SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Financïeel (wan) beleid Sittard-Geleen

VERNIETIGEND !!

 

Binnen een half uurtje maakte de 'Senior Toezichthouder Gemeentefinancien' van de provincie Limburg GEHAKT van het gevoerde financiele beleid van de afgelopen jaren.

 

Helaas.

 

Want het betekent dat Sittard-Geleen voor enorme financiele opgaven staat als gevolg van het beleid dat dit College (en haar voorgangers) bestaande uit CDA, GOB, PvdA en D66 met wethouder financien Meekels (GOB) als eerst verantwoordelijke gevoerd heeft.

 

Het gevolg is dat Sittard-Geleen als ENIGE gemeente in Limburg nu PREVENTIEF toezicht heeft.

Dat houdt in dat de provincie nu eerst toestemming moet geven eer er geld kan worden uitgegeven.

Uiterlijk 31 januari 2018 moet er een verbeterplan voor een STRUCTUREEL sluitende begroting liggen.

Dat is gebaseerd op WETTELIJKE eisen.

 

De gemeente heeft ALS ENIGE GEMEENTE IN NEDERLAND de verwachte extra gelden als gevolg van het regeerakkoord al ingeboekt ter dekking van gaten in de begroting.

Dit ONDANKS dat de provincie eerder had aangegeven dat dit NIET is toegestaan en dat het hoogst onzeker is of die extra gelden niet door het kabinet gelabeld worden en dus NIET ter dekking van tekorten kunnen worden ingezet.

 

Ten opzichte van de huidige begroting constateert de provincie een tekort van 5,4 miljoen in 2018, 2,7 miljoen in 2019, 3,2 miljoen in 2020 en 3,5 miljoen in 2021.

 

De Algemene Reserve van de gemeente daalt daarbij van 31 miljoen in 2016, via 24,7 miljoen in 2017, 18,5 miljoen in 2018, 9,1 miljoen in 2019, 10,3 miljoen in 2020 tot 11,2 miljoen in 2021.

Wanneer je weet dat de totale begroting zo'n 300 miljoen is en we de afgelopen tekorten van vele miljoenen hebben gehad, wordt duidelijk hoe dun het ijs wordt.

 

Gedeputeerd Koopmans zei : 'De ECHTE opdracht aan de raad voor de komende maanden is MAAK HET KLOPPEND !!!'

 

Claessens (GOB) stelde een vraag met als strekking 'we hebben ons de afgelopen maanden suf gezocht naar extra bezuinigingen, maar kunnen niks meer vinden. Wat kunnen nog doen?'

Het antwoord was keihard : het BELEID moet worden aangepast.

 

Daarna vroeg Huveneers (GOB) 'de provincie noemt hulplijnen. Jullie kunnen onze Enexis-aandelen kopen en grenscorrecties uitvoeren'.

Daarop zei Koopmans : 'Er ligt geen provinciaal besluit noch is er voorzien in provinciaal beleid dat Sittard-Geleen groter wordt. Er komen geen grenscorrecties, bovendien is er geen enkele zekerheid dat dat bijdraagt aan het oplossen van de huidige problemen en zo'n proces duurt al snel 3 jaar'.

 

Vervolgens gaf hij aan verkoop van de Enexis-aandelen weliswaar de Algemene Reserve met pakweg 20 miljoen zou verhogen maar dat de gemeente daarmee jaarlijks zo'n 0,9 miljoen dividend misloopt en door verkoop het probleem alleen maar groter zou worden.

 

De Senior Toezichthouder zei dat heroverweging van de 10 miljoen investeringen (opgenomen als kapitaallasten in de begroting) nodig is en dat de provincie daarbij behulpzaam kan zijn (signaleren, constateren, adviseren).

Houtakkers (CDA) zei dat er provinciale 'hulplijnen' genoemd worden maar dat de provincie ook extra geld kon verschaffen.

Koopmans antwoordde dat de hulplijnen geen melkkoe zijn en dat het bovendien iets voor de lange termijn is waarbij overleg met de vak-gedeputeerde nodig is en dat dit geen oplossing voor de huidige begrotingsproblemen is.

 

Als laatste stelde de griffier nog de vraag dat het BMC-rapport (en ook de begroting) melding maakt dat Sittard-Geleen weinig geld ontvangt uit het gemeentefonds in vergelijk met andere gemeenten. Hij vroeg de provincie of er mogelijkheden zijn om samen met de gemeente in Den Haag te lobbyen voor meer geld.

De Senior Toezichthouder boordde ook dat de grond in door te stellen dat zij dat ook gelezen had maar dat zij bepaald niet de indruk had dat Sittard-Geleen te weinig geld uit het gemeentefonds ontvangt.

 

Je kunt als partij niet blij zijn met deze ontwikkeling, maar feit is dat de constateringen van de provincie EXACT zijn wat OPA / SPA de afgelopen jaren heeft bevreesd.

Het zijn DEZELFDE argumenten die SPA gebruikt heeft om TEGEN de Kaderbrief en de Begroting 2018 te stemmen.

 

SPA gaf bij de Kaderbrief als enige partij EXPLICIET aan dat het College weigerde het beleid ter discussie te stellen bij haar vraag om voorstellen van uit de raad en dat SPA daarom niet akkoord kon gaan.

 

Het is triest om zo je gelijk te krijgen, maar het betekent dat de burgers nu toch langzamerhand de ogen moeten opengaan dat de verantwoordelijken voor het financiele en inhoudelijke beleid van de afgelopen jaren hun boeltje bij elkaar moeten pakken en het vertrouwen gewoon niet verdienen om na de verkiezingen terug te keren in het College.

 

Het is tijd voor ECHT ander bestuur !

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl