DOSSIERS     
DOSSIERS     
Het Groene Net ( HGN )
 • Dossier HGN Platform 046
 • Overstappen op HGN
 • Verwarmen op gas goedkoper
 • Berenschot rapport HGN
 • Interview HGN Jack R en Phil W
 • Vragen SPA - HGN
 • Documenten SPA - HGN
 • HGN als alternatief voor gasvrij
 • Voortbestaan HGN
 • Toekomst en energietransitie
 • Warmtenetten
 • Warmteregelingen en tarieven
 • Milieu - vervuiling - aanpak
 • Vragen werking de BES
 • Vraag inkoop stroom gemeente
 • Berichten in de media

Dossier warmtenetten en HGN Platform 046

Nederland heeft meer dan 200 biomassacentrales. In de gemeente Sittard-Geleen staat de biomassacentrale BES (Biomassa Energiecentrale Sittard) die energie levert aan twee ondergrondse warmtenetten, ook wel stadsverwarmingen genoemd: Hoogveld en Het Groene Net (HGN).

Klik op afbeelding voor volledige dossier.Overstappen op HGN kost mensen veel geld

Jaarlijks passen de energieleveranciers hun prijzen voor stroom en gas aan. De ACM berekent vervolgens de maximumtarieven die voor de levering van warmte gelden waarna warmteleveranciers (waaronder Ennatuurlijk en dus ook HGN) hun tarieven voor het komende jaar bepalen, zo ook voor 2021. SPA heeft op 21 december 2021 de tarieven voor gas via meerdere energievergelijkingssites opgevraagd en vergeleken met de warmtetarieven die HGN hanteert voor 2021.

Kostenvergelijking van verwarmen met gas versus verwarmen met HGN - januari 2021 HGN

De conclusie is duidelijk: overstappen op HGN kost de mensen veel geld, zowel qua investering als jaarlijks. Bewoners kunnen hun investeringen nooit terugverdienen.

Hybride warmtepompen brengen aanzienlijke besparingen tegen geringe investeringen 

Zie EIB - 5 maart 2021 - Proeftuinen aardgasvrije wijken 

Hybride warmtepompen lijken naast het aardgasvrij maken van woningen een interessante route voor het terugdringen van het aardgasverbruik en CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Hoewel woningen door middel van hybride warmtepompen niet volledig aardgasvrij worden gemaakt, kan het aardgasverbruik aanzienlijk worden teruggedrongen en liggen de investeringskosten per woning aanzienlijk lager dan voor de technieken die worden gebruikt voor het volledig aardgasvrij maken van de woningen. Zoals eerder gemeld vormen hybride warmtepompen een gunstige route op de korte termijn, maar hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van de opgave naar de toekomst wordt verschoven. (pagina 45)

Hybride maatregelen zijn weinig ingrijpend en kunnen goed worden genomen op een natuurlijk vervangingsmoment. Woningeigenaren kunnen, wanneer de CV-ketel moet worden vervangen, kiezen voor een hybride opstelling: een combinatie van een CV-ketel en warmtepomp. Vanwege het weinig ingrijpende karakter van de maatregel kan deze gemakkelijk individueel worden genomen en lijkt inpassing in een collectieve aanpak hier niet in de rede te liggen, aangezien
vervangingsmomenten dan minder goed kunnen worden benut. Bovendien is de mate van organisatie die samenhangt met collectieve oplossingen dan niet nodig, waardoor kosten die samenhangen met organisatie en participatieprocessen kunnen worden vermeden. (pagina 42)

De kosten voor een hybride warmtepomp verschilt per type en het vermogen, maar ligt gemiddeld op € 6.000 (combinatie cv-ketel en warmtepomp, inclusief installatie). Wanneer de investering wordt gedaan op een natuurlijk vervangingsmoment bedragen de meerkosten van de hybride opstelling € 4.500 ten opzichte van een traditionele HR-ketel. Woningeigenaren kunnen gemiddeld € 1.500 subsidie ontvangen vanuit de ISDE-regeling. De netto meerkosten van een hybride warmtepomp voor woningeigenaren komt daarmee uit op € 3.000. Tegenover deze investering staan baten uit energiebesparing. (pagina 42/43)

In Pekela, waar hybride maatregelen zijn genomen in combinatie met zeer lichte isolatie, wijzen de voorlopige verbruiksgegevens op een besparing van gemiddeld 50% op aardgas per woning. Ook in De Wolden wordt op basis van vooronderzoek uitgegaan van ongeveer 50% besparing op het aardgasverbruik. (pagina 42)

SPA concludeert dat aanzienlijke CO2-uitstoot kan worden vermeden door gebruik van hybride-warmtepompen waarbij de investeringen beperkt zijn en de bewoners deze kunnen terugverdienen. Bij overgang naar HGN kunnen de investeringen niet door de bewoners worden terugverdiend en betalen zij jaarlijks meer dan bij aansluiting op gas.

 

 

Verwarmen op gas veel goedkoper dan verwarmen via HGN

Bijgevoegde tabel maakt snel duidelijk dat HGN nog altijd veel duurder is dan gas in de range waar het voor particulieren om gaat: tussen 750 en 2500 m3 gas.

Het EIB (Economische Instituut voor de Bouw) schrijft 'Om aan te sluiten op een warmtenet betalen woningeigenaren een bijdrage voor de aansluitkosten (BAK). Daarnaast zijn in de meeste gevallen aanvullende maatregelen nodig zoals het aanpassen van de kookvoorziening. Bij een warmtetarief gelijk aan het aardgastarief blijven de energielasten gelijk, waarmee de investeringen geen baten kennen voor de woningeigenaar. Omdat er ook geen directe voordelen lijken te zijn op andere gebieden zoals het wooncomfort, is het draagvlak voor aansluiting op het warmtenet beperkt .'

Dat is in lijn met wat SPA aangeeft: aansluiten op HGN kost de bewoners geld en levert geen voordelen op.

EIB - 5 maart 2021 - Proeftuinen aardgasvrije wijken

Berenschot rapport over HGN

Op 28 januari 2021 werd het rapport van Berenschot over het 213a-onderzoek van HGN door het college aan de raad verstrekt. Dit rapport legt bloot hoe de achtereenvolgende colleges vanaf 2009 de raad voortdurend niet, onvolledig en onjuist informeerden over HGN. Zo werd o.a. niet gemeld dat er liquiditeitsproblemen waren met HGN, dat Ennatuurlijk had aangeboden om voor 95% aandeelhouder van HGN te worden (op  een moment dat de gemeente financieel zeer zwaar had en waardoor de risico's voor de gemeente flink kleiner zouden worden) etc.

Berenschot onderzoek naar HGN - 28 jan 2021
Collegebrief inzake het onderzoek van Berenschot naar HGN
Zienswijze Directieteam (DT) inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Persbericht college inzake het Berenschot onderzoek naar HGN
Collegevoorstel inzake Berenschot onderzoek HGN

SPA is van mening dat dit rapport politieke consequenties behoort te hebben voor het college. Tevens is SPA van mening dat het uiterst discutabel is om door te gaan met HGN en dat alternatieven serieus moeten worden bekeken.

Al zo'n tien jaar lang is er nauwelijks gekeken naar ontwikkelingen en alternatieven om te verduurzamen die daaruit ontstaan zijn. Alles was gericht op HGN, het leek wel hobbyen uitmondend in belangenverstrengeling en lobbyen daarbij alternatieven geen kans gevend. Niet voor niets bungelt Sittard-Geleen al jarenlang onderaan de nationale ranglijsten qua duurzaamheid. Dat moet afgelopen zijn ! Het Berenschotrapport maakt glashard duidelijk dat degenen die aan het roer stonden gefaald hebben over de gehele linie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is nieuw elan nodig.

Wynia's week - Rapport! Zo strandt het klimaatbeleid in Sittard-Geleen - 6 februari 2021
Commentaar Jiack Renet n.a.v. artikel in Wynia's week - 6 februari 2021
HGN - Bestuurlijk en financieel een ramp - 9 februari 2021

Schriftelijke vragen SPA over HGN

De technische vragen die SPA op 6 februari 2021 stelt hebben als doel om duidelijk te krijgen hoe duurzaam de warmtelevering van HGN werkelijk is. Daartoe moet in ieder geval bepaald worden hoeveel bijstook er daadwerkelijk nodig is om de woningen te verwarmen. Dat wordt bepaald door de mate waarin de BES op gas moet stoken en hoeveel HGN moet bijstoken. De warmteverliezen die optreden tijdens het transport van warm water vanaf de productie tot aan de woningen is daarbij eveneens een belangrijke factor.

Technische vragen SPA - T2101 - Duurzaamheid HGN - 6 februari 2021
Antwoord op technische vragen T2101
Bespreking antwoorden vragen T2101
Vraag 1
Het college geeft geen antwoord op de vraag of men ketenverantwoordelijkheid voor duurzame warmtelevering erkent.
Vraag 2 Het college geeft enerzijds (de juiste) waarden die de ACM hanteert voor rendement van verwarming en tapwater, maar stelt dan dat het door de ACM gehanteerde rendement een schatting is en suggereert daarmee dat de berekening dubieus of niet juist zou zijn.
Vraag 3 Het college erkent gasgebruik door HGN maar refereert aan backupsystemen die er niet zijn.
Vraag 4 Berekening is juist.
Vraag 5 Het college stelt dat de provincie en niet het college het ketelrendement bekend zou moeten maken.
Vraag 6 en 7 BES heeft kennelijk toch geen gasaansluiting. Dan blijft de vraag hoe men het gemis van 4000 ton grondstof (snoeisel) goedmaakt: waar haalt men het restant aan biomassa vandaan om altijd op vollast te kunnen draaien?
Vraag 8 De door de gemeente geleverde biomassa neemt sinds 2014 jaarlijks af.
Een helder overzicht van de aanlevering op weekbasis ontbreekt. De gemeente geeft aan dat er in week 44 het meest en in week 52 het minst geleverd wordt. Dat is conform verwachting dat er in de winter lage aanvoer zal zijn, juist dan zal de warmtevraag het hoogst zijn en zal HGN het meest moeten bijstoken.
Er wordt geen bedrag genoemd wat de gemeente betaalt aan BES om de biomassa te leveren.
Vraag 9 Er zijn enkele niet geverifieerde geurklachten. Het is dus niet onmogelijk dat mensen een wietlucht rijken. De gevraagde info omtrent de hoeveelheid uitstoot werd niet verstrekt.
Vraag 10 BES levert 71600 GJ aan HGN; HGN verbruikt 132000 GJ. Dat beketent dat HGN 50400 GJ aan gas verbruikt.
Warmtenet Hoogveld (+Vixia) verbruikt 60000 GJ

art 44 vragen SPA - V2102 - Berenschotrapport inzake HGN - 14 februari 2021
Antwoord op artikel 44 vragen V2102
Bespreking antwoorden vragen V2102

Vraag 1 SPA concludeert dat de gemeente en Ennatuurlijk elk nog steeds 50% bijdragen aan investeringen ondanks dat de gemeente nu slechts 35% van de aandelen heeft. Bevestiging hiervan zal worden gevraagd.
Vraag 2 Het college geeft aan niet naar andere warmtenetten gekeken te hebben of het preferabel en gebruikelijk is om de economische dan wel de maatschappelijke waarde in de balans op te nemen. Inmiddels is helder dat bij andere warmtenetten (vrijwel steeds?) de economische waarde in de balans staat.
Vraag 3 Koppeling met restwarmte van bedrijven gebeurt al lang op meerdere plaatsen en is dus niks bijzonders.
Vraag 4 Leren uit het verleden (de NEOM-studie) gebeurde niet.
Vraag 5 Het college vindt nog steeds dat de businesscase van HGN de meest doelmatige mogelijkheid is om te verduurzamen (zonder dit te beargumenteren a.d.h.v. vergelijk met alternatieven).
Vraag 6 Het college schrijft 'Met Berenschot concluderen wij dat er een waardevol project is gerealiseerd'. Dit is complete onzin: Berenschot heeft niet geconcludeerd dat er een waardevol project is gerealiseerd. Integendeel: de economische waarde van het project is minimaal en geen enkel doel werd gehaald.
Het college is van mening dat HGN een bedrijf is dat voldoende zekerheid biedt.
Vraag 7 Het college beoordeelt het Berenschot niet als vernietigend.
Vraag 8 Het college geeft aan dat zij vindt dat de problemen bij HGN niet aan het gemeentebestuur gemeld hoefden te worden.
Vraag 9 Men geeft aan dat men de raad niet hoefde te informeren.
Vraag 10 Wederom geeft het college aan te denken dat Berenschot concludeert dat HGN een waardevol project is. Dat heeft Berenschot echter niet geconcludeerd.
Vraag 11 ZOWonen heeft € 165000 voor energie betaald. De gemeente heeft een veelvoud betaald om warmte en koude te kunnen leveren. Dat boekte men weg op 'voorloopkosten'. Hoe hoog die voorloopkosten zijn wordt niet vermeld.

art 43 vragen SPA - V2013 - Het gebruik van houtige biomassa in Sittard-Geleen
Antwoord college - art 43 vragen SPA - V2013 - Het gebruik van houtige biomassa in Sittard-Geleen
art 43 vragen PVV - Debacle dreigt voor HGN
Antwoord college - art 43 vragen PVV - Debacle dreigt voor HGN

Al in 1980 werd onderzocht of de restwarmte van DSM gebruikt kon worden voor het grootschalig verwarmen van woningen. In 1982 concludeerde men: NIET RENDABEL. Enkele panden (waaronder woonhuizen) in het Mauritspark zijn vanaf 1952 ruim 40 jaar van restwarmte voorzien door de Staatsmijnen / DSM.

Gebruik van restwarmte Staatsmijnen / DSM in het verleden

DDL 03 jan 2020 - Straks duizenden huizen verwarmd met restwarmte van Chemelot
DDL 15 april 2020 - Sittard-Geleen laat financiën Het Groene Net onderzoeken, na lijk uit de kast
DDL 08 december 2020 - Debacle dreigt voor Het Groene Net vanwege grote risico's
DDL 28 jan 2021 - Onderzoek Berenschot, HGN belangrijk ondanks pioniersfouten

Goed nieuws : niet langer boete om van het gas af te komen

SER advies over biomassa als brandstof: stoppen!!!
SER - 8 juli 2020 - Advies biomassa in balans (artikel)
SER - 8 juli 2020 - Biomassa in balans (rapport)

2 juli 2020 - Antwoord op technische vragen
NOS - 20 juni 2020 - SER : subsidies voor biomassa als energiebron zo snel mogelijk afbouwen
Nieuwsuur - 12 mei 2020 - Nieuwbouw aansluiten op heet warmtenet is zeer overstandig
DDL 28 februari 2020 - Opinie over HGN

Wynia 28 12 2019 - De Groene Nep
NOS - Warmtenet, hoe werkt het? Niet duurzaam wel duur - 17 januari 2019

Kassa - Warmtenet duurder dan gasaansluiting - Essent wil geen warmtenetten meer - 11 september 2017

De gasprijzen van Eneco, Essent en Nuon per 23 juni 2019 zijn gemiddeld 5,4 cent lager dan de prijzen die de ACM in haar berekeningen hanteert. Bovendien is er per 5 april 2019 een wijziging van de Warmteregeling doorgevoerd die tot gevolg heeft dat het rendement van de CV-ketel waarmee de ACM rekent met bijna 10% verhoogd is van 0,8079 naar 0,8701. Het gevolg hiervan is dat er nu minder warmteverlies wordt berekend en dat HGN daarom meer warmte moet rekenen. Dat heeft een verhoging van de berekende kosten voor HGN tot gevolg waardoor het verschil tussen gas en HGN toeneemt en de potentiële klant minder vaak voor onaangename verrassingen komt te staan. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijs voor warmte wanneer het NMDA-principe als uitgangspunt wordt genomen: de prijs voor warmte moet fors dalen tot € 21,18 / GJ , bijna € 5,50 lager dan wat HGN nu hanteert. Burgers kunnen kiezen van welke gasleverancier zij afnemen maar wanneer men aangesloten is op HGN is men voor minstens tien tot vijftien jaar gebonden aan HGN.

Onderstaande tabel toont hoe groot het verschil voor een calculerende burger met een gemiddeld gasverbruik, zijnde 1500 m3 per jaar, momenteel is wanneer deze naar HGN overstapt. De eenmalige kosten zijn hier niet in meegenomen. In de tabel is de, voor zo ver bekend, goedkoopste leverancier meegenomen. Het verschil tussen deze leverancier en de 'grote drie' is behoorlijk. Er zijn overigens meerdere leveranciers die bijna even lage prijzen hanteren, vaak middels een welkomspremie.Bovenstaande overzichten zijn aangepast naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst op 5 juli 2019 in Buurtcentrum Limbrichterveld.

Tijdens de op 19 juli 2019 door SPA georganiseerde bijeenkomst in buurtcentrum Limbrichterveld toonde SPA een kostenvergelijk tussen HGN, de laagste gasaanbieder en Essent (aanbieding van stroom+gas; exclusief welkomspremie).

Zelfs indien de (veel te hoge) kosten die HGN rekent voor een CV-ketel wordt meegenomen blijft HGN de duurste. Indien marktconforme tarieven worden meegenomen dan is de goedkoopste aanbieder (1774 euro bij 2100 m3) 464 euro goedkoper dan HGN (2238 euro). Bij gemiddeld verbruik (1500 m3) is HGN (1749 euro) 376 euro duurder dan de laagste aanbieder (1373 euro) en 236 euro duurder dan Essent.

HGN als alternatief voor gasvrij

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 heeft SPA er op gewezen dat er meerdere mogelijkheden zijn om naar een gasvrije wijk toe te werken en dat mensen daarbij hun eigen weg moeten kunnen kiezen. De wethouder gaf aan dat zij echter alleen subsidie verleent aan mensen die aansluiten op HGN of (meteen) voor een warmtepomp kiezen. Die laatste keuze wordt zeer onaantrekkelijk gemaakt door veel te hoge prijzen voor te spiegelen en door een oneigenlijk vergelijk met HGN te maken door een andere mate van isolatie van de woning aan te houden bij HGN. Op HGN aangesloten woningen benodigen daardoor structureel veel meer energie. In de raadsronde had de wethouder gezegd dat de aansluitkosten voor de bewoners tussen 2000 en 2500 euro zouden zijn, nu moest zij toegeven dat de bewoners zo'n 3500 kwijt zijn. Volgens SPA zijn de kosten nog veel hoger.

Op vragen van SPA hoe en wanneer de bewoners dit terugverdienen kon zij geen inhoudelijk antwoord geven. SPA heeft TEGEN het voorstel gestemd omdat bewoners een enorm risico lopen financieel de dupe te worden, HGN hun helemaal geen voordeel brengt en het de wethouder puur gaat om te scoren (zoals zij zelf zei) en niet om het gasvrij maken van de wijk. SPA vindt het een schande dat een wethouder op deze wijze mensen uitsluit, mensen tot grote uitgaven probeert over te halen waaraan deze geen voordelen hebben. Dat alles onder het mom van duurzaamheid maar in werkelijkheid handelend om klanten te winnen voor een commercieel bedrijf en om een prestigeproject er doorheen te drukken. We hebben hier niet te maken met een wethouder van duurzaamheid maar met een wethouder van duurheid.

Bijdrage van SPA - HGN - 3 juli 2019


Motie SPA - Vrije-keuze-bewoners
Motie SPA - Ondoelmatige subsidie


Raadsvoorstel - HGN - Votering middelen proeftuin Limbrichterveld - Raad 3 juli 2019

HGN - Uitvoeringsplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld Noord - Raad 3 juli 2019

Antwoorden gemeente op vragen CVLN - 5 november 2020
SPA - Rectificatie gevraagd van antwoord op vragen CVLN - 2 december 2019
Data Proeftuin Limbrichterveld Noord
Projectplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld - 29 juni 2018
Transitiescan Dubbel Duurzaam
Expert oordeel over het rapport van de Transitiescan Dubbel Duurzaam - 1 juli 2019

Presentatie gezamenlijke raden WM
Warmteplannen (fragment) - Raad 1 feb 2018

Regionale warmtevisie Stein, Beek, Sittard-Geleen - 2017
DBV - Warmteplan Sittard 2017 tot 2027
DBV - Warmteplan Geleen 2017 tot 2027

Voortbestaan van Het Groene Net (HGN) 20-6-2019

Voor het voortbestaan van Het Groene Net (HGN) is de komende tijd essentieel. Het aansluiten van HGN op Chemelot kan maar eens in de zes jaar en dat moment is eind dit jaar. Wanneer HGN dan niet wordt aangesloten op Olefin-4 (Chemelot) dar is het over en uit.

Er zijn grote tekorten, onrechtmatige uitgaven en onbekende (maar vermoedelijk aanzienlijke) risico's bij HGN. Maar voor de bewoners van Limbrichterveld-noord speelt vooral 'moeten wij aansluiten op HGN ja of nee ??? De gemeente wil in het kader van 'Proeftuin gasvrij Limbrichterveld' dat de woningen worden aangesloten op HGN maar de bewoners missen gewoon informatie om dat op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen. SPA heeft daarom besloten om zelf maar onderzoek te doen om de kosten te achterhalen en info te vergaren over de toekomstbestendigheid van HGN etc.

Al meerdere jaren heeft SPA veel aandacht voor de transitie en duurzame ontwikkelingen reden waarom SPA de literatuur heeft bijgehouden. SPA stelt zich op het standpunt dat de Raad zich in de positie van onze burgers moet plaatsen en de vragen die bij hun spelen als eerste moet beantwoorden. Wij missen daarom zeer dat de gemeente vrijwel geen info over de kosten en gevolgen voor onze burgers heeft verstrekt. SPA is van mening dat de gemeente veel te ver gaat om burgers te bewegen om van een bepaald COMMERCIEEL bedrijf gebruik te gaan maken.

Dat bedrijf (HGN) is gewoon een ANDERE leverancier van warmte, niets meer. HGN is een monopolist die voor vele jaren (10-15 jaar) een energiecontract met bewoners wil afsluiten en daarvoor die burgers ook nog daarvoor wil laten investeren!

SPA staat volledig achter het idee om door de 'Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld' ervaring op te doen hoe we woningen en wijken van het gas af kunnen halen. Maar dat is echt iets anders dan 'aansluiten op HGN'.

De pagina over Het Groene Net (HGN) bevat achtergrondinformatie over HGN, warmtenetten, toekomstvisies, regelgeving etc. Met deze pagina wil SPA onze burgers de gelegenheid geven om zelf relevante informatie te beoordelen. SPA zal deze pagina bijhouden en uitbouwen.

Reactie op brief HGN aan SPA – 20 juni 2019 
en de presentatie 
SPA – HGN presentatie – 20 juni 2019 
bevatten resultaten van het verrichte onderzoek.

Toekomst en energietransitie

Het EIB ( Economische Instituut voor de Bouw) concludeert dat hybride oplossingen relatief weinig investeringen vergen en dat draagvlak hiervoor makkelijker te realiseren is dan voor warmtenetten of all-electric oplossingen. Men schrijft:
'Om aan te sluiten op een warmtenet betalen woningeigenaren een bijdrage voor de aansluitkosten (BAK). Daarnaast zijn in de meeste gevallen aanvullende maatregelen nodig zoals het aanpassen van de kookvoorziening. Bij een warmtetarief gelijk aan het aardgastarief blijven de energielasten gelijk, waarmee de investeringen geen baten kennen voor de woningeigenaar. Omdat er ook geen directe voordelen lijken te zijn op andere gebieden zoals het wooncomfort, is het draagvlak voor aansluiting op het warmtenet beperkt .'

EIB - 5 maart 2021 - Proeftuinen aardgasvrije wijken

CE Delft - Het net van de  Toekomst - 2017
PBL - Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie - 2017
TNO - Aardgasvrij Nederland, lekker warm zonder aardgas - 2018

EDGR - De komende 50 jaar gas in Nederland - 2015
PBL - Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland - 2017

Exorys - Van CV naar duurzame warmte - 2018

TKI Nieuw Gas - Routekaart waterstof - 2018

Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer - 7 december 2018

Biomassa wordt vaak gezien als duurzaam en klimaatneutraal, planten nemen immers CO2 op. In werkelijkheid leidt de productie van biomassa vaak tot milieu- en sociale risico's als ontbossing, verlies van diversiteit, landroof en concurrentie met voedselteelt. Ook is de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking. Er zijn biomassastromen waar deze nadelen minder aan kleven, maar die hoeveelheid is zeer beperkt.

Gemeynt & MSG Strategies - Biomassa in perspectief - april 2020

Hoe werkt de BES?

Is er wel voldoende lokale biomassa beschikbaar voor de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) om het geplande aflevergebied van warmte te voorzien?

Natuur en Milieu - Biomassavisie - december 2018

CBS - Emissie intensiteit Nederlandse industrie - december 2018
CE Delft - MKEA zonPV en wind op land - 2016
TNO - Versneld naar een duurzame energievoorziening - september 2016

CE Delft - Gastransitie en warmtenetten - april 2016
CE Delft - Gas als zonnebrandstof - 2015
NEA - Voortgang emissiehandel 2018
ING - Focus on dutch climate challenge - mei 2018

Voldoet de BES hieraan ??

In Nederland is de vraag naar specifiek Nederlandse GvO’s zeer sterk gestegen waardoor Nederlandse GvO’s de laatste jaren beduidend duurder zijn geworden dan GvO’s uit het buitenland. Een hoge GvO prijs betekent extra inkomsten voor de uitbater van een duurzame productieeenheid wat het aantrekkelijker maakt om in dergelijke productie-eenheden te investeren. Ter illustratie; een GvO-prijs van 10 Euro per GvO betekent dat bij een marktprijs voor elektriciteit van 4 cent per kWh de uitbater van de productieeenheid 25% meer per kWh kan verdienen. Nederlandse GvO’s spelen dus een toenemende rol in de totstandkoming van nieuwe (‘additionele’) duurzame energieprojecten. Dit is in veel mindere mate het geval bij GvO’s uit het buitenland, vandaar dat deze iets minder goed worden beoordeeld. Houtige biomassa is een belangrijke grondstof voor de ‘biobased economy’.

Kostenvergelijk HR-ketel vs All-electric warmtepomp vs hybride warmtepomp plus HR-ketel - 25 juni 2019

 

SPA Samen Politiek Actief 2021 ©