarlijks zo'n 0,9 miljoen dividend misloopt en door verkoop het probleem alleen maar groter zou worden.

De Senior Toezichthouder zei dat heroverweging van de 10 miljoen investeringen (opgenomen als kapitaallasten in de begroting) nodig is en dat de provincie daarbij behulpzaam kan zijn (signaleren, constateren, adviseren). Houtakkers (CDA) zei dat er provinciale 'hulplijnen' genoemd worden maar dat de provincie ook extra geld kon verschaffen. Koopmans antwoordde dat de hulplijnen geen melkkoe zijn en dat het bovendien iets voor de lange termijn is waarbij overleg met de vak-gedeputeerde nodig is en dat dit geen oplossing voor de huidige begrotingsproblemen is.

Als laatste stelde de griffier nog de vraag dat het BMC-rapport (en ook de begroting) melding maakt dat Sittard-Geleen weinig geld ontvangt uit het gemeentefonds in vergelijk met andere gemeenten. Hij vroeg de provincie of er mogelijkheden zijn om samen met de gemeente in Den Haag te lobbyen voor meer geld. De Senior Toezichthouder boordde ook dat de grond in door te stellen dat zij dat ook gelezen had maar dat zij bepaald niet de indruk had dat Sittard-Geleen te weinig geld uit het gemeentefonds ontvangt.

Je kunt als partij niet blij zijn met deze ontwikkeling, maar feit is dat de constateringen van de provincie EXACT zijn wat OPA / SPA de afgelopen jaren heeft bevreesd. Het zijn DEZELFDE argumenten die SPA gebruikt heeft om TEGEN de Kaderbrief en de Begroting 2018 te stemmen. SPA gaf bij de Kaderbrief als enige partij EXPLICIET aan dat het College weigerde het beleid ter discussie te stellen bij haar vraag om voorstellen van uit de raad en dat SPA daarom niet akkoord kon gaan.

Het is triest om zo je gelijk te krijgen, maar het betekent dat de burgers nu toch langzamerhand de ogen moeten opengaan dat de verantwoordelijken voor het financiele en inhoudelijke beleid van de afgelopen jaren hun boeltje bij elkaar moeten pakken en het vertrouwen gewoon niet verdienen om na de verkiezingen terug te keren in het College.

Het is tijd voor ECHT ander bestuur !Persverklaring gemeente t.a.v. Glanerbrook 9-11-2017

Donderdag 9 november 2017 gaf de gemeente een persverklaring uit waarin de Raad werd voorgesteld om het zwemmen en schaatsen in Glanerbrook te concentreren. SPA ziet dit als een direct gevolg van de actie die inwoners van Geleen hebben opgezet nadat SPA en de Stadspartij in de raadsvergadering van 15 december 2016 alarm hadden geslagen naar aanleiding van de op het Anker en Glanerbrook gerichte tekst in de Omgevingsvisie ‘dat er een nadere afweging gemaakt wordt over het gewenste toekomstige voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen en zwemmen’. Inwoners uit alle stadsdelen kwamen luidkeels in actie en zetten het College onder druk.

Op 7 oktober 2017 presenteerde SPA in Glanerbrook hun statement:

STATEMENT

Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van Geleen
en voor de verenigingen
die er gevestigd zijn.

Het verwijderen of verminderen van kernactiviteiten,

waaronder zwemmen en schaatsen,

tast de levensvatbaarheid van het gehele sportcomplex

en alle daar sportende verenigingen aan

hetgeen grote maatschappelijke en sociale gevolgen heeft

en is daarom onacceptabel.

Samen Politiek Actief

roept alle andere politieke partijen op dit statement te steunen.Uiteindelijk zwichtte het College en blies de tot ‘Voorkeursvariant’ verheven en sinds 2014 nagestreefde verplaatsing van zwemmen en schaatsen naar de Sportzone af.

SPA is zeer verheugd dat hiermee het voor Geleen essentiёle voortbestaan van Glanerbrook verzekerd lijkt, maar maakt hierbij nog een paar kanttekeningen.

  • Allereerst is SPA van mening dat er geen sprake kan zijn van teloorgang van het wielrennen op de Geleense baan.
  • Ten tweede heeft SPA als beleid dat er adequate voorzieningen in alle delen van de gemeente behoren te zijn. Daarom vindt SPA het belangrijk dat er ook in het Bornse en het Sittardse zwemfaciliteiten voorhanden blijven indien financieel enigszins verantwoord. De existentie van het Anker is daarbij een randvoorwaarde voor SPA.

Bij de realisatie van de voorzieningen in Geleen geldt gezien de financiёle situatie dat functionaliteit en soberheid betracht moeten worden zonder daarbij op aantrekkelijkheid enduurzaamheid in te boeten.

 

Presentatie seniorenbeleid SPA 22-10-2017

Samen Politiek Actief SPA presenteert vandaag 21 oktober 2017, seniorenbeleid.

Sittard-Geleen had de afgelopen jaren wel een jongerenbeleid maar geen senioren- of ouderenbeleid. SPA vindt dit onjuist. Seniorenbeleid is veel meer dan ‘uitvoering van de Wmo’. Niet alleen vormen senioren de grootste groep van onze gemeente, maar het is duidelijk dat de vergrijzing grote problemen met zich meebrengt. Dan hoor je daar ook integraal beleid te voeren.

SPA presenteert haar seniorenbeleid omdat wij het uitermate belangrijk vinden dat er de komende raadsperiode weer een seniorenbeleid komt. Wij nodigen andere partijen uit om ons seniorenbeleid of delen daaruit over te nemen in hun programma. Mochten andere partijen met voorstellen komen die een verbetering vormen van ons seniorenbeleid dan zullen wij die omarmen.

Kern van het seniorenbeleid dat SPA wil voeren is dat onze gemeente seniorvriendelijk wordt waarbij verhoging van de levenskwaliteit centraal staat. Onderdeel daarvan is dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge MKB-ers wordt geschapen waardoor banengroei in de sector seniorendiensten, innovatie en verjonging mogelijk wordt.

SPA is er van overtuigd dat er voor jonge ondernemers enorme kansen liggen door in te spelen op een van de grootste groeimarkten van de komende 2 decennia namelijk de groei van het aantal senioren. De problemen van ontgroening en vergrijzing waarmee Sittard-Geleen geconfronteerd wordt noodzaken dat alle generaties en alle partijen samenwerken aan de toekomst van onze gemeenschap.

Onthulling SPA logo 7-10-2017

Onthulling SPA logo door onze "oud" voorzitter Nick Thissen.
Commentaar : Jack Renet.

Persbericht naamsverandering OPA naar SPA 6-10-2017

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©