DOSSIERS   
DOSSIERS    
Zwem- en schaatsfaciliteiten

Toekomst zwem- en schaatsfaciliteiten

Wij hebben de indruk dat inwoners en enkele partijen die hard gestreden hebben om zwemmen, schaatsen en wielrennen in Glanerbrook te behouden zich flink in de luren hebben laten leggen tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 december 2017, daarom dat we het genomen besluit hier nog maar eens toelichten.

Het genomen besluit gaat er van uit dat er GEEN 400 m schaats- en wielerbaan zal zijn. Eventueel , indien er externe geldschieters gevonden worden, kan er wel een 333 m schaatsbaan worden aangelegd al dan niet samen met een 50 m wedstrijdbad. Het besluit gaat er ook van uit dat het zwemmen in het Anker en de Hateboer niet langer door de gemeente gesubsidieerd wordt.

Bij het Anker zal dat (volgens de uitbater) tot een situatie leiden die de existentie van het multifunctionele centrum het Anker in gevaar brengt, net als het geval zou zijn geweest indien Glanerbrook het zwemmen en schaatsen zou hebben verloren. Bij de Hateboer geldt dat het nu reeds een zeer negatieve exploitatie heeft en dat het zonder verbetering niet te handhaven is. Sluiting kan alleen voorkomen worden indien additionele functies voor een betere exploitatie zorgen.

Lees vanaf pagina 55 t/m 58 van het Drijver en partner rapport. Daar wordt gesproken over het weghalen van de 400 m baan (weliswaar alleen voor schaatsen maar dat leidt o.i. ook tot het verwijderen van die baan voor wielrennen).

Wie twijfelt nu nog aan het terecht zijn van het TEGEN stemmen van SPA wanneer je een van onderstaande dingen wilt :

a) dat zwemmen in het Anker mogelijk blijft
b) dat zwemmen in de Hateboer mogelijk blijft indien het financieel enigszins haalbaar is of wordt
c) dat de 400 m baan voor schaatsen en wielrennen in Glanerbrook blijft

Driver & Partner gaf in haar voorkeursvariant het perspectief van een 333 m bad aan. Glanerbrook zou daarmee een wereldprimeur hebben denken wij : dat bad kan in de winter gebruikt worden voor schaatsen en in de zomer voor zwemmen.

 Het debat over Glanerbrook en de positie van SPA daarin

The day after

Raadsvoorstel Zwemmen en schaatsen - 14 december 2017

02 Raadsvoorstel

Persverklaring gemeente t.a.v. Glanerbrook

Donderdag 9 november 2017 gaf de gemeente een persverklaring uit waarin de Raad werd voorgesteld om het zwemmen en schaatsen in Glanerbrook te concentreren.

SPA ziet dit als een direct gevolg van de actie die inwoners van Geleen hebben opgezet nadat SPA en de Stadspartij in de raadsvergadering van 15 december 2016 alarm hadden geslagen naar aanleiding van de op het Anker en Glanerbrook gerichte tekst in de Omgevingsvisie ‘dat er een nadere afweging gemaakt wordt over het gewenste toekomstige voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen en zwemmen’.

Inwoners uit alle stadsdelen kwamen luidkeels in actie en zetten het College onder druk.

Op 7 oktober 2017 presenteerde SPA in Glanerbrook hun statement:

STATEMENT

Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van Geleen en voor de verenigingen
die er gevestigd zijn.

Het verwijderen of verminderen van kernactiviteiten,

waaronder zwemmen en schaatsen,

tast de levensvatbaarheid van het gehele sportcomplex

en alle daar sportende verenigingen aan

hetgeen grote maatschappelijke en sociale gevolgen heeft

en is daarom onacceptabel.

Samen Politiek Actief

roept alle andere politieke partijen op dit statement te steunen.

 

Uiteindelijk zwichtte het College en blies de tot ‘Voorkeursvariant’ verheven en sinds 2014 nagestreefde verplaatsing van zwemmen en schaatsen naar de Sportzone af. SPA is zeer verheugd dat hiermee het voor Geleen essentiёle voortbestaan van Glanerbrook verzekerd lijkt, maar maakt hierbij nog een paar kanttekeningen.

  • Allereerst is SPA van mening dat er geen sprake kan zijn van teloorgang van het wielrennen op de Geleense baan.
  • Ten tweede heeft SPA als beleid dat er adequate voorzieningen in alle delen van de gemeente behoren te zijn. Daarom vindt SPA het belangrijk dat er ook in het Bornse en het Sittardse zwemfaciliteiten voorhanden blijven indien financieel enigszins verantwoord. De existentie van het Anker is daarbij een randvoorwaarde voor SPA.

Bij de realisatie van de voorzieningen in Geleen geldt gezien de financiёle situatie dat functionaliteit en soberheid betracht moeten worden zonder daarbij op aantrekkelijkheid enduurzaamheid in te boeten.

 

SPA Samen Politiek Actief 2023 ©