DOSSIERS   
DOSSIERS   
Chemelot
  • Communicatie Chemelot
  • Rapport SPA Lexhy
  • Wonen met Chemelot
  • Veiligheid op Chemelot
  • Klankbordgroep Chemelot
 Presentatie rapport SPA m.b.t. Brightlands Chemelot Campus / Lexhy


 

 

Wonen met Chemelot

SPA organiseerde op vrijdag 15 november 2019 'Wonen met Chemelot" in het Volkshoes te Lindenheuvel ( Geleen ) om van omwonenden van Chemelot te horen hoe zij over ontwikkelingen en het wonen rond Chemelot denken. Het programma werd opgedeeld in vier clusters. De resultaten van de discussies werden aan de gemeenteraden van Beek, Stein en Sittard-Geleen aangeboden.

Wonen met Chemelot - Discussieavond - 15 november 2019 

Afgelopen vrijdagavond organiseerde SPA de discussieavond 'Wonen met Chemelot'. Alhoewel de opkomst aan de onderkant...

Geplaatst door Jack Renet op Maandag 18 november 2019
 

Komende vrijdagavond 15 november stelt SPA inwoners van de rond Chemelot liggende gemeenten in de gelegenheid om aan te...

Geplaatst door Jack Renet op Maandag 11 november 2019
 

De tweede van de vier clusters die vrijdagavond aan de orde kwamen tijdens de discussieavond 'Wonen met Chemelot' was...

Geplaatst door Jack Renet op Dinsdag 19 november 2019
 

Op 22-11-2018 sprak burgemeester Cox, naar aanleiding van burgermanifest Veiligheid rond Chemelot (met o.a. Jack Renet)...

Geplaatst door BIG: Burger Initiatief Gelaen op Woensdag 7 augustus 2019
 

wat-gebeurt-er-achter-de-schermen-als-de-sirenes-loeien?

Geplaatst door BIG: Burger Initiatief Gelaen op Woensdag 7 augustus 2019

Commissievergadering Provinciale staten veiligheid op Chemelot 10 oktober 2019

Tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten heeft Jack Renet op 11 oktober 2019 ingesproken bij het onderwerp 'Veiligheid op Chemelot'.

Per 31 december 2018 hadden de bedrijven op Chemelot Industrial Park 4483 WPs en op de Campus 1294. Deze 5777 Chemelotters (slechts 228 meer dan in 2005) doen ongetwijfeld hun best veilig te werken, maar het is niet voldoende. U, leden van Provinciale Staten, bent verantwoordelijk voor hun veiligheid en voor de veiligheid van de omwonenden.

Scenario’s gerelateerd aan Tankenpark-2 en 3 resulteren in enorme schade binnen en buiten de hekken van Chemelot met heel veel slachtoffers in een gebied waar zo’n 70000 mensen wonen. De Veiligheidsregio zal ook niet voor de lol een sirenegebied met ruim 186000 mensen hebben vastgesteld.

De Koepelvergunning resulteert er in dat duizenden mensen die op Chemelot aanwezig zijn NIET worden meegeteld in de berekeningen van het groepsrisico van elke fabriek afzonderlijk en Chemelot als geheel. In feite worden deze mensen als ‘aanvaardbare slachtoffers’ aangemerkt. Dat kan er bij mij echt niet in.

De krant van woensdag meldt dat een hardleerse Jihadstrijder uit Maastricht drones aanschaft! Ik vraag de portefeuillehouder of Tankenpark 2 en 3, de ACN-fabriek en de Ammoniakfabriek bestand zijn tegen aanvallen met drones. U, leden van Provinciale Staten, vraag ik ‘welk recht heeft een bedrijf om de levens van tienduizenden omwonenden op het spel te zetten voor economisch gewin ?’ Zeg nooit dat iets niet kan gebeuren wanneer je dat niet heel zeker weet’. (Prof Ale).

Chemelot ligt niet naast Geleen, Stein en Beek zoals de portefeuillehouder schrijft, maar tussen de woonwijken van deze gemeenten constateert de OVV. Al in 2011 zei een VRZL-medewerker tijdens een presentatie van het risicodiagram Zuid-Limburg ‘Het is niet zozeer de vraag of het ooit echt mis gaat bij Chemelot maar wanneer.’  SE Fireworks mocht niet herbouwen op dezelfde plek nadat 40 ha verwoest waren. Wachten wij totdat minimaal 2450 ha verwoest is eer er iets gedaan wordt om de onveiligste installaties te ontmantelen? Niet de afbouw van de effecten en de risico’s staan in het projectplan centraal maar een afgewogen uitbreiding van de onveiligheid.

De portefeuillehouder heeft het over ‘Bufferzone rond Chemelot’.  NEE!!! Vrijwel geheel Geleen en Stein en grote delen van Beek vallen binnen de 1%-letaliteitsgrens. Wanneer het streven is dat er geen ‘(zeer) kwetsbare objecten’ meer in de omgeving van Chemelot mogen voorkomen betekent dit o.a. dat er geen lagere scholen meer gevestigd mogen zijn in de wijken rond Chemelot. In feite betekent dit dat die wijken ten dode zijn opgeschreven. Onacceptabel. Chemelot is het probleem, niet de omgeving!! 

Er is al een bufferzone, van uitbreiding kan geen sprake zijn. Buiten het terrein behoren geen slachtoffers te kunnen vallen. Zoiets geldt ook voor andere bedrijven en particulieren. Het Burgermanifest verwoordt duidelijk wat nodig is voor omwonenden. Besef dat uw primaire taak bescherming van de bevolking is en niet het spekken van de bankrekening van Arabische sjeiks en anderen ten koste van de omwonenden. 

CE Delft e.a. geven aan dat ‘De olieraffinage en petrochemische industrie zullen verdwijnen zoals we deze kennen’. De energietransitie biedt een uitgelezen kans om de processen met de grootste effecten en risico’s aan te pakken. Mede om de ambitie om in 2025 de veiligste site van West-Europa te worden waar te maken zullen die installaties en processen al snel en planmatig moeten worden aangepakt.  Daarover tref ik echter niets aan in het projectplan. 

Mensen in Lindenheuvel zijn bang voor toxische scenario’s in de ACN-fabriek. Slechts 50 seconden duurt het eer een gaswolk de woningen van Lindenheuvel bereikt. Dat is gewoon onverantwoord. In ieder geval is nodig dat er RDRs (redelijk dichte ruimtes) komen en dat er een TGB-systeem (terreingrensbewaking) komt aangezien de huidige procedure veel en veel te lang duurt in geval van zo’n uitbraak. 

En dan wil men nieuwbouw van Basic Pharma nog veel dichter bij de ACN-fabriek gaan bouwen en daar zo’n 200 mensen werkzaamheden laten verrichten die ook elders verricht kunnen worden. Dat kan echt niet, indien u veiligheid serieus neemt moet u daar een stokje voor steken. 

De portefeuillehouder wil ‘de maatschappelijke meerwaarde van de betreffende activiteit afwegen tegen het gevaar en de schade die hiermee gepaard gaan.‘  Daarmee geeft hij o.a. aan dat de monetaire milieuschade die Chemelot en elke activiteit afzonderlijk met zich meebrengt moet worden bepaald. Ik vraag PS dringend er op toe te zien dat dit eindelijk ook gebeurt en milieuschade niet langer op basis van natte-vinger-werk terzijde wordt geschoven. Ook dient er berekend te worden wat de maatschappelijke en materiele schade extern Chemelot is indien een majeure calamiteit plaatsvindt. 

De totale monetaire milieuschade van de niet gemelde lachgasuitstoot bedraagt op basis van het PBL-rapport (pagina 18, 15 juni 2018, ‘Monetaire milieuschade in Nederland’) bijna 100 miljoen. 

Veiliger maken van installaties levert ruimtewinst op. Die kan Chemelot, samen met de nog uitgeefbare 97 ha, gebruiken voor nieuwe processen die daar thuishoren. Oneigenlijk gebruik van ruimte bv voor logistiek (Katoen Natie) of voor processen met een lage milieucategorie behoort daarbij vermeden te worden teneinde de schaarse ruimte efficiënt te benutten. Mens-extensieve functies op de campus en nabij Industrial Park als mede verder weg plaatsen van mens-intensieve functies lijkt me prima. Heroverweging van vestiging van Sitech Services in de Bright Houses is aan de orde. 

Samenvattend: het projectplan behoeft duidelijk bijstelling en PS behoort haar verantwoordelijkheid jegens omwonenden te nemen door er structureel voor te zorgen dat de effecten van de grootste calamiteiten geen slachtoffers onder de omwonenden veroorzaken.  U kunt nu echt voor decennia het verschil maken en missers van uw voorgangers corrigeren. 

Jack Renet,  11 oktober 2019.

Bijlage 

Werkzame personen op Chemelot ( REBIS )

Masterplan Chemelot Campus (2011, pagina 28)   Multiplier indirecte werkgelegenheid op campussen. 

Burgermanifest

Tekst Burgermanifest 6-9-2018
Achtergronden burgermanifest (oorspronkelijk) 1-1-2019 
Achtergronden burgermanifest (update) 1-2-2019
Flyer 5-9-2018

Aanvullende documenten

Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief gedeputeerde Van den Akker
Verzoek bespreken veiligheid op Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot brief GS

Agendaverzoek Statenlid Rossel (GroenLinks) voor FEB 1-2-2019 inzake veiligheid Chemelot
Mededeling Portefeuillehouder inzake veiligheid op Chemelot, brief gedeputeerde Van den Akker
Schriftelijke vragen GroenLinks-Rossel inzake rapport OvV over de veiligheid op Chemelot
Beantwoording Schriftelijke Vragen GroenLinks-Rossel rapport OvV veiligheid op Chemelot