SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

Kieskompas vragen en antwoorden SPA

Bij de onderstaande vragen kunt u de stellingen en antwoorden van SPA vinden en tevens kunt u in deze PDF file een overzicht zien van het stemgedrag van alle partijen tijdens de raadsvergaderingen van de afgelopen raadsperiode.

1 Bij de verdeling van cultuursubsidies moet de Limburgse volkscultuur voorrang krijgen.

 

Anwoord SPA : Mee eens.

 

SPA vindt dat evenementen gerelateerd aan de Limburgse volkscultuur in principe prevaleren boven andere evenementen van gelijke omvang.

 

2 De gemeente moet zich verzetten tegen de kerncentrale in Tihange (België).

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Een kernincident in Tihange heeft weliswaar catastrofale gevolgen maar wordt onwaarschijnlijk geacht door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Een pandemie en een groot incident op / bij Chemelot wordt echter 'mogelijk' gehouden oftewel 'er zijn geen concrete aanwijzingen, de gebeurtenis is voorstelbaar'.  De gevolgen van een explosie van Tankenpark-3 zijn echter voor nagenoeg heel Geleen rampzalig. SPA is het er daarom mee eens dat de gemeente meewerkt aan het bespoedigen van de sluiting van Tihange, maar de aanwezigheid van Chemelot vormt voor Sittard-Geleen een veel grotere en reëlere dreiging. SPA is daarom van mening dat de gemeente hier veel actiever in moet zijn en er voor moet zorgen dat Chemelot de impact van zo'n incident moet verkleinen. Geleen ligt niet bij Chemelot maar Chemelot ligt bij Geleen !

 

3 Om straathandel tegen te gaan, moeten buitenlanders ook wiet kunnen kopen in de coffeeshops in Sittard-Geleen.

 

Antwoord SPA : Helemaal niet mee eens.

 

SPA steunt het invoeren van het I-criterium ( Ingezetenen criterium ). Wij hebben gezien hoe mensen in de omgeving van de coffeeshops ernstige overlast ondervonden van en geïntimideerd waren door drugsrunners en anderen die daarbij hoorden. SPA vond het niet normaal dat 20% van de bezoekers aan Sittard-Geleen naar de cofffeeshops kwamen sinds Maastricht het I-criterium invoerde.

 

4 Sittard-Geleen moet gaan fuseren met de andere gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek (Beek en Stein).

 

Antwoord SPA: Helemaal niet mee eens.

 

Herindeling zal volgens SPA de problemen voor Sittard-Geleen niet oplossen, mogelijk zelfs vergroten. Voor de inwoners van de omringende gemeenten zal samenvoeging nadelen hebben. Zij krijgen bestuur dat op grotere afstand staat met het grote gevaar dat gelden niet langer in hun directe omgeving besteed worden maar in grote projecten belanden waarvan het twijfelachtig is of daarvoor draagvlak bij de bevolking in de gehele gemeente is. Dat moet je niet willen als verantwoordelijke bestuurders, je kunt veel beter goed samenwerken waarbij ook belangen van kleinere omliggende gemeenten goed worden behartigd in plaats van jarenlange onvrede kweken.

 

5 De 400m schaatsbaan Glanerbrook in Geleen moet blijven, ook als dat de gemeente geld kost.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

In december 2017 stemden de coalitiepartijen, de Stadspartij en DNA voor centralisatie van zwemmen en schaatsen. Met gevolg dat de 400 m baan van Glanerbrook en de zwembaden van het Anker en de Hateboer gaan sluiten. Dat betekent niet alleen het einde van het langebaan schaatsen in Geleen, maar ook van het wielrennen aangezien beide nauw gerelateerd zijn. SPA stemde tegen en zal proberen het genomen besluit terug te draaien.

 

6 De Brightlands campus mag uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van groen.

 

Antwoord SPA : Helemaal niet mee eens.

 

Chemelot wil op een terrein met ecologische waarde van circa 125 hectare groot uitbreiden in noordelijke richting. SPA heeft hier grote moeite mee. Bovendien wordt bos- en landbouwgrond dan bedrijventerrein en daardoor minimaal €120 / m2 meer waard, in totaal zo'n €150 miljoen. SPA is van mening dat de gemeenschap een aanzienlijk deel van deze winst behoort te ontvangen. Daarbij is SPA van mening dat invulling van de ongebruikte ruimte op Chemelot, circa 90 hectare, dient te gebeuren alvorens verdere verkleining van het toch al geringe onbebouwde deel van de gemeente actueel wordt.

 

7 Poppodium Volt moet zelfstandig zijn.

 

Antwoord SPA  : Helemaal mee eens.

 

Het aantal betalende bezoekers bij de podiumkunsten bij de Domijnen vertoonde in 2016 een teruggang van 11% en een van de drie bezoekers blijkt niet te betalen. SPA concludeerde dat de financiële resultaten van de Domijnen zodanig zijn dat het zo maar kan zijn dat indien de integratie van Volt bij de Domijnen tegenvalt het cultuurbedrijf in problemen komt en er om nog meer geld gevraagd gaat worden. Het is daarom zeer de vraag of de gemeente op dit moment wel moet willen dat Volt integreert binnen de Domijnen. SPA deed een voorstel om Volt te verzelfstandigen en de subsidie op termijn tot redelijke proporties terug te brengen en vroeg dit te onderzoeken. De zakelijke leiding van Volt zag dit voorstel als "mogelijk haalbaar".

 

8 Om de winkelgebieden in Sittard en Geleen aantrekkelijker te maken, mogen nieuwe winkels alleen nog in de stadscentra komen.

 

Antwoord SPA : Niet mee eens.

 

SPA wil dat de gemeente stimuleert dat er ook in de kleinere kernen basisvoorzieningen blijven of komen.Vooral ouderen, waarvan er steeds meer komen, kunnen hier veel baat bij hebben en daardoor ook langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en functioneren. SPA wil onderzoeken of het in stand houden van een klein winkeltje waar dagelijkse boodschappen kunnen worden gedaan, wellicht in combinatie met andere 'handige' zaken, verantwoord is. Wanneer zo'n winkeltje niet rendabel te maken is zou de gemeente hiervoor wellicht loonsuppletie tot minimumloon kunnen verstrekken op basis van de waarde van 'maatschappelijk nut'.

 

9 Er moeten meer evenementen komen buiten het stadscentrum Sittard.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

SPA is van mening dat evenementen een bijdrage leveren aan de levendigheid van buurten, wijken en stadsdelen en aan de cohesie van de bevolking. Daarom wil SPA dat evenementen, groot en klein, gestimuleerd worden door de gehele gemeente waarbij een goede spreiding plaatsvindt en onderlinge concurrentie van evenementen die in de centra georganiseerd worden vermeden wordt.

 

10 In plaats van dure koopwoningen, moeten er meer goedkope huurwoningen worden gebouwd.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Doordat woningcorporaties heel goedkope huurwoningen slopen en er dan duurdere huur- of koopwoningen worden gebouwd wordt het praktisch / financieel gezien erg lastig dat dezelfde mensen terugkeren in die buurt. SPA wil in zo'n situatie dat er een langjarige regeling wordt getroffen dat de netto maandlasten voor huur en energie, afgezien van algemene stijgingen, voor de huurders gelijk blijven waardoor ook huurders met een laag inkomen weer naar hun buurt kunnen terugkeren.

 

11 Ambtenaren moeten in bestaande leegstaande kantoren worden geplaatst, in plaats van in de geplande nieuwbouw.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Bij het zoeken naar dekking van de tekorten voor 2017 tot 2020 bleek het College niet bereid haar beleid ter discussie te stellen. Men wilde wel groen licht krijgen voor investering van 27 miljoen voor de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting. Omdat er vrijwel geen financiële en inhoudelijke informatie werd verstrekt stemde SPA, weer als enige partij, hier niet mee in. SPA wil een verantwoord financieel beleid voeren en daarbij alternatieven, waaronder huisvesting in bestaande kantoren, kunnen vergelijken.

 

12 Om ouderen langer thuis te laten wonen moet de gemeente hen een subsidie geven om de eigen woning aan te passen.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Wanneer de kinderen de deur uit zijn of wanneer men alleenstaande is geworden kan men vaak volstaan met minder ruimte. Vanwege optredende lichamelijke beperkingen zijn woningaanpassingen vaak nodig om nog zelfstandig te kunnen wonen en de regie te houden. Gemeentelijke subsidie van dergelijke aanpassingen om dit mogelijk te maken zijn in lijn met het beleid.

 

13 Het gemeentelijk geld is ongelijk verdeeld over de verschillende stadsdelen.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Investeringen werden volstrekt scheef over de gemeente verdeeld.

 

14 Er mag geen asielzoekerscentrum komen in Sittard-Geleen.

 

Antwoord SPA : Neutraal.

 

Asielzoekers die de afgelopen jaren in het AZC van Sweikhuizen verbleven bezochten frequent winkelcentrum Zuidhof en het centrum van Geleen. Bij een hernieuwde komst van grote aantallen asielzoekers naar Nederland steunt SPA kortdurende opvang zoals de gemeente deze enkele jaren geleden leverde. SPA gaat er van uit dat in een dergelijke situatie het AZC van Sweikhuizen wederom grote aantallen asielzoekers zal huisvesten en dat een additioneel AZC in Sittard-Geleen dan niet aan de orde zal zijn. Mocht de Regering toch een verzoek aan de gemeente doen dan zullen wij ons daarover beraden.

 

15 De gemeente moet geld uittrekken voor een vrijwilligersvergoeding.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Voor degenen die niet in staat blijken om vooruit te komen zullen we maatwerk moeten bedenken dat het voor hun toch mogelijk maakt om goed te participeren in onze samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Door toekenning van de wettelijke vrijwilligersvergoeding kunnen zij dan bovendien aan armoede ontsnappen.

 

16 De lokale belastingen moeten omlaag, ook al gaat dit ten koste van gemeentelijke voorzieningen.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

In november 2017 keurde de hele oppositie de begroting af omdat het College haar beleid niet ter discussie wilde stellen op het moment dat er grote gaten in de begroting 2018 waren ondanks verhoging van lokale lasten. SPA, DNA en de Stadspartij stemden ook tegen verhoging van de lokale lasten, de andere partijen stemden voor. Omdat verhoging van lokale lasten heel hard voelbaar is voor mensen met een erg laag inkomen en deze groep groeit wil SPA verhoging van lokale lasten vermijden, zelfs indien dit ten koste gaat van gemeentelijke voorzieningen die de mensen niet direct raken.

 

17 De gemeente Sittard-Geleen moet experimenteren met het basisinkomen.

 

Antwoord SPA : Neutraal.

 

Ofschoon SPA niet principieel tegenstander van een 'basisinkomen' is, laat de financiële positie niet toe dat Sittard-Geleen hiermee experimenteert tenzij de nationale overheid alle directe en indirecte kosten draagt.

 

18 Parkeren in de centra moet gratis worden, ook al kost het de gemeente geld.

 

Antwoord SPA : Neutraal.

 

Veel winkeliers en consumenten geven telkens weer aan dat parkeerkosten demotiverend werken voor het bezoeken van centra. De omliggende plaatsen Tüddern, Beek en Stein hebben allemaal gratis parkeren bij hun winkelcentra en velen geven aan dat dat een belangrijk argument vormt om buiten onze centra te winkelen. Ondanks dat het huidige parkeerbeleid lagere kosten met zich meebrengt voor centrumbezoekers dan in qua omvang vergelijkbare plaatsen wordt de tijdsdruk van betaald parkeren nog steeds als negatief ervaren. Betaald parkeren bij het ziekenhuis wordt door velen zelfs als onrechtvaardig ervaren. SPA zou graag zien dat parkeren in de centra maar vooral bij het ziekenhuis gratis wordt. De financiële haalbaarheid lijkt echter twijfelachtig aangezien dat betekent dat de baten, jaarlijks ongeveer 5,5 miljoen, ergens anders vandaan moeten komen. Verhoging van lokale lasten acht SPA zeer ongewenst. Verlaging van de parkeerkosten bij het ziekenhuis, bijvoorbeeld door het eerste uur gratis te maken, vindt SPA echter nodig. Verhoging van parkeerkosten in de centra ziet SPA niet zitten omdat dan de concurrentiepositie, vooral van Geleen, nog verder onder druk komt te staan. Zowel de binnenstad van Sittard als het centrum van Geleen zijn voetgangerszones. Gebruik van parkeergarages in en nabij de centra wordt aangemoedigd middels verlaagde kosten of enkele uren gratis parkeren. Parkeren op straatniveau wordt ontmoedigd door niet-gratis parkeren. Het gratis maken van parkeren op straatniveau kan negatief werken op het autoluw maken van de centra en zal er toe leiden dat langparkeerders en werknemers van bedrijven of de gemeente veel plaatsen bezetten waardoor centrumbezoekers verder weg, in woonbuurten, moeten parkeren. Dat is een ongewenste situatie.

 

19 Inwoners met een laag inkomen hoeven geen eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp te betalen, ook al kost dit de gemeente geld.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Aangezien onze gemeente, ondanks grote bezuinigingen opgelegd door het Rijk, de afgelopen raadsperioden jaarlijks geld overhield op de Wmo (samen vele miljoenen) en dat vervolgens gebruikte om begrotingsgaten te dichten, is SPA van mening dat het ongepast is dat inwoners van Sittard-Geleen veel hogere eigen bijdragen betalen dan inwoners van Maastricht en omgeving voor voorzieningen zoals de huishoudelijke hulp.SPA wil daarom dat de door het CAK berekende eigen bijdragen op het niveau van Maastricht worden gebracht. Deze, meest op ouderen gerichte, maatregel is een bijdrage in de bestrijding van armoede en eenzaamheid. De Bijzondere Bijstand maakt het mogelijk dat mensen met een heel laag inkomen de eigen bijdrage vergoed krijgen.

 

20 Van inwoners met een bijstandsuitkering mag een verplichte tegenprestatie worden gevraagd.

 

Antwoord SPA : Neutraal.

 

SPA is van mening dat de samenleving van mensen met een uitkering een tegenprestatie mag verlangen maar dat deze vooral op maatschappelijk en sociaal vlak wordt ingevuld en niet door bedrijven te gerieven door tegen lage kosten mensen met behoud van uitkering te laten werken.

 

21 De gemeente moet investeren in meer laadpalen voor elektrische auto's.

 

Antwoord SPA : Niet mee eens.

 

In Nederland en wereldwijd wint autorijden op duurzame energie steeds meer terrein. SPA vindt dat een goede zaak en stond daarom achter het plaatsen van gemeentelijke laadpalen voor elektrische auto's. Aangezien dergelijke laadpalen steeds meer de benzine-tankstations vervangen ziet SPA geen noodzaak meer dat de gemeente hierin investeert.

 

22 In Sittard-Geleen moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan.

 

Antwoord SPA : Neutraal.

 

Nu de nationale overheid een experiment met legale wietteelt niet uitsluit gaan in Sittard-Geleen stemmen op om voor zo'n experiment te opteren. Voor SPA hoeft dat niet zo nodig, wij zien dit niet bijdragen aan een positief imago voor onze gemeente en zien de meerwaarde daarvan voor de gemeente niet. Mocht er toch een experiment komen dan vraagt dat om extra veiligheidsmaatregelen die de gemeenschap mogelijk geld kosten en in ieder geval een gevoel van onbehagen zullen oproepen bij een deel van de bevolking. Als mogelijke locatie voor een experiment komt wellicht de steenberg op Chemelot in aanmerking. Deze ligt reeds binnen een beveiligde omgeving en is slecht bereikbaar, hetgeen SPA in dit geval een voordeel vindt.

 

23 Alle recreatieve zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Op 7 oktober maakte SPA het statement 'Glanerbrook is van eminent belang voor de bevolking van Geleen en voor de verenigingen die er gevestigd zijn. Het verwijderen of verminderen van kernactiviteiten, waaronder zwemmen en schaatsen, tast de levensvatbaarheid van het gehele sportcomplex en alle daar sportende verenigingen aan hetgeen grote maatschappelijke en sociale gevolgen heeft en is daarom onacceptabel.'.  Dit statement werd door alle in Glanerbrook gevestigde verenigingen gesteund. Tevens maakte SPA toen bekend dat sluiting van de beide andere zwembaden ongewenst is. Sluiting van het zwembad in het Anker brengt de existentie van de multifunctionele accommodatie in gevaar en is daarom niet acceptabel. Voor de Hateboer gaf SPA aan dat verbetering van de exploitatie nodig is en dat mogelijkheden hiertoe onderzocht moeten worden.

 

24 De gemeente mag bezuinigen op kunst en cultuur.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Op basis van haar constateringen rees bij SPA de vraag of de podiumkunsten zo belangrijk zijn voor de cultuur en voor de bevolking dat zo'n overheersende aanspraak op subsidiegelden verantwoord is. De conclusie is "Nee". Het huidige systeem voor subsdieverlening is ondoorzichtig en blijkt nauw gerelateerd aan het beleid terwijl de Raad daar maar heel weinig zicht op wordt gegeven. Weliswaar zijn er verordeningen voor verschillende categorien activiteiten maar waarop de grote verschillen in subsidie tussen de verschillende categorien gebaseerd zijn is volkomen onduidelijk. Zeker in financieel moeilijke tijden vindt SPA het nodig dat ook de beleidsmatig aan professionele instellingen verstrekte subsidies tegen het licht worden gehouden en dat de betrokken organisaties bijdragen aan het oplossen van de financiële problemen van de gemeente.

 

25 Om de bewaakte fietsenstallingen open te kunnen houden, moeten gebruikers een bijdrage betalen.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Bewaakte fietsenstallingen kunnen een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de centra. Een kleine stallingsbijdrage in de kosten acht SPA aanvaardbaar zolang parkeren van auto’s niet gratis is. Bovendien verwacht SPA dat gebruikers van e-bikes, vanwege de waarde hiervan, graag een kleine bijdrage zullen betalen in de wetenschap dat deze bewaakt wordt.

 

26 Sittard-Geleen moet meer geld uittrekken om ervoor te zorgen dat nieuwkomers Nederlands leren.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

SPA wil dat nieuwkomers direct na aankomst voltijds taallessen krijgen aangevuld met vrijwilligerswerk. Dit betaalt zich dubbel en dik terug door minder integratie gerelateerde problemen en omdat zij sneller op de arbeidsmarkt actief worden.

 

27 Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Ofschoon SPA privacy zeer serieus neemt zijn wij van mening dat het gebruik van camera's op sommige plaatsen nodig zijn om de veiligheid te bevorderen.

 

28 De gemeente moet actief het autogebruik van inwoners terugdringen.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

In andere gemeenten blijkt de inzet van een 'wensbus' een succes. Een andere mogelijkheid kan zijn om op zaterdag en op andere drukke dagen busjes van de centra naar omliggende wijken te laten rijden. SPA wil onderzoek naar hoe de mobiliteit van mensen uit wijken en kernen kan worden vergroot. Op deze wijze kan een bijdrage worden geleverd om de centra autoluw te maken zonder parkeertarieven te verhogen.

 

29 In Sittard-Geleen mogen meer windmolens komen.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Wind biedt ook in Sittard-Geleen aanzienlijke mogelijkheden tot energieproductie maar stuit al decennia op weerstand vanwege horizonvervuiling en geluidproductie. SPA staat in beginsel niet negatief tegenover windenergie maar stelt wel als voorwaarde dat draagvlak onder de bevolking voorwaarde tot realisatie is. Als locatie lijken bedrijventerreinen het meest geschikt. Plaatsing van windmolens met grote wieken in woon- of toeristische locaties ziet SPA niet zitten. Waar mogelijk zou SPA de door windmolens ingenomen ruimte graag meervoudig benutten voor energieproductie bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen.

 

30 Mensen die zonnepanelen willen plaatsen, moeten subsidie krijgen van de gemeente.

 

Antwoord SPA : Helemaal mee eens.

 

Waar SPA moeite mee heeft is dat de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor het project Het Groene Net effectiever hadden kunnen worden ingezet. Indien dit geld was ingezet voor stimulering van de lokale opwekking van energie middels subsidie voor zonnepanelen was de opbrengst veel hoger geweest en hadden niet alleen mensen in een bepaald deel van de gemeente (namelijk langs het traject van HGN) structureel hun energiekosten kunnen verlagen maar mensen uit alle wijken.

 

31 De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen.

 

Antwoord SPA : Niet mee eens.

 

Een gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom een belangrijke basis bieden voor een gezonde leefstijl van deze jongeren. Stimuleren van gezond eten op school vindt SPA daarom van belang, maar het gaat SPA te ver dat de gemeente daarvoor zou moeten betalen.

 

32 Bij belangrijke besluiten moet de gemeente op verzoek van inwoners een referendum organiseren.

 

Antwoord SPA : Mee eens.

 

Ofschoon SPA er mee kan instemmen dat niet voor elk belangrijk besluit een referendum wordt uitgeschreven is SPA van mening dat indien aan de vereisten van de referendumverordening wordt voldaan burgers er recht op hebben dat het College hun niet tegenwerkt en een referendum uitschrijft.

 

33 Er mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd in Sittard-Geleen.

 

Antwoord SPA : Neutraal.

 

Grondwettelijk  wil en kan SPA het bouwen of inrichten van een moskee niet verbieden, maar gezien de internationale situatie en de ervaringen met de moskee in de Borrekuil in Lindenheuvel is uiterste zorgvuldigheid op zijn plaats alvorens vergunning wordt verstrekt.

 

KIESKOMPAS GEMEENTE SITTARD-GELEEN

 

 

 

 

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl