SPA Samen Politiek Actief

 

FACEBOOK

SPA IN NIEUWE COALITIE

Samen Politiek Actief (SPA) heeft besloten

de uitnodiging om deel uit te maken van de nieuwe coalitie in Sittard-Geleen te accepteren.

 

Vanaf eind 2016 heeft SPA stevig oppositie gevoerd en er telkens weer op gewezen dat het echt anders moet op bestuurlijk, financieel en sociaal gebied. Doordat SPA programmatisch goed aansluit bij de reeds gevormde coalitie verwacht SPA haar opvattingen beter te kunnen realiseren van uit de coalitie dan van uit de oppositie.

 

SPA wil:

 

- bestuurlijke vernieuwing die o.a. moet resulteren in meer invloed van burgers op hun directe omgeving en      meer dualisme in de Raad waarbij het College minder mandaten heeft,

- structureel gezond financieel beleid met uitgaven en inkomsten in balans,

- dat voor besluiten met grote impact onderzocht wordt wat het draagvlak onder de inwoners is,

- dat uitgangspunt is dat wij geen stad maar een gemeente zijn met veertien kernen waaronder twee grote waarvan de centra gelijkwaardig maar onderscheidend worden ontwikkeld,

- voorwaarden scheppen waardoor het eenwordingsproces eindelijk een echte kans krijgt,

- een transparante en evenwichtige verdeling van financiёle middelen over de wijken, kernen en centra,

- sociaal beleid waarin de hulpvraag centraal staat en alle inwoners op menswaardige wijze kunnen meedoen,

- forse stappen zetten t.a.v. duurzaamheid,

- een seniorvriendelijke gemeente met goede decentrale voorzieningen,

- het mogelijk maken dat ouderen ook echt langer thuis kunnen blijven wonen en kernen zich vernieuwen doordat jongeren en jonge gezinnen zich er weer kunnen en willen vestigen,

- de neergang van het Geleense centrum stoppen door het verblijf daar te veraangenamen en er kansen voor jonge ondernemers ontstaan,

- geen prestigeprojecten,

- de uitspraak ‘De overheid is er voor haar burgers en niet andersom’ in praktijk wordt gebracht.

 

SPA hoopt dat zowel oppositie- als coalitiepartijen kritisch en open zijn en blijven ten aanzien van alle ingebrachte voorstellen aangezien wij er van uitgaan dat alle partijen het beste voorhebben met de gemeente en haar inwoners.

 

SPA zal elke inbreng op inhoud beoordelen en gepaste kritiek niet schuwen teneinde te bereiken dat de gemeente er over vier jaar een stuk beter voorstaat dan nu. SPA staat voor  samen politiek actief zijn.

Op- of aanmerkingen t.b.v. de website, mail de webmaster : webmaster@spa-sg.nl