DOSSIERS –  Het Groene Net ( HGN )

Interview Het Groene Net met
SPA raadslid Jack Renet en
SPA burgerraadslid Phil Winteraeken.

 .
Al in 1980 werd onderzocht of de restwarmte van DSM gebruikt kon worden voor het grootschalig verwarmen van woningen. In 1982 concludeerde men: NIET RENDABEL.
Enkele panden (waaronder woonhuizen) in het Mauritspark zijn vanaf 1952 ruim 40 jaar van restwarmte voorzien door de Staatsmijnen / DSM.
Gebruik van restwarmte Staatsmijnen / DSM in het verleden
DDL 9 december 2020 – Debacle dreigt voor HGN
Goed nieuws : niet langer boete om van het gas af te komen

SER advies over biomassa als brandstof: stoppen!!!
SER – 8 juli 2020 – Advies biomassa in balans (artikel)
SER – 8 juli 2020 – Biomassa in balans (rapport)

2 juli 2020 – Antwoord op technische vragen
NOS – 20 juni 2020 – SER : subsidies voor biomassa als energiebron zo snel mogelijk afbouwen
Nieuwsuur – 12 mei 2020 – Nieuwbouw aansluiten op heet warmtenet is zeer overstandig
DDL 28 februari 2020 – Opinie over HGN

Wynia 28 12 2019 – De Groene Nep
NOS – Warmtenet, hoe werkt het? Niet duurzaam wel duur – 17 januari 2019

Kassa – Warmtenet duurder dan gasaansluiting – Essent wil geen warmtenetten meer – 11 september 2017

De gasprijzen van Eneco, Essent en Nuon per 23 juni 2019 zijn gemiddeld 5,4 cent lager dan de prijzen die de ACM in haar berekeningen hanteert. Bovendien is er per 5 april 2019 een wijziging van de Warmteregeling doorgevoerd die tot gevolg heeft dat het rendement van de CV-ketel waarmee de ACM rekent met bijna 10% verhoogd is van 0,8079 naar 0,8701. Het gevolg hiervan is dat er nu minder warmteverlies wordt berekend en dat HGN daarom meer warmte moet rekenen. Dat heeft een verhoging van de berekende kosten voor HGN tot gevolg waardoor het verschil tussen gas en HGN toeneemt en de potentiële klant minder vaak voor onaangename verrassingen komt te staan. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijs voor warmte wanneer het NMDA-principe als uitgangspunt wordt genomen: de prijs voor warmte moet fors dalen tot € 21,18 / GJ , bijna € 5,50 lager dan wat HGN nu hanteert. Burgers kunnen kiezen van welke gasleverancier zij afnemen maar wanneer men aangesloten is op HGN is men voor minstens tien tot vijftien jaar gebonden aan HGN.

Onderstaande tabel toont hoe groot het verschil voor een calculerende burger met een gemiddeld gasverbruik, zijnde 1500 m3 per jaar, momenteel is wanneer deze naar HGN overstapt. De eenmalige kosten zijn hier niet in meegenomen. In de tabel is de, voor zo ver bekend, goedkoopste leverancier meegenomen. Het verschil tussen deze leverancier en de ‘grote drie’ is behoorlijk. Er zijn overigens meerdere leveranciers die bijna even lage prijzen hanteren, vaak middels een welkomspremie.

Bovenstaande overzichten zijn aangepast naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomst op 5 juli 2019 in Buurtcentrum Limbrichterveld.

Tijdens de op 19 juli 2019 door SPA georganiseerde bijeenkomst in buurtcentrum Limbrichterveld toonde SPA een kostenvergelijk tussen HGN, de laagste gasaanbieder en Essent (aanbieding van stroom+gas; exclusief welkomspremie).
Zelfs indien de (veel te hoge) kosten die HGN rekent voor een CV-ketel wordt meegenomen blijft HGN de duurste.
Indien marktconforme tarieven worden meegenomen dan is de goedkoopste aanbieder (1774 euro bij 2100 m3) 464 euro goedkoper dan HGN (2238 euro).
Bij gemiddeld verbruik (1500 m3) is HGN (1749 euro) 376 euro duurder dan de laagste aanbieder (1373 euro) en 236 euro duurder dan Essent.

Documenten ingebracht door SPA m.b.t. Het Groene Net 
Presentatie SPA ‘Raakt HGN u in uw beurs’ – 19 juli 2019
SPA – artikel 43 vragen 2019/05 Uitvoering Proeftuin Gasvrij Limbrichterveld-Noord – 9 juli 2019
SPA – Technische vragen T10 – HGN, Proeftuin Gasvrije Wijk Limbrichterveld-Noord
Antwoord College op technische vragen T10 – 3 juli 2019
SPA – Kosten HGN voor bewoners erg hoog – 25 juni 2019
SPA – HGN presentatie – update 24 juni 2019
Reactie op brief HGN aan SPA – update 24 juni 2019 

HGN – Reactie op technische vraag T07 – 28 mei 2019
Technische vraag T07 – Kosten HGN – 8 mei 2019

Art 43 vragen Het Groene Net (HGN) – 18 dec 2018
Antwoord artikel 43 vragen SPA inzake HGN – 11 februari 2019

SPA en Chemelot – Verkiezingsprogramma 2018

Het Groene Net (HGN)

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 heeft SPA er op gewezen dat er meerdere mogelijkheden zijn om naar een gasvrije wijk toe te werken en dat mensen daarbij hun eigen weg moeten kunnen kiezen.
De wethouder gaf aan dat zij echter alleen subsidie verleent aan mensen die aansluiten op HGN of (meteen) voor een warmtepomp kiezen. Die laatste keuze wordt zeer onaantrekkelijk gemaakt door veel te hoge prijzen voor te spiegelen en door een oneigenlijk vergelijk met HGN te maken door een andere mate van isolatie van de woning aan te houden bij HGN. Op HGN aangesloten woningen benodigen daardoor structureel veel meer energie. In de raadsronde had de wethouder gezegd dat de aansluitkosten voor de bewoners tussen 2000 en 2500 euro zouden zijn, nu moest zij toegeven dat de bewoners zo’n 3500 kwijt zijn. Volgens SPA zijn de kosten nog veel hoger.

Op vragen van SPA hoe en wanneer de bewoners dit terugverdienen kon zij geen inhoudelijk antwoord geven. SPA heeft TEGEN het voorstel gestemd omdat bewoners een enorm risico lopen financieel de dupe te worden, HGN hun helemaal geen voordeel brengt en het de wethouder puur gaat om te scoren (zoals zij zelf zei) en niet om het gasvrij maken van de wijk. SPA vindt het een schande dat een wethouder op deze wijze mensen uitsluit, mensen tot grote uitgaven probeert over te halen waaraan deze geen voordelen hebben. Dat alles onder het mom van duurzaamheid maar in werkelijkheid handelend om klanten te winnen voor een commercieel bedrijf en om een prestigeproject er doorheen te drukken. We hebben hier niet te maken met een wethouder van duurzaamheid maar met een wethouder van duurheid.

Bijdrage van SPA – HGN – 3 juli 2019


Motie SPA – Vrije keuze bewoners
Motie SPA – Ondoelmatige subsidie


Raadsvoorstel – HGN – Votering middelen proeftuin Limbrichterveld – Raad 3 juli 2019

HGN – Uitvoeringsplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld Noord – Raad 3 juli 2019

Data Proeftuin Limbrichterveld Noord
Projectplan aardgasvrije wijk Limbrichterveld – 29 juni 2018
Transitiescan Dubbel Duurzaam
Expert oordeel over het rapport van de Transitiescan Dubbel Duurzaam – 1 juli 2019

Presentatie gezamenlijke raden WM
Warmteplannen (fragment) – Raad 1 feb 2018
Regionale warmtevisie Stein, Beek, Sittard-Geleen – 2017
DBV – Warmteplan Sittard 2017 tot 2027
DBV – Warmteplan Geleen 2017 tot 2027

Externe documenten


Toekomst en energietransitie

CE Delft – Het net van de  Toekomst – 2017
PBL – Handelingsperspectief gemeenten in de energietransitie – 2017
TNO – Aardgasvrij Nederland, lekker warm zonder aardgas – 2018

EDGR – De komende 50 jaar gas in Nederland – 2015
PBL – Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland – 2017

Exorys – Van CV naar duurzame warmte – 2018

TKI Nieuw Gas – Routekaart waterstof – 2018

Nederland overvraagt biomassa twee tot vier keer – 7 december 2018

Biomassa wordt vaak gezien als duurzaam en klimaatneutraal, planten nemen immers CO2 op. In werkelijkheid leidt de productie van biomassa vaak tot milieu- en sociale risico’s als ontbossing, verlies van diversiteit, landroof en concurrentie met voedselteelt. Ook is de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking. Er zijn biomassastromen waar deze nadelen minder aan kleven, maar die hoeveelheid is zeer beperkt.

Vraag: Hoe zit bij de BES?

Natuur en Milieu – Biomassavisie – december 2018

Is er wel voldoende lokale biomassa beschikbaar voor de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) om het geplande aflevergebied van warmte te voorzien?

CBS – Emissie intensiteit Nederlandse industrie – december 2018
CE Delft – MKEA zonPV en wind op land – 2016
TNO – Versneld naar een duurzame energievoorziening – september 2016
CE Delft – Gastransitie en warmtenetten – april 2016
CE Delft – Gas als zonnebrandstof – 2015

NEA – Voortgang emissiehandel 2018
ING – Focus on dutch climate challenge – mei 2018

Warmtenetten

HGN is een hoge-temperatuur-warmtenet en de wethouder geeft aan daar blij mee te zijn en dat dat toekomst zeker is.
Niet alleen volgens SPA is een HT-warmtenetwerk in wezen achterhaalde techniek en allesbehalve toekomst zeker.

Milieu Centraal – Temperatuur warmtenetten
Het Parool – Hete stadsverwarming voortaan uit den boze bij nieuwbouw – 10 november 2017


Rvo – Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk – 2014
Follow the money – De zin en onzin van warmtenetten – 9 nov 2019
RTLz – Je huis aansluiten op het warmtenet, wat zijn de voordelen en de nadelen? – 25 september 2018

CE Delft – De kansen voor LT-warmtenetten – september 2018
Vastgoedbelang – Stadsverwarming of warmtepomp – juli 2018
CE Delft – Weg van gas – mei 2018
Min Infra – Ruimtelijke kansen voor warmtenetten – maart 2017

Warmteregeling en tarieven

Min EZ – Warmteregeling – 2 april 2019
HGN Tarievenblad warmte koude consument en kleinzakelijk – 2019
ACM – Besluit maximumprijs warmte 2019
ACM – Berekening maximumprijs warmtetarieven 2019
Enexis – Tarievenblad gas – 2019
Nuon – Tarievenblad 2019
EnNatuurlijk – Tarievenblad 2019

Harmeling – Duurzaamheid van warmte en koudelevering – 26 maart 2019
SIRM – Tariefregeling warmtebedrijven voor kleingebruikers – 30 januari 2019
SEO – Belang bij splitsing in de warmtemarkt – november 2018
Min EZ – Verslag consultatie tot wijziging warmtebesluit – 30 juli 2018
Wijziging van warmtebesluit, nota van toelichting – 11 juli 2018
Rvo – Internetconsultatie parameters warmteregeling 2017
Ecorys – Evaluatie warmtewet en toekomstig marktontwerp warmte – 2016

ACM – Energiemonitor voor consumenten 2019
Ecorys – Rendementsmonitor 2015 en 2016
Reeshof Warmte- Consultatie warmteregeling NMDA – 2015
Scriptie – De consument en de collectieve warmtevoorziening – 2015

Berichten in de media

DDL – 22 juni 2019 – Grote zorgen om HGN
Groene Amsterdammer – Inkomsten door uitstoten – 21 december 2018

DDL – 26 augustus 2018 – HGN volgas vooruit
DDL – 12 maart 2018 – SG stopt 2,5 ton in verduurzamen panden
DDL – 27 december 2017 – Zorgen over HGN
DDL – 8 augustus 2016 – Visie : HGN uit eigen zak

DDL – 9 februari 2016 – Banken geen financier HGN
DDL – 15 januari 2016 – Provincie wil regie en snellere aanleg HGN

Milieu – vervuiling – aanpak

SER – Nationale klimaataanpak voor regionale industriele koplopers – juni 2019
DDL – 22 juni 2019 – Snelle aanleg waterstofnet Chemelot
SPA – artikel 43 vragen – Milieuschade door Chemelot – 22 mei 2019
CE Delft – Milieuschade van verschillende technologien voor woningverwarming in Vlaanderen – maart 2019
CE Delft – Restwarmte, de stand van zaken – februari 2019
CE Delft – Openingsbod Groningen – februari 2019
PBL Monetaire milieuschade in Nederland – 15 juni 2018
ERK – Luchtverontreiniging : onze gezondheid nog steeds onvoldoende beschermd – 2018
Haskoning – Achter de norm, welke gezondheidsrisico’s accepteren we – september 2018

Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers – 20 november 2018

Elektriciteit uit standalone biomassacentrales wordt daarom als middelmatig duurzaam beoordeeld. Er is één uitzondering: als een standalone biomassacentrale gecertificeerde biomassa gebruikt die voldoet aan de criteria van het Energieakkoord dan wordt de hiermee geproduceerde elektriciteit iets beter beoordeeld.

Vraag: voldoet de BES hieraan??

In Nederland is de vraag naar specifiek Nederlandse GvO’s zeer sterk gestegen waardoor Nederlandse GvO’s de laatste jaren beduidend duurder zijn geworden dan GvO’s uit het buitenland. Een hoge GvO prijs betekent extra inkomsten voor de uitbater van een duurzame productieeenheid wat het aantrekkelijker maakt om in dergelijke productie-eenheden te investeren. Ter illustratie; een GvO-prijs van 10 Euro per GvO betekent dat bij een marktprijs voor elektriciteit van 4 cent per kWh de uitbater van de productieeenheid 25% meer per kWh kan verdienen. Nederlandse GvO’s spelen dus een toenemende rol in de totstandkoming van nieuwe (‘additionele’) duurzame energieprojecten. Dit is in veel mindere mate het geval bij GvO’s uit het buitenland, vandaar dat deze iets minder goed worden beoordeeld. Houtige biomassa is een belangrijke grondstof voor de ‘biobased economy’.

Vraag: koopt de gemeente stroom uitsluitend gebaseerd op Nederlandse GvO’s? Antwoord: binnenkort

Het gemak waarmee fossiele stroom doorgeschoven wordt van particuliere naar zakelijke gebruiker baart zorgen.

Gasverbruik Limburgse gemeenten
Gasverbruik Limburgse gemeenten zonder Chemelot
Electriciteitverbruik Limburgse gemeenten
Electriciteitverbruik Limburgse gemeenten zonder Chemelot
Energievraag Limburgse gemeenten
Energievraag Limburgse gemeenten zonder Chemelot
Brandstofgebruik Limburgse gemeenten
Brandstofgebruik Limburgse gemeenten zonder Chemelot

Nefit – Verwarmingsalternatieven – juni 2019
Kostenvergelijk HR-ketel vs All-electric warmtepomp vs hybride warmtepomp plus HR-ketel – Eisma webinar voor de bouw – 25 juni 2019

SPA Samen Politiek Actief 2019 ©