SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

BIG vragen en antwoorden SPA

1. Wat doen partijen wanneer opstappers inclusief zetel naar hen willen overstappen ?

 

SPA is geen voorstander van het opnemen van overstappers. Fusies van lokale partijen wijzen wij niet bij voorbaat af maar dan behoren die partijen op de kernpunten inhoudelijk wel overeenstemming te hebben en dat ook qua stemgedrag getoond te hebben in de Raad. Wanneer raadsleden van de ene partij naar de andere overstappen behoort de nieuwe partij geen fractievergoeding voor hun te ontvangen.

 

2. Wat doen raadsleden met hun zetel als ze het niet meer eens zijn met de koers van hun partij ?

 

SPA erkent dat er goede redenen kunnen zijn waarom iemand de partij waarvoor hij/zij is gekozen verlaat.

Die redenen kunnen op het persoonlijke of het politieke vlak liggen. Elk raadslid behoort wettelijk zonder last te oordelen. De praktijk is echter dat veel raadsleden vanwege fractiediscipline weinig speelruimte krijgen om anders te stemmen. Dat vindt SPA een slechte zaak. Binnen de kaders van het programma wil SPA dat er voldoende ruimte moet zijn voor overleg over in te nemen standpunten. Wanneer een raadslid, ondanks de ruimte voor discussie en nuancering van standpunten, met regelmaat afwijkend stemt van de andere fractieleden of wanneer een raadslid vaak moeite met de fractiediscipline heeft, kan dat volgens SPA reden zijn om uiteindelijk de fractie te verlaten. Of de achterblijvers dan wel de vertrekker(s) trouw blijven aan het verkiezingsprogramma is op voorhand niet te zeggen. Vanwege die reden kan SPA zich voorstellen dat raadsleden dan niet per definitie hun raadszetel inleveren.

 

3. Met welke partijen wil men het liefst in een coalitie zitten ? Wil de zittende coalitie het liefst doorgaan in de huidige samenstelling ? met welke partij wil men zeker niet samenwerken ? Sluit men partijen uit, of doet men dat zeker niet ?

 

SPA sluit geen partijen uit voor coalitievorming. Wel sluit SPA een coalitie uit met GOB en CDA samen omdat SPA vreest dat deze beide partijen samen dermate groot zullen zijn dat de invloed van SPA te beperkt zal zijn en het huidige beleid grotendeels zal worden voortgezet. Daaraan wil SPA niet meewerken.

De voorkeur van SPA heeft het om een coalitie te vormen met de huidige oppositiepartijen. Aanvulling met een of enkele van de huidige coalitiepartijen sluit SPA zeker niet uit zolang die partij(en) dan ook wezenlijke beleidswijzigingen voorstaan.

 

4. Wat voor type coalitie-akkoord wil men ? Op hoofdlijnen met ruimte of met strakke afspraken vooraf ?

 

SPA wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Graag zien wij dat er mogelijkheden geboden worden tot wisselende meerderheden in de Raad. De coalitiepartijen mogen wat SPA betreft verschillend denken en verschillend stemmen over onderwerpen. Het gaat er SPA om dat de gemeente goed bestuurd wordt en wij denken dat onze ideeën dienaangaande een goede basis vormen. Wanneer SPA zich voldoende herkent in de hoofdlijnen van de coalitie en voldoende vertrouwen in de deelnemende partijen en personen heeft doen wij graag mee in de coalitie, anders niet.

 

5. Hoe worden de burgers betrokken bij zaken die hun raken ? De raad heeft afspraken gemaakt over een andere vergaderstructuur en hoe wil men dat verder invullen om burgers bij beleid vooraf te betrekken ?

 

SPA heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de andere vergaderstructuur en heeft vertrouwen dat burgers meer mogelijkheden krijgen om zich te laten horen. SPA beschouwt de nieuwe vergaderstructuur als een stap in de goede richting. Maar SPA wil verder gaan in burgerparticipatie en hun stimuleren en ondersteunen bij het nemen van burgerinitiatieven.

 

6. Hoe geven we burgers in de kernen meer zeggenschap ?

 

SPA is voorstander om burgers veel meer zeggenschap te geven over hun stadsdeel, wijk en buurt. Daar hoort bij dat de gemeente stimuleert dat burgers initiatieven ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door draagvlak en technisch ideeën die door burgers worden aangedragen te onderzoeken. Belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma van SPA is het budget verdelingssysteem dat er op neerkomt dat voor elk stadsdeel ongeveer evenveel investeringsmiddelen worden uitgetrokken. Dat betekent ook dat burgers daar een stem in krijgen, daar dienen ze wel zelf draagvlak voor te vinden in hun achterban. Juist omdat burgers gaan beseffen dat zij meer invloed op de besteding van die budgetten krijgen verwacht SPA

dat burgers meer betrokken zullen raken hetgeen tot groter draagvlak en betere besteding van middelen moet leiden. De gemeenteraad heeft de wettelijke verantwoordelijkheid over de budgetten en daar moet dus ook de finale besluitvorming plaatsvinden. Bovendien is de gemeenteraad de gekozen volksvertegenwoordiging terwijl andere burgers/groepen een dergelijk mandaat niet hebben.

 

 

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl