DOSSIERS   
DOSSIERS     
AANSLUITEN OP HET GROENE NET

Op HGN aansluiten of niet?

De gemeente vraagt bewoners van Limbrichterveld-Nrd voor 21 mei te beslissen of zij op HGN willen aansluiten of niet. Daartoe biedt zij veel subsidie aan waarbij deze deels nog steeds onzeker is of u die ook echt krijgt.Er is geen verplichting om op HGN over te stappen en bij te weinig deelname gaat de aanleg niet door.

Indien mensen meer info willen kan men contact opnemen met Henk van Hoof via 06-49926264 . Henk is geen lid van SPA maar van CLVN.

HGN is een bedrijf waarin de gemeente 35% aandelen heeft maar 50% van de investeringen betaalt. Onlangs heeft het onderzoeksbureau Berenschot berekend dat de economische waarde van HGN slechts € 78.000 is ondanks dat de gemeente reeds € 8,7 miljoen erin geïnvesteerd heeft. De gemeente vraagt u in wezen te investeren en vertrouwen te hebben in een bedrijf wat heel weinig waard is.

Dat het nodig is dat wij als samenleving de opwarming van de aarde tegengaan staat voor SPA vast. Veel bewoners van Limbrichterveld-Noord willen dat gelukkig ook. Maar HGN is het verkeerde middel. HGN is niet duurzaam, erg duur en kost u veel geld. Er kan worden berekend dat de jaarlijkse kosten bij verwarming met HGN voor u hoger zijn dan bij gas. 

Zelfs de directeur van HGN-Ontwikkel BV schrijft ‘Ennatuurlijk gelooft zelf niet in de gebied brede aanpak waarbij het mogelijk is om binnen de businesscase hele woonwijken van het gas te ontkoppelen.’ en dat het de gemeente, en dus ook u, minstens € 3,5 miljoen subsidie kost voor het aansluiten van elke volgende 1000 woningen. Alleen met heel veel belastinggeld is het mogelijk om het netwerk aan te leggen. Dat geld kan veel beter geïnvesteerd worden in echt duurzame oplossingen die u nog geld opleveren ook.

Nu al wordt 35% van de warmte die HGN levert niet duurzaam opgewekt door bijstoken met gas ! Ter vergelijk: in 2018 had warmtenet Rotterdam met ruim 50000 aansluitingen 37% transportverlies en stookte 2% bij met gas. De oorzaak is dat de BES onvoldoende warmte kan leveren wanneer dat nodig is. Wanneer het koud is zal daardoor elke extra via HGN te verwarmen woning gewoon met gas worden verwarmd !! Daarbij zal het 26% warmteverlies door transport dat HGN nu al heeft snel toenemen indien er meer grondgebonden woningen worden aangesloten.

NB het dichtbij de BES gelegen warmtenet Hoogveld met circa 1000 aansluitingen heeft 35% verlies. Bovendien heeft de gasketel waarmee HGN en Hoogveld worden bijgestookt een veel lager rendement dan uw HR++ CV-ketel.

Indien het vrij warm is levert de BES voldoende warmte voor warm tapwater en de woning warm te houden. In de zomer hebben we echter behoefte aan koeling en niet aan warmte, dat lost HGN niet op. Warm tapwater kan duurzamer worden opgewekt en veel warmtepompen kunnen ook koelen.

Alle warmte die verloren gaat bij de productie door de BES of verbranding van gas door HGN en bij het transport van de BES via HGN naar de woningen en bedrijven zorgt direct voor opwarming van de aarde.

Verbranden van houtige biomassa wordt niet langer als ‘duurzaam’ beschouwd en nationaal beleid is om dit af te bouwen. Ook de BES is echt niet 100% duurzaam. De hoeveelheid gft en snoeihout uit deze regio is veel te weinig en de herkomst van groen-certificaten van biomassa is twijfelachtig, dat hebben TV-rapportages wel duidelijk gemaakt.. Het kappen van bomen elders kan niet de oplossing zijn want het verbranden van een boom gaat snel maar het groeien van een nieuwe boom duurt vele jaren. Zoals de rapportage waarin Monique Aarts, directeur BES, uitlegt wat er in de biomassa zit en waar die vandaan komt, duidelijk maakt zit er ook veel ‘rotzooi’ in de toevoer aan de oven. Die wordt natuurlijk wel verwarmd en dat levert uiteindelijk ook verlies van warmte op, warmte die aan het milieu wordt afgegeven. Bovendien komt er bij verbranden van gas geen ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) vrij terwijl er (veel) minder stikstofoxiden (NOx) vrijkomt. Ondanks dat veel van deze uitstoot wordt afgevangen zijn er jaarlijks honderden klachten over uitstoot van biomassacentrales in Nederland, hetgeen natuurlijk geen toeval is.

Haskoning-Emissies-houtige-biomassa-vs-gas-26-geb-2020

Dat de BES in 2008 werd opgericht en een ORC (Organic Rankine Cycle) werd gebruikt om zoveel mogelijk warmte te kunnen gebruiken was in die tijd een prima zaak.
Maar de inzichten zijn veranderd en daar moeten we rekening mee houden.
De toekomst voor biomassa ligt in hoogwaardiger gebruik dan verbranding bijvoorbeeld als grondstof voor de chemische industrie.

De proeftuin adverteert met ‘gasvrij maken van de wijk’ maar vertelt er niet bij dat uw woningen nagenoeg volledig met gas zullen worden gestookt via HGN wanneer het koud is omdat de BES simpelweg nu al onvoldoende warmte kan leveren wanneer u deze nodig heeft.

Ontwikkelingen op het gebied van warmteopslag, warmtepompen, PVT, zonnepanelen (op daken en op gevels) en waterstof (verwachting: pas rond 2030 voor woningen beschikbaar) gaan heel snel en zijn nu al deels marktrijp. Deze veel duurzamere alternatieven bieden u op termijn lagere kosten voor energie, bij HGN is dat niet het geval.

Bovendien schrijft Berenschot in haar rapport ‘Op basis van het actuele businessplan en de kasstroomverwachting van de directie van HGN B.V. is het niet reëel te verwachten dat HGN B.V. in staat is aanvullende reserves op te bouwen.’ en ‘Na 2045 zijn de leidingen afgeschreven, zijn inkomsten onzeker en moeten er waarschijnlijk herinvesteringen worden gedaan.’ en ‘Aan de andere kant is het, gegeven de onzekere toekomst, niet ondenkbaar dat het warmtenet na 2045 moet worden ontmanteld.’

Het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) berekende dat in Nederland bij de proeftuinen elke aansluiting op een warmtenet gemiddeld bijna € 40000 kost, net zoveel als het nu kost om een woning all-electric te maken. Daarbij zijn alle kosten meegenomen, zowel voor de bewoner als voor de overheid als voor het warmtebedrijf. Kosten worden vaak onderschat. Het is een veeg teken dat het EIB uit de eerste tranche 13 en uit de tweede tranche 7 warmtenetten meenam in haar onderzoek maar niet HGN terwijl ook bij die andere netten vrijwel geen woningen werden aangesloten.

Voor huishoudens levert een aansluiting op een warmtenet geen financiële baten op. Er is voor huishoudens dan ook geen mogelijkheid om de BAK terug te verdienen, waarmee woonlastenneutraliteit bij warmtenetten moeilijk haalbaar lijkt.’ aldus de EIB over investeringen. De gemeente gaat er nu vanuit dat de subsidies de hele BAK dekt. Als samenleving betalen we dit natuurlijk wel en voor aansluiting van nog meer woningen wordt dit heel duur.

Men constateert dat een hybride-oplossing 40 tot 70% gas bespaart en dat vervanging van de CV-ketel door een hybride systeem (combinatie cv-ketel en warmtepomp, inclusief installatie) circa € 6000 kost, hetgeen € 4500 meer is dan een CV-ketel. Men ontvangt daarop nu echter € 1500 subsidie. Het EIB schrijft ‘Dit alternatief heeft als voordeel dat huishoudens een oplossing kiezen die past bij hun situatie en woning. Daarnaast kunnen de maatregelen worden getroffen op momenten die aansluiten bij de behoeften van de bewoners, waardoor zij zich niet gedwongen voelen tot een bepaalde techniek of oplossing. Een ander voordeel is dat de hoge proces- en organisatiekosten van de wijkaanpak kunnen worden vermeden.

Het EIB concludeert ‘Het beeld dat warmtenetten per definitie goedkoper zijn dan andere alternatieven voor aardgas in stedelijke gebieden verdient derhalve herziening.’

Volgens SPA is het gewoon onverstandig om nu op HGN aan te sluiten, niet alleen sluit u aan op niet-duurzame achterhaalde techniek en profiteert u niet van ontwikkelingen die gaande zijn maar u bent gebonden aan één leverancier en kunt eigenlijk niet meer terug.

Het doel is om 49% in 2030 te besparen en pas in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn: het hoeft niet nuIsolatie van woningen is op dit moment wat qua kosten en qua duurzaamheid effectief is, andere maatregelen moeten per woning bekeken worden.

Al in 2009 waren er in Nederland 13 grote (elk meer dan 5000 aansluitingen) warmtenetten met totaal 227000 aansluitingen en circa 6900 kleine warmtenetten (waaronder Hoogveld) met totaal 336000 aansluitingen.

Besef dat HGN gewoon een bedrijf is dat warmte levert middels een klein warmtenet, niets meer en niets minder. Dit bedrijf probeert u, gesteund door de gemeente, over te halen om uw woning via hun te laten verwarmen.

SPA roept de bewoners van Limbrichterveld-Noord op om goed na te denken of zij HGN echt als een duurzame oplossing zien om opwarming van de aarde tegen te gaan en daarbij ook geen dief van eigen beurs worden.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

SPA Samen Politiek Actief 2021 ©