INFOPAGINA   
INFOPAGINA   
Donateur SPA

Word donateur !

Contactformulier

Donateurs zijn personen of organisaties die SPA financieel ondersteunen om politiek te bedrijven.

SPA heeft de ANBI-status hetgeen inhoudt dat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken.

Het minimum bedrag om voor 2021 als donateur te worden geregistreerd is 12,50 euro per jaar.

Donaties kunnen éénmalig, of voor een periode van minimaal één jaar worden gedaan.

Aangezien SPA zeer hecht aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling is in de statuten geregeld aan welke voorwaarden donateurs moeten voldoen en hoe de controle door de leden over het donateurschap gebeurt.

SPA gebruikt ontvangen donaties voor het financieren van

 • het vullen van een sociaal fonds waardoor mensen met een laag inkomen tegen gereduceerd tarief toch lid van SPA kunnen worden;
 • de verkiezingscampagne;
 • het verspreiden van informatie (flyers e.d.) over politiek actuele onderwerpen op buurt, wijk of lokaal niveau;
 • het organiseren van bijeenkomsten om de bevolking te horen;
 • het organiseren van debatten. 

Statuten Artikel 8 – Donateurs en sympathisanten

1.Donateurs en sympathisanten zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen verschillende categorieën donateurs en sympathisanten zijn.
2.Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3.De algemene ledenvergadering beslist over de acceptatie van het donateurschap van een commerciële organisatie na advisering door het bestuur omtrent de risico’s van mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.
4.Het bestuur is bevoegd een donateurschap onder schriftelijke opgave van redenen te weigeren en deelt dit zowel aan de geweigerde donateur als aan de algemene ledenvergadering mee.
5.Het bestuur is bevoegd het donateurschap of het sympathisantschap door schriftelijk opzegging met opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen.
6.Donateurs en sympathisanten zijn in de vereniging gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
7.De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs en sympathisanten zijn vermeld. Op verzoek kunnen leden dit register inzien.

Statuten Artikel 16 – De algemene ledenvergadering : toegang en stemrecht

6.De vergadering kan besluiten om alle of bepaalde donateurs tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Dezen mogen wel het woord voeren maar hebben geen stemrecht.


 

 
  Aanvullende opmerkingen

  Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.

  captcha

  Ingevoerde gegevens worden alleen intern gebruikt door SPA volgens de Nederlandse AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ).

  SPA is aangesloten bij de provinciale politieke partij Lokaal Limburg teneinde haar belangen te vertegenwoordigen. Lokaal Limburg is op haar beurt aangesloten bij de Onafhankelijke Statenfractie (OSF) welke in de Eerste Kamer de belangen van lokale partijen vertegenwoordigt. Via SPA zijn de leden automatisch ook lid van deze politieke organisaties.